id: 65ewvr

RATUJMY ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

RATUJMY ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 741 zrzutek i zebrali 1 162 111 705 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • Rodzimy Kościół Polski składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego działek wydzielonych ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


  25 stycznia złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz do wiadomości Prokuratora Generalnego) za pośrednictwem upoważnionej kancelarii zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów zabronionych w związku z bezprzetargowym wydzierżawieniem przez starostę kieleckiego trzech działek o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 Obręb Nowa Słupia wraz z zabytkową klasztorną zabudową o powierzchni 1,35 ha na górze Łysiec Zakonowi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wydzierżawienie to jest konsekwencją bezprawnego wyłączenia z części Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych działek rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


  W naszej ocenie bezprzetargowe wydzierżawienie wskazanych działek może stanowić naruszenie art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. z dnia 2023.02.24), który wskazuje, iż zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.


  Oddanie w nieodpłatne użytkowanie ww. nieruchomości tymczasem nie nastąpiło w drodze przetargu, a z informacji uzyskanej od zarówno od wojewody świętokrzyskiego jak i starosty kieleckiego wynika, iż starosta kielecki nie występował od o wydanie takiej zgody do wojewody świętokrzyskiego. Mimo to w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego znalazło się Zarządzenie nr 45/2023 wojewody świętokrzyskiego z dnia 27-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na rzecz Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu trzech działek o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 Obręb Nowa Słupia wraz z zabytkową klasztorną zabudową o powierzchni 1,35.


  W związku z powyższym w sprawie, prócz naruszenia Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi możliwość niedopełnienia obowiązków służbowych (odpowiedzialność z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U.2024.17 t.j. z dnia 2024.01.04) oraz naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) czy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 t.j. z dnia 2021.02.15) przez samorządowców i/lub urzędników.


  Wymaga to zbadania przez prokuraturę, do której zwróciliśmy się również z wnioskiem o wniesienie stosownych środków zaskarżenia Zarządzenia Nr 87 /2023 Starosty Kieleckiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w razie stwierdzenia, w przypadku ustalenia, iż przy jego wydaniu doszło do naruszenia prawa.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

SPRZECIW WOBEC ZMNIEJSZENIA GRANIC ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO O DZIAŁKI POŁOŻONE NA SZCZYCIE ŁYŚCA. WSPÓLNIE WYKUPMY ZAGROŻONY OBSZAR I PRZYWRÓĆMY MU STATUS TERENU CHRONIONEGO PRZYRODNICZO!


Mimo licznych protestów, z samego serca Świętokrzyskiego Parku Narodowego wykrojono teren cechujący się wysokimi walorami przyrodniczymi. Wbrew przygotowanemu przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i Stowarzyszenie MOST raportowi, podkreślającemu szczególne wartości przyrodnicze i kulturowe tego obszaru, działki odłączono od Świętokrzyskiego Parku Narodowego ministerialnym rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego w grudniu 2021 r. Wcześniej krytycznie pomysł rządu oceniły liczne organizacje pozarządowe: Komitet Biologii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody.


Decyzję premiera dosadnie skrytykowała Najwyższa Izba Kontroli. W obszernym raporcie z września 2022 r. wyraźnie stwierdzono, że nie było podstaw do wykreślenia trzech działek spod jurysdykcji ŚPN. Według kontrolerów proces konsultacji społecznych i opiniowania projektu rozporządzenia przebiegał wadliwie, a właściwy minister nie opracował w terminie planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (pełną listę zarzutów znaleźć można na stronie Izby). Tym samym, poza stwierdzeniem licznych nieprawidłowości, NIK wystąpiła do premiera o przywrócenie spornych działek do terenów ŚPN.


ZUMfZwHGRhPs8N6s.pngObszerna krytyka pomysłu nie wzbudziła jednak wątpliwości Oblatów. Latem 2022 r. wystąpili oni do starosty kieleckiego z wnioskiem o możliwość kupna omawianego terenu po preferencyjnej cenie - z przysługującą Kościołom i związkom wyznaniowym bonifikatą 99%. Tym samym wszystko wskazuje na to, że klamka dawno już zapadła. Jeśli premier nie zastosuje się do wezwania NIK o przywrócenia stanu zgodnego z prawem, od strony formalnej postanie już tylko Trybunał Konstytucyjny.


Koordynator medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej utrzymuje, że „Klasztor na Świętym Krzyżu jest klasztorem – w takim celu został wybudowany. Od lat dążymy do tego, aby całość obiektu wróciła do swojego pierwotnego przeznaczenia.” Zdaniem o. Pawła Gomulaka dzięki działalności zakonu dla przyszłych pokoleń zachowane będzie najstarsze polskie sanktuarium narodowe, które nazywa pomnikiem tożsamości i kultury narodowej. „Zależy nam na sprawiedliwości dziejowej z poszanowaniem prawa” – stwierdza (źródło). Najwyraźniej zapomina jednak, że w 1819 roku, na mocy dekretu abpa Franciszka Malczewskiego opactwo na Świętym Krzyżu uległo kasacie. Decyzja ta wynikała bezpośrednio z bulli papieża Piusa VII i ziemie wraz z budynkami sprzedano na rzecz Królestwa Polskiego, aby sfinansować inne przedsięwzięcia kościelne. Obecnie stanowią one zatem, przejętą za obopólną zgodą, własność Państwa Polskiego. Wyjątek stanowi część, którą oblaci przejęli w posiadanie decyzją sądu o zasiedzeniu. Tym samym zakonnicy dążą do przejęcia czegoś, co Kościół Katolicki sam sprzedał i za co raz już wziął zapłatę. Warto podkreślić, że jeszcze w 2002 r. Komisja Majątkowa, w której skład wchodzili przedstawiciele MSWiA oraz Kościoła Katolickiego, uznała, że zakon nie ma podstaw, by żądać zwrotu budynków (źródło).


glM3r9ZNu49ynmel.pngJeśli wezwanie NIK nie zostanie przez premiera wypełnione, a ostatecznie zawiedzie również odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozostanie nam ostatnie światełko w tunelu. O ile bowiem klasztor benedyktyński na Łyścu pochodzi z lat 1102–1138, to pozostałości prasłowiańskiego wału kultowego znajdującego się na tym terenie datuje się na IX-X wiek. Wiele więc wskazuje, że ośrodek kultu istniał tu znacznie wcześniej. Tym samym mówiąc o „pomniku tożsamości i kultury narodowej”, a przede wszystkim „sprawiedliwości dziejowej z poszanowaniem prawa”, uwzględnić należy roszczenia również innych systemów wyznaniowych, głęboko osadzonych w naszej kulturze.


I tu w sukurs przychodzi nam zarejestrowany związek wyznaniowy, odwołujący się do kontynuacji etnicznej, słowiańskiej wiary i kultury, Rodzimy Kościół Polski. U jego podstaw leży naturalne, głębokie poszanowanie przyrody. Może on wystąpić o nabycie rzeczonych nieruchomości na tych samych prawach, co Kościół rzymskokatolicki - z bonifikatą 99% (samo złożenie wniosku spowoduje utratę przez Oblatów monopolistycznej pozycji roszczeniowej oraz zapobiegnie zaniżeniu wartości wykrojonych działek). Przede wszystkim jednak związek gwarantuje zachowanie dotychczasowego stanu przyrodniczego spornego terenu. Z oczywistych względów, nie udźwignie jednak tego ciężaru sam, lecz przy Waszym wsparciu zdziałać może bardzo wiele.


Dlatego zwracamy się do Was o choćby symboliczne wsparcie, które umożliwi nam:

- przy zebranej kwocie 2.000 zł – zapewnienie podstawowej usługi prawnej i uregulowanie urzędowych opłat składanych wniosków;

- przy zebranej kwocie 5.000 zł – jak wyżej oraz rozszerzenie akcji informacyjnej;

- przy zebranej kwocie 50.000 zł – jak wyżej oraz zakup rzeczonych działek z bonifikatą 99%, wraz z notarialnymi opłatami regulacyjnymi zabezpieczającymi dotychczasowy, przyrodniczy stan terenu.

Przy aktualnej wycenie koszt zakupu działek z 99% bonifikatą to ok. 35 tysięcy złotych. Spodziewamy się, że ta wycena może jednak ulec zmianie, z przyczyn od nas niezależnych.


Zwracamy się również do wszystkich organizacji i grup, którym szczególnie bliska jest świętokrzyska przyroda o dołączenie do naszych starań i pomoc w ochronie tego wyjątkowego obszaru. Wspólnie możemy osiągnąć więcej. Razem wykupmy wykrojony ze ŚPN teren i przywróćmy mu status obszaru chronionego, tym razem skutecznie zabezpieczając go przed kolejnymi próbami przejęcia!


GŁÓWNI KOORDYNATORZY PROJEKTU

PAaBJDBXUYH5I8e6.png o4G7scyWJA1Noms0.png


ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

...pragniesz dołączyć i wesprzeć nasze starania? Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i skontaktuj się z nami: rkp.org.pl(at)wp.pl


W przypadku znaczącej nadwyżki zebranych środków, tudzież gdy projekt zakończy się niemożnością zakupu rzeczonych gruntów z 99% bonifikatą lub na drodze przetargu, w pierwszej kolejności pokryte zostaną koszty formalno-prawne związane z projektem. W kolejnym kroku, pozostałe środki zostaną rozdzielone po połowie miedzy Rodzimy Kościół Polski oraz Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze M.O.S.T. W przypadku RKP środki te przeznaczone zostaną na cele ochrony i popularyzacji miejsc o znaczeniu kulturowym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem przedchrześcijańskiego dziedzictwa duchowego i materialnego, zaś w przypadku Stowarzyszenia M.O.S.T. na zakup innych terenów cennych przyrodniczo i utworzenie na nich społecznych rezerwatów przyrody.


NAPISALI O NAS

· Ciąg dalszy batalii o Święty Krzyż. Jest zawiadomienie do prokuratury - Onet Kielce, 26.01.2024 r.

· Zakonnicy stracą atrakcyjne działki. Szczyt Łyśca ma wrócić do Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Onet Kielce, 18.12.2023 r.

· PiS oddał przysługę zakonnikom. Nowy rząd chce cofnąć "bezprawne" rozporządzenie - TVN24 | Kielce, 15.12.2023 r.

· Działki na Świętym Krzyżu. Rodzimowiercy apelują do starosty z PiS o "wstrzymanie działań prawnych" - Wyborcza.pl Kielce, 15.05.2023 r.

· Zakonnicy przejmują działki na Świętym Krzyżu. "To tak samo cwane, jak prymitywne" - Onet Kielce, 15.05.2023 r.

· Przyrodnik o decyzji starosty w sprawie Świętego Krzyża. "Dzierżawa dla oblatów za 6 tys. zł miesięcznie? To kuriozum" - Wyborcza.pl Kielce, 13.05.2023 r.

· Nagły zwrot w sprawie działek na Świętym Krzyżu. Zakonnicy dopną swego - Onet Kielce, 12.05.2023 r.

· Zwrot akcji w sprawie Oblatów. Nieruchomości jednak do nich trafią - Interia, 12.05.2023 r.

· A jednak oblaci mogą triumfować. Starosta z PiS najpierw odmówił, a później spełnił ich żądanie. "Kuglarska sztuczka"- Wyborcza.pl Kielce, 12.05.2023 r.

· Walka oblatów o działki na Świętym Krzyżu. Zaskakująca decyzja starosty z PiS - Onet Kielce, 08.05.2023 r.

· Sensacyjny zwrot ws. sprzedaży nieruchomości na Świętym Krzyżu. Starosta z PiS odmówił oblatom! - Wyborcza.pl Kielce, 05.05.2023 r.

· Park narodowy domaga się prawie trzech milionów złotych za oderwane działki. [...] - TVN24 | Kraków, 05.04.2023 r.

· Świętokrzyski Park Narodowy poszedł do sądu w sprawie działek na Świętym Krzyżu. [...] - Wyborcza.pl Kielce, 03.03.2023 r.

· Oferta rodzimowierców w sprawie Świętego Krzyża [...] - Wyborcza.pl Kielce, 03.02.2023 r.

· Wycięli z parku narodowego działki dla oblatów [...] - TVN24 | Kraków, 01.02.2023 r.

· Zastanawiająca wycena działek na Świętym Krzyżu [...] - Wyborcza.pl Kielce, 26.01.2023 r.

· Rodzimowiercy chcą kupić działki, które rząd wyrzucił z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego - OKO.press, 24.01.2023 r.

· Rodzimowiercy na Łysą Górę? To będzie prawdziwa sprawiedliwość dziejowa - Krytyka Polityczna, 20.01.2023 r.

· Walka o cenne działki na Świętym Krzyżu. Aktywiści wspierają rodzimowierców - Onet Kielce, 19.01.2023 r.

· Rodzimowiercy zbierają pieniądze na wykup działek na Świętym Krzyżu [...] - Wyborcza.pl Kielce, 17.01.2023 r.

· Oblaci mają konkurencję [...] - Onet Kielce, 16.01.2023 r.

· Konkurencja dla oblatów [...] - Wyborcza.pl Kielce, 14.01.2023 r.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 176

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków