id: 7yz2cs

Pomoc naszej Szamance

Pomoc naszej Szamance

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
19 960 zł 
z 20 000 zł
99%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Kochani Przyjaciele. 

Wielu z Was ją znało, część słyszało, ale nie miało okazji jej poznać, a część zapewne myślało o tym by zagościć na Ceremonii, ale jeszcze nie dojrzało do tej decyzji. Pewne jednak jest to, że kiedy się już ją poznało, trudno było uwolnić się od radości, optymizmu i miłości jaki rozsiewała wokół siebie. Jej dom - pełen ciepła, opiekuńczości i wysokich wibracji stał otworem dla Wszystkich, którzy potrzebowali ukojenia, rady, rozstania z własnym Ego czy też porzucenia piętna własnego umysłu. Gosia pomagała wszystkim z otwartym sercem. Nasza ekspertka od medycyny roślin, jest wspaniałą terapeutką ludzkich dusz i cudowną Szamanką. Głęboko wierzyła w swoją misję i wypełniała ją z pełnym oddaniem sprawie. Była z nami w czasie tych pięknych procesów jak i tych trudnych. Wspierała, rozmawiała, trzymała za rękę, towarzyszyła swym tańcem i śpiewem, ocierała mokre od potu czoło. Tak było. Do niedawna.


W końcówce lutego 2020 Gosia została aresztowana. Postawiono jej zarzuty między innymi wprowadzania na rynek nowych substancji psychoaktywnych. Każdy kto choć trochę zna temat, wie jak absurdalne są te zarzuty. Niemniej jednak żyjemy w pewnym systemie i nie przeskoczymy barier -  przynajmniej na razie.


Tym razem to nasza Szamanka potrzebuje pomocy - przede wszystkim prawnej, a to są ogromne koszty jeśli ma mieć najlepszą obronę. Dodatkowo w grę wchodzi ściągnięcie z zagranicy ekspertów, którzy będą mogli podczas procesu wypowiedzieć się na temat terapeutycznych zastosowań substancji psychodelicznych. 


Zależy nam na medialnym procesie, także dlatego, aby pomoc społeczeństwu zrozumieć czym w rzeczywistości są substancje psychodeliczne.


Jak tylko będziemy mieć dokumenty potwierdzające wydatkowane pieniądze będziemy je publikować na bieżąco w zbiórce. Niestety większość trzeba zapłacić z góry. Cześć kosztów zakładamy z własnych pieniędzy. Jednocześnie oświadczamy, że Organizatorzy zbiórki nie ponoszą żadnych korzyści z tytułu organizacji pomocy Gosi.


Dlatego też - Bracia i Siostry - bardzo prosimy Was o wsparcie. 


Jednocześnie - raz jeszcze - deklarujemy że wszystkie środki które zbierzemy, a które nie zostaną wykorzystane na pomoc Gosi, zostaną przekazane na działalność fundacji zajmujących się badaniami nad substancjami psychodelicznymi. Po uzyskaniu zgody tych podmiotów opublikujemy jakie fundacje i stowarzyszenia mamy na myśli. Jesteśmy w trakcie rozmów z nimi.


Organizatorzy zbiórki - Przyjaciele Gosi

____________________________________________

Dear Friends.


Probably those of you, who are not from Poland, don't know her. However, you should be aware that if you knew her, you would have a problem to release yourself from her joy, optimism and love she spread around her. Her house - full of warmth, care and high vibrations - was open to all who needed relief, advice, killing his Ego or giving up the stigma of his own mind. Gosia helped everyone with an open heart. Our expert in plant medicine was a wonderful therapist of human souls and a wonderful shaman. She deeply believed in her mission and fulfilled it with full devotion. She was with us during these beautiful and difficult processes. She supported everyone, held the hands, helped with her dancing and singing and wipped wet foreheads. It was like that. Until recently.


At the end of February 2020, Gosia was arrested. She was accused of introducing new psychoactive substances to the Polish market. Everyone who knows the subject a little bit knows also, how absurd these accusations are. Nevertheless, we live in a certain system and we will not overcome barriers - not yet.


Now our Shaman needs help - primarily legal and these are huge costs if she is to have the best defense. In addition, it is possible to attract experts from abroad who will be able to comment on the therapeutic use of psychedelic substances during the process in the court.


We care about the media process, also because we would like to help society to understand what the psychedelic substances really are.


As soon as we receive the documents confirming spent money we will publish them here. Unfortunately, most of costs we have to pay in advance. We pay some costs with our own cash. We declare that we - as the organizers do not bear any benefits from that collection and any benefits connected with helping Gosia.


Therefore, brothers and sisters, we are asking you for support. At the same time - once again - we declare that all funds that we collect and which will not be used to help Gosia will be transferred to the activities of foundation targeted into the research regarding to psychodelic substances. Now we are dealing with them. After the confirmation they will support our efforts, we will publish the names of the organisations. 


With faith in your good hearts..

Gosia’s friends - organizers of donation

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 214

 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
900 zł
 
Dane ukryte
700 zł
 
Dane ukryte
600 zł
 
Dane ukryte
555 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

852 036 zrzutek

i zebrali

737 083 478 zł

A ty na co dziś zbierasz?