id: 7x24a5

Proszę, pomóż mi wrócić do zdrowia i normalności. Pomóż mi zadbać o rodzinę. / Help me regain my health and normality. Help me take care of my family.

Proszę, pomóż mi wrócić do zdrowia i normalności. Pomóż mi zadbać o rodzinę. / Help me regain my health and normality. Help me take care of my family.

Nasi użytkownicy założyli 1 036 436 zrzutek i zebrali 1 105 242 839 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Nazywam się Piotr, mam 37 lat, zawsze byłem uśmiechniętym, wesołym człowiekiem, który już w szkole średniej zaangażował się w prace społeczne. W owym czasie wraz z innymi stworzyliśmy młodzieżową radę miasta, by móc pomagać młodym ludziom oraz wspierać radnych miasta, żeby stworzyli dogodne miejsca dla młodych ludzi w mieście. W późniejszym czasie zaangażowałem się w pomoc dzieciom z autyzmem. Od wielu lat jestem również zapisany w kilku organizacjach społecznych m.in.: DKMS, jako dawca szpiku kostnego. Zawsze moją pasją było i jest pomaganie ludziom. Również dzisiaj jako dyplomowany mediator.


Tym razem ja potrzebuje pomocy.


W 2016 roku przeszedłem zabieg wszczepienia implantów zębowych. Po kilku miesiącach gigantycznego bólu, rozmowy z lekarzem okazało się, że on nie widzi problemu. Problem jednak jest, ponieważ lekarz przebudował mi podniebienie pod niewłaściwym kątem oraz przesunął mi nos w prawo zabudowując mi oko. Moja żuchwa również jest w niewłaściwej pozycji. Od tej chwili szukam pomocy gdzie się tylko da, codziennie muszę brać bardzo silne leki przeciwbólowe, żeby móc funkcjonować.

Pomijając aspekt estetyczny, spowodowało to problemy z przełykaniem i mówieniem, ponieważ każdy ruch żuchwy sprawia ogromny ból. Niesymetryczne używanie mięśni szyi oraz niewłaściwa pozycja języka z każdą chwilą powoduje problemy z utrzymaniem krtani we właściwej pozycji. Niewłaściwa pozycja podniebienia i żuchwy powoduje przesunięcie środka ciężkości głowy oraz zaburzenia równowagi, co w następstwie powoduje zwyrodnienie kręgosłupa, w największym stopniu odcinka szyjnego, który na dzień dzisiejszy mam uszkodzony (kręgi od C3 do C7) w stopniu krytycznym i w każdej chwili grozi mi paraliż.

Uszkodzenie kręgosłupa powoduje postępujące problemy z poruszaniem rękoma, które drętwieją coraz częściej uniemożliwiając jakiekolwiek funkcjonowanie.

Nie potrafię ułożyć głowy we właściwy sposób, ponieważ żuchwa wbija mi się w krtań i uniemożliwia oddychanie, więc głowę muszę mieć ciągle odchyloną do góry. Nie mogę również skręcić głowy w lewo z tego samego powodu – żuchwa wbija mi się w krtań.

Przez niewłaściwą pozycję głowy kręgosłup na całej długości ulega deformacji, to ma również wpływ na kończyny dolne, które żeby utrzymać mnie w pozycji pionowej muszą poruszać się w niewłaściwy specyficzny sposób. To wszystko powoduje zwyrodnienie stawów, odrętwienie kończyn oraz ból czasem trudny do zniesienia.

To wszystko sprawia, że codziennie walczę z własnym ciałem i gigantycznym bólem.


Rehabilitacja jest niemożliwa, ponieważ najpierw moja głowa musi wrócić do właściwej pozycji.


Jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze przejście operacji rekonstrukcji twarzoczaszki.


I właśnie w tej kwestii chcę prosić Ciebie o pomoc, gdyż tego typu operacja jest bardzo skomplikowana i droga.


Jedyne czego pragnę to zadbać o moją rodzinę, a nie być dla niej ciężarem. Pragnę walczyć o zdrowie, o normalność i o rodzinę, żeby moje dzieci nie musiały oglądać mnie jako kaleki na wózku inwalidzkim, który nie jest w stanie się poruszać, ani nawet powiedzieć im jak bardzo je kocha i jak bardzo pragnie być dla nich prawdziwym ojcem, a nie ciężarem.


Chciałbym również sprawić, żeby lekarz, który mi to uczynił już nigdy nie skrzywdził nikogo innego tak jak mnie.


Proszę, pomóżcie mi w tej batalii.


English below:

Help me regain my health and normality. Help me take care of my family.


My name is Piotr, I am 37 years old, I have always been a smiling, cheerful man who got involved in social work already in high school. At that time, together with others, we created a city youth council to help young people and support city councilors to create convenient places for young people in the city. Later I got involved in helping children with autism. For many years I have also been enrolled in several social organizations, including ie DKMS, as a bone marrow donor. Helping people has always been my passion. Also today as a certified mediator.


This time I need help.


In 2016, I underwent a dental implant surgery. After several months of gigantic pain, talking to the doctor turned out that he did not see the problem. The problem is, however, because the doctor rebuilt my palate at the wrong angle and moved my nose to the right to cover my eye. My lower jaw is also in the wrong position. From now on I am looking for help wherever I can, I have to take very strong painkillers every day to be able to function.

Aesthetically aside, this made swallowing and speaking problems difficult, as every movement of the jaw is extremely painful. The asymmetrical use of the neck muscles and the incorrect position of the tongue every moment cause problems with keeping the larynx in the correct position. The improper position of the palate and the mandible causes a shift in the center of gravity of the head and imbalance, which in turn causes degeneration of the spine, especially in the cervical segment, which I have today is critically damaged (vertebrae from C3 to C7) to a critical degree and I am at risk of paralysis at any time.

Injury to the spine causes progressive problems with moving the hands, which become increasingly numb, preventing any functioning.

I can't put my head in the right way because the vigor is stuck in my larynx and prevents me from breathing, so I have to keep my head tilted up. I also can't turn my head to the left for the same reason - my jaw is stuck in my larynx.

Due to the wrong position of the head, the spine is deformed along its entire length, it also affects the lower limbs, which must move in the wrong specific way to keep me upright.

It all makes me struggle with my body and enormous pain every day.


Rehabilitation is impossible because my head must first return to the correct position.


The only solution is to undergo cranio-facial reconstruction as soon as possible.


And it is in this matter that I want to ask you for help, because this type of operation is complicated and expensive.


All I want is to take care of my family and not be a burden to them. I want to fight for health, for normality and for family, so that my children do not have to see me as a cripple in a wheelchair that cannot move, or even tell them how much he loves them and how much he wants to be a real father to them, and not a burden.


I would also like to make sure that the doctor who did this to me would never hurt anyone else like me.


Please, no, please help me in this battle.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
150 zł
AR
Anna Rybak
150 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
250 zł
 
Dane ukryte
50 zł
AR
Anna
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
PK
Piotr Kozłowski
1 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!