id: 4e932a

Robimy zapasy na trudne czasy. Zapełnijmy magazyn Banku Żywności w Trójmieście! / Making Supplies For Hard Times: Help The Tricity Food Bank!

Robimy zapasy na trudne czasy. Zapełnijmy magazyn Banku Żywności w Trójmieście! / Making Supplies For Hard Times: Help The Tricity Food Bank!

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
15 850 zł 
z 45 000
35%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 937 281 zrzutek i zebrali 928 383 737 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

STASZEK wychodzi z bezdomności. Mieszka w domku na działce, który udostępnił mu kolega. HENRYKOWI niedawno zmarła żona, dzieci nigdy nie mieli. Musi sobie radzić sam i właśnie uczy się gotować. SWIETA I ALEKSANDR przyjechali do Polski spod Charkowa, żeby uzbierać pieniądze na wózek inwalidzki dla synka. Przez koronawirusa stracili pracę i szukają nowej. BEATA jest samotną matką dwójki dzieci, w tym niepełnosprawnego Adasia. Po wykupieniu leków i opłaceniu rachunków zostaje im zaledwie 650 zł. ELA ma 67 lat i musi dorabiać w ochronie, bo jej emerytura nie wystarcza na życie. Chciałaby móc wreszcie wziąć tydzień wolnego i posiedzieć na działce, nie martwiąc się, co włożyć do garnka…


Pełny magazyn Banku Żywności w Trójmieście to nie tylko palety słoików, puszek, makaronów czy butelek. To osobiste historie i dramaty, które stoją za każdą siatką przekazanego przez nas jedzenia. To prawdziwi ludzie, z którymi możemy podzielić się posiłkiem i wsparciem. Pomóż nam zapełnić magazyn Banku Żywności w Trójmieście!


n2b80c146f92b299.png


Podczas lockdownu byliśmy jedną z niewielu organizacji charytatywnych, które ani na chwilę nie przerwały działania. Telefon w naszym biurze urywał się od próśb o wsparcie. Codziennie przygotowywaliśmy dziesiątki paczek żywnościowych dla rodzin w kwarantannie, seniorów, niepełnosprawnych i osób, które nagle straciły pracę. Nasze sklepy społeczne i magazyn działały pełną parą, a kierowcy ruszyli w teren z pomocą dla mieszkańców Rumi, Redy, Wejherowa, Władysławowa, a nawet dalekiej Łeby.


Intensywna pomoc w ostatnich miesiącach spowodowała, że nasz magazyn zaczyna świecić pustkami. Niezbędne do przygotowania codziennych posiłków jedzenie z długimi terminami ważności otrzymywaliśmy od mieszkańców Trójmiasta w trakcie zbiórek przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Co roku dzięki Waszej hojności nasz magazyn wypełniały tony mąki, kasz, makaronów, oleju i konserw, którymi wspieraliśmy najuboższych.


Wiosną przez pandemię po raz pierwszy od 14 lat musieliśmy odwołać Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Nie wiemy też, czy Bożonarodzeniowa w ogóle będzie miała szansę się odbyć. Martwimy się, że już za kilka tygodni ktoś zgłosi się do nas po pomoc, a my będziemy musieli rozłożyć bezradnie ręce.


CEL: 3 TONY JEDZENIA

Wszystkie zebrane w zrzutce fundusze przeznaczymy na zakup jedzenia do magazynu. Planowane 45 tysięcy złotych to ponad 3 tony dobrej jakości produktów z długimi terminami. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że w kolejnych miesiącach nikt nie zostanie bez pomocy. Czasy są trudne i nieprzewidywalne, ale nie zmienia się jedno: musimy działać, żeby każdy, kto o to poprosi, otrzymał godne wsparcie.


Twoje 15 zł to zakupy dla Staszka: słoik fasolki po bretońsku, buraczki konserwowe, pasztet.

Twoje 25 zł to zakupy dla Henryka: olej, makaron, puszka pomidorów, słoik papryki konserwowej, przyprawy.

Twoje 35 zł to zakupy dla Swiety i Aleksandra: gulasz w słoiku, marchewka konserwowa, puszka groszku, kasza, herbata.

Twoje 50 zł to zakupy dla Beaty: kawa, leczo w słoiku, ryż, dużo konserw na chleb.

Twoje 120 zł to zakupy dla Eli: fasolka po bretońsku, buraczki konserwowe, olej, makaron, puszka pomidorów, słoik papryki konserwowej, przyprawy, gulasz w słoiku, marchewka konserwowa, puszka groszku, kasza, herbata, kawa, leczo w słoiku, ryż, dużo konserw na chleb.


W trosce o prywatność osób, którym pomagamy, imiona i niektóre szczegóły osobistych historii zostały zmienione.

be1a06516167a458.pngBANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE

Od ponad 15 lat łączymy pomaganie potrzebującym i ratowanie jedzenia przed zmarnowaniem. Co roku przekazujemy potrzebującym kilkaset ton żywności pozyskanej ze sklepów, marketów, od producentów i centrów dystrybucyjnych. Zazwyczaj są to produkty z krótkimi terminami ważności: nabiał, pieczywo, wędliny, owoce i warzywa.

Komu pomagamy? Wszystkim: dzieciom ze świetlic środowiskowych, niepełnosprawnym, migrantom, bezdomnym, niepełnosprawnym, rodzinom w kryzysie, a ostatnio też osobom w kwarantannie, które nie mają wsparcia bliskich. Wspieramy 60 lokalnych fundacji i stowarzyszeń, które zajmują się działalnością charytatywną.

English below:

STASZEK comes out of homelessness. He lives in a lodge on a plot owned by his friend. HENRYK's wife died recently, they never had children. He has to cope by himself and is just learning to cook. SVETA AND ALEXANDR came to Poland from Kharkov to collect money for a wheelchair for their son. Due to the coronavirus, they lost their jobs and are looking for a new one. BEATA is a single mother of two children, including the disabled Adam. After buying medicines and paying bills, they only have PLN 650. ELA is 67 years old and has to earn some extra money in security because her pension is not enough to live on. She would like to be able to finally take a week off and sit on the plot, not worrying about what to put in the pot ...


The full warehouse of the Tricity Food Bank does not only include pallets of jars, cans, pasta and bottles. These are personal stories, sometimes drama, that stand behind each bag of food we have given. These are real people with whom we can share a meal and support. Help us fill the warehouse of the Tricity Food Bank!


s1d394b6f436be25.png

During the lockdown, we were one of the few charities that did not stop working for a moment. The phone line in our office was overflowing with requests for support. Every day we prepared dozens of food packages for families in quarantine, seniors, the disabled and people who suddenly lost their jobs. Our social stores and warehouse were in full swing, and the drivers went out to help the inhabitants of Rumia, Reda, Wejherowo, Władysławowo, and even distant Łeba.


Intensive assistance in recent months has caused our warehouse to be almost empty. We received food with long expiry dates necessary to prepare everyday meals from the inhabitants of the TriCity during the collections before Christmas and Easter. Every year, thanks to your generosity, our warehouse was filled with tons of flour, groats, pasta, oil and canned goods, with which we supported the poorest.


Due to the pandemic in spring, we had to cancel the Easter Food Collection for the first time in 14 years. We also do not know if the Christmas collection will have a chance at all to take place. We are worried that in just a few weeks someone will come to us for help and we will have to throw up our hands helplessly.


THE GOAL: 3 TONS OF FOOD

The funds collected in the fundraiser will allow us to buy 3 tons of food for the warehouse. Thanks to this, we will be sure that no one will be left without help in the upcoming months. Times are difficult and unpredictable, but one thing does not change: we must act so that whoever asks for help receives decent support.


Groceries for Staszek: a jar of baked beans, tinned beetroot, pate. Cost: PLN 15

Groceries for Henryk: oil, pasta, a can of tomatoes, a jar of pickled peppers, spices. Cost: PLN 25

Groceries for Sveta and Alexandr: goulash in a jar, pickled carrots, a can of peas, groats, tea. Cost: PLN 35

Groceries for Beata: coffee, lecho in a jar, rice, lots of preserves for the bread. Cost: PLN 55

Groceries for Ela: baked beans, canned beetroots, oil, pasta, can of tomatoes, jar of canned peppers, spices, stew in a jar, canned carrots, can of peas, groats, tea, coffee, lecho in a jar, rice, a lot of preserves for the bread. Cost: PLN 120


For the privacy of those we help, the names and some details of personal stories have been changed.

dde0022f928f060a.pngFOOD BANK IN TRICITY

For over 15 years, we have been combining helping those in need and saving food from waste. Every year, we provide people in need with several hundred tons of food obtained from shops, supermarkets, producers and distribution centers. Usually these are products with short expiry dates: dairy products, bread, sausages, fruit and vegetables.

Whom are we helping? Everyone: children from community centers, the disabled, migrants, the homeless, disabled, families in crisis, and recently also people in quarantine who do not have the support of their relatives. We support 60 local foundations and associations that deal with charity.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 205

 
Dane ukryte
50 zł
VC
Vitalii Chernookyi
ukryta
AZ
Andrzej Zmijewski
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
25 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
100 zł
KP
Kamila Pers
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków