id: 39etju

Nauka przetrwa wojnę – zbiórka na renowację obserwatorium koło Charkowa

Nauka przetrwa wojnę – zbiórka na renowację obserwatorium koło Charkowa

Nasi użytkownicy założyli 1 179 519 zrzutek i zebrali 1 233 609 789 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Drogie, Drodzy,


  Nasza zbiórka dobiega końca - czas na podsumowanie!


  Udało się nam wspólnie zebrać ponad 14 tys. złotych i starczyło tego na zakup generatora oraz przenośnej elektrowni! Wszystko to już jest dostarczone do Obserwatorium i sprawnie działa dla jego dobra. 


  Dlatego w imieniu swoim i pracowników Instytutu Radioastronomii OGROMNIE DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM! JESTEŚCIE WSPANIALI <3


  Dalej update o tym, co się działo w ciągu ostatnich miesięcy:


  Teren Obserwatorium nie został jeszcze całkowicie rozminowany, ponieważ po prostu nie doszła do niego kolej, ale to, co było do zrobienia w takich warunkach, zostało dzielnie zrobione. W szczególności zgodnie z planem zabezpieczono główny budynek. Z prądem nadal jest trudno, i też niewiadomo kiedy uda się to naprawić. Z tej przyczyny pracownicy Instytutu uznali, że środki, które Wy pomogliście zebrać, będą najbardziej efektywne właśnie kiedy kupimy na nie coś, co pomoże z tym konkretnym problemem. Dlatego w lutym dostali generator oraz elektrownię. Generator jest wystarczająco potężny do prac spawalniczych, więc niedługo zostanie naprawiony ten biedny dach, który widzieliście na zdjęciu w opisie! Oczywiście, Instytut jest także w trakcie poszukiwania partnerów, którzy mogliby pomóc z odbudową, gdy teren Obserwatorium będzie już bezpieczny. Życzmy więc im powodzenia!


  Trzymajcie się ciepło i jeszcze raz wielkie dzięki <35Jn72RmqPXjnGclj.jpg6boQi8A1gRaJoI28.jpgBEv0eRV3d64P5Wy3.jpg  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Photos: Michael Sydorchuk (FB), Куншт (1), Куншт (2), Ukraїner (Twitter), #FINDWAY, GwaraMedia, Суспільне Новини.


[PL / UA / EN]


Obserwatorium Radioastronomiczne im. S. Braude - to kompleks naukowy, gdzie przez dziesięciolecia tworzona była niesamowita nauka. Tutaj po raz pierwszy zaobserwowano pioruny na Saturnie. Tutaj prognozuje się aktywność słoneczna. Tutaj eksplorowane są pulsary, egzoplanety i jeszcze dużo rzeczy, od których wiruje w głowie.


Niedawno to miejsce przeżyło chyba najtrudniejszy okres w swojej historii – okupację rosyjską. W tym czasie wykorzystywano ją jak stanowisko ogniowe. Stąd okupanci prowadzili ostrzały, tutaj oni mieszkali i robili wszystkie te nikczemne rzeczy, do których są oni skłonni. Wskutek tego, obserwatorium potrzebuje drogiej i długotrwałej odbudowy, ale przede wszystkim niezbędne jest ocalić przyrządy oraz części budowy, które przetrwały, przed zimą.


Bardziej szczegółowo:


W obserwatorium znajduje się radioteleskop UTR-2 – absolutnie unikalny instrument, jeden z największych detektorów kosmicznych fal dekametrowych na świecie. Składa się on z 2040 anten, które zajmują około 15 hektarów. Teleskopem sterowano za pomocą potężnych komputerów oraz różnych specjalistycznych przyrządów naukowych. W skład obserwatorium radioastronomicznego wchodzi także częściowo zbudowany radioteleskop nowej generacji GURT, obok znajdują się teleskop optyczny oraz stacja meteorowa. Były tam też rzeczy, które po prostu umożliwiały naukowcom normalne funkcjonowanie: przestronny budynek, w którym oni mieszkali i pracowali, a także środki transportu.


Dzięki bohaterskiemu wysiłkowi Sił Zbrojnych Ukrainy obserwatorium jest znów wolne. Jednak okupanci zrabowali komputery, sprzęt naukowy, sprzęt AGD oraz transport, znacznie uszkodzili teleskop optyczny i stację meteorową, zniszczyli dach oraz stropy międzypiętrowe głównego budynku. Co więcej, cały teren obserwatorium był zaminowany. 


Dlaczego potrzebna jest pomoc?


Na szczęście, anteny UTR-2 są nieuszkodzone, a to znaczy, że odbudowa obserwatorium jest możliwa i jak najbardziej sensowna. Jasne, że nie można pokryć koszt całkowitej rekonstrukcji wyłącznie za pomocą darowizn. Ale teraz najważniejszym priorytetem jest chronienie obserwatorium od warunków zimowych, pilna konserwacja systemu ogrzewania i wodociągu oraz zapewnienie ochrony, aby uniknąć jeszcze większych uszkodzeń. Środki z tej zbiórki będą pokrywać właśnie te potrzeby.


Jasne, że dla walczącego kraju wsparcie wojska jest najważniejsze, ale ta wojna toczy się także o dobrą przyszłość i perspektywę rozwoju. A nie będzie to możliwe bez nauki. Więc teraz możemy pomóc uratować wyjątkowe obserwatorium o ogromnym potencjale naukowym, które przyniesie światu jeszcze wiele odkryć!


Jesteśmy niezmiernie wdzięczni każdemu za wsparcie oraz udostępnienie zbiórki!

i021eb815eee832b.jpg


m7208b7290640dd1.jpg

h950cc520bdb96e1.jpg

***


Радіоастрономічна Обсерваторія ім. С. Брауде - це науковий комплекс, де протягом десятиліть творилась неймовірна наука. Тут вперше побачили блискавки на Сатурні. Тут прогнозують сонячну активність. Тут досліджують пульсари, екзопланети і ще багато речей, від яких голова йде обертом.


Нещодавно це місце пережило мабуть найважчий період у своїй історії, а саме російську окупацію. В цей час воно використовувалось як бойова позиція. Звідси окупанти вели обстріли, тут вони жили і робили всі ті жалюгідні речі, які їм притаманні. В результаті обсерваторія потребує дорогої та довготривалої відбудови, але перш за все необхідно врятувати прилади та частини будівлі, що вціліли, від зими.


Детальніше:


В обсерваторії знаходиться радіотелескоп УТР-2 – абсолютно унікальний інструмент, один з найбільших приймачів космічних декаметрових радіохвиль у світі. Він складається із 2040 антен, що займають приблизно 15 гектарів. Керування ним здійснювалось за допомогою потужних комп’ютерів та різних спеціалізованих наукових приладів. До складу радіоастрономічної обсерваторії входить також частково збудований радіотелескоп нового покоління ГУРТ, поряд розташовані оптичний телескоп та станція спостереження за метеорами. Були там і речі, які просто дозволяли науковцям нормально функціонувати: простора комфортна будівля, в якій вони жили та працювали, а також транспорт.


Завдяки героїчним зусиллям ЗСУ обсерваторія знову вільна. Однак окупанти розграбували комп’ютери, наукове обладнання, побутову техніку та транспорт, значно пошкодили оптичний телескоп та метеорну станцію, зруйнували дах та міжповерхові перекриття основної будівлі. Більше того, вся територія обсерваторії була замінованою.


Для чого потрібна допомога?


На щастя, антени УТР-2 залишились неушкодженими – це значить, що відновлення обсерваторії можливе і має якнайбільший сенс. Звісно, покрити кошти її цілковитої реконструкції лише благодійними внесками не вдасться. Та зараз першим пріоритетом є захист обсерваторії від зимових умов, екстрена консервація системи опалення і водопостачання та забезпечення охорони, щоб запобігти ще більшим втратам. Кошти з цього збору покриватимуть саме ці потреби.


Звичайно, для країни, що знаходиться в стані війни, найважливішою є підтримка армії, але ця війна триває в тому числі за світле майбутнє і перспективи розвитку. А без науки це буде неможливим. Тому зараз ми можемо допомогти врятувати виняткову обсерваторію із величезним науковим потенціалом, яка принесе світу ще багато відкриттів!


Ми вдячні кожному за внески та поширення інформації про збір!


h2d786b86c7abf3b.jpg

ldc8fb16967caf18.jpg


***


Radio Astronomical Observatory named after S. Braude - is a scientific complex, where incredible science is being done for decades. Here lightning on Saturn was detected for the first time. Here scientists predict solar activity. Here they investigate pulsars, exoplanets and a lot of other things, which can make your head spin.


Recently this place went through probably the hardest period of its history – russian occupation. In this time it was used as a military position. The occupants carried out the attacks from here, here they lived and did all these miserable things they are inherent in. As a result, the observatory needs expensive and long-term rebuilding, but first of all it is necessary to protect survived devices and parts of building from winter.


More details:


In the observatory is located a radio telescope called UTR-2. It is an absolutely unique instrument and one of the biggest detectors of cosmic decameter radio waves in the world. It consists of 2040 antennas and takes up about 15 hectares. The telescope was controlled with powerful computers and different specialized scientific devices. The radio astronomical observatory includes also partly built radio telescope of a new generation GURT, an optical telescope and a metor observing station are located nearby. There were also things, which simply helped scientists to function properly: a large building, where they worked and lived, and transport.


Thanks to the heroic efforts of the Armed Forces of Ukraine the observatory is free again. However, the occupants looted computers, scientific equipment, appliances and transport, significantly damaged the optical telescope and meteor station, destroyed the roof and floor decks of the main building. Furthermore, the whole territory was mined.


Why the help is needed?


Luckily, the antennas of UTR-2 are undamaged. It means that it is possible and reasonable to restore the observatory. Of course, we can't cover the expenses of the whole reconstruction with the donations. But the first priority now is protection of the observatory from winter conditions, urgent conservation of the heating system and water supply and maintaining the security. Funds raised here will cover this expenses.


Definitely, for the country at war support of the Army is the most important, but this war continues to struggle also for brighter future and opportunities for development. But without science this will be impossible. So now we can help to save an exceptional observatory of a great scientific potential, which has many more discoveries to bring this world!


We’ll be extremely grateful for every donation and for spreading the information about this fundraiser!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 140

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków