Zakończona 14.07.2018r ID: 95wzwb

DetoxED - Zestaw diagnostyczny do wykrywania związków endokrynnie czynnych w moczu i w domu

Zebrano 5 673 zł
z kwoty 250 000 zł

2 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

135
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Czym jest DetoxED™?

To ultraszybki zestaw diagnostyczny do wykrywania występujących w organizmie oraz środowisku domowym substancji chemicznych naśladujących naturalne hormony, tzw. związków endokrynnie czynnych (ang. Endocrine disruptors, ED).

Dzięki badaniu skontrolujesz swój poziom narażenia na bisfenole (w tym bisfenol A – tzw. BPA), ftalany czy pinen. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak:
• zaburzenia hormonalne np. zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS),
• niepłodność,
• otyłość,
• cukrzyca,
• choroby serca,
• wady rozwojowe dzieci (ochrona ciężarnych kobiet),
• nowotwory hormonozależne – rak piersi, rak prostaty, rak jąder.


What is DetoxED™?
It is an ultra-fast diagnostic kit to detect, both in the body and home environment, chemicals that mimic natural hormones, so-called endocrine disruptors (ED).
The examination will let you control your exposure to bisphenols (including bisphenol A - BPA), phthalates and pinen, and further reduce the risk of several diseases, such as:
• hormonal disorders, including polycystic ovary syndrome (PCOS),
• infertility,
• obesity,
• diabetes,
• heart disease,
• children's developmental defects
• hormone-dependent cancers - breast cancer, prostate cancer, testicular cancer.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Dlaczego potrzebujesz DetoxED?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2012 r. 80 mln par na świecie nie doczeka się potomstwa, a co 4 osoba zachoruje na nowotwór. Coraz więcej z nas będzie zmagać się także z otyłością, cukrzycą i chorobami serca. Światowe towarzystwa medyczne apelują o działania zmniejszające narażenie społeczeństwa na niekorzystne czynniki środowiskowe. Kolejne kraje zaostrzają normy ekspozycji na EDC, wycofując m.in. plastikowe reklamówki, sztućce i talerzyki, a także kosmetyki z plastikowymi mikrogranulkami.


Prognoza wzrostu otyłości na świecie

Prognoza wzrostu zachorowalności na raka piersi w Europie

Prognoza wzrostu zachorowalności na cukrzycę w Polsce

Myśląc o czynnikach środowiskowych wyobrażamy sobie:

Tymczasem....

Świadomie korzystamy ze zdobyczy cywilizacji:
 • plastikowych opakowań do żywności, wody i napojów,
 • kosmetyków,
 • sprzętu elektronicznego,
 • puszek, foliowych reklamówek.


Nieświadomie mamy kontakt z wydzielanymi przez nie związkami, w budowie przypominającymi nasze hormony. Bisfenol A (BPA), ftalany, pestycydy, a także związki obniżające palność to związki endokrynnie czynne (EDC) powszechnie występujące w naszym życiu i niekorzystnie wpływające na nasze zdrowie.


Czy wiesz, że już samo codzienne używanie pomadki do ust to 3 kg ftalanów przyjętych w ciągu życia?


EDC są spożywane z pokarmem, wdychane z kurzem, a także wchłaniane przez skórę z kosmetyków. Zwiększają ryzyko zaburzeń hormonalnych i chorób cywilizacyjnych: niepłodności, otyłości, cukrzycy, chorób serca, wad rozwojowych dzieci, nowotworów hormonozależnych (raka piersi, raka prostaty, raka jądra).
Najbardziej narażone na skutki ekspozycji są kobiety w ciąży i ich nienarodzone dzieci oraz noworodki i małe dzieci[1].


[1] 1. “State of Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012”- UNEP and WHO; 2. Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union | June 2015; 3. “Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: Executive summary EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes,Flavourings and Processing Aids (CEF)” March 2015; 4. “Female Reproductive Disorders, Diseases, and Costs of Exposure to EndocrineDisrupting Chemicals in the European Union” Hunt P. et al. Clin Endocrinol Metab (2016); 5. “Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union” Trasande L. et al. Clin Endocrinol Metab (2015)).


Mimo powszechnego występowania związków endokrynnie czynnych i ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie, wciąż brak taniej i prostej metody, która pozwoliłaby każdemu z nas monitorować narażenie na EDC bez konieczności korzystania z wysokospecjalistycznego laboratorium. Koszt analizy 1 związku w laboratorium wynosi ok. 200 PLN, dla 6 - 1200 PLN (czas uzyskania wyniku- 2 dni), nasz zestaw pozwoli a wykrycie 1 związku za ok. 30 PLN a 6 za 100-150 PLN w czasie 2-5 minut.Jak to działa?

Dzięki zestawowi sprawdzisz swoje narażenie na EDC w ciągu zaledwie 15 minut i bez wychodzenia bez domu (poza wyjściem do apteki, ale na to też są sprawdzone rozwiązania ;). Jakość badania przeprowadzonego za pomocą DetoxED™ jest porównywalna z wysokospecjalistycznym laboratorium.

Paskowy test diagnostyczny wykryje w próbce moczu 6 najbardziej powszechnych i niebezpiecznych związków EDC obecnych w codziennym życiu: bisfenol A, ftalan dietylowy, α-pinen, ftalan dwu-2-etyloheksylu, tetrabromobisfenol A, ftalan mono-2-etyloheksylu.

Dedykowana aplikacja mobilna pomoże w interpretacji wyników (nie musisz być naukowcem, żeby je zrozumieć). Dowiesz się, jakie związki są w Twoim organizmie i czy jest to niskie, średnie czy wysokie narażenie.

Dodatkowo, jeżeli odpowiesz na kilka pytań, aplikacja wskaże Twoje indywidualne – stałe i bieżące – narażenie na te związki w domu, obliczy ryzyko wybranych chorób cywilizacyjnych i dobierze dopasowane do Ciebie rozwiązania.


Dlaczego tworzymy DetoxED™?

Jesteśmy wielodyscyplinarnym zespołem naukowców i informatyków oraz rodzicami, którzy pragną trochę poprawić świat. Chcemy zacząć od naszego mikroświata – domu, który z założenia powinien być bezpieczny i zdrowy.

Dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia?

Aby zrealizować projekt DetoxED™, przeszliśmy długą drogę. Przez wiele lat pogłębialiśmy wiedzę z zakresu biotechnologii, chemii analitycznej, medycyny molekularnej, endokrynologii i informatyki. Zrealizowaliśmy kilka projektów badawczych, zgłosiliśmy patent i wreszcie udało nam się pozyskać finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: POIR.01.01.01-00-0357/17

„Opracowanie ultraszybkiej metody diagnostycznej do oznaczania stężeń wybranych związków endokrynnie czynnych (EDC) w organizmie pacjenta celem obniżania ryzyka wystąpienia wybranych chorób cywilizacyjnych” dofinansowanie NCBR: 2 939 553,60 PLN co to stanowi 80% dofinansowania projektu.

Jednak aby uruchomić środki z grantu, musimy wpierw zebrać wkład własny (20% dofinansowania).

Dzięki zebranej kwocie, uda się stworzyć dedykowaną aplikację mobilną przy współpracy z wybitnym specjalistą od sieci neuronowych – prof. Stefanem Tsakovskim, która zanim powstanie test diagnostyczny pozwoli ocenić stałe i bieżące narażenie na związki endokrynnie czynne i zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych.

Wspierają nas:

Jak możesz pomóc?

 • Wpłata
 • Udostępnienie znajomym, rodzinie…
 • Polubienie

Jak się odwdzięczymy?

W przeciągu 8 -10 msc udostępnimy aplikację mobilną opartą na najbardziej zaawansowanych algorytmach obliczeniowych dostępnych w nauce dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych. Pozwoli ona w prosty i szybki sposób obniżyć narażenie na EDC i chronić zdrowie.

Dla każdego wspierającego przygotowaliśmy niespodzianki wolne od EDC :)

Why do you need DetoxED™?

According to the World Health Organization (WHO, 2012), 80 million couples in the world unsuccessfully seek offspring and one in every four couples had been found to be affected by infertility.  At the same time, it is estimated that every fourth person will develop cancer, more and more will struggle with obesity, diabetes and heart disease.  World medical societies call for action to reduce humans’ exposure to adverse environmental factors.  Other countries are tightening standards of exposure to EDC, withdrawing plastic bags, cutlery and plates, as well as scrubs with plastic micro-beads.


Obesity

Breast cancer in Europe

Type 2 diabetes mellitus

When we think of the environmental factors, we imagine:

Meanwhile...

EDs are consumed with food, inhaled with dust, and absorbed by skin from cosmetics.  They increase the risk of hormonal disorders and lifestyle-related diseases such as infertility, obesity, diabetes, heart disease, children's malformations, hormone-dependent cancers (breast cancer, prostate cancer, and testicular cancer).

We consciously use the achievements of civilization:

 • plastic food packaging, for solid products, water and beverages,
 • cosmetics,
 • electronic equipment,
 • food cans,
 • plastic bags.


We unconsciously have contact with the compounds released from these products. Chemicals resembling hormones produced in our bodies. Bisphenol A (BPA), phthalates, pesticides, as well as flame retardants are endocrine disruptors (ED) common in our lives and adversely affecting our health.

The most susceptible to the effects of exposure are pregnant women and their unborn babies as well as newborns and young children[1].


[1] 1. “State of Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012”- UNEP and WHO; 2. Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union | June 2015; 3. “Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: Executive summary EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF)” March 2015; 4.“Female Reproductive Disorders, Diseases, and Costs of Exposure to EndocrineDisrupting Chemicals in the European Union” Hunt P. et al. Clin Endocrinol Metab (2016); 5. “Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union” Trasande L. et al. Clin Endocrinol Metab (2015))


Despite the common occurrence of endocrine disruptors and their negative impact on our health, there is still lack of cheap and simple method to monitor exposure to ED without the need of using high profile laboratory.  The cost of analysis of 1 compound in the laboratory is about PLN 200, 6 compounds - PLN 1200.  Our set allows detection of 1 compound for approximately PLN 30 and 6 compounds for PLN 100-150.How does it work?

Using the kit, you can check your exposure to EDs in just 15 minutes and without leaving your home (except for going to the pharmacy, but there are also solutions for that).  The quality of the analyses carried out with DetoxED™ is comparable to a highly-specialized laboratory.


The strip diagnostic urine test will detect 6 of the most common and dangerous EDC compounds present in daily life: bisphenol A, diethyl phthalate, α-pinene, di-2-ethylhexyl phthalate, tetrabromobisphenol A, mono-2-ethylhexyl phthalate.

Dedicated mobile application will help you to interpret the results (you don’t have to be a scientist to understand them).  You will find out what compounds are in your body and whether it is low, medium or high exposure.

Additionally, if you answer a few questions, the application will show your individual - permanent and current - exposure to these compounds at home, calculate the risk of selected diseases, and choose the best solutions tailored to your lifestyle.

Why do we create DetoxED ™?

We are a multidisciplinary team of scientists and IT specialists but also parents who want to improve the world a little bit.  We want to start with our micro-world – home that is supposed to be safe and healthy place.

We've come a long way to implement the DetoxED ™ project.  For many years, we have been deepening our knowledge in the fields of biotechnology, analytical chemistry, molecular medicine, endocrinology, and computer science.  We have completed several research projects, filed a patent and finally, we managed to obtain funding from the National Center for Research and Development (NCBR): POIR.01.01.01-00-0357 / 17

"Development of an ultra-fast diagnostic method for analyzing the concentrations of selected endocrine disrupting chemicals (EDCs) in the patient's body to reduce the risk of selected lifestyle diseases" co-financing NCBR: PLN 2,939,543.60. what is 80% of the project's funding.

 

However, to receive funds from the grant, we must first collect our own contribution (20% co-financing).

 

Thanks to the collected amount, it will be possible to create a dedicated mobile application in cooperation with an outstanding specialist from neural networks - prof. Stefan Tsakovski.  Application that (before the diagnostic test will be established), will allow to assess permanent and current exposure to endocrine disrupting chemicals and reduce the risk of lifestyle diseases.

How can You help?

• Donation

• Share it with friends, family ...

• Like our Project

How do we repay?

Within 8-10 months we will provide a mobile application based on the most advanced computing algorithms available in science, which will allow you to reduce you exposure and protect yours and your beloved ones health in a simple way.

 

Additionally:

 • We give each person donating money a practical guide that tells you how to safely buy products without EDC.
 • Support us with PLN 100 and receive an individual, one-day meal plan prepared by a dietician.  Free from EDC and containing healthy and tasty recipes.
 • Support us with the amount of PLN 200 and receive an individual 7-day meal plan prepared by the dietician + several recipes for a "lunch in a jar".  It’s EDC free and includes your favorite ingredients.
 • If you donate PLN 500 or above, you will receive a guide, a 7-day menu with recipes for a "lunch jar", as well as the analysis of the level of bisphenol A (BPA) in the urine sample and selected recommendations for reducing exposure, if the result is positive.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

GT

Grażyna Taszarek-Hauke

Życzę powodzenia

Powodzenia! Trzymam kciuki

AH

Anna Hinz

Trzymam za Was kciuki!

A

Ania

powodzenia :)

kamila melzer

Powodzenia:)!

KG

Kamil Grzywacz

Super temat, trzymam kciuki!

AS

Adam Szulc

Powodzenia!

A

Alina

Świetny pomysł, oby się powiódł!

JR

Jacek Rutkowski

Wierze w Was całym sobą! Na pewno się uda!

LB
1 000 zł
Lech Bałachowski
JR
500 zł
Jacek Rutkowski
N
200 zł
Natalia i Kuba
DK
200 zł
Dawid Kentzer
VS
200 zł
Vasil Simeonov
TP
125 zł
Tomsson Pine
CK
100 zł
Cezary Komarzeniec
ZL
100 zł
Zofia Lustig-Rodziewicz
KN
100 zł
Katarzyna Namieśnik-Ryynanen
M
100 zł
Madzia
JN
100 zł
Jacek Nowacki
TS
100 zł
Tadeusz Stryjakiewicz
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
LR
100 zł
LECH RYNIO
KW
100 zł
Karolina Wesołowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
50 zł
MonikaW
JS
50 zł
Joanna Szłapczyńska
N
50 zł
NATALIA RYNIO
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AJ
50 zł
Agnieszka Jachacz-Skupin
A
50 zł
Alina
A
50 zł
Amalryk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AR
50 zł
Anna Romanowska
JR
40 zł
Julia Rokicka-Gręda
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
MS
30 zł
Magdalena Szulc-Stanny
ŁK
30 zł
Łukasz Kamiński
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AJ
30 zł
Anna Jabłońska
MK
30 zł
Marta Kluz-Wensław
KK
25 zł
Kuba Konieczny
SW
25 zł
S w
MB
25 zł
Magdalena Borowiecka
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
MR
20 zł
Michał Rutkowski
GT
20 zł
Grażyna Taszarek-Hauke
IG
20 zł
Iwona Granitowska- Szych
KG
20 zł
Kamil Giżyński
A
20 zł
Ania
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
AS
20 zł
Adam Szulc
PC
20 zł
Przemysław Ciesiółka
KG
20 zł
Kamil Grzywacz
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
15 zł
Użytkownik niezarejestrowany
UM
15 zł
Urszula matlak
15 zł
Marcin Lala
AS
10 zł
Agnieszka Skowrońska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
H
10 zł
Hania
DA
10 zł
Dawid Andruczyk
A
10 zł
ASz
IR
10 zł
Ilona Rogowska
B
10 zł
Beata
RG
10 zł
Rafał Grotnik
KM
10 zł
Kazimierz Malewski
Dane ukryte
3 zł
Dane ukryte
SG
1 zł
Szymon Graczyk
G
1 zł
Grazyna krzysztofiak
AB
1 zł
Agnieszka Binkowska
AG
ukryta
Andrzej Grunwald
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AH
ukryta
Anna Hinz
JW
ukryta
Jadwiga Węsierska
PP
ukryta
Patryk Poborski
AK
ukryta
Anna Koszałka
EK
ukryta
Ewa Kiszka

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

LB
1 000 zł
Lech Bałachowski
Nasi użytkownicy założyli

276 860 zrzutek

Pomóż zebrać 250 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

135
udostępnień

NAGRODY

1 zł i więcej

·       Każdej osobie wpłacającej środki podarujemy praktyczny poradnik, który podpowie, jak bezpiecznie kupować produkty bez EDC

wybrano 39 razy

przewidywana dostawa: 14 lutego, 2018

100 zł i więcej

·       Osoby, które zechcą nas wesprzeć kwotą100 zł otrzymają indywidualny, opracowany przez dietetyka jednodniowy jadłospis uwzględniający ulubione składniki i wolny od EDC

wybrano 12 razy

przewidywana dostawa: 14 lutego, 2018

200 zł i więcej

·       Osoby, które zechcą nas wesprzeć kwotą 200 zł otrzymają indywidualny, opracowany przez dietetyka tygodniowy jadłospis uwzględniający ulubione składniki i wolny od EDC + kilka sprawdzonych przepisów na „słoikowy lunch”.

wybrano 3 razy

przewidywana dostawa: 14 lutego, 1018

500 zł i więcej

·       Wszyscy, które zechcą nas wesprzeć kwotą 500 zł lub wyższą otrzymają poradnik, tygodniowy jadłospis z przepisami na „słoikowy lunch”, a także oznaczenie poziomu bisfenolu A w próbce moczu i dobrane rekomendacje obniżania narażenia, jeśli wynik będzie dodatni. 

wybrano 3 razy

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.