id: 3r5aa6

Pomóż mi stanąć na nogi.....Rehabilitacyjny

Pomóż mi stanąć na nogi.....Rehabilitacyjny

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
10 zł 
z 550 zł
1%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Aktualności1

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutkiHelp me heal.
Give me these chances .....


 FitMi MusicGlove set with a dedicated and ready-to-exercise tablet. For home rehabilitation - after stroke - designed to help people with neurological trauma to improve their mobility and dexterity. It helps to improve the mobility of the hands, arms, torso and legs. Ready to use right out of the box - no special training or software installation required - READY TO EXERCISE.
It adapts to your level of rehabilitation, even if you have little or no mobility yet. We all know that repeated repetition is the key to a successful recovery. Do you know why? Because repetition engages the brain and stimulates neuroplasticity - a mechanism that supports our brain after a stroke, for example. With each repetition of the FitMi exercise, the new "circuits" in the brain become a little stronger.
The more times we repeat the exercise, the more effectively we improve our fitness. Unfortunately, sometimes the number of repetitions performed in traditional stroke rehabilitation is low. This slows down the optimization of recovery. This is why FitMi significantly supports home rehabilitation after a stroke or stroke - neurological therapy.
 FitMi makes home therapy fun and easy to perform with high repetitions - up to hundreds per session. In the first pilot studies, it was noticed that even people with severely restricted movement were able to complete more than 400 repetition exercises. It's over 12 times more repetitions than traditional neurological therapy, which means it helps your brain to regenerate more quickly.
 The kit does not replace professional neurological therapy, but supports home therapy.
A glove for home rehabilitation after a stroke. MusicGlove is a set / glove for rehabilitation after a stroke in the form of a musical game that stimulates the neurological function of the hand. A home neurological therapy kit designed to support you in treating your brain after a stroke. The set has been specially designed to help people with neurological trauma to work on their strength and dexterity in the hand with paresis after stroke.
The glove motivates users to perform hundreds of therapeutic hand and finger exercises while playing an addictive music game. Hand neurological rehabilitation. Exercise after a stroke.

Thank you for your help !!!!!
Aide-moi à guérir. Donnez-moi ces chances .....

 Set FitMi MusicGlove avec une tablette dédiée et prête à l'exercice. Pour la rééducation à domicile - après un AVC - conçue pour aider les personnes souffrant de traumatismes neurologiques à améliorer leur mobilité et leur dextérité. Il aide à améliorer la mobilité des mains, des bras, du torse et des jambes. Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte - aucune formation spéciale ni installation de logiciel requise - PRÊT À L'EXERCICE. Il s'adapte à votre niveau de rééducation, même si vous avez encore peu ou pas de mobilité. Nous savons tous que la répétition répétée est la clé d'une récupération réussie. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la répétition engage le cerveau et stimule la neuroplasticité - un mécanisme qui soutient notre cerveau après un AVC, par exemple. À chaque répétition de l'exercice FitMi, les nouveaux "circuits" dans le cerveau deviennent un peu plus forts. Plus nous répétons l'exercice, plus nous améliorons efficacement notre condition physique. Malheureusement, parfois, le nombre de répétitions effectuées dans la rééducation traditionnelle de l'AVC est faible. Cela ralentit l'optimisation de la récupération. C'est pourquoi FitMi soutient de manière significative la rééducation à domicile après un AVC ou un AVC - la thérapie neurologique. FitMi rend la thérapie à domicile amusante et facile à réaliser - des répétitions élevées - jusqu'à des centaines par session. Dans les premières études pilotes, il a été noté que même les personnes ayant des mouvements sévèrement restreints étaient capables d'effectuer plus de 400 exercices de répétition. C'est plus de 12 fois plus de répétitions que la thérapie neurologique traditionnelle, ce qui signifie qu'elle aide votre cerveau à se régénérer plus rapidement. Le kit ne remplace pas la thérapie neurologique professionnelle, mais prend en charge la thérapie à domicile. Un gant pour la rééducation à domicile après un AVC. MusicGlove est un ensemble/gant de rééducation après un AVC sous forme de jeu musical qui stimule la fonction neurologique de la main. Un kit de thérapie neurologique à domicile conçu pour vous aider à traiter votre cerveau après un AVC. L'ensemble a été spécialement conçu pour aider les personnes souffrant de traumatismes neurologiques à travailler leur force et leur dextérité de la main souffrant de parésie après un AVC. Le gant incite les utilisateurs à effectuer des centaines d'exercices thérapeutiques des mains et des doigts tout en jouant à un jeu musical addictif. Rééducation neurologique de la main. Faire de l'exercice après un AVC

. Merci de votre aide !!!!!
Pomóż  mi się leczyć. Daj mi te szanse.....Zestaw FitMi MusicGlove z dedykowanym i gotowym do ćwiczenia tabletem. Do rehabilitacji domowej - po udarze mózgu - zaprojektowany, aby pomóc osobom z urazem neurologicznym poprawić ich mobilność i sprawność
.
 • Pomaga poprawić mobilność rąk, ramion, tułowia i nóg.
 • Gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka - nie wymaga specjalnego szkolenia ani instalowania oprogramowania - GOTOWY DO ĆWICZEŃ.
 • Dostosowuje się do Twojego poziomu rehabilitacjiji, nawet jeśli masz niewielką lub jeszcze żadną mobilność.
 • Wszyscy wiemy, że wielokrotne powtarzanie jest kluczem do pomyślnego powrotu do sprawności. Wiesz dlaczego?
  Ponieważ wielokrotne powtarzanie angażuje mózg i stymuluje neuroplastyczność - mechanizm, który wspomaga nasz mózg np. po udarze mózgu.
  Z każdym powtórzeniem ćwiczenia z FitMi, nowe “obwody” w mózgu stają się trochę mocniejsze. Im więcej razy powtórzymy ćwiczenie, tym skuteczniej poprawiamy naszą sprawność.
  Niestety, czasami jest tak, że ilość powtórzeń wykonanych podczas tradycyjnej rehabilitacji po udarze jest niska. To spowalnia optymalizację zdrowienia.

  To właśnie dlatego, FitMi znacząco wspiera domową rehabilitację po udarze lub wylewie - terapię neurologiczną.

 • FitMi sprawia, że terapia domowa zmienia się w zabawą i łatwą do wykonania staje się duża liczba powtórzeń – nawet setki na sesję.
  W pierwszych badaniach pilotażowych zauważono, że nawet osoby z poważnie ograniczonym ruchem były w stanie wykonać ponad 400 ćwiczeń powtórzeń w 30-minutowej sesji.
  To ponad 12 razy więcej powtórzeń niż w czasie tradycyjnej terapii neurologicznej, co oznacza, że FitMi pomaga mózgowi w szybszej potencjalnej regeneracji. 

  Zestaw nie zastępuje profesjonalnej terapii neurologicznej, ale ZNAKOMICIE wspiera terapię domową.

  Rękawica MusicGlove do domowej rehabilitacji po udarze mózgu lub przy innych deficytach neurologicznych. Wsparcie w rehabilitacji po udarze mózgu.

  Rękawica MusicGlove to zestaw / rękawica do rehabilitacji po udarze w formie gry muzycznej, które stymuluje neurologicznie funkcję dłoni.
  Zestaw do neurologicznej terapii domowej zaprojektowany, aby wesprzeć Cię w przetorowaniu mózgu po udarze. Zestaw został zaprojektowany specjalnie, aby pomóc osobom z urazem neurologicznym pracować nad ich siłą i sprawnością dłoni z niedowładem po udarze mózgu.

  Rękawica MusicGlove motywuje użytkowników do wykonywania setek terapeutycznych ćwiczeń dłoni i palców podczas grania w wciągającą grę muzyczną.
  Aby skorzystać z urządzenia, wystarczy założyć MusicGlove na rękę i nacisnąć przycisk odtwarzania.

  Rehabilitacja neurologiczna ręki. Ćwiczenia po udarze.

 • Dziękuję za okazaną pomoc !!!!!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 1

 
Dane ukryte
ukryta

Skarbonki

Nikt nie założył jeszcze skarbonki do tej zrzutki lub żadna z założonych skarbonek nie zebrała środków.

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

801 136 zrzutek

i zebrali

621 888 808 zł

A ty na co dziś zbierasz?