Zakończona 11.11.2018r ID: 7nue7m

Kurs rolnictwa ekologicznego w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie

Zebrano 19 692 zł
z kwoty 15 000 zł

131 %

100 %
WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

569
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Budujemy nowe pokolenie rolników i rolniczek ekologicznych w Polsce. Chcemy wytwarzać życiodajną żywność z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz godności ludzi i zwierząt. Pomóż nam ukończyć kurs rolnictwa ekologicznego!


We are bulding the new generation of ecological farmers in Poland. We want to create life-giving food with respect to the natural environment and dignity of men and animals. Help us to complete the course of Ecological Farming!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Pamiętasz smak marchewki wyrwanej prosto z ziemi?

Pamiętasz zapach pomidorów zerwanych prosto z krzaka?

Pamiętasz smak świeżo ubitego masła z pajdą domowego chleba?


Zwracamy się do Ciebie, bo chcemy wspólnie zadbać o to, żeby te smaki i zapachy nie pozostały już tylko wspomnieniem! Małe i ekologiczne gospodarstwa rolne, na których wypasały się szczęśliwe krowy dające pyszne mleko coraz szybciej znikają z mapy Polski. Rolnicy i rolniczki często nie mają ich komu przekazać. Brakuje osób chętnych i przygotowanych do pracy z ziemią, z poszanowaniem środowiska naturalnego - dobrostanu gleby, roślin i zwierząt. Małe bioróżnorodne gospodarstwa rolne wypierane są coraz agresywniej przez wielohektarowe monokultury. Pracą swoich rąk chcemy się temu przeciwstawić! Pomóż nam zachować zapach zdrowej gleby.

Razem zdecydujmy o przyszłości naszej żywności!

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Jesteśmy studentami i studentkami trzeciego kursu rolnictwa ekologicznego organizowanego przez Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Od marca 2018, podczas zjazdów stacjonarnych w Grzybowie, uczymy się od wybitnych polskich i międzynarodowych specjalistów w dziedzinie uprawy ziemi metodami ekologicznymi i biodynamicznymi. Przede wszystkim jednak nabywamy umiejętności praktycznych podczas codziennej pracy na gospodarstwach pod okiem doświadczonych rolników-edukatorów. Dlaczego to robimy? Ponieważ chcemy dostarczać Ci w przyszłości życiodajną żywność wytworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego!

Kurs rolnictwa ekologicznego realizowany przez EUL jest o tyle wyjątkowy, że w ciągu dwóch lat jego uczestnicy spędzają aż 14 miesięcy praktykując w gospodarstwach ekologicznych. To unikatowy w skali kraju program, ponieważ nie tylko teoretycznie przygotowuje do pracy z ziemią, ale daje silne praktyczne umiejętności. Osoby, które ukończą kurs są gotowe do rozpoczęcia pracy na swoich gospodarstwach.

Dobrymi przykładamigospodarstwa prowadzone z powodzeniem w ostatnich latach przez absolwentów i absolwentki dotychczasowych edycji kursu:

Bratkówka 76 - Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne

Zagroda na Rogu w Kujawsko-Pomorskim

“Ekopoletko” - małe gospodarstwo warzywne w Stryszowie i działalność edukacyjna

DOTYCHCZASOWE FINANSOWANIE

Dotychczas kurs był finansowany przez Fundację Veluxw ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO.

Pieniądze przekazane przez Fundację miały posłużyć do zrealizowania jego dwóch edycji. Jednak dzięki planowaniu wydatków i życzliwości wielu osób udało się z zaoszczędzonych środków rozpocząć realizację trzeciego kursu.

Uczestnicy I edycji kursu

Uczestnicy II edycji kursu

Niestety, obecnie nie posiadamy środków na kontynuację rozpoczętego kursu. Potrzebujemy ich na sfinansowanie pozostałych trzech zjazdów stacjonarnych. Bardzo nam zależy, żeby nie przerywać rozpoczętej nauki. Zanurzyliśmy już nasze ręce w ziemi, przeżyliśmy cały sezon intensywnej pracy w polu. Jesteśmy gotowi kontynuować naszą naukę i praktykę w gospodarstwach!

Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!

NA CO CHCEMY POZYSKAĆ PIENIĄDZE?

Obecnie skupiamy się na utrzymaniu ciągłości działalności kursu rolnictwa ekologicznego. Dlatego w pierwszej kolejności potrzebujemy sfinansować najbliższy zjazd stacjonarny, który planowany jest na listopad 2018 roku. Potrwa on trzy tygodnie i poświęcony będzie tematyce chowu zwierząt. Ucząc się, jak troszczyć się o ich dobrostan, budujemy coraz silniejszą alternatywę wobec przemysłowych hodowli.

Potrzebujemy 15 000 zł, żeby zorganizować najbliższy zjazd. Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie pensji, kosztów przejazdu i pobytu nauczycieli, materiały do zajęć, wynajem sali oraz koszty trzytygodniowego pobytu osób uczestniczących w kursie.

Fundacja Velux, która sfinansowała dwa poprzednie kursy, będąc pod wrażeniem naszej determinacji, obiecała, że przekaże nam tyle samo środków, ile sami zdołamy zebrać podczas zbiórki społecznej. To jest dla nas ogromna szansa na ukończenie całego kursu i rozpoczęcie realizacji naszych marzeń o rolnictwie z poszanowaniem środowiska, zwierząt i człowieka.


Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie nas i kursu rolnictwa ekologicznego!

Do you remember the taste of carrots pulled out straight from the ground?

Do you remember the smell of tomatoes picked straight from the bush?

Do you remember the taste of freshly whipped butter eaten with home-made bread?

We are turning to you, because together we want to make sure those flavours would not be forgotten! Small ecological farms, where once happy cows used to graze and give delicious milk, are rapidly vanishing from the map of Poland. Very often farmers don't have any  relatives who are willing to continue their preciouse work. There is a shortage of well prepared and educated  people, who want to work on rural areas and take care of natural environment - the soil, the plants, the animals. The small biodiversed farms are being agresively displaced by large-scale monocultures. With the work of our hands we want to stand up against this situation! Help us preserve the scent of the soil.

Let's decide together about future of our food!

WHO WE ARE AND WHAT WE DO?

We are the students of the third Ecological Farming course organised by The Ecological Folk University in Grzybów, Poland. Since March 2018, during  our meetings in Grzybów we are studying the cultivation of the ground using ecological and biodynamic methods, taught by distinguished Polish and international specialists. However, mainly we are gaining the practical skills during everyday work on the homesteads, under the guidance of experienced farmers-teachers. Why we do it? Because in the future we want to provide you with the life-giving food, created with respect to the natural environment!

The course of  Ecological Farming  organised by EUL is so special that within two years its participants spend whole 14 months practicing at variouse organic farms. This is really unique program in the whole country. Not only  it prepares you theoretically for working with the soil, but also gives you strong practical skills. People who complete this course are ready to start working on their own farms.

EXISTING FUNDING

Until now the course was financed by the Velux Foundation as part of a project implemented by the Ecological and Cultural Association ZIARNO.

The money donated by the Foundation were ment  to be used for only two editions. However, (thanks to perfect planning of expenses and kindness of so many people) we managed to save some funds and start another course.

Unfortunately at the moment we don't have the funds to continue our studies. We need them to be able to finance the remaining three stationary meetings. It is crucial for us not to stop what we have started. We have already dipped our hands in the ground and lived through the whole season of intensive work on the field. We are ready to continue the studying process!

Therefore we need your help!

WHAT WE ARE GOING TO DO WITH COLLECTED FUNDS?

At the moment we are trying to maintain continuity of the course of Organic Agriculture. First of all we need to finance the upcoming stationary meeting, which will take place in November 2018. It will last for three weeks and will be devoted to the subject of livestock. By learning how to care for animals well-being, we want to built an increasingly stronger alternative to industrial breeding.

We need 15 000 PLN  to organise the upcoming meeting. The money will be used to pay for: salaries, travel and stay expenses for teachers, materials for classes, renting a room and costs for a three-week stay of people participating in the course.

The Velux Foundation, which financed the two previous courses, being impressed by our determination, promised that it would give us as much money as we  manage to collect during this fundraising action. This is a great opportunity for us to complete the entire course and start implementing our dreams about agriculture with respect for the environment, animals and people.

Therefore, we will be very grateful if you support us and the course of organic farming!

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

SZ
1 250 zł

Stowarzyszenie ZIARNO

wpłata od Theresy, Jensa i E. Sieczkowskiej

PS
400 zł

peter stratenwerth

wspieramy rolnictwo ekologiczne w Polsce!

KK
100 zł

Karolina Kuszyk

Powodzenia!!! Trzymam kciuki!

PM
200 zł

Piotr Miedzinski

Powodzenia! Trzymam kciuki! Piotr

AV
50 zł

Adam Victoria

Trzymamy kciuki za EUL!

PM
100 zł

Peter Mogensen

Keep up the spirit - for the future of a world with a lot of committed organic farmers

Trzymam kciuki :)

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

AAAAAAAAAAAAAJJJAAAAJJJAAAJJJAAAAAAAAJJ

MK
100 zł

Marcin Kotarski

Powodzenia!!

ES
100 zł

Ewa Smuk Stratenwerth

powodzenia w zbiórce!

BR
50 zł

barbara Rapałło

dorzucam sie na rolnictwo ekologiczne -Grzybów szkoła dla rolników eko

Użytkownik anonimowy
200 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia eko ludki!

MB
100 zł

Marek Binder

Powodzenia!

WP
25 zł

Weronika Pajewska

Trzymam kciuki aby wam się powiodło!

JG
50 zł

Joanna Grzymała-Moszczyńska

Trzymam kciuki!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Wspaniała inicjatywa! Trzymam kciuki.

Użytkownik niezarejestrowany
3 676,59 zł
Użytkownik niezarejestrowany
SZ
1 250 zł
Stowarzyszenie ZIARNO
S
796 zł
Stowarzyszenie ZIARNO
Emilka i Mateusz
600 zł
Emilka i Mateusz
O
600 zł
Olga & Tomek
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
PS
400 zł
peter stratenwerth
DW
300 zł
Damian Warszawski
K
300 zł
kinga borek
K
300 zł
km
300 zł
Marta Łukowska
TS
300 zł
TRUD Service
IB
300 zł
Iwona Baldyga
DG
300 zł
Dominika Gebel
MP
290 zł
Mikolaj Podlaszewski
GW
204 zł
Grazyna waszak
A
200 zł
Agnieszka Makowska
K
200 zł
Krzysztof Malinowski
GM
200 zł
gosp Miniewicze
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
S
200 zł
Sylwia
AK
200 zł
Anna Konopka
ES
200 zł
Ewa Smuk Stratenwerth
PM
200 zł
Piotr Miedzinski
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
P
150 zł
Piotr
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
WO
100 zł
Wioletta Olejarczyk
ZJ
100 zł
Zbyszek Janicki
ZB
100 zł
Zbigniew Bałdyga
CM
100 zł
Człowiek małpa z ochrony
MK
100 zł
Marcin Kotarski
PM
100 zł
Peter Mogensen
A
100 zł
Antoni i Bogusia
AS
100 zł
Anita Sobiechowska
MM
100 zł
Monika Michalska
ES
100 zł
Ewa Smuk Stratenwerth
I
100 zł
Izabella Mier
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Bogdan Chara
100 zł
Bogdan Chara
BS
100 zł
Beata Stołowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
PS
100 zł
Paweł Stankiewicz
MK
100 zł
Milosz Kijowski
TP
100 zł
Tomasz Pobiedziński
MB
100 zł
Marek Binder
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
P
100 zł
pluton03
N
100 zł
Nyeleni Polska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AA
100 zł
Anna Anzulewicz
KK
100 zł
Karolina Kuszyk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
D
100 zł
dzik
A
100 zł
Agnieszka Makowska
M
100 zł
Magdalena
RL
100 zł
Rachel Liebhaber
99 zł
Dawid Cybulkin
Dane ukryte
80 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MT
50 zł
Michael Timberlake
AV
50 zł
Adam Victoria
OH
50 zł
Ola H
50 zł
BEATA ŁOPIANECKA-ROŻKO
50 zł
Karolina Olejniczak
Joanna Bojczewska
50 zł
Joanna Bojczewska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JS
50 zł
Jan Skoczylas
P
50 zł
Pirania
MM
50 zł
Maria Mieczykowska
WA
50 zł
Wendy Allan
M
50 zł
Michał Maleszka
KK
50 zł
Karolina Kiryjczuk
B
50 zł
Barbara Rapałło
Tomasz Grzybacz
50 zł
Tomasz Grzybacz
ada
50 zł
ada
AM
50 zł
Agnieszka Matera
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Y
50 zł
Yoghurt
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
D
50 zł
Duriasz-Bulhak Justyna
DD
50 zł
Doktor De
ED
50 zł
Elżbieta Dopierała
D
50 zł
Dorota
AM
50 zł
Aneta Mikulska
MD
50 zł
Mateusz Daniec
WK
50 zł
Wiktoria Kałwak
JG
50 zł
Joanna Grzymała-Moszczyńska
SH
50 zł
Skrzeczyńska Helena
AS
50 zł
Anna Stratenwerth
B
50 zł
Bogusława Marszalek
M
50 zł
Maciek
E
50 zł
eKodama Architektura Magda Górska
PG
50 zł
Paweł gurdak
P
50 zł
piero
PK
50 zł
Piotr Kopernok
AC
50 zł
Aleksandra Czyżewska-Felczak
BI
25 zł
Bil Iza
UM
25 zł
Urszula Marcinkowska Trimboli
A
25 zł
Aleksandra
JJ
25 zł
Jacek Jakubowski
WP
25 zł
Weronika Pajewska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SK
25 zł
sebastian kleniewski
J
25 zł
Joasia
AK
25 zł
Anika Kamińska
MP
25 zł
Mateusz Pawlaczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JR
25 zł
Justyna Romaniak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
HO
20 zł
Hubert Ostrycharz
B
20 zł
Bogusław
KG
15 zł
Karol Gawron
JK
15 zł
jan k
P
15 zł
Paulina
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
ES
10 zł
Elżbieta Susmenda
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
JC
5 zł
Joanna Chmiel
MU
1 zł
Milan Uzunow
MM
ukryta
Migas Maciej
BP
ukryta
Beata Pulsford
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
J
ukryta
Józef michałek
MM
ukryta
Małgorzata Maczka
MK
ukryta
Marek Kamiński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BM
ukryta
Bogna Mrozowska
KS
ukryta
Konrad Szymoniak
KK
ukryta
Krzysztof Kwiek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
WK
ukryta
Weronika Kałwak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

WK
50 zł
Wiktoria Kałwak

Najwyższa wpłata

Użytkownik niezarejestrowany
3 676,59 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Nasi użytkownicy założyli

333 327 zrzutek

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

569
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.