id: 2pggz4

Pomóż nam walczyć o dekryminalizację i dostęp do medycznych psychodelików dla polskich pacjentów! / Support Polish Psychedelic Society!

Pomóż nam walczyć o dekryminalizację i dostęp do medycznych psychodelików dla polskich pacjentów! / Support Polish Psychedelic Society!

Nasi użytkownicy założyli 1 068 590 zrzutek i zebrali 1 165 770 652 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne (PTP) to inicjatywa, która powstała w październiku 2019 roku w ramach działań Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby popularyzować rzetelną wiedzę o psychodelikach, integrować doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin i działać na rzecz racjonalnych regulacji prawnych dotyczących substancji psychodelicznych. 
Co chcemy zrobić w 2021 roku aby przyczynić się do dekryminalizacji psychodelików i zapewniania dostępu do medycznych psychodelików polskim pacjentom? 


 • Zrealizować film dokumentalny poświęcony leczniczym właściwościom psychodelików. Obecnie zakończyliśmy casting w którym zaleźliśmy osoby, które używały psychodelików w celach terapeutycznych i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Realizacja filmu planowana jest na okres letni.


 • Stworzyć poradnię prawną, której zespół związanych z PTP prawników będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oskarżonym w przypadku spraw karnych za posiadanie psychodelików na własny użytek.


 • Przygotować opinie prawną oraz projekty ustaw zmierzające do dekryminalizacji psychodelików.


 • Wspierać popularyzację wiedzy o psychodelikach za pośrednictwem działań medialnych i wydawniczych. W tym roku zaplanowane są między innymi polskie premiery książek: “How to Change Your Mind” autorstwa Michaela Pollana oraz “Drugs Without the Hot Air” autorstwa Davida Nutta.


 • Zorganizować w trzecim kwartale 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim konferencję naukową dotyczącą psychodelików (zaplanowaną pierwotnie na jesień 2020 roku, ale przełożoną z powodu pandemii COVID-19). Weźmie w niej udział kilku prelegentów z zagranicy, a jej forma będzie zależeć od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


 • Zajmować się redukcją szkód i edukacją dotyczącą środków psychoaktywnych na festiwalach i imprezach masowych. 


Przez pierwszy rok istnienia zrealizowaliśmy następujące działania: 


 • Stworzyliśmy zespół ekspertów z różnych dziedzin (od farmakologii po filozofię), którzy regularnie wymieniają się wiedzą, wspólnie pracując na rzecz rozwoju nauki psychodelicznej w Polsce. Cały zespół składa się z niemal pięćdziesięciu osób, z czego trzynaście posiada tytuły naukowe i wchodzi w skład Rady Naukowej. 


o3aa4d5988f97a7c.jpeg


 • Popularyzowaliśmy wiedzę na temat psychodelików. Przy naszym udziale pojawiły się materiały na temat psychodelików w mediach takich jak TVP1, Onet, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza, Focus, National Geographic, Przekrój, Krytyka Polityczna, Newsweek, Noizz, Oko.press, Halo Radio, Newonce, Medexpress.


 • Objęliśmy patronatem medialnym trzy książki na temat psychodelików: “Terapia z użyciem MDMA i innych entaktogenów” (autorstwa Torstena Passie), “Gdy rośliny śnią: ayahuasca, amazoński szamanizm i ogólnoświatowy renesans psychodeliczny” (autorstwa Daniela Pinchbecka oraz Sophii Rokhlin) i “Psychologia przyszłości” (autorstwa Stanislava Grofa). 


 • Zorganizowaliśmy serię ogólnodostępnych webinarów, podczas których skupiliśmy się na takich zagadnieniach jak integracja doświadczeń psychodelicznych, współczesne badania nad terapeutycznym zastosowaniem MDMA oraz interpretacja doświadczeń psychodelicznych z perspektywy terapii systemu wewnętrznej rodziny i terapii akceptacji i zaangażowania. Obejrzano je łącznie ponad 35 000 razy.  


rc4561e3e004a528.jpeg


 • Zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie z amerykańskim weteranem, który podzielił się osobistym doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z leczeniem zespołu stresu pourazowego (PTSD) za pomocą ayahuaski. Wzięli w nim udział przedstawiciele takich instytucji jak: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Fundacja eFkropka. 


 • Uczestniczyliśmy w prelekcjach i debatach o psychodelikach, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim (“Science first”), Centrum Nauki Kopernik (“Odlot kontrolowany”), Uniwersytecie SWPS (“Psychodeliki. Szanse i zagrożenia związane z ich stosowaniem”), Uniwersytecie Warszawskim (“Człowiek w harmonii z wszechświatem”), konferencji CECF: Konopie medyczne w Polsce i Europie Środkowej (“Terapia psychodeliczna w Polsce: kolejna bariera” oraz “Terapia psychodeliczna w leczeniu depresji i PTSD”), konferencji Trzecia Fala Terapii Behawioralnych (“Mindfulness i doświadczenia psychodeliczne w leczeniu uzależnień“) i festiwalu Art of Healing (“O renesansie badań nad psychodelikami”).


i2068b46af9abf0a.jpeg • Uczestniczyliśmy w międzynarodowych akcjach informacyjnych, takich jak “Dzień świadomości psychodelików” (“Thank You Plant Medicine”) oraz  “Support don’t punish”.

 

 • Utrzymujemy regularny kontakt z organizacjami z innych krajów za sprawą partnerstw z Czech Psychedelic Society, The Psychedelic Society i Psychedelic Society of the Netherlands, a także uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach Global Psychedelic Leaders. Wzięliśmy również udział w międzynarodowych konferencjach Horizons w Nowym Jorku i Breaking Convention w Londynie.


 • Zajmowaliśmy się profilaktyką, redukcją szkód oraz pierwszą pomocą narkotykową na festiwalach (Sliver Lake, Wibracje) oraz cyklicznie na warszawskich bulwarach (Szerokie Bary) i w Lunaparku. Prowadziliśmy również działalność edukacyjną i zapewnialiśmy niezbędne wsparcie osobom, które po przyjęciu środków psychoaktywnych zmagały się z trudnymi doświadczeniami.


x7f0a7c260365d97.jpeg • Rozpoczęliśmy realizację badania naukowego “Charakterystyka poznawcza i psychofizjologiczna osób zażywających substancje psychodeliczne” we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu SWPS, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 • Dostarczaliśmy rzetelne informacje na temat psychodelików, często jako jedyni w Polsce. W rok udało nam się stworzyć fanpage, który zrzesza ponad 10 000 osób, a najpopularniejsze posty docierały nawet do 120 000 osób.


u66dc21c3952d4f6.jpeg


English below:

Polish Psychedelic Society (PTP) is an initiative that was established in October 2019 as part of the Polish Drug Policy Network 's activities to popularize reliable knowledge of psychedelics, integrate experiences of experts in various fields and act for rational legal regulations on psychedelic substances.
What do we want to do in 2021? • Make a documentary on the curative properties of psychedelics. We are currently in the process of casting and looking for people who have used psychedelics for therapeutic purposes and want to share their experiences. The premiere is planned for the second half of the next year.


 • Support the popularization of knowledge on psychedelics through media and publishing activities. Among other things, Polish book premieres are planned for the next year: “How to Change Your Mind” by Michael Pollan and “Drugs Without the Hot Air” by David Nutt.


 • Conduct harm reduction and education on psychoactive measures at festivals and mass events.


 • Create a legal counseling with a team of PTP-associated lawyers which will provide unpaid legal assistance to people with criminal charges for possessing psychedelics for personal use. This team will also prepare feedback and projects to decriminalize psychedelics.


 • Organize a scientific conference on psychedelics in the third quarter of 2021 at the University of Warsaw (originally scheduled for autumn 2020, but postponed due to the COVID-19 pandemic). It will be attended by several speakers from abroad and its form will depend on the current epidemiological situation.


During the first year of activities, we implemented the following actions:


 • We have created a team of experts in various fields (from pharmacology to philosophy) who regularly exchange knowledge, working together for the development of psychedelic science in Poland. The entire team consists of nearly fifty people, thirteen of whom hold scientific titles and form part of the Scientific Council.

t5bcc21e03afb2dc.jpeg

 • We popularized the knowledge on psychedelics. We supported production and publishing of media material on psychedelics in such media as TVP1, Onet, Weekly Powszechny, Gazeta Wyborcza, Focus, National Geographic, Section, Political Criticism, Newsweek, Noizz, Oko.press, Halo Radio, Newonce, Medexpress.


 • We provided media patronage for three books on psychedelics: “Therapy with MDMA and other entactogens” (by Torsten Passie), “When Plants are dreaming: ayahuasca, Amazonian shamanism and the worldwide psychedelic renaissance” (by Daniel Pinchbeck and Sophia Rokhlin), and “Psychology of the Future” (by Stanislav Grof).


 • We organized a series of public webinars, where we focused on issues such as integration of psychedelic experiences, contemporary research on therapeutic use of MDMA and interpretation of psychedelic experiences from a perspective of therapy of the internal family system and therapy of acceptance and commitment. They have been viewed at a total of more than 35,000 times.


m343f131fb8ee35f.jpeg

 • In Warsaw, we organized a meeting with an American veteran who shared personal experience and thoughts related to the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) using ayahuaska. It was attended by representatives of institutions such as Office of the Ombudsman, Office of the Patients’ Ombudsman, Centre for Veteran Action Beyond the State Borders, Polish Psychiatric Society, eFkropka Foundation.


 • We participated in lectures and debates about psychedelics, among others, at the Jagiellonian University (“Science first”), the Copernicus Science Center (“Controlled Departure”), the SWPS University (“Psychedelics. Opportunities and threats related to their use”), University of Warsaw (“Man in Harmony with the Universe”), CECF conference: Medical Cannabis in Poland and Central Europe (“Psychedelic Therapy in Poland: Another Barrier” and “Psychedelic Therapy for the Treatment of Depression and PTSD”), The Third Wave of Behavioral Therapies conference (“Mindfulness and psychedelic experiences in the treatment of addiction“) and the Art of Healing festival (“On the Renaissance of Research on Psychedelics”)
 • h0ba1413f7faffce.jpeg
 • We have participated in international information campaigns such as “Psychedelics Awareness Day” (“Thank You Plant Medicine”) and “Support Don't Punish”.


 • We maintain regular contact with organizations from other countries through partnerships with the Czech Psychedelic Society, The Psychedelic Society and the Psychedelic Society of the Netherlands, as well as participation in cyclic meetings of the Global Psychedelic Leaders. We have also attended the international Horizons conferences in New York and the Breaking Convention in London.


 • We have implemented prevention and harm reduction activities as well as the first drug help at festivals (Sliver Lake, Vibrations) and regularly on Warsaw boulevards (Szerokie Bary) and in Lunapark. We also ran education activities and provided the necessary support to people who, after use of psychoactive substances, faced difficult experiences.

r4f78286b05713aa.jpeg

 • We started the implementation of the scientific study “Cognitive and Psychophysiological Characteristics of Psychedelic Substance Users” in collaboration with scientists from SWPS University, the Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences and the Jagiellonian University.


 • Often as the only ones in Poland, we provided reliable information about psychedelics. During one year, we were able to create a fanpage that brings together more than 10,000 people, with the most popular posts reaching up to 120,000 people.


q57ee28539e495b8.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 209

preloader

Komentarze 8

 
2500 znaków
 • Mateusz Telakowski

  Wierzę w przyszłość psychodelików w Polsce. Mam nadzieję, że gdzieś się kiedyś poznamy, w końcu działamy według tej samej misji.

  Wielkie podziękowanie za wsparcie dla .voodoo oraz dla Piorta/Mateusza - któryś z tych Panów wygrał licytację koszulki i zdecydował wesprzeć ten sam cel swoją połową :D

  800 zł
 • AP
  Psycare Egodrop

  Dzięki za zorganizowanie przestrzeni psycare na festiwalu Egodrop oraz za udzieloną pomoc przez Waszą ekipę! Jesteście cudowni!

  250 zł
 • DO
  Dawid Ostrowski

  Wyjdźmy w końcu z tego ciemnogrodu i braku wiedzy na temat wszelkich substancji psychoaktywnych. Popieram wszelkie racjonalne działania, które idą tym tropem. Pozdrawiam Mestosława i życzę wielkiego sukcesu zarówno w karierze jak i zmianie prawa polskiego na lepsze.

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Dziękuję za działalność.

  50 zł
 • PT
  Patryk

  Trzymam kciuki, bo zacna inicjatywa 💪

  20 zł