Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii Zakończona 30.04.2017r ID: 777pdb

Kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności Romów i Romni z Rumunii

Zebrano 7 720 zł
z kwoty 15 000 zł

51 %

WPŁAĆ

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem, dowodem osobistym, dokumentami firmowymi/organizacyjnymi oraz jest połączony z Facebookiem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Drogie, drodzy!

Od sześciu lat pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Początkowo próbowaliśmy pomóc Romom przetrwać zimę, zdobyć podstawowe rzeczy, pokazać, że nie wszyscy mieszkańcy są im przeciwni. Szybko okazało się, że to my możemy się od nich uczyć przetrwania. Dlatego postanowiliśmy zastąpić pomoc humanitarną ASYSTENTURĄ. Jednymi z pierwszych odbiorców naszych działań były dzieciaki. To dla nich uruchomiliśmy nieformalną szkołę, prowadzoną przez nomadki - świetnie wykształcone edukatorki uzbrojone w tony wrażliwości i cierpliwości. Dwa razy w tygodniu wolontariuszki i wolontariusze przychodzili na osiedle po to, żeby odwieźć dzieci do zaprzyjaźnionej szkoły, prowadzić zajęcia, zapewnić im pomoc w czasie nauki, towarzyszyć we wspólnym przygotowywaniu posiłków, a potem wrócić bezpiecznie do domów, gdzie czekały na nie całe rodziny, ciekawe tego, jak było w SZKOLE.

Wychodziliśmy też w miasto, po to żeby jego mali mieszkańcy poznawali miejsca dotąd dla nich niedostępne. Byliśmy w kinie, bibliotece, teatrze, muzeach i galeriach sztuki, uczyliśmy się kierunków świata na strzelistych katedralnych wieżach. Słuchaliśmy cygańskich opowieści na zielonym Wagenburgu i na Taborze Pamięci Romów w Tarnowie, żonglowaliśmy na cyrkowych festiwalach, kąpaliśmy się w jeziorach i zajadaliśmy się ukochaną pizzą zalaną litrami keczupu.

Dzieciaki, w przeciwieństwie do ich nieromskich rówieśników, nie chodziły wtedy publicznej szkoły. Przez kilka lat staraliśmy się o to, żeby dzieci romskich migrantów mogły korzystać z prawa do edukacji. Po latach trudów, sporów, niezliczonej liczby konsultacji, zaangażowania wielu osób i organizacji, 35 dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii uczęszcza do wrocławskich szkół.

Z kolejnym rokiem naszej pracy wyrosło następne pokolenie młodych ludzi, którzy mają szansę od samego początku korzystać z edukacji i integracji z polskimi dzieciakami. To dla nich opracowaliśmy plan zajęć wyrównawczych, który przygotuje ich do edukacji formalnej i ułatwi poradzenie sobie w szkole. Najmłodsze dzieciaki, pod opieką edukatorek wyspecjalizowanych w edukacji międzykulturowej, rozpoczną KURS JĘZYKA POLSKIEGO dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Zostanie on wzmocniony programem z podstaw wiedzy ogólnej. Dwa razy w tygodniu dzieciaki będą poznawać nowe słowa, struktury gramatyczne, doskonalić liczenie, nazywać rośliny, zwierzęta i przedmioty. Będą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i kompetencje społeczne. Kiedy zrobi się ciepło, po raz kolejny wyruszymy w miasto, po to żeby zerówkowicze i zerówkowiczki doświadczyły nowych przygód i sposobów twórczego uczenia.

Ludzie, z którymi pracujemy mówią w jednym z 300 dialektów języka romani. Języka, który przekazywany jest ustnie, a nie za pomocą pisma. Przez lata bliskiej relacji i pracy z Romami i Romni z Rumunii stworzyliśmy metody, które w przyjazny i dostępny sposób przyczyniają się do zdobywania i utrwalania wiedzy w języku polskim.

Na kolejnym etapie naszej pracy jesteśmy gotowe wesprzeć dzieci w procesie wkraczania do szkoły. Chcemy by miały takie same szanse osiągać sukcesy, jak ich polscy rówieśnicy.

Potrzebujemy do tego trochę pieniędzy. Jesteśmy gotowe zacząć od zaraz. A Wy?

We have been working with the community of Romanian Roma living in Wroclaw for the last six years. Our initiall actions were of a humanitarian nature - we were trying to help the Roma survive a harsh winter and prove that not everybody is against them. It quickly became clear that it was us who could learn surviving skills from Roma. We have realized that real problems were elsewhere. Therefore we decided to replace humanitarian aid with assistantship. One of the first recipients of our activities were kids. It is for them that we have launched an informal school ran by NOMADA team - profesional educators armed with tons of sensitivity and patience. Twice a week educators - volunteers came to the camp and drove the kids to a nearby school which provided us with a classroom. There they ran educational activities accompanied by a common preparation of a meal. Then the kids were safetly delivered to their homes where whole families waited on them curious how the school day was.

We ventured into the city, so that the little Roma could get to know the places unavailable to them so far. We went to the cinema, to a library, to a theater, to several museums and art galleries. We learned points of compasson a soaring cathedral towers. We listened to Gypsy stories at Green Island Wagenburg in Wrocław and we participated in an event commemorating the Roma Holocaust. We juggled at circus festivals, bathed in lakes and ate beloved pizza flooded with liters of ketchup.

Romanian Roma children, unlike their non-Roma peers, did not attend public school at the time. For several years we made efforts to enable them to exercise their right to education. After a lot of hardships, disputes, countless consultations and thanks to the commitment of many individuals and organizations 35 children attended 2 schools in Wroclaw.

Within next years our work a generation of young people who have a chance for education and integration has grown up. For these children NOMADA has developed remedial classes that will support educational process and will facilitate coping in the school. The youngest children, assisted by educators specializing in intercultural education, will begin Polish language course adapted to their needs and abilities. The course will be strengthened with the foundations of general knowledge. Twice a week, children will be learning new words, grammatical structures, counting, naming plants, animals and objects. They will develop their interests, skills, and social competence. When it gets warm, once again we will set off in the city to search for new adventures and creative ways of learning.

Roma with whom we work speak in one of the 300 dialects of Romani language, language that is transmitted orally rather than by letter. Over the years of a close relationship and cooperation with the Roma we have created a method of teaching them polish language which is friendly and accessible and can contribute to the acquisition and consolidation of knowledge in Polish.

Next stage of our work is to support children who start education in the process of entering the school. We want them to have the same opportunities to achieve success as their Polish peers.


For this we need some money. We are ready to start immediately. And you?


sobota, 1 kwietnia 2017 o 14:56

Drodzy i Drogie, kolejny raz przekonaliśmy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy 6065 zł., które przeznaczymy na kurs języka polskiego dla dzieciaków ze społeczności romskich migrantów. Dziękujemy za każdą złotówkę, ciepłe słowa i kibicowanie naszym działaniom. Wasze wsparcie pomoże dzieciom w nauce i integracji, a dla stowarzyszenia Nomada jest bezcennym zastrzykiem energii do dalszej pracy. Dziękujemy!

Aby dodać komentarz lub

Martyna

Martyna

31.03.2017 19:50

powodzenia w działaniach! :)

Frejtag Piątek

Frejtag Piątek

31.03.2017 5:27

Powodzenia!

Robert Chmielewski

13.03.2017 18:57

pozdrowienia i życzenia

Olimpia Świst

13.03.2017 18:58

Robert <3

Marek Matyjanka

Marek Matyjanka

02.03.2017 20:41

pozdro!

Stowarzyszenie NOMADA

03.03.2017 11:17

Dziękujemy !!

Dane ukryte

Dane ukryte

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

500 zł
J Radecki

J Radecki

254 zł
Adam Bagnowski

Adam Bagnowski

200 zł
marta zygier

marta zygier

200 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

150 zł
Konstancja Szymura

Konstancja Szymura

116 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

120 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

116 zł
Ula Lukierska

Ula Lukierska

110 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Ewa Khan

Ewa Khan

100 zł
Joanna Stańczyk

Joanna Stańczyk

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Krzysztof

Krzysztof

100 zł
rumuniizyla.magdalena.92

rumuniizyla.magdalena.92

100 zł
Anna Pluta

Anna Pluta

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Karolina Ptak

Karolina Ptak

100 zł
Malgorzata Nowicka

Malgorzata Nowicka

100 zł
Maciej Goldsztejn

Maciej Goldsztejn

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
basia kisiel

basia kisiel

100 zł
Kamila Fiałkowska

Kamila Fiałkowska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

85 zł
Przemysław Witkowski

Przemysław Witkowski

75 zł
Wilis

Wilis

75 zł
Marcin Kubas

Marcin Kubas

60 zł
krzysztof otrebski

krzysztof otrebski

51 zł
aleksandra calka

aleksandra calka

50 zł
Ian Maloy

Ian Maloy

53 zł
Ksenia Kaczmarek-Marcinek

Ksenia Kaczmarek-Marcinek

51 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Daniel Platek

Daniel Platek

50 zł
paweł

paweł

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Emilia Kurjanowicz

Emilia Kurjanowicz

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
igor strapko

igor strapko

50 zł
Agnieszka Kulikowska

Agnieszka Kulikowska

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Zofia Brom

Zofia Brom

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Jacek Czachura

Jacek Czachura

50 zł
Natalia Gebert

Natalia Gebert

50 zł
Łukasz Plata

Łukasz Plata

50 zł
wojciech jodko

wojciech jodko

50 zł
Marzena Lizurej

Marzena Lizurej

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
alicja zalewska

alicja zalewska

50 zł
Joanna Lubos-Kozieł

Joanna Lubos-Kozieł

45 zł
ania0102+zrzutka

ania0102+zrzutka

40 zł
Anna Chmielewska

Anna Chmielewska

35 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

35 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Jarmiła Aleksandra Rybicka

Jarmiła Aleksandra Rybicka

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Frejtag Piątek

Frejtag Piątek

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Daria

Daria

30 zł
Michal Gabrych

Michal Gabrych

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Karolina Misiewicz

Karolina Misiewicz

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Martyna

Martyna

25 zł
Adrian Rudak

Adrian Rudak

25 zł
bartek jaśkiewicz

bartek jaśkiewicz

25 zł
Katarzyna Nowakowska

Katarzyna Nowakowska

25 zł
Anna Stezaly

Anna Stezaly

20 zł
Jakub Szafrański

Jakub Szafrański

20 zł
Agnieszka Ćwieląg

Agnieszka Ćwieląg

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Joanna czarnecka

Joanna czarnecka

20 zł
Olga Ilukowicz

Olga Ilukowicz

20 zł
Basia Poniatowska

Basia Poniatowska

20 zł
Agata Diduszko

Agata Diduszko

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
marij duhra

marij duhra

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Iwona Jarosz

Iwona Jarosz

15 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Makary Gołosz

Makary Gołosz

10 zł
Paula Tymko

Paula Tymko

10 zł
Joanna Łopion

Joanna Łopion

10 zł
Agnieszka Bresler

Agnieszka Bresler

10 zł
Justyna Majek

Justyna Majek

10 zł
Kuba Zasada

Kuba Zasada

10 zł
Paulina Brzezińska

Paulina Brzezińska

10 zł
Marta Piwko

Marta Piwko

10 zł
Maciek Mandelt

Maciek Mandelt

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Jakub Majchrzak

Jakub Majchrzak

9 zł
Magdalena Koperska

Magdalena Koperska

10 zł
Roger de Freitas

Roger de Freitas

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Agnieszka Muras

Agnieszka Muras

ukryta
iga strapko

iga strapko

ukryta
Karolina Marcinkowska

Karolina Marcinkowska

ukryta
Marek Matyjanka

Marek Matyjanka

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Patryk Walaszkowski

Patryk Walaszkowski

ukryta
Jan Kapela

Jan Kapela

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Anna Pluta

Anna Pluta

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Agnieszka Twardosz

Agnieszka Twardosz

ukryta

Pomóż zebrać 15 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

800
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.