Zrzuć się na ordynację Wojtka Janowskiego... koniec za 138 dni ID: ws5e44

Zrzuć się na ordynację Wojtka Janowskiego...

Zebrano 3 535 zł
z kwoty 4 600 zł

76 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

0
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Dopiero co z ordynacyjnych retritów wróciła trójka naszych nowych ordynowanych a tu kolejna dobra wiadomość. Wojtek Janowski - nasz Sanghalokowy weteran i pierwszy mitra w Krakowie otrzymał zaproszenia do Padmaloki na ordynację w kwietniu 2020 roku. Tym razem ordynacja Wojtka odbędzie się w ramach tygodniowego retritu w Padmaloce. Ze względu na stan zdrowia Wojtek nie może pojechać na długi retrit do Guhyaloki.
Niemniej jednak Anglia to Anglia a funty to funty. Padmaloka przez kilka ostatnich lat praktykowała i nadal praktykuje wobec nas - osób przyjeżdżających na retrity z Polski , ogromną szczodrość, dając nam możliwość płacenia jedynie 50 funtów za retrit. Teraz przy okazji ordynacji Wojtka, chcielibyśmy zebrać całą sumę za jego retrit (tj ok. 300 funtów). Dodatkowo, postanowiliśmy zebrać sumę, która w znaczący sposób wesprze Wojtka w wyjeździe do Padmaloki oraz pozwoli pojechać na retrit, rok po ordynacji (tzw reunion retrit) - do którego każdy nowoordynowany się zobowiązuje.
Potrzebujemy Waszego wsparcia i zachęcamy do praktykowania szczodrości.
Każdy złoty jest na wagę złota! :)


Three new Order Members have recently returned from their ordination retreats – and now there is some more good news. Wojtek Janowski, our Sanghaloka veteran and first mitra in Cracow, has received an invitation from Padmaloka for the ordination retreat in April 2020. On this occasion Wojtek’s ordination will take place as part of a week’s retreat at Padmaloka men’s retreat centre. Because of his health, he is unable go to Guhyaloka for the four month retreat.
Nevertheless, England is England and pounds are pounds. Padmaloka (and other retreat centres) practice great generosity towards us. People from Poland attending retreats in the UK are only requested to pay £50 for a retreat. On this happy occasion of Wojtek’s ordination, we would like to collect the entire cost of his retreat, which will be about £300 (three hundred pounds). Furthermore, we would like to collect an additional amount which would enable Wojtek to attend the post-ordination retreat at Padmaloka which takes place a year after ordination. This is called the ‘reunion retreat’ which all new Order Members undertake to attend. It is very important to do so.
Therefore, we are asking for your support and generosity to help Wojtek attend both retreats. Even if you cannot be there personally, by giving you will be participating in these important and significant events. Every pound or euro is worth it’s weight in gold!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Wojtek w Sanghaloce

Wojtek i Franek

Wojtuś :)

Wojtek o sobie...

Urodziłem się 16.05.1951 r. w Gdańsku. Mój ojciec repatriant z Wilna (dawniej było to polskie miasto, obecnie należy do Litwy) był inżynierem i zatrudniony został przy budowie huty stali w Nowej Hucie, niedaleko Krakowa, stąd dzieciństwo i wczesną młodość spędziłem właśnie w tym mieście. Po ukończeniu szkoły średniej udałem się do Gdańska, gdzie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem obowiązkową, roczną, służbę wojskową w jednostce desantu morskiego (tzw. Niebieskie Berety), a po jej zakończeniu powróciłem do Krakowa , gdzie rozpocząłem pracę w Milicji Obywatelskiej, przekształconej później w Policję. Wiele lat w policji pracowałem w Gdańsku, do którego ponownie przeniosłem się w 1976 roku, po zawarciu związku małżeńskiego, po czym w latach 90 odszedłem z policji na częściową emeryturę.

Jestem dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną mam dwoje dorosłych już dzieci, w wieku 41 i 39 lat. W roku 2005 ożeniłem się powtórnie i z tego związku mam 13 letniego syna - Jaromira. Najmłodszy syn jest dzieckiem autystycznym, wymagającym zwiększonej opieki, co uniemożliwia mojej żonie pracę w pełnym wymiarze godzin. Po przejściu na emeryturę prowadziłem własną działalność gospodarczą - agencję ochrony a później spędziłem dwa lata w Stanach Zjednoczonych, pracując tam na budowach i firmie landscapingowej. Od ponad pięciu lat nie pracuję, z uwagi na niezbyt dobry stan zdrowia. W 2014 roku przeszedłem ciężki zawał serca, a obecnie cierpię również na dolegliwości układu oddechowego. Od 2006 roku mieszkamy ponownie w Krakowie.

Większość mojego życia byłem obojętny religijnie, podobnie jak moi rodzice. Na początku lat 90 ubiegłego wieku zainteresowałem się religiami Dalekiego Wschodu, a po zapoznaniu się z istotą buddyzmu uznałem, że praktyka dharmy jest tym czego szukałem. Związałem się z jedną z sangh zen, w której praktykowałem przez kilka lat. Po powrocie do Krakowa nawiązałem internetowy kontakt z Nityabandhu, który przebywał wówczas w Anglii, a z którym niedługo później spotkaliśmy się osobiście. Po jego powrocie do Polski spotykaliśmy się regularnie, studiując dharmę w niewielkiej grupie u niego w mieszkaniu. Po otwarciu ośrodka Sanghaloka w Krakowie poprosiłem o możliwość zostania mitrą w tradycji Triratny, a rok później, w roku 2010, poprosiłem o ordynację. Tego samego roku udałem się też do Padmaloki na swój pierwszy retrit, będący treningiem do ordynacji. Kilka tygodni temu dostałem z Padmaloki zaproszenie do Ordynacji, która odbędzie się w roku 2020, podczas jednego z kwietniowych retritów.


Ceremonia mitry Wojtka w 2010 roku.

Spotkanie z Banthe w Krakowie.

Wojtek in Sanghaloka

Wojtek with Franek - his dog :)

Very young Wojtek :)

Wojtek about himself ...

I was born on May 16, 1951 in Gdańsk. My father, a repatriate from Vilnius (formerly it was a Polish city, now belongs to Lithuania) was an engineer and was employed in the construction of a steel mill in Nowa Huta, near Krakow, hence I spent my childhood and early youth in this city. After graduating from high school, I went to Gdańsk, where I took up studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. After graduation, I completed compulsory, one-year military service in a sea landing unit (the so-called Blue Berets), and afterwards I returned to Krakow, where I started working in the Citizens' Militia, later transformed into the Police. I worked in the police for many years in Gdańsk, to which I moved again in 1976, after getting married, and in the 90s I retired from the police for a partial retirement.

I am married twice. With my first wife I have two grown-up children, aged 41 and 39. In 2005 I got married again and I have a 13-year-old son - Jaromir. The youngest son is an autistic child, requiring increased care, which prevents my wife from working full time. After retiring, I ran my own business - a security agency and later spent two years in the United States working there on construction sites and a landscaping company. I haven't been working for over five years because of poor health. In 2014, I had a severe heart attack and now I also suffer from respiratory problems. We have lived again in Krakow since 2006.

Most of my life I was religiously indifferent, as were my parents. In the early 90s of the last century I became interested in the religions of the Far East, and after learning about the essence of Buddhism, I decided that the practice of dharma was what I was looking for. I got involved with one of the sangh zen in which I practiced for several years. After returning to Krakow, I made internet contact with Nityabandhu, who was in England at the time and whom we met in person shortly after. After his return to Poland, we met regularly, studying dharma in a small group at his apartment. After opening the Sanghaloka center in Krakow, I asked for the possibility of becoming a miter in the Triratna tradition, and a year later, in 2010, I asked for ordination. That same year I also went to Padmaloka for my first retrit, which was training for ordination. A few weeks ago I received an invitation from Padmaloka to the ordination, which will take place in 2020, during one of the April retreats.

Wojtek's mitra ceremony

During Bhante's visit in Cracow.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

K
80 zł

Kalyanaprabha

Sadhu Woytek

DN
75 zł

D N Luce

Great to see you ordained Wojtek

P
400 zł

Paramartha

Much love Wojtek - Paramartha

R
100 zł

Rijumuni

Wojtek, I met you in Padmaloka a few years ago and remember you fondly to this day. I'm delighted you are going to be joining the Order soon.

SO
400 zł

Steven Otto

Dear Wojtek, congratulations! I admire your path and am very happy for you and for the order. With sincerely best wishes!

M
200 zł

Maitrikaya

Delighted to hear the good news that this generous man is being ordained. Sadhu

DF
200 zł

Dawid Faron

S
50 zł

Saddhajala

Sadhu Wojtku! Cieszę się bardzo na Twoją ordynację! Twoja obecność wnosi tak wiele do Sanghaloki.

Sadhu, sadhu, sadhu Wojciech!

B
30 zł
Bożena
MC
25 zł
Marta Czepukojć
R
200 zł
Rijumati
K
80 zł
Kalyanaprabha
A
50 zł
Alicja Gruszka-Nowak
DN
75 zł
D N Luce
P
400 zł
Paramartha
P
100 zł
Paramabandhu
S
100 zł
Suvannavira
R
100 zł
Rijumuni
SO
400 zł
Steven Otto
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
200 zł
Maitrikaya
N
200 zł
Nityabandhu
P
200 zł
Padmasiddha
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
S
50 zł
Saddhajala
P
50 zł
Pirita
MH
250 zł
Martin Harris
S
25 zł
Sviatlana
600 zł
Hṛdayavajra

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

MH
200 zł
Martin Harris

Pierwsza wpłata

H

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

382 551 zrzutek

Pomóż zebrać 4 600 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

0
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.