id: 59dgs2

Wyremontujmy domek na zimę dla pani Lucyny/ Let's renovate the cottage for the winter for Mrs. Lucyna

Wyremontujmy domek na zimę dla pani Lucyny/ Let's renovate the cottage for the winter for Mrs. Lucyna

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
9 284 zł
z 30 000
30%
zakończona
31.10.2022r
62
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 033 846 zrzutek i zebrali 1 099 058 614 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Kochani! Bardzo dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę. Mamy wspaniałą wiadomość - wczoraj gmina przekopała się na działkę pani Lucyny, już za niedługo będzie miała dostęp do bieżącej wody! To dla nas przełomowy moment, gdzie rozpoczynamy pełną parą prace ociepleniowe. Zbieramy nie tylko fundusze, ale również przyjmujemy (na terenie Krakowa lub Rakowa (woj. świętokrzyskie) ) wełnę mineralną, gruby styropian, siatkę podtynkową, styrodur, podkłady pod panele i wszystko inne co może się przydać do prac przy domku.

  Dziękujemy za wsparcie akcji, będziemy was informować na bieżąco jak idą prace.

  gcd572b408cb623d.jpg

  y4e789a92a90e16b.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[English below]


Kochani, drodzy przyjaciele!

 

Zbiórkę utworzyłam dla pani Lucyny.

Obecnie mieszka na stałe w domku letniskowym, który nie nadaje się do zamieszkania w okresie jesienno-zimowym ze względu na brak ocieplenia. Brak podstawowych wygód jak łazienka czy bieżąca woda stanowią dodatkowy problem.

Pani Lucyna jest obecnie na minimalnej emeryturze. Zostaje jej ok. 960 zł miesięcznie na życie, za co nie jest w stanie niczego wynająć, nie mówiąc o kupnie. Obecny stan zdrowia nie pozwala jej na dorobienie do emerytury w wystarczającym stopniu by zapewnić sobie godne życie.

W domku czuje się swobodnie. Jednak jest jeden problem nie do przejścia - domek jest drewniany, budowany kilkanaście lat temu najniższym kosztem, zupełnie nieocieplony.

Ocieplenie domku zapewniłoby jej miejsce do życia - do końca życia.

 

Pani Lucyna jest skrępowana proszeniem o pomoc finansową. Sama skrupulatnie wyliczyła minimum potrzebne do realizacji założeń. Wzrosty cen sprawiają, że nawet i ta kwota przestaje być wystarczająca, ale pani Lucyna wyklucza przekroczenie zbiórki ponad kwotę 30 tys zł.

 

Poniżej zamieszczam ten kosztorys oraz opis kim jest pani Lucyna, żebyście mogli ją lepiej poznać.

 

Pani Lucyna:

Urodzona w Krakowie, jednak większość dzieciństwa spędziła w domu rodzinnym poza Krakowem.

Pracowała od 17-go r.ż., ucząc się zaocznie. Ponieważ zawsze kochała zwierzęta i chciała również pomagać chorym dzieciom, zrobiła kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo oraz uzyskała licencję hipoterapeuty, zostawiając pracę biurową. W swojej pracy prowadziła zajęcia hipoterapii dla dzieci zarówno z niepełnosprawnościami fizycznymi (porażenie mózgowe, dzieci niewidome) jak i psychicznymi (autyzm, ZD, etc).

W ciągu kilkudziesięciu lat pracy coraz bardziej podupadała na zdrowiu, nie licząc kontuzji nabytych podczas pracy z końmi. W tym też czasie odszedł na raka trzustki jej partner. Brak zawarcia małżeństwa nie upoważniał jej do żadnej renty z tytułu jego śmierci. Kiedy nie mogła już prowadzić zajęć ruchowych, postawiła na działalność gospodarczą. Za zaoszczędzone pieniądze chciała założyć swoją klubo-kawiarnię. Czy to przez brak doświadczenia, czy też nadmierną ufność, czy w końcu to, że trafiła na nieuczciwych ludzi, ostatecznie - przez niemożność spłaty zaciągniętego kredytu wziętego na remont lokalu - bank odebrał jej mieszkanie własnościowe. Stała się w krótkim czasie osobą bezdomną. I tak lawinowo zaczęło się pogarszać zdrowie, od depresji, przez problemy ze zwyrodnieniem kręgosłupa do miażdżycy zarostowej tętnic. Pani Lucyna przeszła już skomplikowaną operację na tętnicy udowej oraz aorcie brzusznej 2 lata temu, jednak choroba powraca. Nie pozwala to na dorabianie do emerytury, gdyż choroba nie pozwala na spędzanie w jednej pozycji dłuższego czasu (pani Lucyna posiada całą dokumentację medyczną, którą w razie potrzeby może okazać). Jedyne miejsce w którym obecnie czuje się swobodnie to domek letniskowy w innym województwie.

Jest oddalona od znajomych i rodziny, ale czuje się lepiej mając swój kąt i będąc otoczona lasem. Na wiosnę ogrzewała się farelkami, rachunek za prąd jednak zabrał jej większość jednomiesięcznej emerytury. Domek szybko traci ciepło.

 

Stan domku

W ubiegłym roku robiąc zbiórkę po bliskich, udało się wymienić dach, podłogi na legarach oraz je docieplić na większości powierzchni, zrobić konstrukcję wiatrołapu, dobudować część przeznaczoną docelowo na łazienkę i garderobę, kupić okna. Zostało jeszcze dużo do zrobienia, jak ocieplenie całego domku, doprowadzenie wody, wykonanie łazienki i instalacji wod-kan, budowa szamba, podłogi, zamknięcie wiatrołapu, wykonanie ogrzewania z zakupem pieca, itd.

 


Kosztorys (amatorski)

1.Dach, pow. 80 m kw:

„Poddasza ociepla się produkowanymi z niej matami lub płytami o gęstości od 20 do 100 kg/m3. Wełna do poddaszy ma korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,030-0,043 W/(m.K). Niemniej łączna warstwa termoizolacyjna z wełny, aby spełniła współczesne standardy, musi mieć 25-35 cm”

 • ocieplenie wełną mineralną: 80 x 60 zł = 4.800 zł
 • orynnowanie, 14 mb rynny + rury spustowe + uchwyty + łączniki + obejmy, 1500 zł

2.Elewacja ścian zewnętrznych, pow. 115 m kw:

 • styropian 20 cm, 115 m kw x 60 zł = 6.900 zł
 • siatka pod styropian (podtynkowa), 115 m kw x 3 zł = 345 zł
 • tynk, kleje, materiały 2.500 zł

3.Zabezpieczenie termoizolacyjny-hydroizolacja przestrzeni wokół domku, „fundament” , styrodur po obwodzie 28 mb,

 • 28 mb = m kw (obwód, 60 cm w głąb gruntu), tj. 28 m kw x 60 zł  = 1.680 zł

4.Wiatrołap/ganek

 • podłoga: 2 płyty OSB 25 mm, 2 x 170 zł = 340 zł, płytki tarasowe, 5 m kw x 25 zł = 125 zł, klej 300 zł
 • okno PCV 500 zł
 • drzwi zewnętrzne 600 zł
 • ściany wewnętrzne wykończenie, płty gips/karton, tapeta, kleje, kołki, ok. 600 zł

5.kuchnia, ok. 12 m kw,

 • podłoga, 1500 zł (pianka, panele, listwy przypodłogowe)
 • naprawa ścian 500 zł (tapeta, klej, inne)

Zabezpieczenie na wzrost cen – 10% - 2200 zł

Robocizna – ok. 5 000 zł

Paliwo, koszty dostaw – ok. 610 zł

Suma: 30 000 zł;

 

Kosztorys nie wlicza takich rzeczy jak armatura łazienkowa, szambo, etc, gdyż to mamy nadzieję uzyskać na grupach darmowej pomocy rzeczowej.


English version:


Dear friends!


I created a fundraiser for Mrs. Lucyna.

Currently, she lives permanently in a summer house, which is unsuitable for living in autumn and winter due to the lack of insulation. The lack of basic amenities such as a bathroom or running water is an additional problem.


Mrs. Lucyna is currently on minimum retirement. She has about PLN 960 a month to live on, for which she is not able to rent anything, let alone buy it. The current state of health does not allow her to earn enough for her retirement pension to ensure a decent life. She feels at ease in the cottage. However, there is one insurmountable problem - the house is wooden, built several years ago at the lowest cost, and completely insulated.


Insulating the cottage would provide her with a place to live - for the rest of her life.


Mrs. Lucyna is embarrassed by asking for financial help. Alone meticulously calculated the minimum needed to implement the assumptions. The price increase means that even this amount is no longer sufficient, but Mrs. Lucyna refuses to exceed the PLN 30,000 fundraiser.


Below I present this cost estimate and a description of who is Mrs. Lucyna, so that you can get to know her better.


Mrs. Lucyna:


Born in Krakow, however, she spent most of her childhood in her family home outside Krakow.


She worked from the age of 17, studying in absentia. Since she has always loved animals and also wanted to help children, so she did a physical recreation instructor course with a specialization in equestrianism and obtained a hippotherapist's license, leaving her office work. In her work, she conducted hippotherapy classes for children with physical disabilities (cerebral palsy, blind children) and mental disabilities (autism, Down Syndrome, etc.).


Over the course of several dozen years of work, her health deteriorated more and more, not counting the injuries sustained while working with horses. At that time, her partner died of pancreatic cancer. They were not married so she was not entitled to any pension after of his death. When she could no longer conduct physical activities, she decided to start a business. With the money she saved, she wanted to start her own club-cafe. Whether it was due to inexperience, excessive trust, or finally the fact that she had found dishonest people, ultimately - due to the inability to repay the loan taken out for the renovation of the premises - the bank took away her condo. She became a homeless person in a short time. Her health deteriorated rapidly, from depression, through heart problems to arterial occlusive disease. Mrs. Lucyna has already undergone a complicated surgery on the femoral artery and the aorta 2 years ago, but the disease returns. It's hard to earn extra money because the disease does not allow you to spend a long time in one position (Mrs. Lucyna has all the medical documentation, which she can show if necessary). The only place where he feels comfortable at the moment is this summer house in another province.


It is far from friends and family, but it feels better having its own corner and being surrounded by forest. In the spring, she warmed herself up with an electric heater, but the electricity bill took away most of her one-month pension. The house loses heat quickly.

 


The condition of the cottage


Last year, collecting funds from close friends and family, we managed to replace the roof, joist floors and insulate them on most of the surfaces, construct a vestibule, add a section intended for a bathroom and a dressing room, and buy windows. There is still a lot of work to do, such as insulating the entire house, supplying water, constructing the bathroom and plumbing, building a septic tank, and flooring, closing the vestibule, and making heating with the purchase of a stove, etc.Cost estimate (amateur)


1. Roof, area 80 sq m:


“The attic is insulated with mats or boards made of it, with a density of 20 to 100 kg / m3. Loft wool has a favorable, low thermal conductivity coefficient λ - 0.030-0.043 W / (m.K). Nevertheless, the total thermal insulation layer made of wool must be 25-35 cm in order to meet modern standards " insulation with mineral wool: 80 x 60 PLN = 4,800 PLN guttering, 14 running meters of gutters + downspouts + handles + connectors + clamps, 1500 PLN


2. Elevation of external walls, area 115 sq m:


polystyrene 20 cm, 115 sq m x 60 PLN = 6,900 PLN

mesh for polystyrene (concealed), 115 sq m x 3 PLN = 345 PLN

plaster, adhesives, materials 2,500 PLN


3. Thermal insulation protection - waterproofing the space around the house, "foundation", polystyrene around the perimeter of 28 m,


28 m = sq m (circumference, 60 cm deep into the ground), i.e. 28 sq m x 60 PLN = 1,680 PLN


4. Windbreak/porch


floor: 2 OSB boards 25 mm, 2 x 170 PLN = 340 PLN, terrace tiles, 5 square meters x 25 PLN = 125 PLN, adhesive 300 PLN

PVC window 500 PLN

external doors 600 PLN

interior walls, finishing, plasterboards/cardboard, wallpaper, adhesives, dowels, approx. 600 PLN


5. kitchen, approx. 12 sq m,


floor, 1500 PLN (foam, panels, skirting boards)

wall repair PLN 500 (wallpaper, glue, etc.)

Security against price increases - 10% - PLN 2,200


Labor - approx. PLN 5,000

Fuel, delivery costs - approx. PLN 610


Sum: PLN 30,000

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 4

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj.

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Flower Box (Na terenie Krakowa!)
Na jakąś okazję czy też dla siebie - dziękujemy Ci za pomoc Flower Boxem. Możesz wykorzystać swój Flower Box na konkretną okazję bądź otrzymać go po z...
300 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona
Inne
Miejsce na namiot(y) i ognisko - Świętokrzyskie na weekend
Pani Lucyna zaprasza do siebie na działkę; udostępnia miejsce na namiot(y) i ognisko, jeśli ktoś miałby ochotę spędzić weekend w świętokrzyskim lesie....
700 zł
Zakończona
Inne
Miejsce na namiot(y) i ognisko - Świętokrzyskie na tydzień
Pani Lucyna zaprasza do siebie na działkę; udostępnia miejsce na namiot(y) i ognisko, jeśli ktoś miałby ochotę spędzić tydzień w świętokrzyskim lesie....
1200 zł

Kupione 1 z 3

Zakończona
Inne
Miejsce na namiot(y) i ognisko - Świętokrzyskie na 2 tygodnie
Pani Lucyna zaprasza do siebie na działkę; udostępnia miejsce na namiot(y) i ognisko, jeśli ktoś miałby ochotę spędzić dwa tygodnie w świętokrzyskim l...
2500 zł
Zakończona

Wpłaty 62

ZG
Oskar Pieprzak
500 zł
KZ
Karolina
50 zł
ZG
Robert Błachut
400 zł
WB
Wojciech Błażusiak
2 000 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
50 zł
ZG
Gabriela Warczok
462,70 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
 • WB
  Wojciech Błażusiak

  Motocyklowe pozdrowienia dla Pani Lucyny od braci Błażusiak wychowanków trenera Roberta Błachuta.

  2 000 zł