id: 5t4e9d

Mobilny Dom Kultury / Mobile Culture Center

Mobilny Dom Kultury / Mobile Culture Center

Opis zrzutki

Mobilny Dom Kultury to przestrzeń dla swobodnej i niczym nieskrępowanej działalności kulturalnej. Idea projektu powstała w 2014, w ramach opracowywania prac dyplomowych w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osadzona w dwóch projektach: "Stacja: LITERATURA" oraz "Mobilny Dom Kultury" jako metody tworzenia innowacyjnej instytucji kultury.


***


Jeśli pamiętasz Jacka i Agatkę, a na piątkowe spotkanie z Pankracym wracałeś z podwórka z wypiekami na twarzy, to na pewno kojarzysz też objazdowe sklepy i knajpy, których bazę najczęściej stanowiły autobusy marki Jelcz, nazywane pieszczotliwie ogórkami. I bynajmniej nie o kolor chodziło, a o ich kształt. Nie mniejszą popularnością w czasach słusznie minionego systemu cieszyły się inne, aczkolwiek nie mniej charakterystyczne pojazdy marki Autosan. Kultowe H9 jeszcze długo później (a czasami i obecnie), jako tzw. "gimbusy" woziły dzieci do szkoły, biblioteki czy domu kultury.


Celem tej zbiórki jest zebranie środków na zakup jednego z kultowych autobusów: Jelcz 043, Autosan H9 lub Bluebird/GMC i wykonanie w nim niezbędnych modernizacji, które przemienią go w najprawdziwszy, objazdowy Mobilny Dom Kultury.


Jakich rezultatów się spodziewamy?


  • Wzrost zainteresowania elektronicznymi usługami publicznymi w grupie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz wzrost umiejętności posługiwania się urządzeniami ekranowymi z dostępem do Internetu

Rezultat zostanie osiągnięty dzięki cyklowi warsztatów kompetencyjnych, z zakresu elektronicznych usług publicznych (w tym: Profil Zaufany, Internetowe Konto Pacjenta, e-Recepta, e-PIT, ePUAP2, mObywatel) oraz dostępu do legalnych źródeł kultury (w tym: biblioteka Legimi, arte.eu, Ninateka). Beneficjenci zapoznają się z podstawami obsługi komputerów, smartfonów i tabletów oraz bezpiecznego ich wykorzystania do eksploracji zasobów Internetu.

Zakładamy przeszkolenie co najmniej 1600 osób z obszaru całego kraju.


  • Wzrost zainteresowania projektami kulturalnymi

Rezultat zostanie osiągnięty dzięki organizacji wydarzeń towarzyszących, wśród których należy wymienić spotkania autorskie z topowymi pisarzami polskimi i zagranicznymi, koncerty muzyczne, wystawy i projekcje cyfrowe, podcasty i transmisje, a także działania realizowane z instytucjami partnerskimi w obrębie oferty festiwalowej.


  • Wzrost poziomu czytelnictwa i promocja literatury

Raporty Biblioteki Narodowej regularnie prezentowane podkreślają, że w dalszym ciągu polskie społeczeństwo odstaje względem innych krajów europejskich czy USA i Japonii. W tym celu ofertą podstawową będzie uzyskanie bezpłatnego dostępu do części zasobów najpopularniejszego serwisu z książkami elektronicznymi w Polsce, jakim jest Legimi. Dla każdego roku premiowane będą utwory literackie patrona danego okresu - w 2021 będą to utwory autorstwa Stanisława Lema oraz Cypriana Kamila Norwida. W działania zostaną zaangażowane lokalne instytucje kultury, biblioteki publiczne oraz partnerzy biznesowi.


  • Wzrost świadomości społecznej i kształtowanie postaw społeczno-obywatelskich 

Edukacja obywatelska stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Aby móc swobodnie rozmawiać na temat rozwoju cywilizacyjno-kulturowego, postępujących procesów globalizacyjnych, a także systemu edukacji i transformacji obyczajowej koniecznym staje się łatwo dostępne i zrozumiałe dla młodych ludzi źródło informacji, poparte przy tym akceptowalnym przez nich autorytetem. W tym celu organizowane będą cykle warsztatów i seminariów, których głównymi gośćmi będą wartościowe postaci ze świata popkultury, sztuki, literatury czy organizacji pozarządowych. Ich tematyką będzie edukacja obywatelska.


  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu poprzez czynne zaangażowanie przedsiębiorców w realizację projektu

(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

·        przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;

·        uwzględnia oczekiwania interesariuszy;

·        jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;

·        jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

ve05227fe5cea3c6.pngc5d561d63db0f183.png

e4f8835ee36ee7f9.png***


Aby projekt mógł w pełni dojść do skutku, wszystkie zaplanowane w nim działania podzieliliśmy na etapy.

Etap I - koncepcja modernizacji

Prowadzimy badanie rynku i rozeznanie cenowe. Ten cel jest relatywnie prosty do wykonania, gdyż dysponujemy już najważniejszymi informacjami. Oczywiście najatrakcyjniejszym rozwiązaniem byłby zakup 3 autobusów, które wyświetlamy Wam powyżej.

Do zadań najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zaliczamy zakup "Ogórka", gdyż wszystkie jeżdżące znajdują się w muzeach lub prywatnych kolekcjach, a ich zakup graniczy niemalże z niemożliwością. Zakup wraku, który posłużyłby za bazę do odbudowy, będzie na pewno kosztowny i czasochłonny. Koszt zakupu najtańszego egzemplarza z wolnego rynku oscylował w ostatnim czasie w okolicach 60.000 zł. Koszty odbudowy mogą pochłonąć dwukrotność tej sumy, więc chwilowo chowamy ten pomysł do szuflady.

Całkowicie realnymi i będącymi w naszym zasięgu wydają się zakupy Autosana lub amerykańskiego autobusu szkolnego. Na rynku dostępnych jest wiele egzemplarzy w dobrym stanie technicznym. Do decyzji zostaje nam zatem konkretny model.Etap II - zakup autobusu

Autosan H9 jest najtańszą opcją. Najtańsze egzemplarze dostępne na rynku występują już w cenie od 7.000 zł. Aby uniknąć jednak nieprzewidzianych wydatków z serwisem pozakupowym, zakładamy minimalny budżet na poziomie 20.000 zł

 

Bluebird (amerykański autobus szkolny) nie powinien być również bardzo kosztowną opcją, jednakże z uwagi na konieczność dokonania zakupów za oceanem, koszt minimalny wraz ze spedycją, ubezpieczeniami i zarejestrowaniem szacujemy na około 30.000 zł.


Etap III - modernizacja

Aby móc utworzyć Mobilny Dom Kultury, w zakupionym autobusie musimy dokonać podstawowych modyfikacji. Pierwszym jest zmiana kategorii pojazdu z autobusu na samochód ciężarowy. W tym celu zostaną wymontowane fotele pasażerów, usunięte zostaną skrzynie ładunkowe w podłodze, a wnętrze zostanie zabudowane tak, by utworzyć w nim przyjazne, warsztatowe przestrzenie.Etap IV - zakup wyposażenia

Na chwilę obecną dysponujemy podstawowym zapleczem komputerowym, które umożliwi nam realizację warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Najważniejszymi beneficjentami tych bezpłatnych warsztatów będą seniorzy oraz osoby, które mają trudności z powrotem na rynek pracy.

 

Aby móc jednak komplementarnie świadczyć usługi Mobilnego Domu Kultury, Mobilnej Biblioteki oraz Mobilnego Uniwersytetu potrzebujemy zakupić dodatkowe wyposażenie, takie jak lekkie stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, regały i książki.

 

Na ten cel zakładamy sumę w wysokości 10.000 zł


Etap V - wyjazd w trasę

Zakup autobusu i wyposażenia to jednak nie wszystko. Abyśmy mogli się swobodnie przemieszczać przez pierwszy rok, potrzebujemy niezbędnych środków na zakup paliwa i dokonywania nieprzewidzianych napraw.

Ten cel szacujemy na kwotę 15.000 zł

Kwota ta pozwoli nam na przejechanie ok. 1500 km oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca postojowego w czasie, kiedy Mobilny Dom Kultury nie będzie znajdować się w trasie.

English below:

The Mobile Culture Center is a space for free and unhindered cultural activity. The idea of ​​the project was created in 2014 as part of the preparation of diploma theses at the Institute of Culture of the Jagiellonian University. Embedded in two projects: "Station: LITERATURE" and "Mobile Cultural Center" as methods of creating an innovative cultural institution.


***

The purpose of this collection is to raise funds for the purchase of one of the iconic buses: Jelcz 043, Autosan H9 or Bluebird / GMC and make the necessary modernizations in it, which will turn it into a real mobile Cultural Center traveling.

q7d138affb3d8105.png

obb058b92cb0a8eb.png

j00892d8dbe03220.png

In order for the project to be fully implemented, we divided all planned activities into stages.


Stage I - modernization concept

We conduct market research and price research. This goal is relatively easy to achieve as we already have the most important information. Of course, the most attractive solution would be to buy the 3 buses we show you above.


The most difficult and costly tasks include the purchase of "Cucumber", as all the drivers are in museums or private collections, and their purchase is almost impossible. The purchase of a wreck, which would be used as a base for reconstruction, will certainly be expensive and time-consuming. The cost of buying the cheapest copy from the free market has recently oscillated around PLN 60,000. Rebuilding costs can consume twice this amount, so temporarily hide this idea in a drawer.


The purchases of Autosan or an American school bus seem completely real and within our reach. There are many models in good technical condition available on the market. Therefore, we are left with a specific model.


Stage II - purchase of a bus

Autosan H9 is the cheapest option. The cheapest models available on the market start at PLN 7,000. However, in order to avoid unforeseen expenses with the after-purchase service, we assume a minimum budget of PLN 20,000


Bluebird (American school bus) should also not be a very expensive option, however, due to the necessity to make purchases overseas, we estimate the minimum cost with shipping, insurance and registration at about PLN 30,000.


Stage III - modernization

In order to be able to create a Mobile Cultural Center, we need to make basic modifications to the purchased bus. The first is to change the vehicle category from bus to truck. For this purpose, the passenger seats will be removed, the load boxes in the floor will be removed, and the interior will be built in to create friendly workshop spaces.


Stage IV - purchase of equipment

At the moment, we have basic computer facilities that will enable us to organize workshops for people at risk of digital exclusion. The most important beneficiaries of these free workshops will be seniors and people who have difficulties returning to the labor market.


However, in order to be able to provide complementary services of the Mobile Cultural Center, Mobile Library and Mobile University, we need to purchase additional equipment, such as light tables, chairs, multimedia equipment, shelves and books.


We assume a sum of PLN 10,000 for this purpose


Stage V - departure on the road

However, buying a bus and equipment is not enough. In order for us to move freely for the first year, we need the necessary resources to buy fuel and make unforeseen repairs.


We estimate this goal at PLN 15,000


This amount will allow us to drive about 1,500 km and to provide a safe parking space when the Mobile Cultural Center is not on the route.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1

 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!