id: 2gb79u

ZBIÓRKA NA SPRZĘT OCHRONNY I TAKTYCZNY DLA OBROŃCÓW CHARKOWA I DONBASU

ZBIÓRKA NA SPRZĘT OCHRONNY I TAKTYCZNY DLA OBROŃCÓW CHARKOWA I DONBASU

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 469 zrzutek i zebrali 1 161 513 399 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

(English version below)


Pomóżmy matkom i dzieciom wrócić do mężów i ojców!

Co robimy?

Od początku wojny pomagamy w pozyskaniu i dostarczaniu sprzętu, zwiększającego bezpieczeństwo żołnierzy obrony terytorialnej i cywilów, walczących w Ukrainie. Dzięki siatce wolontariuszy regularnie dostarczamy zamówienia na linię frontu. Bezpośrednio od żołnierzy liniowych wiemy, jaki sprzęt, którego nie otrzymują od innych państw w wystarczającej ilości, pomaga im nie tylko zwiększyć swój potencjał operacyjny w obronie przed rosyjskim okupantem, ale przede wszystkim – przeżyć. By zakupić i dostarczyć im niezbędne wyposażenie, korzystamy ze środków własnych i hojności darczyńców, dzięki którym udało się zaspokoić pierwsze potrzeby naszych sąsiadów. 


Czego udało nam się dokonać?

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej zbiórki udało nam się kupić i przekazać: kamizelki kuloodporne (31), kamizelki taktyczne (39), hełmy (12 sztuk), dalmierze (7), radiotelefony (4), drony (5), termowizory (3), apteczki taktyczne (10). A także: plecaki wojskowe, macki saperskie, latarki czołowe, pojemniki na wodę typu camelbak, wkładki do butów, ocieplacze pod spodnie, bluzy i spodnie wojskowe, kurtki wojskowe, komplety mundurowe, buty, podkoszulki wojskowe krótki rękaw, koszulki wojskowe długi rękaw, kalesony wojskowe, podgrzewacze jedzenia, menażki aluminiowe, siatki maskujące, termosy, rękawiczki, nakolanniki, nałokietniki oraz sprzęt medyczny.


Czego aktualnie potrzebujemy?

Wszystkim darczyńcom jesteśmy niezwykle wdzięczni za okazaną pomoc. Zaangażowanie potrzebne jest szczególnie teraz, gdy front się stabilizuje, wojna przedłuża, a opinia publiczna przyzwyczaja. Dlatego zbiórka trwa. Na liście niezbędnych do kupienia rzeczy aktualnie znajdują się:

Kamizelki kuloodporne klasy 4-5

Kamizelki taktyczne

Paso-szelki wojskowe

Hełmy

Rękawice taktyczne

Kominy (na szyję) letnie

Pasy

Ładownice na granaty

Torby wojskowe

Celownik kolimatorowy 

Nakolanniki

Nałokietniki

Plecaki taktyczne

Okulary taktyczne

Tablety wojskowe SOS

Wielokanałowe krótkofalówki cyfrowe

Buty

Kamery termowizyjne

Drony

Podkoszulki

Letni kamuflaż (odzież)

Komplety mundurowe

Macki saperskie

Okulary ochronne


Kto stoi na straży organizacji naszych przedsięwzięć? 

Jesteśmy częścią zespołu, zorganizowanego przez naszą przyjaciółkę Lesję, Ukrainkę silnie związaną z Polską.


Poznajcie historię Lesji i jej dzielnych przyjaciół.


g51965bbd5444897.jpegLesja jest ukraińską artystką, uznaną malarką, po krakowskiej ASP. Po ukończeniu studiów, do wybuchu wojny mieszkała w Kijowie. Ma córkę, którą przywiozła do Polski, sama natomiast wróciła do Ukrainy, by wraz z przyjaciółmi działać. 


„Mam bardzo dużo przyjaciół, którzy walczą w różnych częściach Ukrainy – w powiecie donieckim, w Charkowie i w Kijowie. O razu zaczęliśmy obdzwaniać wszystkich i dowiadywać się, czego potrzebują. Okazało się, że potrzeby są ogromne. Od pierwszego dnia więc jesteśmy w ciągłym młynie. Skorzystałam ze swoich znajomości międzynarodowych. Napisałam do wszystkich i dostałam odzew, że tak, chcą pomagać. Mamy więc koordynatorów już w Warszawie, w Krakowie. Jest kilka osób tzw. stałej ekipy, ale oprócz tego pomaga nam bardzo dużo osób, bez których nie dalibyśmy rady”.


Głową operacji Lesja stała się – jak mówi – „przez przypadek, bo inaczej nie można, bo mamy wspólny cel, jakim jest ocalenie wolności i ochrona naszych bliskich. Inaczej się nie da. Zabierają ci dom, zabierają rodzinę, życie. O to trzeba walczyć”.  


db021472467031d8.jpeg

„Sprzęt typu kamizelki kuloodporne czy hełmy to jest towar pozwalający przeżyć w wielu sytuacjach, a wciąż mamy tego za mało. Ludzie, którym to dostarczamy to wojskowi w obronie terytorialnej, ale wielu z nich to po prostu nasi przyjaciele i znajomi, którzy teraz stali się żołnierzami. Na początku nie mieli nic z rzeczy niezbędnych na wojnie – noktowizorów, termowizorów, apteczek taktycznych czy najprostszych sond saperskich do wykrywania min…


Nie potrzebują motywacji. Tej mają aż zanadto. Potrzebują wsparcia w postaci sprzętu, który pozwoli się bronić i przeżyć. 


„Na początku wojny, w pierwszych dniach wojny zginął mój przyjaciel, z którym znaliśmy się od urodzenia. Był zawodowym policjantem. Zginął przy ostrzeliwaniu elektrowni w Czarnobylu. Nie spodziewali się, że po prostu ich zastrzelą. Serce mi pęka, gdy myślę, że jemu nie udało się pomóc. Wielu z nas straciło już bliskich. To wywołuje naszą wściekłość i nakazuje nam walczyć wszystkimi siłami”.


d1405c430a29a1df.jpegNa dwóch pierwszych fotografiach Lesja z dostarczonymi przez nas apteczkami taktycznymi i radiotelefonami. Na ostatniej obrońcy Kijowa z otrzymanymi od nas i Lesji termowizorami


* * *


What is our goal?

Since the beginning of the war, we have been helping to obtain and deliver equipment to enhance the safety of territorial defence soldiers and civilians fighting in Ukraine. Thanks to a network of volunteers, we regularly deliver orders to the front line. We know directly from line soldiers what equipment, which they do not receive in sufficient quantity from other countries, helps them not only to increase their operational potential to defend themselves against the Russian occupier, but above all - to survive. In order to purchase and provide them with the necessary equipment, we use our own funds and the generosity of donors, thanks to whom we have been able to meet the first needs of our neighbours. 


What have we been able to achieve?

Even before the start of the official fundraising, we managed to buy and donate: bulletproof vests (31), tactical vests (39), helmets (12 pieces), rangefinders (7), radio-telephones (4), drones (5), thermal imaging cameras (3), tactical first aid kits (10). We purchased and donated also other items such as: military rucksacks, pistol holsters, head torches, camelback water containers, inner soles, trouser warmers, military blouses and trousers, military jackets, uniform sets, boots, short-sleeved military T-shirts, long-sleeved military T-shirts, military pants, food warmers, aluminium canteens, camouflage nets, flasks, gloves, knee pads, arm pads and medical equipment. 


What do we currently need?

We are extremely grateful to all donors for their help. The commitment is needed especially now, when the front is stabilising, the war prolonging, and public opinion getting used to it. That is why the fundraising continues. The list of necessary items to buy currently includes:


Class 4-5 bulletproof vests

Tactical vests

Military harnesses

Helmets

Tactical gloves

Light neck warmers

Belts

Grenade pouches

Military pouches

Collimator sights 

Knee pads

Shoulder pads

Tactical rucksacks

Tactical goggles

Rugged tablets

Digital multi channel walkie talkies

Boots

Thermal imaging cameras

Drones

T-shirts

Summer camouflage clothing

Uniform sets

Mine prodders 

Safety goggles


Who stands behind the organisation of our operations? 

We are a part of a team organised by our Ukrainian friend Lesya.


Get to know the story of Lesya and her brave friends.

Before the war, Lesya was a Ukrainian artist, a renowned painter, a graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow. She lived in Kyiv. She has a daughter, whom she brought to Poland. She herself returned to Ukraine to take action with her friends. 

"I have a lot of friends who are fighting in different parts of Ukraine - in the Donetsk district, in Kharkiv and in Kyiv. We immediately started calling everyone and finding out what they needed. It turned out that the needs are enormous. So from the very first day, we were on the go. I used my international contacts. I wrote to everyone and got a response that yes, they want to help. So we already have coordinators in Warsaw and Krakow. There are a few people in the so-called permanent team, but there are also a lot of people helping us, without whom we wouldn't be able to do it.”

Lesya became the head of the operation - as she says - "by accident, because it is impossible otherwise, because we have a common goal, which is to save freedom and protect our loved ones. There is no other way. They take your home, they take your family, your life. That's what you have to fight for."  

"Equipment like bulletproof vests or helmets is a commodity necessary to survive in many situations, and we still don't have enough of it. The people we provide it to are military in territorial defence, but many of them are simply our friends and acquaintances who have now become soldiers. In the beginning they had none of the things necessary for war - night vision, thermal imaging, tactical first aid kits or the simplest sapper prodders for mine detection..." 

They do not need motivation. They have more than enough of that. They need support in the form of equipment to defend themselves and survive. 


"At the beginning of the war, in the first days of the war, a friend of mine, with whom we had known each other since birth, was killed. He was a professional policeman. He was killed in the shelling of the Chernobyl power plant. They did not expect to just be shot. It breaks my heart to think that he could not be helped. Many of us have already lost loved ones. This makes us furious and makes us fight with all our might.”Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 148

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków