Film dokumentalny - Czarek Sokolowski | Photographer of Democracy Zakończona 19.05.2019r ID: 7c6kpj

Film dokumentalny - Czarek Sokolowski | Photographer of Democracy

Zebrano 15 025 zł
z kwoty 15 000 zł

100 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 102
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Tworzymy film dokumentalny o niezwykłym człowieku żyjącym w niezwykłych czasach. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli dokończyć realizację.

"Photographer of Democracy" będzie historią Czarka Sokołowskiego - legendy fotografii prasowej i jedynego polskiego laureata fotograficznej nagrody Pulitzera.

Jesteśmy już na finiszu, jeśli chodzi o zdjęcia i wywiady. Film jednak będzie niepełny bez materiałów archiwalnych, a te kosztują niemało. Jeśli więc uważacie, że dokument o Czarku to dobry pomysł, prosimy, wesprzyjcie nas. I tym samym stańcie się współtwórcami filmu :)


We are making a documentary about an extraordinary man living in extraordinary times. Thanks to your support, we will be able to complete the production.

"Photographer of Democracy" will be the story of Czarek Sokolowski - the legend of press photography and the only Polish laureate of the Pulitzer Prize.

We are already at the finish when it comes to photos and interviews. The film, however, will be incomplete without archival materials, and these costs a lot. So if you think that the document about Czarek is a good idea, please help us. And thus become a co-creator of the movie :)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)


"Photographer of Democracy"


Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o pomoc w dokończeniu realizacji filmu dokumentalnego poświęconego osobie Czarka Sokołowskiego, fotoreportera agencji prasowej Associated Press, jedynego polskiego laureata nagrody Pulitzera w dziedzinie fotografii, od ponad trzydziestu lat pracującego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli zakupić materiały archiwalne, które pozwolą nam pokazać realia historyczne oraz opłacić montaż i udźwiękowienie filmu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego projektu!


O filmie

photographer of democracy

Film ukaże historię wybitnego fotoreportera-dokumentalisty, któremu przyszło żyć i pracować w „ciekawych czasach” – okresie, w którym wiele europejskich państw zmieniło granice i systemy polityczne.

Udało nam się porozmawiać z osobami, które na różnych etapach życia towarzyszyły naszemu bohaterowi. Są to jego przyjaciele, dziennikarze i fotoreporterzy, z którymi pracował (niektórzy stawiali przy Czarku swoje pierwsze kroki w zawodzie), a także politycy pojawiający się przed jego obiektywem.

Naszym zamiarem jest, aby obraz, który przygotowujemy, pokazał rolę fotoreportera i korespondenta jednej z największych światowych agencji prasowych w czasach dynamicznie zmieniających się mediów, na tle niezwykłych wydarzeń – okresu transformacji ustrojowych w krajach byłego bloku wschodniego.

Czas filmu

45 minut

Termin realizacji

maj 2016 r. - wrzesień 2019 r.

Premiera

pażdziernik 2019 r.

Lokacje

Warszawa, Gdańsk, Oświęcim, Sławatycze (Polska), Berlin, Hamburg (Niemcy), Moskwa (Rosja)

Rozmówcy

Czarek Sokolowski, Lech Wałęsa, Chris Niedenthal, John Daniszewski, Michał Broniatowski, Paweł Kopczyński i inni
Czarek Sokolowski

Photographer of democracy

Czarek Sokołowski – od prawie 40 lat fotoreporter amerykańskiej agencji Associated Press. Autor słynnego zdjęcia wykonanego w Moskwie podczas Puczu Janajewa, przedstawiającego „rosyjskiego Rambo” – czołgistę na moskiewskiej ulicy. Za to zdjęcie otrzymał w 1991 roku, jako jedyny Polak, prestiżową nagrodę Pulitzera w dziedzinie fotografii.

Karierę zaczynał od dokumentowania czasu przemian ustrojowych w Polsce, narodzin ruchu Solidarności, wydarzeń stanu wojennego oraz rodzącej się demokracji. Naoczny świadek większości najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od 1981 roku, na swoich fotografiach pokazywał proces kształtowania się ustroju demokratycznego w Polsce, rozpad ZSRR, dokumentował też rodzącą się wolność byłych republik radzieckich, obalenie dyktatury Ceausescu w Rumunii, czy wojnę w Jugosławii.

Czarek to również pełen klasy, ironii i humoru dokumentalista życia codziennego oraz autor obszernego i stale wzbogacanego cyklu autoportretów, które od wielu lat wykonuje przy okazji swojej pracy zawodowej.


Twórcy filmu

photographer of democracy
Natalia Dobryszycka

Fotoreporterka i dziennikarka pracująca dla prasy polskiej i międzynarodowej. Karierę zawodową rozpoczynała w Gazecie Wyborczej. Obecnie współpracuje z mediami brytyjskimi i agencją Reuters.

Piotr Hawałej

Od ponad dwudziestu pięciu lat zawodowy fotoreporter i operator telewizyjny. Współpracownik światowych agencji prasowych AP, AFP i Getty Images. Obecnie zawodowo związany z TVN24, TVN oraz Reuters TV.

Piotr Piłat

Wieloletni korespondent agencji Reuters, producent telewizyjny doświadczony w pracy na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Afryce. Wydawca serwisów telewizyjnych poświęconych regionowi Europy środkowej i wschodniej oraz członek zespołu Reuters wyróżnionego wśród finalistów nagrody Pulitzera w 2012 r.
Krzysztof Połosak

Montażysta, zawodowo związany z TVN i TVN24. Na codzień pracuje przy programach "Fakty TVN" i "Dzień Dobry TVN".

Broad Peak

Muzykę do filmu tworzą Partycja Hefczyńska - wokalistka, DJ-ka, autorka tekstów i muzyki; współtworzyła m.in. zespoły Husky czy Oszibarack oraz Michał Zygmunt - gitarzysta i kompozytor; autor nagrań terenowych dźwięków natury; od lat nagrywa swoje autorskie płyty.

Wy

Jeśli tylko wesprzecie naszą produkcję i dorzucicie się do filmu! :)"Photographer of Democracy"


We are asking you with a humble request for help in completing the documentary movie about Czarek Sokolowski, press photographer with the Associated Press, the only Polish laureate of the Pulitzer Prize in the field of photography, who has worked in Poland and Central and Eastern Europe for over 30 years. 

Thanks to your help, we will be able to purchase archival materials that will allow us to show historical realities and pay for editing and soundtracking of the film.

We invite you to read the information about our project!


The movie

Photographer of Democracy

The movie will show the story of an outstanding photojournalist who lives and works in "interesting times" - a period in which many European countries have changed their borders and political systems.

We managed to interview people who accompanied Czarek at various stages of his personal and professional life. They are his friends, journalists and photojournalists, with whom he worked (some made their first steps into the profession with Czarek), as well as politicians appearing in front of his lens.

Our intention is to show the role of photojournalist and correspondent of one of the world's largest news agencies in times of a dynamically changing media, against the background of extraordinary events - a period of political transformation in the countries of the former Eastern Bloc.

Length

45 minutes

Shooting time

May 2016 – September 2019

Premiere

October 2019

Locations

Warsaw, Gdansk, Auschwitz, Slawatycze (Poland), Berlin, Hamburg (Germany), Moscow (Russia)

Interlocutors

Czarek Sokolowski, Lech Walesa, Chris Niedenthal, John Daniszewski, Alexander Zemlianichenko, Michal Broniatowski, Pawel Kopczynski and othersCzarek sokolowski

PHOTOGRAPHER OF DEMOCRACY

Czarek Sokolowski – for almost 40 years photojournalist with the American agency Associated Press. Author of the famous photo taken in Moscow during the 1991 Soviet coup d'état attempt, depicting "Russian Rambo" - a tanker on the Moscow street. For this picture he received the prestigious Pulitzer Prize in the field of photography in 1991 as the only Pole.

He began his career by documenting times of political change in Poland, the birth of the Solidarity movement, the events of martial law and the rise of democracy. An eyewitness to most of the most important events in Poland and Central and Eastern Europe since 1981, in his photographs he showed the process of shaping democracy in Poland, the collapse of the USSR, documented the rise of freedom of the former Soviet republics, the overthrow of the Ceausescu dictatorship in Romania, and the war in Yugoslavia .

Czarek is also full of class, irony and humour, a documentalist of everyday life and the author of a comprehensive and constantly enriched cycle of self-portraits, which he has been doing for many years through the course of his professional work.


creators

PHOTOGRAPHER OF DEMOCRACY

Natalia Dobryszycka

Photojournalist and journalist working for the Polish and international press. She started her professional career in Gazeta Wyborcza. Currently, she cooperates with the British media and the Reuters agency.

Piotr Hawalej


A professional photojournalist and television operator for over twenty-five years. Associate of the world's news agencies AP, AFP and Getty Images. Currently professionally associated with TVN24, TVN and Reuters TV.

Piotr Pilat


A longtime correspondent for Reuters, a TV producer experienced in working in the Middle East and Asia and Africa. Publisher of a television services devoted to Central and Eastern Europe and a member of the Reuters team honoured among the finalists of the Pulitzer Prize in 2012.

Krzysztof Polosak

Editor, professionally associated with TVN and TVN24. Usually he works on the "Fakty TVN" and "Dzień Dobry TVN" programs.

Broad Peak

The music for the film is created by Patrycja Hefczynska - vocalist, DJ, songwriter and musician; she co-created, among others bands Husky and Oszibarack - and Michał Zygmunt - guitarist and composer; author of field recordings of sounds of nature; he has been recording his own records for years.

You

If you just support our production and add to the movie! :)

piątek, 17 maja 2019 o 20:14

Informacje o naszym filmie oraz o zrzutce pojawiły się również na portalu Kulturalne Media. Jesteśmy bardzo wdzięczni i oczywiście zapraszamy do artykułu: https://tinyurl.com/czarek-kulturalnie

wtorek, 14 maja 2019 o 08:55

Tym razem napisał o nas serwis dla fotografów Optyczne.pl. Dziękujemy i zachęcamy do czytania: https://tinyurl.com/czarek-optyczne

środa, 24 kwietnia 2019 o 23:31

O naszym filmie oraz o zrzutce napisał magazyn Press! Ogromnie się cieszymy i bardzo dziękujemy! Tekst do przeczytania pod adresem: https://tinyurl.com/czarek-photographer

Aby dodać komentarz lub

MN
50 zł

Małgorzata Nowak

Powodzenia, czekam na premierę:)

AN
100 zł

Adam Nurkiewicz

Świetny projekt! Nie mogę się doczekać premiery! Trzymam kciuki!

JD
2 000 zł

John Daniszewski

Congratulations to Czarek Sokolowski, the dean of Polish news photographers, and The Associated Press/Warsaw.

AF
120 zł

Agnieszka Figura-Tomaka

Mocno trzymam kciuki za film!

BR
50 zł

Bart Rozalski

Trzymam kciuki – powodzenia!

Użytkownik anonimowy
150 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

AS
25 zł
Agnieszka Sadowska-Mazurek
PW
125 zł
Peter Wilums
BM
100 zł
Beata Modrzejewska
MN
100 zł
Maciej Nowak
K
100 zł
Krystyna Mitchell
S
70 zł
Sebastian
MN
50 zł
Małgorzata Nowak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
1 000 zł
K.Z.
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
MB
200 zł
Maria Bninska
JP
100 zł
Jakub Piasecki
P
222 zł
Piotr Odrzywolek
WS
75 zł
Wojciech Surdziel
M
200 zł
Malgorzata Rosnowska
50 zł
Jacek Łabędzki
GL
50 zł
Grzegorz Lizurek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ŁK
50 zł
Łukasz Kalinowski
PW
ukryta
pawel wyszomirski
JT
100 zł
Jacek Turczyk
JK
100 zł
Joanna Klejszmit
AN
100 zł
Adam Nurkiewicz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
N
50 zł
Nina Wolf
Agnieszka milczarz
50 zł
Agnieszka milczarz
100 zł
Anna Godzwon
100 zł
Jagoda Haloszka
SM
20 zł
Sławomir Mielnik
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
PD
ukryta
Piotr Drabik
G
300 zł
George Mitchell
DM
ukryta
David McQuaid
MS
200 zł
Michał Stańczyk
TD
300 zł
Tomek Dobryszycki
100 zł
Natalia Łabędzka
MW
100 zł
Małgorzata Wrzesińska
MK
100 zł
Monika Kowalczyk
MW
75 zł
Marcin Wójcik
JT
ukryta
Jarosław Turalski
JD
2 000 zł
John Daniszewski
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
MK
150 zł
Marcin Kądziołka
PW
150 zł
Piotr Wieczorek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
300 zł
Maciej Kosycarz
B
50 zł
Bart Pogoda
MN
200 zł
Marcin Nowak
Dane ukryte
300 zł
Dane ukryte
UL
200 zł
Urszula Lonc
UL
200 zł
Urszula Lonc
PS
300 zł
Paweł Sosnowski
M
20 zł
Magda Babińska
M
50 zł
Mariusz
KG
50 zł
Kuba Głębicki
AB
200 zł
Anna B Baran
Grzegorz Podgórski
20 zł
Grzegorz Podgórski
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
ukryta
Małgorzata Szubstarska-Glarczyńska
JK
50 zł
Justyna Krawczyk
O
10 zł
Ola Harasiuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AF
120 zł
Agnieszka Figura-Tomaka
M
300 zł
Maciej Haraziński
TK
102 zł
Tadeusz Koniarz
KS
50 zł
Katarzyna Stężka
PK
300 zł
Piotr Kulczycki
300 zł
Jacek Łabędzki
N
ukryta
Natalia Wiśniewska
W
50 zł
[email protected]
PZ
100 zł
Paula Zajkowska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AU
50 zł
Andrzej Uramek
PT
100 zł
Piotr Tracz
TW
50 zł
Tomasz Walczuk
MT
ukryta
Michal Tulinski
BJ
ukryta
Bartosz Jankowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
GP
100 zł
Grzegorz Press
BR
50 zł
Bart Rozalski
JM
400 zł
Joanna Mąkol
MA
50 zł
Michał Adamski
EI
500 zł
Ewa i Piotr Dobryszyccy
MS
100 zł
Marcin Szpądrowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Borys Nieśpielak
50 zł
Borys Nieśpielak
SC
50 zł
Simon Cygielski
RW
100 zł
Rafał Wylegała
AC
150 zł
Adam Ciereszko
MC
200 zł
Marcin Chmielewski
PZ
50 zł
Piotr Ziaja
MF
100 zł
Marek Fila
BG
100 zł
Barbara Grad-Kowalczyk
75 zł
Andrzej Grygiel
MM
100 zł
Mathias Mezler
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JM
75 zł
Jacek Miedzianowski
AH
50 zł
Adam Hawałej
DR
200 zł
Dominika Radzikowska
DS
ukryta
Danuta Stach-Włoszczyńska
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
Piotr Hawałej
1 zł
Piotr Hawałej

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

JD
2 000 zł
John Daniszewski
Nasi użytkownicy założyli

349 114 zrzutek

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 102
udostępnień

NAGRODY

Podziękowanie

20 zł i więcej

Podziękowanie na facebookowym profilu filmu.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

wybrano 5 razy

Link do cyfrowej wersji filmu

50 zł i więcej

Link do cyfrowej wersji filmu oraz podziękowanie na facebookowym profilu filmu.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

wybrano 28 razy

Płyta z filmem

75 zł i więcej

Płyta z filmem na DVD.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

**nagroda zostanie wysłana w ciągu miesiąca po premierze filmu

wybrano 6 razy

Wzmianka w napisach końcowych + DVD

100 zł i więcej

Twoje nazwisko w napisach końcowych filmu oraz film na DVD.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

**nagroda zostanie wysłana w ciągu miesiąca po premierze filmu

wybrano 19 razy

Powiększenie 10x15

150 zł i więcej

Zdjęcie autorstwa Czarka Sokołowskiego, format 10x15 cm, oprawione w passe-partout, sygnowane przez autora.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

**nagroda zostanie wysłana w ciągu miesiąca po premierze filmu

wybrano 4 razy

Zaproszenie na premierę filmu

200 zł i więcej

Zaproszenie dla dwóch osób na uroczystą premierę filmu, która odbędzie się w jednym z warszawskich kin.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

wybrano 7 razy

Powiększenie 13x18

300 zł i więcej

Zdjęcie autorstwa Czarka Sokołowskiego, format 13x18 cm, oprawione w passe-partout, z osobistą dedykacją autora.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

**nagroda zostanie wysłana w ciągu miesiąca po premierze filmu

wybrano 9 razy

Mecenat filmu

2000 zł i więcej

Twoje imię i nazwisko lub logo twojej firmy pojawi się w napisach końcowych, na planszy "mecenat" oraz na facebookowym profilu filmu. Otrzymasz również podwójne zaproszenie na uroczystą premierę oraz zdjęcie autorstwa Czarka Sokołowskiego ze specjalną dedykacją.

*chyba, że zdecydujesz wesprzeć nas anonimowo

wybrano 1 raz

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.