id: 73bne6

Żywność dla dotkniętych klęską wojny w Ukrainie - pomóż nam przygotować paczki dla potrzebujących / Food for those affected in the war in Ukraine - help us prepare packages for those in need

Żywność dla dotkniętych klęską wojny w Ukrainie - pomóż nam przygotować paczki dla potrzebujących / Food for those affected in the war in Ukraine - help us prepare packages for those in need

Nasi użytkownicy założyli 1 179 968 zrzutek i zebrali 1 234 046 658 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fundacja “Gotowi do działania” to organizacji non-profit. Naszą misją i głównym celem jest lokalne propagowanie kultury i wspieranie rozwoju, organizowanie ciekawych inicjatyw i rozbudzenie w społeczności ducha wspólnoty. Jednak sytuacja na Ukrainie zmieniła również nas. Od samego początku wojny aktywnie angażujemy się w Pomoc Ukrainie i jej Obywatelom.

Organizujemy i koordynujemy zbiórki darów, pozyskujemy sponsorów, zajmujemy się realizacją transportów. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z współpracującą z nami ukraińską organizacją, która nieustannie monitoruje sytuację w kraju. Dzięki temu nasza pomoc zawsze trafia celnie i odpowiada na bieżące, realne potrzeby mieszkańców dotkniętych zniszczeniami rejonów. 

f83f0b9bd765b88e.jpeg

Do naszych sukcesów możemy zaliczyć skompletowanie i wysyłkę niemal 3100 paczek z żywnością o długim terminie przydatności do spożycia, pozyskanie pakietu medycznego dla Szpitala w Kijowie, pozyskanie wyposażenia karetki pogotowia i ponad trzydziestu apteczek taktycznych. Skompletowaliśmy wyposażenie dla 80osobowego ośrodka dla osób zmuszonych do relokacji w obrębie Ukrainy.


Łącznie zebraliśmy i wysłaliśmy prawie 360 ton darów. Pomagamy też transportować ludzi z Ukrainy do Polski - takimi kursami przyjechało już niemal 8200 osób.

ee8f912fe01bab3c.jpeg

Następnym zadaniem, jakie przed sobą postawiliśmy jest zebranie środków na skompletowanie paczek żywnościowych, które trafią do rejonów dotkniętych zniszczeniami - tam gdzie pozostająca na miejscu ludność cywilna może liczyć wyłącznie na pomoc humanitarną. Jest to kontynuacja działań jakie podejmowaliśmy w ostatnich miesiącach.


Naszym celem jest skompletowania i wysyłka jak największej ilości pakietów żywnościowych, dla osób pozostających w miejscach dotkniętych zniszczeniami wojennymi na Ukrainie. To osoby, które z różnych przyczyn- zdrowotnych, finansowych czy logistycznych- nie mogły relokować się wewnątrz kraju. To między innymi osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy rodziny wielodzietne.


Jedna taka paczka to zabezpieczenie dla jednego gospodarstwa domowego na okres około miesiąca. Znajdująca się w niej żywność z długim terminem przydatności do spożycia, pomoże przetrwać kolejne tygodnie wielu osobom. Pakiet żywności ma wysoką kaloryczność, pozwala na wzbogacenie diety, a dzięki długiej przydatności do spożycia może też pełnić rolę zapasów, czy tzw. “żelaznej rezerwy”.

s23154da00833e4a.jpeg

Potencjalna paczka z żywnością długoterminową (na wzór przygotowywanych uprzednio):


mf88cc42d07cd2ff.jpeg

Takie paczki trafiały już od nas na Ukrainę wielokrotnie, jednak to nadal kropla w morzu potrzeb.


Wiemy jak pomóc, wiemy jak to zrobić, mamy sprawdzoną, zgraną grupę wolontariuszy - jesteśmy gotowi do działania! Liczymy na Waszą pomoc drodzy Darczyńcy!

English below:

The Foundation "Ready to act" is a non-profit organization. Our mission and main goal is local promotion of culture and development support, organizing interesting initiatives and awakening the community spirit in the community. However, the situation in Ukraine also changed us. From the very beginning of the war, we have been actively involved in helping

Ukraine and its citizens.


We organize and coordinate donation collections, acquire sponsors, and carry out transports. We are in constant contact with the Ukrainian organization cooperating with us, which constantly monitors the situation in the country. Thanks to this, our help always hits the spot and responds to the current, real needs of the inhabitants of the affected areas.

m05d0b115dadd347.jpeg

Our successes include completing and shipping almost 3,100 packages of food with a long shelf life, obtaining a medical package for the Kiev Hospital, acquiring an ambulance equipment and more than thirty tactical first aid kits. We have completed the equipment for an 80-person center for people forced to relocate within Ukraine.


In total, we collected and shipped almost 360 tons of gifts. We also help to transport people from Ukraine to Poland - almost 8,200 people have already come on such courses.

b55abe3d7314d9ac.jpeg

The next task we have set for ourselves is to raise funds for the completion of food parcels that will be delivered to areas affected by destruction - where the remaining civilians can only count on humanitarian aid. This is a continuation of the activities we have undertaken in recent months.


Our goal is to complete and ship as many food packages as possible for people staying in places affected by the war in Ukraine. These are people who, for various reasons - health, financial or logistics - could not relocate inside the country. These include the elderly, people with disabilities and large families.


One such package is a security for one household for a period of about a month. Food with a long shelf life in it will help many people survive the next few weeks. The food package is high in calories, allows you to enrich the diet, and thanks to its long shelf life, it can also act as a reserve, or so-called "Iron reserve".

z5b016ba0711f6ec.jpegPotential long-term food package (similar to those prepared previously):

p6cec979db3a3007.jpeg

Such packages have already been delivered to Ukraine many times, but they are still a drop in the ocean of needs.


We know how to help, we know how to do it, we have a proven, well-coordinated group of volunteers -we are ready to act! We count on your help, dear Donors!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2

MU
MORITA UCHIYAMA
3 650 zł
 
Dane ukryte
20 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!