id: petrsw

Grupa Granica zbiera środki na pomoc prawną i rzeczową dla uchodźców!

Grupa Granica zbiera środki na pomoc prawną i rzeczową dla uchodźców!

148 704 zł  (≈ 30 916 €)
of 300 000 zł (≈ 62 370 €)
49%
ended 01.08.2022
632 
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission

Updates2

 • Po pierwsze i najważniejsze: Dziękujemy!

  Dziękujemy Wam za każdą wpłaconą przez Was złotówkę. To właśnie Wasze wpłaty wpływają na to, że więcej osób uchodźczych na pograniczu polsko-białoruskim otrzymało i dalej otrzymuje bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną i prawną. Bez Was nie dalibyśmy rady!

   

  Co udało nam się zrobić do tej pory?

  Od początku kryzysu zwróciło się do nas o pomoc ponad 11 000 osób. Dziś wiemy, że kryzys humanitarny na pewno będzie trwał kolejne miesiące. Poza udzielaniem bezpośredniej pomocy humanitarnej i medycznej w lasach przygranicznych, bierzemy udział w postępowaniach o przyjęcie wniosków o ochronę międzynarodową, a także monitorujemy kwestię osób zaginionych. Wspieramy osoby osadzone w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców - często pozbawione swoich podstawowych praw. Stale dostarczamy opinii publicznej sprawdzone i rzetelne informacje o sytuacji na granicy, dokumentujemy naruszenia praw człowieka i wyjaśniamy kwestie prawne. Monitorujemy i dokumentujemy kluczowe wydarzenia.

  To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie Wasze ogromne wsparcie! Potrzebujemy go nadal, bo przemoc na granicy i wywołany nią kryzys humanitarny nie idą ku końcowi. Jednocześnie nieustająco wzywamy polski rząd do humanitarnego rozwiązania kryzysu na granicy i deeskalacji przemocy.

   

  Na co wydajemy wpłacane przez Was pieniądze?

  – na jedzenie, picie, leki oraz ubrania, karimaty, koce termiczne i powerbanki przekazywane osobom uwięzionym w przygranicznych lasach;

  – na sprzęt umożliwiający udzielanie wsparcia medycznego i ratowanie życia i zdrowia osób przymusowo migrujących;

  – na paliwo potrzebne w trakcie interwencji;

  – na codzienne działania tych, co w terenie, i tych, co przy biurkach; na pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, na pracę kilkudziesięciu tłumaczy, a także działania informacyjne i edukacyjne.

   

  To nie koniec! Działamy dalej!

  Kończymy tę zbiórkę Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na rzecz Grupy Granica, ale powstała już kolejna i znajdziecie ją tutaj: https://zrzutka.pl/j5z5aa

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Szanowni Państwo,


  najserdeczniej i z całego serca dziękujemy za Państwa wpłaty.

  Od czerwca ubiegłego roku nieprzerwanie jesteśmy aktywni na granicy polsko-białoruskiej. Dzięki Państwa wpłatom możemy pomagać. Dlatego też przedłużamy obecną zbiórkę do końca sierpnia.

  Dziękujemy w imieniu wszystkich, którym pomagamy.


  Grupa Granica  Szanowni Państwo,


  obecna zrzutka jest kontynuacją zrzutki prowadzonej do końca stycznia przez Polskie Forum Migracyjne pod numerem id: 8br4cy. Zachęcamy do dalszych wpłat i jednocześnie gorąco dziękujemy za wcześniejsze.


  Nadal zbieramy pieniądze na:

  - jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy przekazywane migrantom przy granicy,

  - wsparcie dla osób przebywających w ośrodkach strzeżonych lub ośrodkach otwartych,

  - monitoring i dokumentację sytuacji uchodźców i uchodźczyń,

  - pomoc prawną i psychologiczną,

  - na codzienną pracę tych, co w terenie, i tych, co przy biurkach,

  - logistykę: przejazdy, komunikację, sprzęt potrzebny w naszej pracy,

  - działania informacyjne skierowane do migrantów i do Polaków oraz Polek,

  - działania edukacyjne,

  - budowanie sieci trwałej pomocy dla migrantów i uchodźców w Polsce,

  - nieprzewidziane wydatki spowodowane rozwojem wydarzeń.


  Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy,


  Grupa Granica

  -----------------------------------

  Dear Sirs,


  we would like to sincerely and wholeheartedly thank you for your contributions.


  Since June last year, we have been continuously active on the Polish-Belarusian border. Thanks to your contributions we can help without interruption. That is why we extend the current action until the end of August.


  Thank you on behalf of all those we help.


  Grupa Granica


  Dear Ladies and Gentlemen,


  The drop is a continuation of the one carried out until the end of January by the Polskie Forum Migracyjne (Polish Migration Forum) under the id: 8br4cy. We encourage you to make further contributions and at the same time we would like to thank you very much for the previous ones.


  We are still collecting money for:


  - food and the most necessary things given to migrants at the border,

  - support for people staying in guarded or open centres,

  - monitoring and documentation of the situation of male and female refugees,

  - legal and psychological support,

  - the daily work of those in the field and those at the desks,

  - logistics: travel, communication, equipment needed for our work,

  - information activities addressed to migrants and to Poles and Polish women,

  - educational activities,

  - building a network of sustainable help for migrants and refugees in Poland,

  - unforeseen expenses caused by the developments.


  Our warmest greetings and thanks,


  Grupa Granica (Border Group)

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

BĄDŹMY GOŚCINNI DLA INNYCH


Drodzy Państwo,


Czem chata bogata”, „gość w dom, Bóg w dom” – to tylko dwa przysłowia spośród wielu,

świadczących, że gościnność dla Polaków jest ważna i ma długą historię.


Do wartości tych bardzo jednak daleko polskim władzom, które już od pół roku coraz szczelniej zamykają granicę z Białorusią przed ludźmi zmuszonymi porzucić swoje ojczyzny, by ratować życie swoje i swoich bliskich. Chcąc ich ratować, możemy liczyć tylko na siebie nawzajem – na zaangażowanie i pomoc zwykłych obywateli.


Grupa Granica powstała w sierpniu 2021 jako odpowiedź na kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. Niesiemy pomoc uchodźczyniom i uchodźcom, którzy znaleźli się w potrzasku między granicami, na granicy piekła zgotowanego im przez cyniczne rozgrywki bezdusznych polityków i wymarzonego bezpiecznego do życia domu. Dokumentujemy także naruszenia ze strony władz.

Od miesięcy służby białoruskie, uciekając się do gróźb i przemocy fizycznej, zmuszają ludzi do przekraczania granicy z Polską wbrew przepisom, a służby polskie nie przyjmują od nich wniosków o ochronę międzynarodową, tylko wywożą ich z powrotem do lasu na graniczny drut żyletkowy narażając ich na niewyobrażalne cierpienie i niebezpieczeństwo. Polskie władze kilkukrotnie zmieniały przepisy, by usankcjonować bezprawne praktyki i ograniczyć możliwości pomocy potrzebującym. Pracownicy i pracowniczki organizacji zrzeszonych w Grupie Granica oraz liczne wolontariuszki i wolontariusze wraz z niezastąpionymi mieszkankami i mieszkańcami strefy przygranicznej w dzień i w nocy wyjeżdżają do błąkających się po puszczach i bagnach ludzi, w tym rodzin z dziećmi, by dostarczyć im m.in. jedzenie, picie, ciepłe ubrania, powerbanki i lekarstwa oraz pomóc w dostępie do przewidzianych prawem procedur.  


Większość ludzi – także rodziny z dziećmi – których udaje nam się uratować w strefie przygranicznej, trafia do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przypominających więzienia. Jako ofiary przemocy zgodnie z prawem nigdy nie powinny się tam znaleźć. W ośrodkach strzeżonych panuje przeludnienie, dostęp do kontaktu ze światem zewnętrznym jest bardzo ograniczony, a pomoc medyczna pozostawia bardzo wiele do życzenia. Coraz więcej środków przeznaczamy zatem na to, by ludziom tym zapewnić pomoc prawną, psychologiczną i niezbędne rzeczowe wsparcie (jedzenie, ubrania, telefony). Szczęśliwcy trafiają do ośrodków otwartych – ale tam potrzebują takiego samego wsparcia.

Wsparcia mogą potrzebować także osoby ratujące uchodźców, coraz częściej doświadczające szykan i zastraszania ze strony służb, które próbują wmówić nam, że pomaganie jest przestępstwem. W razie potrzeby część zebranych pieniędzy planujemy przeznaczyć również na pomoc pomagającym.


Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki – pokażmy, że polskiemu społeczeństwu nie jest obojętne,

jak Polska przyjmuje szukających ratunku przybyszów.


Zebrane środki przeznaczymy przede wszystkim na:

- jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy przekazywane migrantom przy granicy,

- wsparcie dla osób przebywających w ośrodkach strzeżonych lub ośrodkach otwartych,

- monitoring i dokumentację sytuacji uchodźców i uchodźczyń,

- pomoc prawną i psychologiczną,

- na codzienną pracę tych, co w terenie, i tych, co przy biurkach,

- logistykę: przejazdy, komunikację, sprzęt potrzebny w naszej pracy,

- działania informacyjne skierowane do migrantów i do Polaków oraz Polek,

- działania edukacyjne,

- budowanie sieci trwałej pomocy dla migrantów i uchodźców w Polsce,

- nieprzewidziane wydatki spowodowane rozwojem wydarzeń.

 

KIM JESTEŚMY?

Grupa Granica jest koalicją kilkunastu organizacji pozarządowych, które od wielu lat działają na rzecz migrantek i migrantów i wraz z nimi, wchodzą do niej także zespoły dokumentalne, badawcze i prawnicze oraz lokalnych mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza. W skład Grupy wchodzą: Nomada Stowarzyszenie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Homo Faber Polskie Forum Migracyjne Helsińska Fundacja Praw Człowieka Salam Lab Dom Otwarty Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Chlebem i Solą uchodźcy.info RATS Agency Fundacja Kuchnia Konfliktu Strefa WolnoSłowa Przystanek "Świetlica" dla dzieci uchodźców Stowarzyszenie Egala + niezależne aktywistki, mieszkanki Pogranicza.

 


English below:

LET US BE HOSPITABLE TO OTHERS


Dear Ladies and Gentlemen,

“My home is your home” (Czem chata bogata), "A guest in the house, is God in the house” are just two of the many sayings which prove that hospitality is important to Poles and has a long history. The Polish authorities, however, are a long way from such values. For half a year now, they have been closing the border with Belarus more and more tightly against people forced to leave their homeland to save their own lives and those of their loved ones. To save them, we can only count on each other - on the commitment and help of ordinary citizens.

Grupa Granica (The Border Group) was established in August 2021 as a response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border. We help refugees who find themselves trapped between borders, on the border between a hell prepared for them by the cynical games of heartless politicians and a dream safe home. We are also documenting violations by the authorities.

For months, the Belarusian services, resorting to threats and physical violence, have been forcing people to cross the border with Poland in contravention of the law, while the Polish services do not accept applications for international protection from them, but take them back to the forest to the border razor wire, exposing them to unimaginable suffering and danger. The Polish authorities have changed the regulations several times to sanction unlawful practices and limit opportunities to help those in need. Employees of organisations affiliated with Grupa Granica and numerous volunteers, along with the irreplaceable residents of the border zone, are going out day and night to people wandering in the wilderness and swamps, including families with children, to provide them with food, drink, warm clothes, powerbanks and medicine, among other things, and to help them access the legally prescribed procedures.  

Most of the people - including families with children – that we manage to rescue in the border area end up in prison-like detention centres for foreigners. As victims of violence, they should never have been placed there according to the law. The guarded detention centres are overcrowded, access to the outside world is very limited and medical care leaves much to be desired. We are therefore allocating more and more resources to provide these people with legal aid, psychological assistance and necessary material support (food, clothes, telephones). The lucky ones end up in open centres - but there they need the same support.

Support may also be needed for those rescuing refugees, who are increasingly experiencing harassment and intimidation from services that try to make us believe that helping is a crime. If necessary, we also plan to use part of the money raised to help those who are helping.


We encourage you to support our collection - let us show that the Polish society is not indifferent to how Poland

welcomes newcomers seeking help.


The collected funds will be used primarily for:

- food and the most necessary items given to migrants at the border,

- support for people staying in guarded or open centres,

- monitoring and documentation of the situation of refugee women and men,

- legal and psychological assistance,

- for the daily work of those in the field and those at their desks,

- logistics: travel, communication, equipment needed for our work,

- information activities addressed to migrants and to Poles and Polish women,

- building a network of sustainable help for migrants and refugees in Poland,

- unforeseen expenses due to unfolding events.

 

WHO ARE WE?

Grupa Granica is a coalition of about a dozen NGOs that have been working for and with migrants for many years, together with documentary, research and legal teams and local residents of the Polish-Belarusian border region. Grupa Granica consists of: Nomada Association (Stowarzyszenie Nomada), Association for Legal Intervention (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), Homo FaberPolish Migration Forum (Polskie Forum Migracyjne), Helsinki Foundation for Human Rights (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Salam Lab, Open House (Dom Otwarty), Halina Nieć Legal Aid Centre (Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć), The Bread and Salt Fundation (Fundacja Chlebem I Solą)refugees.info RATS Agency, Foundation Conflict Kitchen (Fundacja Kuchnia Konfliktu), Free-Sword Zone (Strefa WolnoSłowa), Stop "Świetlica" for refugee children (Przystanek “Świetlica” dla dzieci uchodźców, Egala Association (Stowarzyszenie Egala) + independent activists, residents of the Borderland.

 

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Contributors 632

preloader

Comments 7

 
2500 chars

Our users created

894 486 whip-rounds

and collected

838 409 619 zł

What are you collecting for today?