id: duuwaw

Zbiórka dla pogorzelców z Nowej Białej / A fundraiser for fire victims from Nowa Biała in Poland

Zbiórka dla pogorzelców z Nowej Białej / A fundraiser for fire victims from Nowa Biała in Poland

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Zrzutka została wyłączona przez organizatora
1 361 631 zł 
z 2 000 000
68%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 955 941 zrzutek i zebrali 961 557 040 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności5

 • Aktualne informacje o prowadzonych działaniach w związku z pożarem w Nowej Białej, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod tym adresem: Pożar w Nowej Białej 2021 » nowabiala24.pl

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Zbiórka na rzecz pogorzelców z Nowej Białej organizowana przez administrację portalu informacyjnego miejscowości Nowa Biała nowabiala24.pl.


Szukasz aktualnych informacji o działaniach w Nowej Białej? Odwiedź tę stronę internetową: nowabiala24.pl/tag/pozar-2021/


Nowa Biała na Spiszu – znana ze zwartej zabudowy, wspaniałego Przełomu rzeki Białki, najstarszego bumerangu na świecie znalezionego w jaskini Obłazowej. Jednak w dzisiejsze popołudnie cała Polska usłyszała o niej w tragicznych okolicznościach – pożar trawił budynki gospodarcze i mieszkalne. Niewyobrażalne straty oraz ludzkie cierpienie. Zastępy strażackie wraz z mieszkańcami i innymi służbami ratowali co było możliwe. My też możemy dołożyć cegiełkę. Rusza zbiórka, której celem jest zebranie funduszy dla pogorzelców.


Cel zbiórki

Celem organizowanej zbiórki jest zebrania środków finansowych na rzecz pogorzelców z Nowej Białej, którzy w sobotni wieczór, nieczęsto, stracili dorobek swojego życia i dach nad głową. Środki będą przeznaczane na konkretne potrzeby poszkodowanych mieszkańców - zakup materiałów budowlanych, wyposażenia domów itp. By mogli stanąć na nogi i wrócić do normalnego życia.


Potężne straty

W wyniku pożaru, który wybuchł w sobotni wieczór, spłonęło 25 budynków mieszkalnych i 23 gospodarcze. 107 osób z 24 rodzin zostało poszkodowanych. Wśród poszkodowanych jest około 30 dzieci w różnym wieku.  Dziewięć osób trafiło do szpitala. Wciąż pod opieką lekarzy jest jedna z nich. W wyniku pożaru ucierpiały również zwierzęta gospodarcze. "Mamy informację o 24 sztukach bydła, które zostały spalone. To bydło zostało zutylizowane, żeby nie doszło do jakiegokolwiek zagrożenia zarówno dla osób mieszkających w Nowej Białej, jak i strażaków oraz osób udzielających pomocy.


Andrzej Macałka, małopolski inspektor nadzoru budowlanego: "Pięć budynków zostało zaklasyfikowanych do całkowitej rozbiórki. Kolejnych siedem zostało uszkodzonych podczas akcji gaśniczej. Konieczne jest ich osuszenie i remont. Następnych 14 nieruchomości ma uszkodzone dachy, konieczne jest ich odbudowanie". Jednak jak później się okazało, skala uszkodzeń była tak duża, iż rozbiórka była wymagana również w kolejnych budynkach.


– Tu każdy ma swoją rodzinę: wujka, ciotkę, kuzynkę. Jak się zaczęło palić, to jedni lecieli gasić, drudzy tam, gdzie były te domy zagrożone, a jeszcze się nie paliły, biegli wynosić wszystko, co się dało. Wynosiliśmy, co wpadło pod rękę, i przenosiliśmy na drugą stronę ulicy. Niektórzy sąsiedzi mieszkający po drugiej stronie ulicy otwierali swoje garaże, żebyśmy tam to składali. Składało się też na wprost ulicy w ogródkach, przy placach zabaw. Wynosiliśmy, co popadło: elektronikę, ubrania, nawet jedni to całą szafę wynieśli z ubraniami. Tutaj nikt nie stał, wszyscy pomagali – dodaje inny mieszkaniec dla Gazety Wyborczej.


Sposób podziału środków

Stanisław Krzysztofek jako organizator zbiórki internetowej w portalu zrzutka.pl na rzecz pogorzelców z Nowej Białej, jest pośrednikiem pomiędzy darczyńcami a obdarowywanymi. Środki po wypłacie z portalu zrzutka.pl zostaną wypłacone na oddzielny, nowoutworzony rachunek bankowy, z którego następnie środki (przy pomocy przelewów bankowych) będą przekazywane poszkodowanym w wyniku pożaru z dnia 19 czerwca 2021 roku.


Uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach niniejszej zbiórki jest 25 rodzin, wskazanych przez Radę Sołecką Wsi Nowa Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz własne rozeznanie (tożsame listy). Każda rodzina, będąca właścicielem domu, który ucierpiał w pożarze, otrzyma darowiznę stanowiącą odsetek ogółem zebranej kwoty w ramach zbiórki, będący odsetkiem szkód danej rodziny w ogóle szkód wszystkich poszkodowanych. Wielkość szkód każdej rodziny została oszacowana przez rzeczoznawców Urzędu Gminy Nowy Targ. Między innymi na podstawie tej analizy rzeczoznawców, również inne podmioty (w tym urząd gminy) dokonują podziału wielkości udzielanej pomocy. Do wypłaconych darowizn ma zastosowanie ustawa o podatku od spadków i darowizn.


Rozliczenie zbiórki

Po wypłaceniu wszystkich darowizn, zostanie przygotowane rozliczenie zbiórki. Wykazana zostanie z w nim lista uzyskanych wpłat otrzymanych od darczyńców, a także lista wykonanych wypłat na rzecz poszkodowanych (obdarowanych). Rozliczenie zostanie opublikowane na stronie internetowej nowabiala24.pl oraz zakomunikowana w zakładce "Aktualności" zbiórki na portalu zrzutka.pl. Środki zgromadzone w ramach niniejszej zbiórki zostaną przekazane przez Organizatora, tj. Stanisława Krzysztofka na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej, która rozdysponuje środki.


O Nowej Białej

Nowa Biała to wieś położna na polskim Spiszu w gminie Nowy Targ. Na jej terenie mieszka około półtora tysiąca mieszkańców, żyjących głównie z prowadzenia małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, pracy na budowach oraz w usługach związanych z turystyką. Nową Biała cechuje specyficzna zabudowa, chroniona przez konserwatora jako historyczny układ urbanistyczny. Więcej o tej zabudowie można przeczytać w artykule "Charakterystyczna zabudowa wsi Nowa Biała" na stronie nowabiala24.pl.Ogień, niszczycielski żywioł, objął dwadzieścia dwa budynki mieszkalne. Ponadto kolejne kilkanaście budynków gospodarczych, w których znajdowały się płody rolne, maszyny rolnicze i zwierzęta gospodarskie. Część z tego dorobki i zwierząt udało się uratować – wynosząc i wyprowadzając, ratując przed ogniem. Niestety, niektóre domy bardzo ogień zajął bardziej. Pozbawiając mieszkańców Nowej Białej dachu nad głową. W akcji brało udział ponad 400 strażaków z prawie 100 jednostek OSP i PSP z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz wielu gmin i powiatów całej Małopolski.


Twórca zbiórki: Stanisław Krzysztofek

Kontakt z autorem [email protected]

English below:

Collection for fire victims from Nowa Biała organized by the administration of the information portal of the town of Nowa Biała in Poland nowabiala24.pl.


Are you looking for up-to-date information on activities in Nowa Biała? Visit this website: nowabiala24.pl/tag/pozar-2021/


Nowa Biała in Spisz - known for its compact buildings, the magnificent Białka River Gorge, the oldest boomerang in the world found in the Obłazowa Cave. However, this afternoon, all of Poland heard about it in tragic circumstances - a fire consumed farm and residential buildings. Unimaginable losses and human suffering. Fire crews together with residents and other services saved what was possible. We can also make a donation. A fundraiser is starting to raise funds for fire victims.


Purpose of the fundraiser


The purpose of the fundraising event is to raise funds for the fire victims from Nowa Biała, who rarely lost their possessions and a roof over their heads on Saturday evening. The funds will be allocated to the specific needs of the affected residents - the purchase of building materials, home furnishings, etc. So that they can get back on their feet and return to normal life.


Massive losses


As a result of the fire that broke out on Saturday evening, 25 residential and 23 farm buildings burned down. 107 people from 24 families were injured. About 30 children of different ages are among the victims. Nine people were hospitalized. One of them is still under the care of doctors. Farm animals also suffered from the fire. "We have information about 24 pieces of cattle that were burned. This cattle was disposed of so that there would be no danger to people living in Nowa Biała, as well as firefighters and people providing help.


Andrzej Macałka, building supervision inspector from Małopolska: - Five buildings have been classified for complete demolition. Another seven were damaged during the firefighting operation. They need to be drained and renovated. Another 14 properties have damaged roofs and need to be rebuilt.


- Everyone has their own family here: uncle, aunt, cousin. When the fire started, some people went to extinguish them, others, where the houses were in danger, and they were not on fire, they ran to take out everything they could. We took what could be handy and carried it to the other side of the street. Some of the neighbors across the street were opening up their garages for us to store it there. It also consisted in front of the street in gardens, next to playgrounds. We took out what was lost: electronics, clothes, even some of them took the entire wardrobe with the clothes. Nobody stood here, everyone helped - adds another resident for Gazeta Wyborcza.


About Nowa Biała


Nowa Biała is a village situated in the Polish town of Spisz, in the Nowy Targ commune. About 1,500 inhabitants live in its area, mainly by running small, individual farms, working on construction sites and in services related to tourism. Nowa Biała is characterized by specific buildings, protected by the conservator as a historical urban layout. You can read more about this development in the article "Characteristic development of the village of Nowa Biała" on the website nowybiala24.pl.


Fire, a destructive element, engulfed twenty-two apartment buildings. In addition, another dozen or so farm buildings with agricultural produce, agricultural machinery and farm animals. We managed to save some of this property and animals - they were carried out and led out, saving them from fire. Unfortunately, some houses were very much fired up. Depriving the inhabitants of Nowa Biała of a roof over their heads. Over 400 firefighters from almost 100 units of the Volunteer Fire Department and the State Fire Service from the Nowy Targ and many communes and poviats throughout Małopolska participated in the action.


Collection creator: Stanisław Krzysztofek

Contact the author [email protected]

Lokalizacja

Nowa Biała, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 16305

 
Użytkownik niezarejestrowany
4 306 zł
Zwrócona
 
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Zwrócona
AM
Arkadiusz Malewski
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
MN
Małgorzata Niedźwiecka
500 zł
KS
Krzysztof Szymański
400 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 130

 
2500 znaków