Uwięziona we własnym ciele Marysia ID: 6ehp9k

Uwięziona we własnym ciele Marysia ID: 6ehp9k

1 339 zł z 6 000 zł

22%

1 339 zł

1 339 zł

z 6 000 zł

zakończona

zakończona

15.08.2016r

17

17

wspierających
22%
Wpłać na zrzutkę

Zrzutka pod patronatem

Zrzutka pod patronatem

Fundacja "Lepszy Los"

Fundacja "Lepszy Los"

Opis zrzutki

Wyobraź sobie, że chcesz powie­dzieć mamie jak bardzo ją kochasz, że potrze­bu­jesz przy­tu­lenia, że coś Cię boli albo, że zwyczajnie doskwiera Ci głód, ale nie możesz, coś para­li­żuje Ci usta, język, tak, że nie jesteś w stanie wypowie­dzieć nawet słowa...

Marysia to młoda dziew­czyna, pełna werwy, chęci do życia, pełna ambicji i pomy­słów, radości z każdego dnia. Wspa­niała, ciepła, inte­li­gentna, niestety uwię­ziona w swoim ciele, które nie chce jej słuchać, które nie chce pozwolić na reali­zacje pomy­słów i aktyw­ność o jakiej marzy.

Ta wspa­niała 24-latka przy­szła na świat z pora­że­niem mózgowym, wycho­wy­wana przez dzielną, samotną mamę - Lenę, która poświęca całe swoje życie na opiekę nad córką, na niesienie jej pomocy, bycie obok, aby mogła czuć się spokojna i bezpieczna.

Utrzy­mują się jedynie z zasiłków, samotna mama nie może liczyć na przy­chyl­ność i wyro­zu­mia­łość praco­dawców, poza tym, nie ma możli­wości pozo­sta­wienia dziew­czyny samotnie na 10 godzin dziennie - a prze­cież tyle czasu średnio zajmuje praca wraz z dojazdem i powrotem.

Marysia wraz z mamą, marzą o zakupie laptopa ze specjalnym opro­gra­mo­wa­niem dla osób dotknię­tych pora­że­niem mózgowym niezbędnym do komu­ni­kacji z otocze­niem. Dzięki niemu, dziew­czynka będzie mogła poro­zu­miewać się nie tylko z nią, infor­mując o swoich uczu­ciach i potrze­bach, ale również rozma­wiać z gośćmi, którzy je odwie­dzają.

Niestety koszt jego zakupu jest dla nich celem nieosią­galnym, dlatego posta­no­wi­liśmy poprosić Was o pomoc przy zakupie tego sprzętu.

Czy kiedy­kol­wiek skarżą się na swoje życie? Nigdy! Jak mówią: Mamy siebie, mamy swoją miłość, która napędza nas niespo­ty­kanie wielką siłą, mamy przy­ja­ciół, znajo­mych, którzy zawsze pomogą a dziś, kiedy dzięki wspa­niałym ludziom mamy pioni­zator, wiemy również, że dookoła nas jest mnóstwo cudow­nych serc goto­wych na pomoc, mimo, iż się nie znamy. To jest coś tak wspa­nia­łego, że chyba nie da się tego opisać słowami.

Marysia mimo ukoń­czo­nych 24 lat waży 40 kilo­gramów, ale dla samotnej matki, która kilka­na­ście razy w ciągu dnia prze­nosi jej ciało z łóżka, do kąpieli, na spacer i do wózka to ciężar, który już odci­snął piętno na jej zdrowiu. Wielkie serca darczyńców pozwo­liły zakupić już pioni­zator, dzięki któremu Marysia może oglądać świat z innej perspek­tywy niż łóżko, a i dla zdrowia jest to niezbędne, by poza tymi codzien­nymi zmaga­niami z przy­kur­czami, godzinnym spoży­wa­niem posiłków nie poja­wiły się kolejne znacznie osła­bia­jące jej wątłe ciało.

Spójrzcie na radość jaką sprawił zakup pionizatora. Teraz możemy powtórzyć te niesamowite chwile, które tak rzadko pojawiają się w ich życiu! :)

Jego zakupem udowod­ni­liśmy po raz kolejny, że wspólnie możemy wszystko! Udowod­ni­liśmy, że przede wszystkim to właśnie Wasze serca są zawsze gotowe o walkę, walkę o lepszy los ludzi dotknię­tych niepeł­no­spraw­no­ścią i ubóstwem!

Dlatego prosimy Was o pomoc kolejny raz, wiedząc, że bez Was nie mamy szans, ale wiemy, że z Wami możemy wszystko, możemy pokonać każdą prze­ciw­ność losu!

Wiemy, że dzięki Wam uda nam się pomóc tym dwóm wspa­niałym kobietom zakupem potrzeb­nego sprzętu, bo swoją dzielną walką udowod­niły wielo­krotnie, że w pełni na to zasłu­gują! :)

Dzię­ku­jemy za każde wsparcie! :)

Wpłacający17

 
Dane ukryte
311 zł
 
Dane ukryte
156 zł
R
robert.niescieruk
150 zł
 
Dane ukryte
117 zł
WW
Wanda Widomska
104 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
63 zł
TK
Tomasz Krawczyk
52 zł
 
Dane ukryte
37 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Zrzutka pod patronatem

Zrzutka pod patronatem

Fundacja "Lepszy Los"

Fundacja "Lepszy Los"

Nasi użytkownicy założyli

555 692 zrzutki


A ty na co dziś zbierasz?