id: 6csxu2

Pomagamy Joannie

Pomagamy Joannie

Nasi użytkownicy założyli 1 176 076 zrzutek i zebrali 1 227 870 607 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Drodzy i Drogie,

(english and ukrainian versions of the letter below)


nasza koleżanka i przyjaciółka Joanna Wichowska potrzebuje pomocy i wsparcia w walce z bardzo poważną chorobą. Zdiagnozowano u niej raka trzustki, który wymaga pilnego leczenia. Leczenie tego rodzaju choroby jest trudne i długotrwałe, a jego charakter uniemożliwia wykonywanie pracy. Jedyną rodziną Joanny jest jej mama – starsza pani, która ze względu na zły stan zdrowia, także wymaga całodobowej opieki.


W obecnej sytuacji Joanna nie ma możliwości pokrycia własnych kosztów leczenia i utrzymania oraz kosztów opieki nad mamą. Przez całe życie pracuje na polu kultury – jako uznana dramaturżka, kuratorka i krytyczka teatralna. Spektakle, które współtworzyła i teksty, które napisała, na pewno dostarczyły Wam wielu wzruszeń i olśnień. Jednak pewnie wiele i wielu z Was wie, że praca w kulturze to niestety w Polsce wciąż praca dla idei - praca za niewielkie honoraria, których wysokość uniemożliwia gromadzenie jakichkolwiek oszczędności, bez bezpieczeństwa socjalnego. Dlatego teraz Joanna bardzo potrzebuje Waszego konkretnego wsparcia.


Prosimy Was wszystkich o pomoc finansową i o przekazanie naszej prośby innym ludziom, którzy mogą pomóc.


A poniżej znajdziecie więcej informacji o zawodowej drodze Joanny Wichowskiej:

Uznana dramaturżka, kuratorka i krytyczka teatralna. Współpracowniczka „Dwutygodnika” i „Didaskaliów”. Kuratorka wielu projektów performatywnych i edukacyjnych. Była członkinią zespołu kuratorskiego sieci East European Performing Arts Platform / EEPAP. Jako aktorka występowała między innymi w Węgajtach, Gardzienicach i Double Edge Theatre (USA). Jako dramaturżka pracowała m.in. z Oliverem Frljiciem, Wojtkiem Klemmem, Agnieszką Błońską i Rozą Sarkisian w teatrach takich jak Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr Powszechny w Warszawie, Pierwszy Teatr we Lwowie.[JW1] 

Przez praktyki artystyczne i edukacyjne od lat walczy o prawa człowieka, wolność słowa, zrozumienie międzykulturowe i danie głosu tym, których zwykle nikt nie słucha.

Joanna była kuratorką wielu projektów związanych z Ukrainą i realizowanych w Polsce i w Ukrainie, m.in.: Desant - Laboratorium Teatralne (Pluty-Lublin-Lwów-Pokrowka-Pryluky, Ukraina, Polska, 2014-2015), polsko-ukraiński projekt performatywny „Mapy strachu / Mapy tożsamości” (Lwów- Charków-Kijów-Chersoń-Odessa, 2016), Pierwszy Przegląd Teatru Ukraińskiego DESANT.UA (wraz z Rozą Sarkisian, Instytut Teatralny, Warszawa, 2017), Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi: Ukraina (wraz z Agatą Siwiak, Teatr Polski w Poznaniu, 2019, 2020).


Agnieszka Błońska, Agata Diduszko-Zyglewska, Luba Ilnytska, Mariana Sadovska, Rosa Sarkisian

i inni przyjaciele/przyjaciółki Joanny


Dear All,


Our friend Joanna Wichowska is in need. She has recently been diagnosed with pancreatic cancer, which requires an immediate treatment. This can be challenging, long-lasting and disabling. Joanna’s only family is her mother who due to her condition requires twenty-four-hour care.

At present Joanna doesn’t have enough resources to cover costs of her own treatment and her mum’s care. She’s been working in theatre as an established dramaturg, curator and critique for years. Performances she co-created and texts she wrote had a power to influence and touch many. Unfortunately working in Polish culture can still mean working for the love and passion - with limited fees and therefore little option to save or have security. 

 

This is why Joanna needs your help now.

Please, support her if you can and share further our request to anybody who can help.

 

Here you can find more information about Joanna’s career:

 A well known and established dramaturg, curator and theatre critique. A collaborator in “Dwutygodnik” and “Didaskalia” magazines. As a dramaturg Joanna worked with directors such as Oliver Frljic, Wojtek Klemm, Agnieszka Blonska and Roza Sarkisian in various theatres including National Stary Theatre in Krakow, Powszechny Theatre in Warsaw and First Theatre in Lviv. As a curator Joanna used to collaborate with East European Performing Arts Platform / EEPAP.

For years through her artistic and educational practices Joanna has been fighting for human rights, freedom of speech, multicultural understanding and voice of those who are not heard.

She curated various performative and educational projects in Poland and Ukraine including: Desant - Theatre Laboratory (Pluty-Lublin-Lviv-Pokrowka-Pryluky, Ukraine, Poland, 2014-2015), Polish-Ukrainian performative project “Maps of Fear/Maps of Identity” (2016), DESANT. UA (together with Roza Sarkisian, Theatre Institute, Warsaw, 2017), Theatre Meetings Close Unknowns: Ukraine (together with Agata Siwiak, Polski Theatre in Poznan, 2019).

As an actress Joanna performed in theatres such as Wegajty, Gardzienice and Double Edge (USA).


Дорогі друзі і подруги, театральна спільното,


Наша дорога подруга Йоанна Віховська потребує допомоги у боротьбі з важкою хворобою.

У Йоанни діагностували рак підшлункової залози, який вимагає термінового лікування. Лікування хвороби цього типу складне і довготривале, а працювати під час такої хвороби неможливо. Єдина родина Йоанни це її мама – старша жінка, яка, з огляду на поганий стан здоров’я, також потребує цілодобової опіки.

В цій ситуації у Йоанни немає можливості покрити вартість власного лікування і утримання та вартість догляду за мамою. Впродовж всього життя Йоанна працює у сфері культури як відома драматургиня, кураторка і театральна критикиня, а така робота, як багатьом з Вас відомо, в Польщі, як і в Україні, є досі роботою задля ідеї – робота за невеликі гонорари, розмір яких унеможливлює накопичення заощаджень, відсутність соціального забезпечення.

Тому зараз Йоанна потребує нашої дієвої підтримки. Просимо Вас про фінансову допомогу і поширення нашого прохання усім, хто можуть допомогти.


Нижче можете знайти інформацію про професійну діяльність Йоанни:

Йоанна Віховська - відома польська драматургиня, кураторка і театральна критикиня, своєю діяльністю віддавна тісно пов’язана з Україною. Співпрацює з виданнями “Двутиґоднік” і “Дидаскалія”. Була членкинею команди кураторської мережі East European Performing Arts Platform / EEPAP. Як актриса співпрацювала, серед інших, у Венгайтах, театрі Ґардженіце та Double Edge Theatre (США). Як драматургиня співпрацювала, серед інших, з Олівером Фрлічем, Войтком Клеммом, Аґнєшкою Блонською, Розою Саркісян, в таких театрах: Національний старий театр у Кракові, Театр повшехни у Варшаві, Перший театр у Львові.

Через мистецькі і освітні практики, відстоює права людини, видимість і можливість висловлювання маргіналів, свободу слова, міжкультурне порозуміння і толерантність.


Багато проєктів, які курувала Йоанна, пов’язані з Україною і були реалізовані в Україні та Польщі, ось деякі з них: Десант – театральна лабораторія (Плюти-Люблін-Львів-Покровка-Прилуки, 2014-2015), польсько-український перформативний проєкт «Мапи страху / Мапи ідентичності» (2016), Перший перегляд українського театру «Десант.ua!» (спільно з розою Саркісян, Театральний інститут, Варшава, 2017), Театральні зустрічі Близькі незнайомі: Україна (сіпльно з Аґатою Сівяк, Польський театр у Познані, 2019, 2020). Ці проєкти були важливими платформами, що гуртували молодих митців і мисткинь, надавали нові можливості для співпраці та обміну, сприяли переосмисленню польсько-українських стосунків і подоланню взаємних стереотипів.

Також Йоанна була учасницею численних фестивалів, дискусій в Україні. Неодноразово співпрацюєвала з режисеркою Розою Саркісян в якості драматургині. Вам можуть бути відомі їхні вистави «Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду» (спільно з Дмитром Левицьким і Аґнєшкою Блонською, незалежний проєкт), «Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи» (Перший театр, Львів), ще дві їхні спільні постановки в Україні зараз в процесі реалізації.

Дуже розраховуємо на Вашу підтримку і віримо, що спільно зуміємо допомогти нашій дорогій Йоанні.
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 548

preloader

Komentarze 3

 
2500 znaków
 • ES
  Elizabeth Setzer

  Dear Joanna, I hope you make a speedy recovery. Wishing you the best.

  190 zł
 • BB
  Briget Boyle

  Sending you so much love and a fast recovery, my dear friend! I love you and miss you.

  50 zł
 • SC
  Shira Cion

  Dearest Joanna, my Gemini-twin, I am holding you in my meditations and send you abundant love, healing vibrations and wishes for strength and courage. Endless embraces from California.

  100 zł