DROGA DO WOLNOŚCI vol. 2 - Mieszkanie i pracowanie w Vanie Bogdanie! Zrzutka na nowy początek! ID: sa37bv

DROGA DO WOLNOŚCI vol. 2 - Mieszkanie i pracowanie w Vanie Bogdanie! Zrzutka na nowy początek! ID: sa37bv

150 zł z 2 000 zł

7%

150 zł

150 zł

z 2 000 zł

zakończona

zakończona

31.01.2020r

4

4

wspierających
7%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

English below :) <3ca8096676c6cd647.jpeg

Buenos Dias Amigos!

Raz,dwa,trzy,cztery to nie są już bajery ! Pamiętacie nas z ostatniej zrzutki?https://zrzutka.pl/jp55cb. Zbieraliśmy wtedy na dokończenie budowy naszego domu na kółkach i na wsparcie dla biednych bezdomnych psów, które spotkamy na naszej trasie. Nie rzucaliśmy słów na wiatr. Zbudowaliśmy pełnoetatowy dom przewoźny, a do tego pomogliśmy dziesiątkom psiaków i osłowi! Zrobiliśmy wrażenie na wielu ludziach, którzy zainspirowali się Vanlifem,a przede wszystkim podróżami ze zwierzakami.

Uświadamialiśmy innych, że pies czy kot to przyjaciel, udowodniliśmy niektórym, że nie trzeba się ich bać!

Dzielnie wypełnialiśmy swoją misję pomocy i poszerzania horyzontów, oraz promowaliśmy fakt, że ze zwierzętami możesz robić wszystko i nie trzeba ich porzucać, ani oddawać, ani zostawiać z żadnego powodu.

Nasz VanBogdan to silny chłopak ! Przewiózł nas łącznie 13 000 km przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Grecję, Albanię, Czarnogórę, Bośnię, Chorwację, Węgry, kawałek Austrii, Czechy, aż do Polski i dalej przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję, aż do Lloret de Mar w Hiszpanii i NIGDY NAS NIE ZAWIÓDŁ. Włożyliśmy w niego całą swoją miłość do podróży i energię na nowe życie!

Nie pieniądze, lecz przede wszystkim serce i wiara zaprowadziły nas do miejsca, o którym marzyliśmy.

Jesteśmy w Lloret de Mar w Hiszpanii i tu w Hiszpanii chcielibyśmy zostać. Naszym wielkim marzeniem było spędzenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w ciepłym kraju, no może to nie Dominikana, ale jest bardzo przyjemnie. Chcieliśmy poczuć atmosferę Palm, w towarzystwie ozdobionych lampkami witryn sklepowych, chcieliśmy zobaczyć fajerwerki oddychając ciepłym suchym powietrzem. Jest nam smutno, że nie będziemy w tym czasie z bliskimi i może nawet czujemy się czasem samotni, ale kiedyś musielibyśmy i tak spełnić to marzenie. Odkąd zaczęliśmy naszą podróż, widzimy jak wiele potrafimy włożyć wysiłku, by osiągnąć satysfakcję. Podróżowanie to dziedzina, w której czujemy się najlepiej. Pracujemy online, ale środki pozyskane z takiej pracy nie zawsze są wystarczające i systematyczne., Znaleźliśmy się właśnie w punkcie, w którym musimy poprosić Ciebie o świąteczny prezent :) Potrzebujemy kilku rzeczy jednocześnie, ale na pewno powolutku się uda:):


 1. Musimy naszemu dzielnemu VanBogdanowi zmienić Olej i filtry
 2. Musimy zmienić klocki hamulcowe i dopieścić parę szczegółów abyśmy byli bezpieczni na trasie.
 3. Szukamy stacjonarnej pracy w okolicach Barcelony, a to wymaga od nas cierpliwości i wydatków na paliwo i przetrwanie każdego dnia
 4. W chłodne dni chcielibyśmy włączać ogrzewanie, ale jeszcze go nie mamy i bardzo byśmy chcieli mieć:)
 5. mamy kilka fajnych pomysłów do zrealizowania, ale do tego również potrzebujemy drobnych funduszy
 6. W  trakcie podróży straciliśmy swój ukochany środek transportu, nasze wspaniałe rowery. Bardzo chcielibyśmy też odłożyć na to pieniążki.Całość naszej podróży finansujemy sami, z ciężko zarobionych pieniędzy, ale i one się kiedyś kończą tak jak ładna pogoda. Jeśli masz ochotę i chcesz wesprzeć nas w naszej podróży, prosimy wpłać dowolną kwotę. Na pewno nas to przybliży do osiągnięcia kolejnych celów i marzeń, a przede wszystkim uspokoi nasz lęk jaki ostatnio nam towarzyszy. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, taki One Way Ticket Wierzymy, że dobro wraca, my czynimy dobro a Ty?


Przy okazji chcielibyśmy wszystkim odwiedzającym nasza zrzutkę oraz naszego instagrama @VanWayLife, wszystkim przyjaciołom i dobrym ludziom, życzyć wspaniałych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby przebiegały w cieple bliskich i kochających osób i odpowiednio przygotowały na nadchodzący nowy rok. By nakłaniały do refleksji,współczucia i otwierały serca i oczy na cały otaczający nas Świat.


Dziękujemy, Ci że jesteś tu razem z nami.


Pozdrawiamy ciepło z VanaBogdana

Patrycja, Adrian, Coffee i Bruce


Buenos Dias Amigos!

One, two, three, four it is not a joke! Do you remember us from the last zrzutka.pl? Https: //zrzutka.pl/jp55cb. We collected at the time, to complete the construction of our house on wheels and to support poor, homeless dogs, that we will meet on our route. It aren't empty promises. We've built a full-time mobile home, and we've helped dozens of pooches and donkeys! We made an, impression on many people who were inspired by Vanlife, and above all travels with animals.

We made others, realize that a dog or a cat is a friend, we have proved to some, that you do not have to be afraid of them!

We bravely fulfilled our mission of helping and broadening horizons, and promoted the fact, that you can do everything with animals and do not have, to abandon them, give them away, or leave them for any reason.

Our VanBogdan is a strong boy! He transported us, a total of 13,000 km through Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece, Albania, Montenegro, Bosnia, Croatia, Hungary, a piece of Austria, the Czech Republic, up to Poland and further through Germany, the Netherlands, Belgium, France, up to Lloret de Mar in Spain and he has NEVER let us down. We put all our love for travel and energy into a new life!


                   Not money, but above all, heart and faith led us to the place we dreamed of.                    


We are in Lloret de Mar in Spain and we would like to stay here in Spain. Our big dream was to spend Christmas and New Year in a warm country, maybe it's not the Dominican Republic, but it is very pleasant. We wanted to feel the atmosphere of Palm, in the company of shop windows decorated with Christmas lamps, we wanted to see the fireworks breathing warm dry air. We are sad that we will not be with our loved ones, at this time and maybe we even feel lonely sometimes, but someday we would have to fulfill this dream anyway. Since we started our journey, we can see how much effort we can make to achieve satisfaction. Traveling is an area in which we feel best. We work online, but the funds raised from such work are not always sufficient and systematic.


 1. We need to change our brave VanBogdan Oil and filters
 2. We need to change the brake pads and provide some details to keep us safe on the route.
 3. We are looking for a full-time job around Barcelona, ​​and this requires patience and spending on fuel and survival every day
 4. On cold days we would like to turn on the heating, but we do not have it yet and we would love to have it :)
 5. we have some nice ideas to implement, but we also need small funds for this


 During the journey, we lost our beloved means of transport, our great bikes. We'd love to put the money away as well:(We finance the entire journey ourselves, from hard-earned money, but they also end up like nice weather. If you fancy and want to support us in our journey, please donate any amount. This will definitely bring us closer to achieving our next goals and dreams, and above all will calm our fear that has recently accompanied us. We put everything on one card, such as One Way Ticket. We believe that good returns, we do good and you?


By the way, we would like to everyone visiting our screenshot and our instagram @VanWayLife, all friends and good people, wish you a wonderful, cheerful and peaceful Christmas, so that they could run in the warmth of loved and loving people and properly prepare for the coming new year. That they encourage reflection, compassion and open hearts and eyes to the whole world around us.


Thank you for being here with us.

Patrycja,Adrian, Coffee and Bruce:)

if you have any suggestions for us, about work or cooperation, if you have an idea how we can help ourself contact us! We are open to new possibilities!


Wpłacający4

K
Kacper
90 zł
P
paulina zych
25 zł
FM
Filip mowinski
25 zł
M
Majka
10 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

539 013 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?