id: fpyzux

Himalaje♥️♥️♥️Spełnijmy marzenie o szkole w wiosce ♥️♥️♥️♥️♥️

Himalaje♥️♥️♥️Spełnijmy marzenie o szkole w wiosce ♥️♥️♥️♥️♥️

Nasi użytkownicy założyli 1 034 409 zrzutek i zebrali 1 100 396 590 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zróbmy wszystko aby marzenia się spełniały

Kochani!

Dziećmi z Gilgit Baltistan w Pakistanie opiekujemy się już od czerwca 2019 roku. Diamir to region położony wysoko w Himalajach na północno-zachodniej ścianie ośmiotysięcznika Nanga Parbat.

Znajduje się tam kilka wiosek zamieszkałych przez ludność żyjącą z pasterstwa a także z turystyki wysokogórskiej. Wsie oddalone od większych osad i miasteczek są bardzo ubogie, ludzie żyją bardzo skromnie, często brak jest dostępu do wody, elektryczności. Zimy w Himalajach są ostre, dlatego zaczęliśmy od wysyłki ciepłych ubrań dla osieroconych dzieci ze szkoły w miasteczku Skardu położonego na wysokości 2228 w prowincji Gilgit-Baltistan. Zainspirował nas do tego Tomek Mackiewicz, który podczas swoich zimowych wypraw na Nanga parbat przywoził do wiosek ciepłe kurtki, buty i inne potrzebne dzieciakom zimowe ubrania.

W 2020 latem na jedną z wsi zeszła błotna lawina. Zginęło wtedy sześcioro dzieci, a pozostali mieszkańcy wioski musieli zostać ewakuowani. Brakowało wszystkiego, przede wszystkim jedzenia. Udało nam się wtedy zebrać 3 tysiące złotych, za które na miejscu została nabyta żywność, a następnie zawieziona w góry.

Wtedy narodziła się też idea adopcji na odległość. 30 dzieci w wieku od 4 do 12 lat zostało zaadoptowanych, a pieniądze wpłacone przez rodziców adopcyjnych pokryły koszty mundurków, przyborów szkolnych i książek. Każdy dostał też dużą paczkę słodkości. Nadal poszukujemy rodziców dla 16 dzieci. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na stronie www.dzieciznangaparbat.pl.

Pomagamy też Katji która studiuje medycynę w Skardu, opłacając jej naukę oraz pobyt w internacie.

Widząc potrzeby dzieci i rodzin z tamtych regionów zdecydowaliśmy się na utworzenie fundacji, która finalnie została zarejestrowana w Chilas 12 listopada 2020 roku pod nazwą "Nanga Parbat Children Education and Welfare Foundation Diamer".

Obecnie skoncentrowaliśmy się na projekcie budowy szkoły. Szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci w Dablee Hatee jest oddalona od niektórych wiosek o ponad dwie godziny drogi, dlatego część dzieci nie jest w stanie do niej dotrzeć. Bardzo zależy nam na zapewnieniu edukacji dzieciom, a szczególnie dziewczynkom, wiedząc jak bardzo może ona zmienić życie i otworzyć dla nich nowe możliwości.

Szkoła miałaby powstać w Buneras. Docelowo ma zapewnić miejsce dla około pięćdziesięciorga dzieci.

Szacujemy, że na budowę jej potrzebne będzie około 35000 pln.

Ze zgromadzonych dotychczas pieniędzy, które pozyskaliśmy od indywidualnych darczyńców udało się nam zakupić teren pod budowę, oraz przygotować wstępny projekt. Znaleźliśmy także wykonawcę projektu, a od końca grudnia 2020 trwają pracę nad wyrównaniem terenu pod budowę

Przewidywany koszt dalszych robót budowlanych jest szacowany na około 25000 pln wraz z materiałami.

Liczymy się z dodatkowymi wydatkami potrzebnymi na zgody, roboty wykończeniowe (około 10000 pln).

Zwracamy się do wszystkich z prośbą o pomoc w doprowadzeniu do celu tego projektu. Wszyscy wiemy, jak ważna i cenna jest edukacja i jak wiele nowych możliwości na przyszłość może ona stworzyć dla dzieci z Diamir Nanga Parbat. Dzięki naszej szkole możemy dać im szczęście i przyszłość. . Pomysłodawczyni projektu : Renata Lewandowska oraz Patroni projektu : Witold Mackiewicz ojciec Tomka Mackiewicza oraz: ... Joanna Kondracka mama Maxa i Toni Mackiewicz. Wiesław Krukowski. Agnieszka Linczerska Waldemar Kowalewski

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Let's do everything to make dreams come true

Dear friends!

We have been taking care of children from Diamir in Pakistan since June 2019. Diamir is a region high in the Himalayas on the northwest face of the eight-thousanders Nanga Parbat.

There are several villages inhabited by people living from pastoralism and mountain tourism. Villages away from larger settlements and towns are very poor, people live very modestly, often there is no access to water and electricity. The winters in the Himalayas are harsh, so we started by shipping warm clothes for orphaned children from a school in the town of Skardu at 2,228 in the province of Gilgit-Baltistan. We were inspired to do so by Tomek Mackiewicz, who during his winter trips to Nanga parbat brought warm jackets, shoes and other winter clothes needed by kids to the villages.

In 2020, a mudslide hit one of the villages in the summer. Six children died then, and the remaining villagers had to be evacuated. Everything was missing, especially food. Then we managed to collect 3,000 zlotys, for which food was purchased on the spot and then taken to the mountains.

It was then that the idea of ​​remote adoption was born. 30 children aged 4 to 12 were adopted and the money paid by the adoptive parents covered the cost of uniforms, school supplies and books. Everyone also got a large packet of sweets. We are still looking for parents for 16 children. If you are interested, please contact us at www.dzieciznangaparbat.pl.

We also help Katja who studies medicine in Skardu, paying for her tuition and boarding.

Seeing the needs of children and families from those regions, we decided to create a foundation that was finally registered in Chilas on November 12, 2020 under the name "Nanga Parbat Children Education and Welfare Foundation Diamer".

We are currently focusing on the school building project. The school attended by our children in Dablee Hatee is more than two hours' drive from some villages, and therefore some children are unable to reach it. We are very committed to providing education to children, especially girls, knowing how much it can change lives and open up new opportunities for them.

The school would be built in Buneras. Ultimately, it is to provide a place for about fifty children.

We estimate that about PLN 35,000 will be needed for its construction.

Using the money collected so far, which we obtained from individual donors, we were able to purchase land for construction and prepare a preliminary project. We also found a contractor for the project, and from the end of December 2020, work on leveling the site for construction is underway

The expected cost of further construction works is estimated at about PLN 25,000 including materials.

We take into account additional expenses needed for approvals, finishing works (about PLN 10,000).

We would like to ask everyone for help in bringing this project to its goal. We all know how important and valuable education is and how many new opportunities it can create for the children of Diamir Nanga Parbat for the future. Thanks to our school, we can give them happiness and a future. ... The originator of the project Renata Lewandowska and its patrons Witold Mackiewicz father of Tomek Mackiewicz and Joanna Kondracka mother of Max and Toni Mackiewicz. Wiesław Krukowski, Agnieszka Linczerska .Waldemar Kowalewski

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 184

PM
Człowiek Nikt
200 zł
BT
Tymoszyk
ukryta
Paweł Śliwa
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
JK
Joanna
70 zł
 
Dane ukryte
ukryta
NL
Kuba
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
ZS
Zbigniew Serafin
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków