Nagranie płyty CD - Ignacy Jan Paderewski - Symfonia h-moll op. 24 "Polonia" koniec za 77 dni ID: gbvj5p

Nagranie płyty CD - Ignacy Jan Paderewski - Symfonia h-moll op. 24 "Polonia"

Zebrano 4 761 zł
z kwoty 125 000 zł

3 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

68
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Nagranie płyty kompaktowej ze słynną kompozycją Symfonia h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderewskiego. W związku z tym, że Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA samodzielnie nie jest w stanie pokryć kosztów nagrania wyjątkowej kompozycji Wielkiego Polaka – zwraca się do Rodaków z prośbą o wsparcie finansowe tej historycznej realizacji.


You are donating for the recording of I. J. Paderewski’s famous Symphony in B minor “Polonia”. Since the Pomeranian Association of Instrumentalists ACADEMIA is not able to meet the cost of recording this extraordinary composition of the Great Pole, we ask our fellow countrymen to financially support this historic event.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Wybitne dzieło Ignacego Jana Paderewskiego Symfonia h-moll op. 24 Polonia jest niewystarczająco znane szerokiemu gronu odbiorców. Trzyczęściowy utwór, trwający ok. 70 minut, nie doczekał się zasłużonego miejsca w historii muzyki polskiej, dlatego wymaga kolejnej rejestracji oraz ciągłego popularyzowania.

PSI Academia nawiązując m.in. do obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz do pierwszego wykonania Polonii przed polską publicznością, planuje utrwalić kompozycję z Orkiestrą Lwowskiej Narodowej Filharmonii p/d Bohdana Boguszewskiego. Wybór zespołu nie jest przypadkowy, bowiem jego kunszt wykonawczy docenił w roku 1910 I.J. Paderewski. To właśnie On podjął decyzję, że na I Zjeździe Muzyków Polskich, organizowanym we Lwowie z okazji 100-rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, prawykonania utworu dla polskich melomanów podejmą się lwowscy filharmonicy. Zatem wydanie CD z nagraniem Symfonii h-moll op. 24 Polonia w interpretacji tej samej orkiestry będzie miało symboliczny charakter.


Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia przygotowywało się do utrwalenia dzieła od 2016 roku. W roku 2018 owacyjnie przyjmowana przez publiczność lwowska orkiestra p/d B. Boguszewskiego wykonała symfonię trzykrotnie: w Berlinie, Szczecinie i we Lwowie. Ponieważ instrumentaliści mają obecnie dopracowany do perfekcji każdy szczegół utworu, dlatego wydanie płyty z nagraniem Polonii w ich interpretacji zapewni najwyższy poziom artystyczny i będzie pięknym nawiązaniem do historycznego wydarzenia sprzed 110 lat.


Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o pomoc finansową, której efektem może się stać rejestracja dzieła, tym bardziej że:

1. Nagranie realizowane będzie w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2. Kompozycja wiąże się ściśle z polską historią oraz naszym dziedzictwem narodowym.

3. Nagranie poświęcone będzie rzadko granemu dziełu.

4. W przedsięwzięciu wezmą udział: Orkiestra Lwowskiej Filharmonii p/d Bohdana Boguszewskiego.

5. Dzięki rejestracji dzieła popularyzowane będą dokonania Twórcy jako pianisty, kompozytora i polityka. Jego Polonię usłyszą nowe kręgi melomanów, a także studenci i uczniowie polskich i zagranicznych szkół oraz przedstawiciele instytucji kultury.

6. Promocja
a. przed nagraniem CDanonse w mediach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych, a także wywiady z V. Syvokhipem – dyrektorem Lwowskiej Filharmonii, B. Boguszewskim – dyrygentem, prezesem PSI Academia, reprezentantami firmy fonograficznej DUX oraz muzykami orkiestry i organizatorami przedsięwzięcia,

b. w trakcie nagrania

b1. informacje w mediach polskich i ukraińskich, dotyczące realizacji płyty, a także wywiady z V. Syvokhipem, B. Boguszewskim, przedstawicielami firmy DUX oraz muzykami orkiestry i organizatorami przedsięwzięcia,

b2. promocja na Ukrainie prowadzona m.in. z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie).

c. po wydaniu longplaya konferencja prasowa i koncert Orkiestry Lwowskiej Narodowej Filharmonii p/d B. Boguszewskiego w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w czasie festiwalu Sacrum Non Profanum (sierpień 2020). Przewidziano również spotkania wykonawców z melomanami.

7. Otrzymano od Firmy Fonograficznej DUX (laureat wielu prestiżowych, międzynarodowych nagród oraz Fryderyków) zapewnienie udostępnienia sprawdzonych polskich i zagranicznych kanałów przy dystrybucji wydawnictwa.

8. Realizacja zadania pozwoli utrwalić wśród odbiorców tożsamość kulturową i narodową, odwołującą się w twórczy sposób do historii, patriotyzmu i bohaterstwa Polaków walczących o narodową niezależność i wolną Polskę m.in. w czasie Powstania Styczniowego jak również wyzwolenia spod jarzma zaborców. Płytę będzie można odtwarzać w trakcie wydarzeń patriotycznych, lekcji historii, muzyki, sztuki oraz na uroczystościach jubileuszowych i wykładach akademickich.

Informacja o wykonawcach

1. Orkiestra Lwowskiej Narodowej Filharmonii


Historia zespołu sięga pierwszych dekad XIX wieku i muzycznej działalności we Lwowie najmłodszego syna W.A.

Mozarta – Franza Ksawerego, organizatora życia muzycznego, założyciela Towarzystwa św. Cecylii, w ramach którego rozpoczęła swoją działalność symfoniczna orkiestra, towarzysząca wówczas także spektaklom operowym.

Na początku XX wieku zespół działał w ramach Towarzystwa Filharmonicznego, zainicjowanego przez Ludwika Hellera, ówczesnego dyrektora Lwowskiej Opery. W tym czasie występowali z nim słynni dyrygenci – G. Fitelberg, J. Kołaczkowski i K. Wiłkomirski, a także muzycy tej miary, co B. Bartók, który wykonał we Lwowie swój II Koncert Fortepianowy, R. Leoncavallo, G. Mahler, R. Strauss. Po drugiej wojnie światowej z własnymi koncertami autorskimi występowali z orkiestrą znakomici kompozytorzy, wśród nich A. Chaczaturian, D. Kabalewski D. Szostakowicz oraz światowej sławy dyrygenci – K. Kondraszyn, G. Rożdestwienski, a także genialni wirtuozi – D. Ojstrach, Ś. Richter i M. Rostropowicz. Koncertując z orkiestrą, podczas wspólnego występu spotkali się też dwaj mistrzowie współczesnej sztuki muzycznej – K. Penderecki i M. Skoryk.

W trakcie licznych tournée, m.in. po Austrii, Chinach, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Włoszech, Lwowianie od lat przybliżają słuchaczom bogatą spuściznę muzyki ukraińskiej.

W dorobku zespołu znajduje się ponad 20 płyt, a także koncerty transmitowane przez szwedzkie, szwajcarskie i niemieckie stacje telewizyjne. Za nagranie płytowe Franz Xaver MozartKlavierkonzerte lwowscy symfonicy otrzymali nagrodę Radio Swiss Classic.

2. prof. Bohdan Boguszewski – dyrygent prowadził koncerty w większości krajów Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Był gorąco przyjmowany w kopenhaskim Konserwatorium Królewskim, w Filharmonii Berlińskiej, katedrze i filharmonii lwowskiej, Studiu im. Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia oraz w siedzibie hamburskich filharmoników. W operach bydgoskiej i na zamku w Szczecinie dyrygował znanymi dziełami operetkowymi i operowymi.

Z Orkiestrą Academia nagrał siedem płyt kompaktowych. W roku 2010 zamykał nowojorski Międzynarodowy Rok Chopinowski w Lincoln Center i Carnegie Hall. Dyrygował wówczas utwory F. Chopina interpretowane przez Olgę Kern, Adama Makowicza, Jerzego Stryjniaka i Sławomira Wilka. Za wyjątkowe wydarzenie artystyczne Szczecina uznano inaugurację festiwalu Sacrum Non Profanum z roku 2013, kiedy to poprowadził w obecności Krzysztofa Pendereckiego dzieło Mistrza Powiało na mnie morze snów, pieśni zadumy i nostalgii.

3. Realizator projektu

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia w Szczecinie, reprezentowane przez prezesa – prof. Bohdana Boguszewskiego współprodukowało siedem płyt kompaktowych z muzyką klasyczną. Jest też organizatorem wielu konferencji naukowych i koncertów oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum.

Bardzo dobre oceny realizowanych wydarzeń, wydawane przez melomanów, ekspertów, polską oraz zagraniczną krytykę muzyczną świadczą o wysokiej randze artystycznej przedsięwzięć współfinansowanych w wielu przypadkach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Międzynarodowa renoma imprez oraz festiwalu przyczyniła się do tego, że biorą w nich udział autorytety świata muzyki i artyści oklaskiwani na najważniejszych estradach muzycznych świata. Umiejętności organizacyjne stowarzyszenia i wysoki poziom artystyczny przygotowywanych zadań dostrzegli w 2010 roku realizatorzy Festiwalu Chopinowskiego w Nowym Jorku. Na zamknięcie obchodów roku kompozytora zaproponowali przeniesienie festiwalu Sacrum Non Profanum z Polski do USA, gdzie impreza odbywała się m.in. w słynnych nowojorskich salach koncertowych Carnegie Hall i Lincoln Center.Ignacy Jan Paderewski’s Symphony in B minor “Polonia” is a great composition, which until now has remained virtually unknown to the wider Polish audience. This four-movement work that takes approximately 70 minutes to perform has not found a proper place in the history of Polish music. That is why another recording is so necessary and this is why the piece needs more focus and attention.


Bearing in mind the recent anniversary of Poland’s independence and referring to the first performance of Polonia to the Polish audience, PSI Academia is going to record the symphony with the Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra conducted by Bohdan Boguszewski. The selection of the musical ensemble has not come as a surprise. The orchestra’s performing skills were appreciated by Paderewski himself in 1910. It was he who decided that the symphony would be performed in Poland for the first time by Lviv instrumentalists to celebrate 100th anniversary of F. Chopin’s birth at the 1st Congress of Polish Musicians. The recording of a CD with Ignacy Jan Paderewski’s Symphony in B minor “Polonia” interpreted by the same orchestra will have a symbolic character.


The Pomeranian Association of Instrumentalists ACADEMIA has been preparing itself for this formidable task since 2016. In 2018, the Lviv Orchestra conducted by Bohdan Boguszewski played the symphony three times: in Berlin, Szczecin and Lviv, always enthusiastically received. The philharmonic instrumentalists have perfected every aspect and every detail of the composition getting to the peak of their musical talents. The recording of the symphony in their interpretation would ensure the top musical performance and would be a beautiful reference to the more than a century old historical fact.

We are asking you for donations, which may help to accomplish the task of recording the symphony, always bearing in mind that:

1. The recording will be made as part of celebration of 100th anniversary of Poland’s regaining its independence.

2. The composition is closely linked to Polish history and our national heritage.

3. The symphony is performed on very rare occasions.

4. The event will be performed by the Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra conducted by Bohdan Boguszewski.

5. The recording of the symphony will promote the achievements of the Artist as the pianist, composer and politician. His Polonia will be heard by a wider audience of music lovers, students and pupils of schools in Poland and abroad and by promoters of Polish culture.

6. Promotion

a. before CD recordingadvertisements in local, regional, Poland-wide and international media, interviews with Volodymyr Syvokhip, the Director General of Lviv Philharmonic, Bohdan Boguszewski, the conductor and chairman of PSI Academia, representatives of DUX recording company and with musicians of the orchestra and organisers of the event,

b. during the recording

b1. information in Polish and Ukrainian media about how the recording is going to be made, including interviews with V. Syvokhip, B. Boguszewski, DUX representatives, orchestra musicians and event organisers,

b2. promotion in the Ukraine, conducted e.g. by the Centre of Polish Culture and European Dialogue in Ivano-Frankivsk (Stanisławów).

c. after CD release press conference and concert performed by the Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra conducted by Bohdan Boguszewski in the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin during Sacrum Non Profanum festival (August, 2020), meetings of musicians with fans.

7. DUX Records (an award-wining record label with many prestigious domestic and foreign prizes, including the Fryderyks, annually awarded for Polish music) promised to give access to its reliable distribution channels.

8. Our project will strengthen national and cultural identity of the listeners through references to Polish history, patriotism and heroism, Poles fighting for national independence and free Poland, e.g. in January Uprising and during the slavery of partitions. The CD can be played to celebrate patriotic occasions and anniversaries, history, music, art lessons and academic lectures.


Note about the performers

1.     Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra

The history of the orchestra goes back to the beginning of 19th c. to Franz Xaver Mozart, the youngest son of Wolfgang Amadeus. Franz Xaver was an organiser of musical life in Lviv. He founded the musical brotherhood of Saint Cecilia and that is how the orchestra was born.

First, the orchestra played operas. In the early 1900s, it was part of Philharmonic Association set up by Ludwik Heller, the then director of Lviv Opera. Famous conductors performed with the orchestra, including G. Fitelberg, J. Kołaczkowski, K. Wiłkomirski and many great musicians, e.g. B. Bartók with his Piano Concerto No. 2, R. Leoncavallo, G. Mahler and R. Strauss. After II World War, the orchestra collaborated with great composers such as A. Khachaturian, D. Kabalevsky, D. Shostakovich bringing their original scores, world’s top conductors, K. Kondrashin, G. Rozhdestvensky and genius virtuosos, including D. Oistrach, S. Richter and M. Rostropovich. It was with the orchestra that K. Penderecki and M. Skoryk, the two masters of modern music had an opportunity to meet.

The orchestra has toured the world and performing in Austria, China, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Switzerland it has brought to its listeners the wealth of Ukrainian musical heritage.

The ensemble made over 20 recordings and played concerts live televised by German, Swedish and Swiss television stations. For the recording of Franz Xaver MozartKlavierkonzerte, the orchestra received a prize awarded by Radio Swiss Classic.

2.     Prof. Bohdan Boguszewski – a conductor. He performed in most European countries and in the US. He was enthusiastically received in Royal Danish Conservatory of Music, Berlin Philharmonic, Lviv Cathedral and Philharmonic, Witold Lutosławski Polish Radio Studio and in the Elbe Philharmonic Hall. In Bydgoszcz Opera and in Szczecin Castle, he conducted greatest operas and operettas.

With Academia Orchestra, Bohdan Boguszewski made seven compact discs. In 2010, he closed the 2010 International Chopin Year in Lincoln Center and Carnegie Hall conducting Chopin’s works performed by Olga Kern, Adam Makowicz, Jerzy Stryjniak and Sławomir Wilk.

His performance of Krzysztof Penderecki’s A sea of dreams did breathe on me... Songs of reverie and nostalgia, conducted in the presence of Maestro, during the inauguration night of 2013 Sacrum Non Profanum, was acclaimed to be an exceptional artistic event in Szczecin.

3. Project coordinator

Pomeranian Association of Instrumentalists ACADEMIA represented by its Chairman, Prof Bohdan Boguszewski, has co-produced seven CDs with classical music. It has organised a number of scientific conferences, concerts and the International Music Festival Sacrum Non Profanum to positive feedback provided by music fans, experts, domestic and foreign critics. ACADEMIA has been part of ambitious projects, often co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage. Owing to the international impact of events organised by the association, musical authorities and artists who performed on the best concert stages of the world have taken part in Sacrum Non Profanum. ACADEMIA’s organisational skills and its high artistic level were appreciated in 2010 by the organisers of Chopin Festival in New York who suggested to move Sacrum Non Profanum from Poland to the US. The International Chopin Year was officially closed in New York, in the famous Carnegie Hall and Lincoln Center. 

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

LS
300 zł

Leszek Skrla

Powodzenia w zbiórce

S
25 zł

Szakiel

Powodzenia!

Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
LS
300 zł
Leszek Skrla
JW
200 zł
Jolanta Wożniak
DJ
200 zł
Dana Jakubowska, Ewa Mickiewicz
E
200 zł
Emmar Henryka Dobrowolska Buszkiewicz
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
LB
150 zł
Leszek Bończuk
KM
100 zł
KRZYSZTOF MEDYNA
LM
100 zł
Leonard Madej
KS
100 zł
krzysztof szczuko
JB
100 zł
Jolanta Boguszewska
MZ
100 zł
Małgorzata Zawadzka
AM
100 zł
Andrzej Maćkowiak
AG
100 zł
Adam Grzesiek
LS
100 zł
Leszek Szopa
SJ
100 zł
Stanisław Jaskułka
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
RM
100 zł
Romuald Mysiak
RP
50 zł
Robert Petruk
LN
50 zł
Lech Nowicki
BK
50 zł
Bogdan Komorowski
KM
50 zł
Krystyna Mieszkowska
ZM
25 zł
Zbyszek Miński
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JG
25 zł
Jadwiga Godlewska-Bryk
S
25 zł
Szakiel
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

370 953 zrzutki

Pomóż zebrać 125 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

68
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.