id: 7vexyb

Fundusz solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz / The Milo Mazurkiewicz Solidarity Fund

Fundusz solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz / The Milo Mazurkiewicz Solidarity Fund

33 103 zł 
z 30 000
110%
zakończona 10.05.2021r
394 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz jest oddolną inicjatywą stworzoną przez osoby transpłciowe dla osób transpłciowych. W Polsce niezbędne w tranzycji zabiegi takie jak elektroliza czy depilacja nie są w żaden sposób refundowane. Wizyty u lekarzy i badania bywają refundowane, ale wiążą się z długotrwałym oczekiwaniem  oraz gatekeepingiem - poniżającą na wielu poziomach koniecznością udowodnienia, że jest się naprawdę osobą transpłciową zgodną z wymysłem danego lekarza (na przykład część lekarzy wymaga pełnej heteroseksualności od swoich pacjentów, często też wymaga się “Testu realnego życia” polegającego na funkcjonowaniu przez 2 lata jako płeć odczuwana, co naraża pacjentów na dyskryminację, jak i na przestępstwa z nienawiści). Bariery te opisało Milo Mazurkiewicz w jednym ze swoich ostatnich postów przed śmiercią. Według danych KPH osoby transpłciowe są w Polsce grupą najbardziej narażoną na samobójstwa (aż 69,7 proc.).


Problemy te znane są nam z pierwszej ręki. Nie zgadzamy się na nieludzkie traktowanie i w związku z tym chcemy uchronić inne osoby transpłciowe przed tym, co same przeszłyśmy. Uważamy, że jest to niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście ostatniej nagonki na osoby LGBT. Chcemy także wyrazić w ten sposób pamięć o Milo i innych osobach takich jak ono, którym nie dane było doświadczyć tranzycji w godnych warunkach.


W pierwszej edycji funduszu dzięki wsparciu użytkowników zrzutka.pl, oraz zaprzyjaźnionych organizacji udało się nam zebrać 12 304 zł, co pozwoliło na wsparcie 12 osób. Podsumowanie poprzedniej edycji w poście:  


O nas


Nasz zespół to 7 osób:


Helena - anarchistka, aktywistka na rzecz praw osób transpłciowych, twórczyni strony trans-research.pl nt bezpiecznej hormonoterapii, członkini kolektywu Queer Tour.Lena -  działa na rzecz praw osób LGBTQ+, zwierząt oraz w kwestiach ochrony środowiska naturalnego. Członkini paru organizacji formalnych i nieformalnych. Kocia mama. 


Maja - Mieszkanka internetu, zawodowa shitposterka, członkini Spółdzielni Praktyk Wywrotowych. Zwolenniczka bluźnierczej koncepcji, że ludzie powinni móc decydować o sobie.


Małgorzata - członkini kolektywu Sawa, aktywistka na rzecz praw osób transpłciowych, prywatnie interesuje się botaniką i rysuję.


Zuza - Ślonzoczka, fotografka, queerowa aktywistka, członkini kolektywu Queer Tour. Dodatkowo w wolnym czasie wspiera swoim aparatem różne organizacje a w tym szybszym pracuje jako administratorka linux.


Dag - w uprzednich latach głównie aktywista uchodźczy w Chlebem i Solą, Klinice Prawa UW & SIPie, obecnie wrzucony przez los do aktywizmu queerowego. Działa w Kolektywie Sawa i Stop Bzdurom. Anarchista i maruda.


Weronika -  Dumna lesbijka, chcąca walczyć o prawa osób pomijanych i gnojonych przez prawo. Kobieta pełna nadziei i miłości do bliźniego.


Cel


Fundusz ma pomóc w rozpoczęciu bądź kontynuowaniu tranzycji osobom, które z różnych powodów nie mogą sobie na nią pozwolić finansowo. Traktowanie osób transpłciowych i niebinarnych w systemie powszechnej opieki zdrowotnej pozostawia wiele do życzenia. Brakuje również specjalistów stosujących się do aktualnej wiedzy naukowej oraz standardów pomocy osobom transpłciowym. Jedynym wyjściem dla wielu osób pozostają wizyty i badania prywatne u specjalistów, którzy traktują osoby transpłciowe w sposób ludzki (np. wg. ICATH badz WPATH), nie stosując jednocześnie przestarzałych lub kontrowersyjnych metod leczenia, stanowiących zagrożenia dla dobrobytu, zdrowia i życia pacjentek.


Kryteria, rozliczalność


Drugą rundę Funduszu kierujemy do mieszkających na terenie Polski (niekoniecznie posiadających obywatelstwo) osób trans kobiecych (w tym niebinarnych) w trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej. Z naszej perspektywy ten priorytet jest konieczny: przed powstaniem naszego funduszu nie istniała forma szerszego wsparcia finansowego kierowana do w/w osób. Nie wykluczamy rozszerzenia naszej grupy docelowej w przyszłych rundach, zależnie od dostępnych środków i zasobów naszego zespołu.


Osoby potrzebujące wsparcia spoza zakresu działalności naszego funduszu zapraszamy do kontaktu z Grupą Nieustającej Pomocy, specjalizującą się w wsparciu kompleksowym osobom queer, cytując z ich facebooka

“Pomagamy osobom queerowym odnaleźć się w życiu. Wspieramy nie tylko w tranzycji – sprawdzimy ci umowę najmu, doradzimy w szukaniu pracy, znajdziemy lekarzy. Śmiało pisz!”

Linki do nich:

FB: https://www.facebook.com/grupanieustajacejpomocy/

IG: https://www.instagram.com/grupanieustajacejpomocy/

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na:


 1. Wizytę/wizyty u lekarzy (seksuolog, endokrynolog, psychiatra)
 2. Badania (badania krwi, kariotypu i inne, wymagane przez lekarza)
 3. Sesje depilacji laserowej
 4. Sesje elektrolizy


Nie finansujemy:


 1. Wsparcia prawnego (realizują to inne grupy/organizacje, jeśli chcesz poznać ich listę - napisz do nas)
 2. Wsparcia psychologicznego (realizują to inne grupy/organizacje, jeśli chcesz poznać ich listę - napisz do nas)
 3. Nie udzielamy wsparcia osobom beneficjenckim poprzedniej edycji funduszu


Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb może być więcej niż możliwości, zwłaszcza na początku. Niepokoi nas sama myśl, że będziemy musiały wybrać, komu możemy pomóc, bo chciałybyśmy pomóc wszystkim. Dlatego większość, czyli ponad 75% zgłoszeń spełniających powyższe kryteria zaakceptujemy zgodnie z kolejnością ich złożenia (tj. wpłynięcia formularza do naszego systemu). Rozumiejąc jednak, że nie wszyscy mają równy dostęp do informacji i mediów społecznościowych, zespół Funduszu zastrzega sobie prawo doboru pozostałych 25% spełniających w/w kryteria zgłoszeń, o ile znajdą się w nich osoby w szczególnie złej sytuacji życiowej.


Maksymalna kwota jaką przeznaczymy na dofinansowania nie przekroczy kwoty zebranej na zrzutce. W celu identyfikacji zgłoszeń będziemy zbierać adresy mailowe, tak aby zminimalizować przetwarzanie danych osobowych i zminimalizować szansę rozpoznania w przypadku istnienia znajomości/powiązań między osobą wnioskującą i osobą z zespołu Funduszu. Jeżeli wystąpi ryzyko, że osoba z zespołu Funduszu zna osobę wnioskującą, zobowiązana jest przekazać ocenę wniosku innej osobie z zespołu.


Nie jesteśmy NGO ani funduszem rządowym. Nie podpisujemy umów. Nie zamierzamy rozliczać Was z każdej wydanej złotówki, jednak w szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego procesu weryfikacji. Może to być np. rozmowa telefoniczna/online z osobą/osobami z zespołu Funduszu. Potwierdzeniem otrzymania wsparcia przez osobę aplikującą będzie dokonanie przez nas przelewu na podany przez osobę wnioskującą numer rachunku bankowego.


Ramy czasowe i finansowe


Wnioskowana kwota dofinansowania musi wynosić od 100 do 1500 zł.

Czas trwania zrzutki: od 21.02.2021 - 21.04.2021

Czas przyjmowania zgłoszeń: od 28.02.2021 do 14.03.2021.

Czas rozpatrywania zgłoszeń: od 14.03.2021 do 25.04.2021.

Ogłoszenie wyników, początek wypłat: od 25.04.2021 do 25.06.2021Jako że nasz zespół posiada ograniczone zdolności przerobowe informujemy że może dojść do przedłużenia czasu rozpatrywania zgłoszeń 


Jak aplikować

Link do formularza: https://trans-research.pl/milo.html (zostanie uruchomiony 28.02.2020 o godzinie 12:00) 

Będziemy pytać w nim o:

 • Twój e-mail
 • Powód aplikowania do Funduszu
 • Czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne
 • Czy możesz liczyć na wsparcie z innych źródeł niż Fundusz?
 • Wnioskowane kwoty dofinansowania


Kontakt z nami:


Facebook: https://www.facebook.com/FunduszMilo

Kontakt dla aplikantów: [email protected]

Kontakt dla mediów, oferty współpracy: [email protected]

Administrator danych osobowych: [email protected]

English below:

The Milo Mazurkiewicz Solidarity Fund is a grassroot initiative created by transgender people for

transgender people. In Poland, medical transition services necessary for many people, such as electrolysis or laser hair removal, are not covered by the state nor are they refunded in any other way. Doctor appointments and medical examinations are sometimes available via the National Health Fund but they are not really accessible due to long waiting times and gatekeeping - the need to "prove" on many levels that you really are transgender(for example pretending that you are heterosexual or the infamous Real Life Test).


These barriers were described by Milo Mazurkiewicz in one of their last posts before their death. According to data from the Campaign Against Homophobia, trans people are the group with the highest risk of suicide in Poland (as much as 69.7% - https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-osób-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf).These problems are known to us first-hand. We stand against inhumane treatment and therefore want to protect other transgender people from what we have suffered through. We believe that this is extremely important, especially in the context of the recent rise in extreme trans- and queerphobia, hate crimes included, perpetrated on the LGBT community. According to ILGA Europe research from 2020, Poland is the last on the list of EU countries when it comes to LGBTI rights (https://rainbow-europe.org). We also wish to honour the memory of Milo and other people like them who were not given the opportunity to experience transition in humane conditions. First and foremost, we would like to focus on helping trans women and transfeminine people incluing non-binary people, given the ostracism and discrimination they face both in society and in some seemingly inclusive circles.


About us


Our team consists of 7 people:


Helena - an anarchist activist, transgender rights advocate, creator of the informative website trans-research.pl about HRT (Hormone Replacement Therapy), member of the Queer Tour collective.


Lena – an advocate for LGBTQ+ rights, animal rights as well as an environmental activist. Member of several formal and informal organizations. Cat Mom.


Maja - Internet resident, professional shitposter, member of the Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych (Subversive Practices Cooperative). Supporter of the blasphemous idea that people should be able to decide about themselves.


Małgorzata - member of the Sawa collective, transgender rights advocate, passionate about botany and drawing.


Zuza - Silesian photographer and activist, member of the Queer Tour Collective.


Dag - in previous years mainly a pro-refugee activist in Bread and Salt, Warsaw University Law Clinic  & Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, thrown by fate into queer activism. Active in the Sawa and Stop Bzdurom Collectives. An anarchist and a kvetcher.


Weronika - Proud lesbian and a fighter for the rights of minorities. A person full of hope and love for everyone. 


Main objective


The fund is intended to help people who, for various reasons, cannot afford financially to start or continue their transition. The treatment of transgender and non-binary people in the universal health care system needs a lot of improvement. There is also a shortage of specialists who adhere to and follow the current scientific knowledge and standards of treatment for transgender healthcare (ICATH, WPATH) . The only solution that remains for many people are private appointments and examinations with specialists who treat transgender people in a respectful way, without using outdated or controversial methods of treatment that pose a threat to patients' health, welfare and life.


Criteria and accountability


The second edition of the Fund is addressed to trans women and transfeminine  (including non-binary people) people living in Poland (including non-citizens) in a difficult financial and personal situation. From our perspective, this priority is a necessity: so far there have been no forms of wider financial support addressed to the aforementioned people. We do not exclude the possibility of expanding our target group in future rounds, depending on the availability of funds and resources of our team.

The money received can be used for:

 • Appointment(s) with doctors (sexologist, endocrinologist, psychiatrist)
 • Tests and examinations (blood tests, karyotype and others, required by doctor(s))
 • Laser hair removal sessions
 • Electrolysis sessions

We do not finance:

 • Legal support (this is provided by other groups/organizations, please drop us a message and we will happily provide you with a list)
 • Psychological support (this is provided by other groups/organizations, please drop us a message and we will happily provide you with a list)


We realize that there may be more needs than resources, especially at the beginning. We are

concerned about the possibility that we will have to choose whom we can help, as much as we would love  to help everyone. That is why we will accept most, i.e. more than 75% of the applications meeting the above criteria according to the order in which they were submitted (i.e. the form was received by our system). However, understanding that not everyone has equal access to information and social media, the Fund Team reserves the right to select the remaining 25% of applications meeting the above-mentioned criteria, provided that they come from people in a particularly bad personal situation.

The maximum amount of money received by applicants shall not exceed the amount crowdfunded. In order to identify the applications we will collect the applicants’ e-mail addresses, in order to minimize the processing of personal data and to minimize the chance of being recognised in case of personal connections between the Applicant and a Team Member from the Fund. If there is risk that a person from the Fund Team knows the Applicant, they are obliged to pass the application to a different Team Member for assessment.

We are neither an NGO nor a governmental fund. We do not sign contracts. We do not intend to hold you accountable for every PLN spent, however, in special cases we reserve the right to conduct an additional verification process. This may be, for example, a phone call or online conversation with someone from the Fund team. The confirmation of support received by the applicant will be a transfer from us to the bank account given by the applicant.


Time and financial framework


The amount of the grant applied for must be between 100 and 1500 PLN.

Duration of the drop-off: from 21.02.2021 to 21.04.2021

Submitting applications: from 28.02.2021 to 14.03.2021

Application processing time: from  14.03.2021 to 25.04.2021

Announcement of results, start of payments: from 25.04.2021 to 25.06.2021

How to apply


Link to the form: https://trans-research.pl/milo.html (it will be launched on 28.02.2021  at 12:00 pm)

We will ask you about:

 • Your e-mail
 • Reason for applying to the Fund
 • Having or not having health insurance
 • Whether can you count on support from sources other than the Fund
 • Requested amounts of money 


Contact usContact for applicants: [email protected]

Contact for media, cooperation offers: [email protected]

Personal data administrator: [email protected]

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 394

preloader

Komentarze 10

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

893 017 zrzutek

i zebrali

835 304 894 zł

A ty na co dziś zbierasz?