RODZIMOWIERCY NA SWOIM - rodzimowiercza ziemia koniec za 101 dni ID: yb7p5y

RODZIMOWIERCY NA SWOIM - rodzimowiercza ziemia

Zebrano 37 041 zł
z kwoty 160 000 zł

23 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

9 350
udostępnień

Projekt zmierzający do zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.


W sumie mamy już przeszło 85.380 złotych.


Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W pewnym oddaleniu wznosi się drewniany gród z przycupniętą w jego cieniu całoroczną wioską. Nie jest to jednak kolejny skansen lecz rzeczywiste miejsce, w którym oprócz zachowania rodzimej kultury nadal podtrzymywane są słowiańskie wierzenia. Gdzie rekonstrukcja historyczna jest jednym, lecz nie jedynym ważnym, elementem życia społeczności pozostającej w zgodzie z tradycją swoich przodków, a jednocześnie nie będącej oderwaną od współczesnej rzeczywistości. Społeczności, żyjącej w myśl prostej zasady: "rób co chcesz bylebyś przy tym nie krzywdził innych".

W gronie osób nam podobnych powstał projekt wykreowania przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej zgodnej z zasadami starożytnych, słowiańskich przekazów. Przestrzeni mogącej stanowić nie tylko teren rekreacyjny dla całych rodzin, niosącej głębsze wartości edukacyjne, ale przede wszystkim przywracającej zapomniane dla większości polskiego społeczeństwa tradycje i wierzenia. Naszym marzeniem jest, by po wiekach na polskich ziemiach znów wzrastał poświęcony przodkom Święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą mogli czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych bóstw, których pamięć stanowi część naszego dziedzictwa. Być może z czasem powstanie tradycyjna słowiańska wioska, w której ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuliby się jak u siebie.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Twórzcie z nami rodzimowierczą historię! Nawet drobna kwota wpłacona przez wiele osób pozwoli nam zrobić krok naprzód. Pamiętajcie, że to co dziś przekażecie, wróci do Was jutro w formie publicznie dostępnego miejsca, z którego sami będziecie mogli korzystać.


Po więcej informacji zapraszamy na:


W przeciągu tygodnia od jej dokonania prześlij pod e-mail: rkp.org.pl(at)wp.pl dowód swojej wpłaty i odbierz nagrody.
Przy wsparciu

50 PLN lub więcej

otrzymasz od nas smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

150 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

600 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni).

1000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemia na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie niezależnie od terminu (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni podczas spotkań i świąt lub nie dłuższym niż 2 tygodnie po za terminami spotkań i świąt).

1500 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie).

2000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie), jak również zostaniesz uhonorowany jako darczyńca wpisem z imienia i nazwiska na planowanej honorowej tablicy pamięci.

Uwaga: w przypadku nagród wysyłanych za granice, dodatkowy koszt wysyłki pokrywa wspierający.

Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd wziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2016-11-29

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2016-11-29

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

http://ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Niżej prezentujemy wstępne cele, założenia i wymogi projektu, które nam przyświecają:

 • Zakupiony teren winien bezpośrednio posiadać, konieczną do sprawowania celów kultowych, linię brzegową rzeki lub jeziora (mile widziane sąsiedztwo lasu oraz możliwość poszerzenia gruntu o zakup sąsiednich działek dla rodzimowierców i rodzimokulturowców chcących osiąść w sąsiedztwie);
 • Teren winien mieć możliwość uzyskania prawa do zabudowy;
 • Teren winien być zakupiony na rodzimowierczy związek wyznaniowy, gwarantujący jego stałe (niezależne od warunków losowych dotyczących osób fizycznych), publiczne użytkowanie do celów kultowych;
 • Osoby fizyczne wspierające projekt finansowo (powyżej ustalonych progów) będą mogły liczyć na preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości.
 • Łączna kwota zebranych ofiar na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe może zostać pomniejszona o koszt prowadzenia i rozliczenia rachunku (np. opłacenie usług księgowej) oraz w przypadku kwot zebranych i przekazanych za pośrednictwem portali crowdfunding'owych może zostać ona pomniejszona o koszt wyprodukowania materiałów promocyjnych (wyszczególnionych w ramach poszczególnych zbiórek crowdfunding'owych) rozliczanych na podstawie rachunków.
 • Zakup oraz późniejsze utrzymanie nieruchomości wspierać mogą inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze w zamian za uznanie ich prawa do współużytkowania rzeczonej nieruchomości, nie naruszającego publicznego charakteru kultowego tejże nieruchomości.
 • Inne wspólnoty, fundacje i związki rodzimowiercze wpierające zakup i chcące uczestniczyć w użytkowaniu rzeczonego terenu zobowiązują się do bieżącego zamieszczania informacji odnośnie przebiegu poszczególnych etapów zbiórki na łamach stron swoich serwisów internetowych.
 • Użytkowanie nieruchomości przez inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze uwarunkowane jest w myśl zasady: „pozostawiam miejsce w takim stanie w jakim je zastałem lub lepszym”, pod groźbą wykluczenia danej wspólnoty, fundacji lub związku z dalszego użytkowania nieruchomości na lat 8.
 • Priorytetem po zakupie rzeczonej nieruchomości będzie jak najszybsze zasadzenie Świętego Gaju i wybudowanie Chramu. W późniejszym okresie rozbudowywana będzie dalsza infrastruktura - organizacja bazy noclegowej, terenu rekreacyjnego, sadu owocowego dawnych odmian (będącego częścią większego parku słowiańskiego), czy miejsca zamieszkania obsługi terenu.
 • Nieruchomość ma posiadać charakter niekomercyjny. Potencjalne uzyskiwane dochody będą przeznaczane na utrzymanie obiektu i jego rozwój.
 • W przypadku rozwiązania głównego związku nadzorującego nieruchomość zostaje ona przekazana nieodpłatnie, do użytkowania na tych samych warunkach, innej wspólnocie rodzimowierczej lub specjalnie do tego celu powołanej fundacji rodzimowierczej.

The project is aimed at buying land intended for ethnic, Slavic cult purposes.


Until now, we've gathered over 21.345 $ (85.380 zł).


Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it's center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods. In some distance, lies a wooden village, and a small burgh within its protective shadow. Not just another heritage park, but a genuine, lively place, that upholds both native culture and slavic beliefs. Where "historic reconstruction" is more than just a part of a community that stay in accordance with traditions and ways of our ancestors, without losing it's touch with today. Imagine a community that lives by a simple virtue: "Live the way you want, but do not hurt the others".

In a group of friends there was born a concept of creating a terrain which accords with rules of ancient, slavic tales. A place that could serve not only as a recreation park for families that passes deeper educational values, but mainly - a place, that could restore traditions left far behind by most of polish society. Our dream is to raise, after many centuries, a new Sacred Grove, dedicated to The Elders. To raise a temple, in which all the worshippers of Svantevit, Perun, Veles, Mokosha and countless other gods - could meet and praise, what is a vital part of our cultural legacy. Maybe someday, there will stand a traditional slavic village, where people, seeking contact with nature, would find their home.

We really do need your support. Let's make our Neopagan History! Even the smallest amount of money, given by many, will help us in making a big step forward. And please remember - everything you give today, will meet you tomorrow in a form of commonly available place, that you too will be able to use.


More information on pages:


Within one week, you should send your proof of payment to rkp.org.pl(at)wp.pl and collect your prize.
With your support:

600zł (150$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days).

1000zł (250$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property regardless of the date (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days during meetings and festivals or no longer than 2 weeks beyond the dates of meetings and festivals).

1500zł (375$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks).

2000zł (500$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks), as well as  you shall be honoured as a donor with the entry of your name on the memory array.

Note: If the prize is sent abroad (outside the territory of Poland), the additional cost of shipping is covered by the donor.

Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd\nwziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2015-11-02

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2015-11-02

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

Our main goals and requirements are as listed below:

 • The terrain we're going to buy shall be placed, for cult purposes, nearby the riverside or lake (neighbouring forests and other lots for sale are no drawbacks... );
 • Building permission is requierd;
 • The area shall be fit to serve a constant cult purposes;
 • People that support the project financially shall expect preferential treatment and use of the area.
 • Total amount gathered might be reduced by crowdfunding operating fees and/or promoting materials costs on the bases of used bank accounts.
 • Purchase and further ude of the estate might be supported with help of other communites and pagan congergations in exchange for thair claiming of common use of the mentioned estate, without changing the public character of the estate..
 • Other congregations and foundations supporting the purchase and willing to use quoted estate are obligated to maintain informing about current stages of the fund via their media.
 • Use of the estate by other congregations is being based on the virtue: "I leave the place either as entered or better" under threat of being excluded from the the community and/or banning from further use of the estate for 8 years.
 • After the purchase, main priority will be platning the Sacred Grove and raising the Chram. Establishing the recreation area, fruit gardens, parkings and accomodation area are all secondary goals.
 • The estate character is non-profit. Any potential incomes will be used to support the area and its development.
 • In case of main congregation's denouement, the easte is being transfered to a similar organisation or another, newly established one, out of charge - given that presented terms are accepted.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

RS
27 zł

Robert Spytek

Sława bogom naszym :::)))

Sława! Projekt skorzystalby na rozbudowie działu informacyjnego, planow zagospodarowania przestrzennego, planow swiatyni, oraz systematycznych aktualizacji postępów... Lepszy background = wyższe darowizny.

Rodzimy Kościół Polski

Dziękujemy za wsparcie i uwagę. Pracujemy nad tym i niebawem mamy nadzieję dodatkowo ruszyć ze stroną informacyjną.

100 zł

Piotr Kwas

Gorąco popieram projekt Rodzimowiercy na swoim!

Dragobor Marquis

Zacna inicjatywa. Popieram!

Krzysztof Aniszewski

Wspaniała inicjatywa ????????

Podpisuję się wszystkim co mogę! Niech się darzy!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

OM SVASTI!

AD
10 zł

Adrian Dzwonkowski

Niech się darzy!

RJ
100 zł

Roman Jankowski

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Ale przydałaby się większa transparentność dot. postępów projektu.,

Rodzimy Kościół Polski

Zamierzamy niebawem dodatkowo ruszyć ze stroną informacyjną dotycząca projektu. Póki co, szczegółowe rozliczenie z br. znaleźć można tutaj: https://www.facebook.com/RodzimowiercyNaSwoim/posts/2345962542293804 Dziękujemy za okazane wsparcie.

JK
25 zł

Josip Kolarić

Support from Croatia! SLAVA!

ET
50 zł

Eliza Tomaka

Drodzy Rodzimowiercy! Mam nadzieję, iż mój skromny datek przyczyni się do powstania świętego Gaju, miejsca w którym wszyscy czciciele natury będą mogli spotykać się oraz cieszyć swoim towarzystwem i bliskością z siłami przyrody. Sława!

KB
10 zł

Kamil Błaszczyk

Popieram zbiórkę :)

MH
50 zł

Madela Haas

Na sławę Bogów!

305 zł

Andrzej Łysakowski

Do dziela ;)

BK
200 zł

Beata Klimowicz-Kowalska

Wpłacam licząc na tę nową drewnianą historyczną saunę ;)

AA

A.A. A.

Sława Świętowitowi

SO
50 zł

Sylwia Orkisz

Powodzenia ;)

ŁW

Łukasz Wróblewski

Na chwałę Bogom

WM

Wiesław Mikucki

Pozdrawiam tak trzymac niech wiara naszych przodków bedzie z wami

PO

paweł oleba

ABC Remonty http://oleba.pl też wspiera taką szczytna inicjatywę

MS

Michael Suszczenia

WS

Wojciech Słowik

Niech się wam darzy! Ciepłe pozdrowienia od uduchowionego ateisty.

MW

Michał Wiliński

Sława! oby projekt został zrealizowany.

PU

Przemysław Urbanski

Oby do przodu Panowie

Sława! Niech się darzy! :)

DK

D12TRGPL Katulski Robert

Ku chwale Świętowida który wraz z Welesem utworzył nasz piękny świat.Walczmy razem o naszą prawdę i nigdy nie dopuśćmy by ten durny i zakłamany monoteizm który został nam na siłę wepchnięty wygrał.Słowianie razem ku chwale naszym bogom.Mam wielkie nadziej

MP

Marcin Piątkowski

"By prawda i dobro wygrały"

MF

Marcin Frydryszewski

Rosnijcie w siłę!

KR

Krzysztof Rosiek

Cegiełka od Krzysztofa Mirosława Rośka, rodzimowiercy z Legnicy.

DJ

Dariusz Jóźwik

Cześć. Przelewam drobną sumę. Widzę że potrzeby sa ogromne. Pozdrawiam

PP

Piotr Piasecki

Jak pisałem możecie liczyć na mnie. :-)

BN

Bogusław Nosidlak

Na tyle w tej chwili mnie stać, jestem z wami
...

AA

Agnieszka Animucka

Wlasnie uslyszalam o tej inicjatywie od Pana Radomira na podkascie, powodzenia!

Marcin Pyszczak

Rodzimowiercza Ziemia

TB

Tomasz Burakowski

Niech wam bogi darzą

GS

Grzegorz Staliś

Ile będę w stanie ,tyle będę wysyłał

Powodzenia

KG

Karolina Grzelewska

jak się uda biere tam ślub!

MD

Maria Dobrosława Rumińska

Bardzo się cieszę - trzymam kciuki i do zobaczenia na miejscu!!!

MK

Michał Kubacki

Oby się udało!

Sława!

JS

Jan Szeliga

Życzę powodzenia! Sława!

Monika Francuz

Trzymam kciuki :)

WP

Wladyslaw Piotr Giza

Proponuje w bukowinie Bobrzańskiej posiadam 5 h lasu z dała od ludzi mozna gród

GG

Grzegorz Gubała

Skromnie ale jest raz na jakiś czas będę wspierał. Pozdrawiam

AG

AGNIESZKA GOCKOWSKA

sława !

AL

Arkadiusz Luksiński

Super inicjatywa!

AK

Andrzej Kostrzanowski

To oddanie hołdu przodkom, jako członek społeczności i Słowianin. Chwała!!

KM

Karolina Mojescik

Powodzenia!

AO

AGNIESZKA Osakunih

KO

Karolina Oleksik

Wracamy do korzeni !

Dziękuję za wsparcie tradycyjnych wartości

DP

Damian Pacek

Damian i Kasia pozdrawiają! Sława organizatorom akcji !

Dominik Strzelecki

Trzymam kciuki - w końcu świetna inicjatywa. Oby nasza rodzima wiara nie zginęła

JZ

Jakub Zych

Cel chwalebny, sława!

TZ

Tomasz Zema

Miałem pójść na wysoce zakrapianą biesiadę, ale jednak wolę pić na swoim. Proszę

MN

Michał Nowicki

Przepraszam, że tak mało, lecz daję tyle ile mogę. Sława!!!

FM

Filip Malinowski

Powinniście bardziej promować tą akcje!

KF

Krzysztof Folta

Powrót do słowiańskich wartości to nasza ostatnia deska ratunku

MK

Mirek Kazimierczak

Niech się darzy..trzymam kciuki za projekt.

M
50 zł
Marta Berlinska
RM
60 zł
Ramud Marzena
RS
27 zł
Robert Spytek
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
KS
50 zł
Kasia Sowa
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad Jaworski
M
10 zł
Miłorad
SS
25 zł
Sylwester Szynalewski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
RS
27 zł
Robert Spytek
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
BD
150 zł
Bartłomiej Duraj
S
50 zł
Sławomir
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
KZ
10 zł
Karolina Zochniak
AJ
20 zł
Anna Janus
M
55 zł
marcinwitkowski2507
MM
17,31 zł
Mikołaj Moździoch
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
L
10 zł
Lukasz Dyrcz
TB
ukryta
Tomasz Bombadil
100 zł
Piotr Kwas
IM
10 zł
Ireneusz Marszalek
ML
300 zł
Maksymilian Lucow
BS
25 zł
Bartosz Szopa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
RB
50 zł
Rafał Bartkowiak
M
100 zł
Marek
SS
ukryta
Sylwia Serwiniowska
10 zł
Mariusz Jarosz
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
JW
50 zł
Jakub Wysocki
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JG
150 zł
Jakub Grzegorczyk
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
AD
10 zł
Adrian Dzwonkowski
RJ
100 zł
Roman Jankowski
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
TS
50 zł
Tomasz Sypitkowski
LK
200 zł
Leszek Karkowski
A
100 zł
Artur Szymanek
SC
200 zł
Sabina Chrzan
PB
13 zł
Piotr Bekalski
KM
50 zł
Katarzyna Mielech
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
EP
200 zł
Eugeniusz Piłat
JK
25 zł
Josip Kolarić
50 zł
Marcin Zajac
PK
25 zł
Paweł Kudroń
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
20 zł
Gabriel Dydak
MC
25 zł
Maciej Cichoński
JD
50 zł
Jakub Dyduch
R
20 zł
Robert spytek
BO
50 zł
Bartłomiej Odwaga
J
10 zł
Justyna
PB
50 zł
Patryk Bednaruk
PS
150 zł
Paweł Szymański
AB
34 zł
Andrzej Borys
RS
10 zł
Robert Spytek
10 zł
Oliwia Łącka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ET
50 zł
Eliza Tomaka
OR
10 zł
Oskar Rudziński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KM
60 zł
Karol Maliszewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ŻG
50 zł
Żaneta Gonsior
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
PO
100 zł
Piotr Ostrowiecki
KB
10 zł
Kamil Błaszczyk
JK
150 zł
Joanna Kluz
SM
10 zł
Szaweł Makowski
Danuta Wesołowska
ukryta
Danuta Wesołowska
RS
25 zł
Robert Spytek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Justyna
MH
50 zł
Madela Haas
PP
20 zł
Przemysław Paskudzki
JP
25 zł
Jakub Pilut
DG
25 zł
Damian Garbalski
PR
ukryta
Piotr Rojewski
JZ
50 zł
Jan Zbieski
305 zł
Andrzej Łysakowski
B
200 zł
Beata Kowalska
A
ukryta
Animucki
50 zł
Karol Maliszewski
150 zł
Bartłomiej Andrzejak
KN
60 zł
Karolina Nogal
A
50 zł
Adrian Maciątek
B
30 zł
Barnim
B
100 zł
Bartosz Jaslowski
US
10 zł
Urszula Stelmach
RS
50 zł
Robert Spytek
L
30 zł
Larwa Biesa
ŁA
200 zł
Łukasz Alfut
L
30 zł
Larwa Biesa
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KP
14 zł
Konrad Prokop
MJ
ukryta
Monika Jastrzebska
TH
ukryta
Tomasz Hajdyła
RP
10 zł
Rafał Paliński
MW
150 zł
Magdalena Wolff
A
200 zł
Artur Szymanek
SO
50 zł
Sylwia Orkisz
SP
10 zł
Sebastian Pabiś
RC
100 zł
Rafał Chodzicki
S
50 zł
styczynski09061988
IN
10 zł
Ines Nowak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ND
10 zł
Natalia Denis
KS
20 zł
Katarzyna Sałak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MP
10 zł
Mikołaj Poślada
KS
10 zł
Kamil Sroka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Kate
Ł
50 zł
ŁUKASZ MICOREK
PK
30 zł
Paweł Kudroń
AF
25 zł
Arkadiusz Figura
PW
ukryta
Paweł Wąsowski
ŁW
50 zł
Łukasz Wróblewski
Ł
20 zł
Łukasz
SJ
25 zł
Sebastian Jędrasiak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
WB
160 zł
Wojciech Barański
DK
100 zł
Dominik Kała
MJ
100 zł
Michal Jaworski
JD
50 zł
Joanna Dąbrowska
RH
50 zł
Ryszard Hammer
IC
25 zł
Iza Cierzan
PA
150 zł
Piotr Adamowicz
M
50 zł
Mrooczek262
KW
200 zł
Kornel Wojciechowsko
WS
25 zł
Wioleta Szczepaniak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TM
20 zł
Tadeusz Mencel
WM
25 zł
Wiesław Mikucki
M
25 zł
Marcelina
RS
20 zł
Robert Spytek
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MW
50 zł
Mariusz Wendołowicz
25 zł
Slawomir Ś
RS
20 zł
Robert Spytek
DM
ukryta
Darek Mahho
M
360 zł
Maciej Kicior
25 zł
Szymon Żołnierczyk
BW
200 zł
Bartosz Wójtowicz
SC
20 zł
Szaławiła Czcibór
Dragobor
25 zł
Dragobor
PT
25 zł
Paulina Trębaczewska-Szklarczyk
SA
25 zł
Sebastian Adamczyk
D
200 zł
Drogowit Pomorski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PO
10 zł
paweł oleba
PC
ukryta
Paweł Chrobak
MS
50 zł
Michael Suszczenia
PA
50 zł
Piotr Apiecionek
WS
10 zł
Wojciech Słowik
AL
25 zł
Artur Lesiak
OW
10 zł
Oskar Wojciech Jakowiec
TC
25 zł
Tomasz Charubin
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MK
50 zł
Monika Kaźmierska
JL
25 zł
Janusz Laskowski
OW
10 zł
Oskar Wojciech Jakowiec
ZP
25 zł
Zuza Palmer
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
R
30 zł
Renata
MW
25 zł
Michał Wiliński
WK
25 zł
Wiktoria Korzeniewska
BB
30 zł
Barbara Bobowicz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
25 zł
Aleksandra Żukowicz
RS
20 zł
Radosław Sawicki
MS
20 zł
Mariusz Serafin
RT
20 zł
Radek Turowski
MP
25 zł
Monika Piśniak
PU
25 zł
Przemysław Urbanski
Użytkownik niezarejestrowany
79,03 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MM
35 zł
Marcin Minkiewicz
DM
25 zł
Dominik Muszyński
KK
30 zł
Katarzyna Kidzińska-Barycka
50 zł
Konrad Żuczkowski
BK
150 zł
Bogumił Krawczyk
RZ
150 zł
Robert Zygmunt
JT
25 zł
Jutrzenka Trzebiatowski Jacek
JS
100 zł
Joanna Stempin
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
HW
25 zł
Hubert Wielądek
M
25 zł
Marta
SH
10 zł
Sebastian Habel
RR
20 zł
Rafał Rodziewicz
EM
25 zł
Ewa Matusiak
M
30 zł
Marek N.
TB
25 zł
Tomasz Bednarczyk
IO
100 zł
Ilona Obrączka-Górska
KC
ukryta
Kamil Chojnowski
MS
180 zł
Michal Stolarski Drogowit Pomorski
MD
50 zł
Marta Dickinson
PK
15 zł
Paweł Krzyżowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PJ
25 zł
Piotr Jutkiewicz
MS
200 zł
Marcin Sobieżyr Rawski
AB
10 zł
Aleksy B
T
ukryta
Tomek
PU
20 zł
Piotr Urban
MG
50 zł
Monika Górska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
WK
50 zł
Wiktoria Korzeniewska
W
10 zł
Wiktor Katulski Robert
MK
15 zł
Maciej Kaczmarek
MR
100 zł
Młynarczyk Rafał
K
50 zł
kamila.kamii
SS
200 zł
Sylwester Szynalewski
PM
25 zł
Patrycja Majewska
M
50 zł
Mrooczek262
ES
50 zł
Ewelina Szajna
MS
10 zł
Miłosz Salwa
A
ukryta
anonimowo
PN
20 zł
Paweł Niewiarowski
MF
40 zł
Marcin Frydryszewski
EW
100 zł
Eliezer Wolski
GW
17 zł
Gabriela Wasilewska
PS
30 zł
Paulina Stróżewska
PB
ukryta
Paweł Baranowski
MS
100 zł
Mateusz Stach
M
50 zł
Mrooczek262
PW
20 zł
Paulina Wycichowska
MP
100 zł
Marcin Piątkowski
ZJ
10 zł
Ziemowit Jastrzębski
PK
20 zł
Paula Kucner
Dane ukryte
250 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
204,38 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KJ
20 zł
Kacper JAnowicz
S
50 zł
stmateusz
MS
50 zł
Maciej Stefański
N
10 zł
Natalia
JB
20 zł
Joanna Bławicka
A
20 zł
Aleksandra Bocheńska
M
50 zł
Mrooczek262
MF
25 zł
Marcin Frydryszewski
MK
20 zł
Marek Korzeniewski
KR
1 500 zł
Krzysztof Rosiek
IN
30 zł
Iwona Nowak
MP
20 zł
Monika Pawlak
GW
10 zł
Gabriela Wasilewska
DJ
222 zł
Dariusz Jóźwik
MA
150 zł
Michał Artiomow
MC
20 zł
Mikołaj Czajkowski
AT
50 zł
Adam Tarnowski
50 zł
Michał Żmich
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
IT
10 zł
Iga Twardowska
ŁJ
25 zł
Łukasz Jedrzejewski
TS
200 zł
Tadeusz Serwatka
AB
20 zł
Anna Belica
ZP
50 zł
zdzisław pawelec
M
50 zł
Mrooczek262
AL
100 zł
Aleksandra Lemiszewska
TC
20 zł
Tomasz Charubin
MM
ukryta
Michał Mikołajczyk
Użytkownik niezarejestrowany
31 zł
Użytkownik niezarejestrowany
JP
150 zł
Jarosław Pilch
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MN
30 zł
Mateusz Nurzyński
M
51 zł
Mrooczek262
WM
20 zł
Wanda M
MP
25 zł
Marta Puzio
MM
20 zł
MAGDALENA MAREK-DOBIJA
T
50 zł
Tomasz
PP
25 zł
Piotr Piasecki
MW
300 zł
Marcin Wilk
MH
ukryta
Michał Hładki
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
BN
20 zł
Bogusław Nosidlak
AA
200 zł
Agnieszka Animucka
ŁN
200 zł
Łukasz Nieszporek
MP
150 zł
Marta Puzio
Dane ukryte
95 zł
Dane ukryte
DO
30 zł
Dorota Ozimińska
M
50 zł
Mrooczek262
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AP
20 zł
Anna Parkitna
AW
ukryta
Anna Wojewódzka
PA
20 zł
Piotr Apiecionek
AK
20 zł
ANDRZEJ KOPROWSKI
M
50 zł
Marcin
TI
25 zł
Tomek I.
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MH
50 zł
Michał Heinrich
PP
25 zł
Paweł Pruciak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
G
200 zł
gajewskirafal
BO
60 zł
Bartłomiej Odwaga
M
100 zł
Marcin
MT
30 zł
Mikołaj Tytko
MB
45 zł
marek bąk
M
50 zł
Marek
TB
50 zł
Tomasz Burakowski
M
50 zł
Marcin
AM
150 zł
Aleksandra Miszczak
K
50 zł
Kamila
M
51 zł
Mrooczek262
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
DK
20 zł
Dominik Kała
P
ukryta
Patrycja
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
L
50 zł
Leviath
JM
ukryta
Janek Masław
MD
400 zł
Marcin Dochnal
ZS
20 zł
Zofia Sitarz
GS
20 zł
Grzegorz Staliś
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KO
50 zł
Kamila Orzolek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
ŁN
70 zł
Łukasz Nieszporek
A
150 zł
aleksandra.bdg
PA
24 zł
Piotr Apiecionek
JR
50 zł
Jan Rogala
IP
39 zł
Iwona Pawlak
M
50 zł
Mrooczek262
DJ
140 zł
Dariusz Jóźwik
KG
ukryta
Karolina Grzelewska
MD
150 zł
Maria Dobrosława Rumińska
MK
20 zł
Michał Kubacki
KM
20 zł
Katarzyna Mizera
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
JT
81 zł
Justyna Tanaszczuk
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
KK
40 zł
Krzysztof Kalinowski
MG
50 zł
Magdalena Gutkowska
K
20 zł
konradxk
JS
100 zł
Jarosław szczecin
MK
210 zł
Mariusz Klemens
PG
231 zł
Piotr Gryko
MM
220 zł
Moszczyńscy Mski
EP
20 zł
ELŻBIETA POTYRAŁA-ŁOPATOWSKA
KD
20 zł
Krzysztof Dusinkiewicz
30 zł
Anna C.
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
IR
100 zł
ireneusz Rewers
KB
35 zł
Kasia Byrka
KA
50 zł
Karol A. Kamiński
JJ
20 zł
Jowita Jakubisiak
MH
20 zł
Małgorzata Hojwa
MJ
20 zł
Marek Jędrzejek
GW
56 zł
Grzegorz Włodarczyk
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
PA
30 zł
Piotr Apiecionek
E
20 zł
Elin
MZ
20 zł
Michał Zawieja
KK
50 zł
Kamila Komorowska
KA
20 zł
Karol Ardeira Robak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
55 zł
Mrooczek262
DP
20 zł
Dorota Pasierbinska
MK
100 zł
Marcin Kasperuk
DM
50 zł
Dariusz Mosler
JD
20 zł
Joanna D.
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
J
50 zł
justynak62735
IK
17 zł
Izabela Kołtan
DK
150 zł
Darek Kukla
JS
ukryta
Jarosław Sładek
JG
106 zł
Jaromir Gasiorek
PA
21 zł
Piotr Apiecionek
JK
11 zł
Joanna Król
RN
ukryta
Robert Nowodworski
Dane ukryte
49 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
156 zł
Dane ukryte
MP
21 zł
Magda Przybyłek
JT
21 zł
Jutrzenka Trzebiatowski Jacek
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
JS
21 zł
Jan Szeliga
ZP
52 zł
Zbigniew Pruchniewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
M
14 zł
Mrooczek262
AS
32 zł
Arkadiusz Swoboda
JT
52 zł
Justyna Tanaszczuk
KP
207 zł
Krzysztof Pawłowski
JP
11 zł
Jacek Polak
GR
106 zł
Grzegorz Rusniak
KK
42 zł
Konrad Kiryluk
32 zł
Anna C.
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
WP
106 zł
Wladyslaw Piotr Giza
GG
59 zł
Grzegorz Gubała
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
156 zł
Grzegorz Łach
DP
ukryta
Dariusz Pachnik
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
AG
32 zł
AGNIESZKA GOCKOWSKA
GH
23 zł
Grzegorz Halkiew
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KK
21 zł
Karolina Kiełtyka
BN
32 zł
Bartosz Najda
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
L
30 zł
lezait
L
20 zł
leniwiec.zaglady
MM
156 zł
Moszczyńscy Mski
DP
29 zł
Diana Piotrowska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
DT
32 zł
Dominika Teofilak
PG
32 zł
Paweł Gęstwicki
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
S
50 zł
siodlo2009
MN
52 zł
Magdalena Niścior
WH
54 zł
Wiktor Hapek
MZ
ukryta
Mateusz Zaluski
D
50 zł
damian.gocol
M
52 zł
Mrooczek262
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
21 zł
Dariusz Łapiński
KB
34 zł
Krzysztof Bronski
AL
21 zł
Arkadiusz Ludwikowski
AK
52 zł
Andrzej Kostrzanowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BC
23 zł
Bogdan Chuchra
O
50 zł
oswietlenie.estradowe
HS
21 zł
Hubert Sierzycki
B
150 zł
bednarczykjaroslaw80
W
20 zł
wojtaslukasz
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
GK
156 zł
Grzegorz Konieczny
ED
21 zł
Ewelina Drabko
AW
23 zł
Andrzej Wegrzyn
AL
21 zł
Andrzej Lewandowski
AS
11 zł
Anna Szwak
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
AO
ukryta
AGNIESZKA Osakunih
KO
32 zł
Karolina Oleksik
SG
21 zł
Szymon Góralczyk
WW
ukryta
Wojciech Werner
AW
52 zł
Andrzej Wiśniewski
AL
23 zł
Andrzej Lach
AK
21 zł
Andrzej Kamiński
BO
52 zł
Bartłomiej Olczyk
DR
26 zł
Dariusz Ruta
A
50 zł
aleksander.konieczko
DD
101 zł
DARIUSZ DRAG
DS
21 zł
Dawid Slodczyk
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
AZ
52 zł
Aleksandra Zaraś
BB
32 zł
Błażej Berner
JF
21 zł
Joanna Frejnik
TB
52 zł
Tomasz Burakowski
CO
ukryta
Cezary Ołtarzewski
M
52 zł
Mrooczek262
MP
11 zł
Maja Pawlina
AL
32 zł
A L
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
KJ
11 zł
Karolina Jabłońska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
A
50 zł
arienna
K
20 zł
kamila.kamii
RP
40 zł
Remigiusz Pospieszyński
AS
65 zł
Andrzej Sikorski
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
FG
24 zł
filip gronowski
W
50 zł
waldemaar.morawiec
RR
ukryta
Robert Roczeń
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
ŁG
156 zł
Łukasz Gerasik
DM
ukryta
Dominik Mościcki
SU
11 zł
Szymon Urzędowski
KK
21 zł
Krzysztof Kwilman
WR
52 zł
Wiesław Rozbicki
AS
21 zł
Adrian Sopel
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
PB
32 zł
Piotr Bekalski
AR
21 zł
Anna Rosin
DP
52 zł
Damian Pacek
SJ
52 zł
Szymon Jergas
MK
52 zł
Malgorzata Kalisiak
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
MB
125 zł
Mateusz Bober
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
AW
34 zł
Anna Weseli-Sobierajska
MS
52 zł
Mariusz Szczyglewski
P
20 zł
pietia443
MK
106 zł
michal kakol
PC
23 zł
Przemysław Chrzanowski
MR
21 zł
Michał Rapacki
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
40 zł
marzenaramud87
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KG
ukryta
Karol Goc
L
10 zł
lukas373
KG
32 zł
Kamil Gołdowski
EM
21 zł
Elżbieta Michnowska
MK
107 zł
Mariusz Klemens
M
52 zł
Mrooczek262
Michał Kramek
156 zł
Michał Kramek
AK
52 zł
Agnieszka Kossowska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
M
30 zł
mcaron80
H
20 zł
hemere
T
15 zł
tarnav
MR
10 zł
Milena Radoń
J
ukryta
Jimsonweed
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
U
25 zł
unbekanntwolf
MW
100 zł
Marcin Wilk
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
M
11 zł
marteczkau
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
NJ
11 zł
Navia Juszczuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
26 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
S
21 zł
shin.pei
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AK
23 zł
Artur Kurek
S
30 zł
Sachi
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
21 zł
Piotr Żygadło
A
20 zł
artemistress
S
11 zł
Sachi
EM
21 zł
Emilia Michniewicz
JZ
156 zł
Jakub Zych
Użytkownik niezarejestrowany
5 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
50 zł
adrian.maciatek
M
52 zł
Mrooczek262
104 zł
Piotr Żygadło
S
30 zł
sylkek26_32
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
MP
21 zł
Maja Pawlina
M
20 zł
m.rucinski82
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
TZ
21 zł
Tomasz Zema
SK
100 zł
Szymon Krawczyk
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PK
25 zł
Paula Kucner
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
500 zł
Użytkownik niezarejestrowany
R
104 zł
remczyslaw
D
52 zł
donarcher01
50 zł
ewelina łodyńska
I
400 zł
info_matuls
MW
11 zł
Marcin Widera
S
156 zł
szeptu.cha
Dane ukryte
12 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
104,44 zł
Użytkownik niezarejestrowany
WP
52 zł
Wioleta Przybylska
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
NR
5 zł
Nadia Repka
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
420 zł
Piotr Kwas
ŁW
21 zł
Łukasz Wołczyk
M
56 zł
Mrooczek262
T
50 zł
tomaszsiwiec666
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MN
60 zł
Michał Nowicki
BK
50 zł
Błażej Kotara
FM
11 zł
Filip Malinowski
SP
156 zł
Shah Pogańska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KN
10 zł
Katarzyna Nowak
50 zł
Piotr Żygadło
MC
50 zł
Miłosz Chmielewski
100 zł
Piotr Żygadło
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
S
42,34 zł
stec.dienst
SP
150 zł
Sławomir Paszkowski
RW
ukryta
radoslaw wisniewski
ES
50 zł
Emil Stromski
MK
52 zł
Mirek Kazimierczak
KN
100 zł
Katarzyna Nocuń
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
21 zł
Natalia Pi
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
AS
50 zł
Artur Szklarz
P
160 zł
przemajan

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

MZ
10 zł
Maria Zochniak

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

361 156 zrzutek

Pomóż zebrać 160 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

9 350
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.