id: r3ab8j

Pomóż rozwinąć skrzydła w wymarzonej szkole w USA! Help to spread her wings at her dream college in the U.S.A.!

Pomóż rozwinąć skrzydła w wymarzonej szkole w USA! Help to spread her wings at her dream college in the U.S.A.!

5 129 zł 
z 60 000 zł
8%
zakończona 31.12.2021r
49 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

POLISH:

Znajduję tysiące haseł, którymi mogłabym do Was wołać o wsparcie, lecz nie potrafię mówić o tym inaczej, jak prawdą. Tak, chcę to zrobić dla siebie. Tak, chcę zawalczyć właśnie o swoje marzenie. Tak, chcę Was poprosić o wsparcie, bym to marzenie mogła zrealizować.

Witajcie. Mam na imię Ada (Adriana Grochowska) i po raz kolejny dostałam się do najlepszej szkoły muzyki rozrywkowej na świecie Berklee College of Music w Bostonie.Tym razem jednak nie odpuszczę…


Jestem wykształconym muzykiem, skrzypaczką klasyczną z dyplomem, wokalistką, śpiewającą w zasadzie od dziecka, z szufladą pełną dyplomów i wyróżnień (https://soundcloud.com/ada-grochowska). Jestem tysiącem innych, podobnych do siebie dziewczyn i to jest również wspaniałe, i dobrze mi jest z tym moim życiem, dopóki nie wspomnę tego, co stało się 8 lat temu.


W roku 2013 dostałam stypendium Berklee College of Music w Bostonie, miejsca śnionego przez wokalistów z całego świata, szkoły, z której wychodzi się innym muzykiem, absolutnego Ferrari, wśród szkół kształcących w umiejętnościach muzycznych, w tym wokalnych. Chociaż nie spadło to na mnie z nieba, bo o to walczyłam, pragnęłam jak niczego innego i nie udało mi się to przecież przypadkiem, ale ogromną pracą nad (jak mówią) talentem, to nie podołałam. Nie zobaczyłam Bostonu, nie usłyszano tam wtedy mojego głosu, bo nie zdołałam zebrać ogromnej dla mnie na ten czas kwoty, niezbędnej do startu stypendium. Przerosło mnie moje marzenie, potem zaś w życiu zrobiło się nieco szaro...


Szary mieszał się później z czarnym, w tym czasie, do którego już nie chcę wracać, o którym Wam nie opowiem, bo jest tylko mój, bolesny i niewygodny. Nikogo tam nie zapraszam, nie wracam tam sama i niech nam wystarczy tutaj tylko tyle, że podołałam, uciekłam stamtąd i jestem gotowa na nowe życie.


Zapraszam Was za to do tu i teraz, gdzie znów świeci słońce, bo zaproszono mnie do Bostonu po raz kolejny. Ponownie dostałam stypendium w Berklee College of Music. Kolejny raz zatem staję do tej próby i proszę Was o rzecz niebanalną, proszę o wsparcie finansowe.


Czym jest Berklee College of Music?Akredytowaną szkołą, założoną w 1945 roku. Szkołą, której studentami i absolwentami były takie gwiazdy jak Lalah Hathaway, Quincy Jones, Diana Krall, John Mayer, Chick Corea, Esperanza Spalding, Wyclef Jean czy Charlie Puth. Szkołą, której esencją jest kształcenie nie tylko w stylistyce jazzu, ale też w gatunkach takich jak soul, gospel czy r&b. Szkołą, o której każdy mówi: warto.


A w czym mi pomogą Wasze pieniądze? Pomimo otrzymanego wysokiego prawie 70% stypendium (!), by znaleźć się w Bostonie muszę ponieść resztę kosztów związanych z nauką. Wszystkie wydatki widnieją pod linkiem: https://www.berklee.edu/financial-aid/cost-attendance#TBD1. Korzyści finansowe w kulturze i edukacji w czasie pandemii nie pozwalają mi na realizację celu. Biorąc pod uwagę pracę jaką mogę tam się wspomóc proszę tylko o 60 000 złotych na semestr. Całość uzbieranej kwoty przeznaczę na opisywany cel.


 Są zrzutki, które po prostu są szlachetne, są takie, które potrafią ukoić sumienie, są takie, które się wspiera, bo wyciskają łzy, dotyczą naszych przyjaciół, znajomych. Być może moja odczaruje „niemożliwe” w „stało się realne”...?!


Co będzie w zamian? Co możesz poczuć, wspierając właśnie mnie w tym marzeniu? Postaram się dostarczyć Ci dużo muzycznej radości :)


ENGLISH:

I find thousands of slogans with which I could call you for support, but I cannot speak about it except the truth. Yes, I want to do this for myself. Yes, I want to fight for my dream. Yes, I want to ask you for support so that I can make this dream come true. Hello. My name is Ada (Adriana Grochowska) and once again I got into the best music school in the world of contemporary music - Berklee College of Music in Boston. This time, however, I will not let go ...


I am an educated musician, classical violinist with a diploma, a singer, singing basically since I was a child, with a drawer full of diplomas and distinctions (https://soundcloud.com/ada-grochowska). I’m a thousand other girls like myself, and that's also great, and I'm happy with this life of mine until I mention what happened 8 years ago.


In 2013, I received a scholarship from Berklee College of Music in Boston, a place dreamed by singers from around the world, a school from which you leave a different musician, an absolute Ferrari, among schools educating in musical skills, including vocal skills. Although it did not fall on me from heaven, because I fought for it, I wanted like nothing else and I did not manage to do it by accident, but with a huge work on (as they say) talent, I did not manage. I did not see Boston, my voice was not heard there then, because I did not manage to collect the huge amount necessary for me to start the scholarship. My dream overwhelmed me, and then my life turned a bit gray ...


Gray mixed with black later, at this time, which I do not want to come back to, which I will not tell you about, because it is only mine, painful and inconvenient. I am not inviting anyone there, I am not going back there alone and let us just be here enough that I managed, escaped from there and I am ready for a new life.


But I invite you to the here and now, where the sun is shining again, because I was invited to Boston once again. I got a scholarship again at Berklee College of Music. So once again I am going to this test and I am asking you for something remarkable, please for financial support.


What is Berklee College of Music? It is an accredited school, founded in 1945. It is a school whose students and graduates were such stars as Lalah Hathaway, Quincy Jones, Diana Krall, John Mayer, Chick Corea, Esperanza Spalding, Wyclef Jean or Charlie Puth. A school whose essence is education not only in jazz style, but also in genres such as soul, gospel or r&b. The school everyone talks about: it's worth it.


How will your money help me? Despite the high, almost 70% scholarship (!), to be in Boston I have to bear the rest of my study costs. All expenses can be found under the link: https://www.berklee.edu/financial-aid/cost-attendance#TBD. Financial benefits in culture and education during pandemic prevent me from achieving my goal. Taking into account the work that I can support there, I am asking for only PLN 60,000 per semester. I will allocate the entire amount collected for the described purpose.


 There are whip-rounds that are simply noble, there are those that can soothe the conscience, there are those that are worthwhile because they squeeze tears, concern our friends and acquaintances. Perhaps your contribution will make „real” what was "impossible" ...?!


What will be in return? What can you feel supporting me in this dream? I will try to provide you with a lot of musical joy :)


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 49

MB
Małgorzata
100 zł
K
Kasia
150 zł
TO
Tomuś
ukryta
DM
Darek Matecki
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
SS
Stanisław
ukryta
MW
Marcin
100 zł
OK
Olga
50 zł
 
Dane ukryte
200 zł
JR
Jowita Rangl
70 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

851 820 zrzutek

i zebrali

736 641 728 zł

A ty na co dziś zbierasz?