Opis zrzutki

Kim jesteśmy?


Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP to organizacja non profit, która działa już od 29 lat.

Jesteśmy otwartą grupą aktywnych, kreatywnych młodych ludzi.

Nasze stowarzyszenie zrzesza młodzież pochodzącą z kręgów mniejszości niemieckiej w całym kraju.

Główne cele, jakie przyświecają idei Związku to przede wszystkim pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego, jak również wsparcie przyjaznych stosunków młodzieży polskiej i niemieckiej.

 


Czym się zajmujemy?Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej realizuje liczne projekty, przede wszystkim akcje charytatywne takie jak „Wielkie Ślizganie”, konferencje na przykład „Konferencja młodzieżowa”, szkolenia, dla którego przykładem może być szkolenie dla przyszłych dziennikarzy MN, bądź współorganizowane przez Związek szkolenie „ELOm– Elementarz Lidera Organizacji”, wyjazdy edukacyjne, jak i wyjazdy zagraniczne, takie jak wyjazd studyjny do Berlina. Poza tym regularnie wydawany jest kwartalnik w języku niemieckim „Antidotum” w całości redagowany przez młodzież.

Poprzez swoją działalność docieramy do szerokiego grona młodzieży.

 

 

Przydatność działalności dla Mniejszości Niemieckiej

Dzięki istnieniu Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP do szeregów Mniejszości Niemieckiej napływają nowi, chętni do działania członkowie.

 Młodzież chętnie korzysta z oferowanych przez Związek ofert szkoleniowych i kulturalnych oraz aktywnie się angażuje. Organizując spotkania informacyjne docieramy do różnych grup młodzieży i dorosłych informując ich jednocześnie o przedsięwzięciach jakie organizuje młodzież należąca do kręgów Mniejszości Niemieckiej.

 Poprzez taką aktywność stale zwiększa się liczba członków należących do organizacji.

Istnienie Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP jest kluczowe dla przyszłości Mniejszości Niemieckiej w kraju, gdyż stwarzanie młodym ludziom pozytywnego wizerunku już od początku styczności z Mniejszością Niemiecką skutkuje chęcią przynależności i zaangażowania przez lata.

 

Na co zbieramy?

Zbieramy na:

- dalsze wydawanie kwartalnika redagowanego przez młodzież mniejszości niemieckiej   pt. ,,Antidotum”

- zakup lepszego sprzętu do projektu ,,Antidotum” którego celem jest utworzenie redakcji młodzieżowej

- wkłady własne w nasze projekty

- nagrody dla uczestników biorących udział w naszych konkursach

- zakup kwiatów do naszego ogródka


Jedynymi wpływami pieniężnymi naszej organizacji są darowizny na cele statutowe oraz składki członkowskie w wysokości 1,00 PLN na rok.


Dzięki zebranym środkom zwiększymy efektywność pracy naszych wolontariuszy dzięki czemu zwiększy się także jakość działań ZMMN w RP.

 Będziemy mogli jeszcze bardziej wspierać naszą młodzież w ich inicjatywach oraz udzielać im pomocy w realizowaniu przez nich projektów.

Przyczynimy się także do lepszego promowania życia kulturalnego i społecznego Mniejszości Niemieckiej.

 

 

Każda, nawet drobna wpłata, pomoże nam zapewnić ciągłość rozwijania naszego działania. 

Kontakt

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

Konopnickiej 6, 3 piętro

45-004 Opole

Tel. 77 4416205

Tel. Komórkowy +48 534 504 996 

Wer sind wir?

 

Der Bund der Jugend der deutschen Minderheit in Polen ist eine gemeinnützige Organisation, die seit 29 Jahren tätig ist.

Wir sind eine offene Gruppe von aktiven, kreativen jungen Menschen.

Unser Verein bringt junge Menschen aus den Kreisen der deutschen Minderheit im ganzen Land zusammen.

Die Hauptziele des Vereins sind die Pflege und Popularisierung der deutschen Sprache, der kulturellen Errungenschaften, der Kunst und der Traditionen des deutschen Volkes sowie die Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwischen der polnischen und deutschen Jugend.

 

 

Was machen wir?

Der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit führt zahlreiche Projekte durch, vor allem Benefizveranstaltungen wie das " Große Schlittern", Tagungen wie die "Jugendkonferenz", Schulungen, zum Beispiel den Lehrgang für angehende DMi-Journalisten oder den von der Jugend  mitorganisierten Lehrgang "ELOm- Grundschule für Organisationsleiter", Bildungsreisen sowie Auslandsreisen, wie die Studienreise nach Berlin. Darüber hinaus geben wir regelmäßig ein vierteljährliches Magazin in deutscher Sprache heraus, "Antidotum", das ausschließlich von Jugendlichen verfasst und redigiert wird.

Durch unsere Aktivitäten erreichen wir ein breites Spektrum an jungen Menschen.


 

Nützlich für die Deutsche Minderheit

 

Dank der Existenz des Jugendverbandes der deutschen Minderheit kommen neue eifrige Mitglieder in die Reihen der deutschen Minderheit.

Junge Menschen nehmen die Bildungs- und Kulturangebote des Verbands gerne in Anspruch und bringen sich aktiv ein. Durch die Organisation von Informationstreffen erreichen wir verschiedene Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen und informieren sie gleichzeitig über Aktivitäten, die von Jugendlichen aus den deutschen Minderheitenkreisen organisiert werden.

Dank solcher Aktivitäten steigt die Zahl der Mitglieder der Organisation ständig.

Die Existenz des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit in Polen ist für die Zukunft der deutschen Minderheit im Lande von entscheidender Bedeutung, da die Schaffung eines positiven Bildes für die Jugendlichen von Beginn ihres Kontaktes mit der deutschen Minderheit an den Wunsch nach Zugehörigkeit und Engagement im Laufe der Jahre zur Folge hat.

 

Wofür sammeln wir?

 

Wir sammeln Geld für:

- eine weiter von der Jugend der deutschen Minderheit herausgegebene vierteljährliche Zeitschrift "Antidotum"

- die Anschaffung einer besseren Ausstattung für das Projekt "Antidotum", das die Einrichtung einer Jugendredaktion zum Ziel hat

- eigene Beiträge zu unseren Projekten

- Preise für Teilnehmer an unseren Wettbewerben

- Kauf von Blumen für unseren Garten

 

Die einzigen monetären Einnahmen unserer Organisation sind Spenden für satzungsgemäße Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge in Höhe von 1,00 PLN pro Jahr.

 

Dank der gesammelten Gelder werden wir in der Lage sein, die Effektivität der Arbeit unserer Freiwilligen zu erhöhen, was auch die Qualität der BJDM-Aktivitäten steigern wird.

Wir werden unsere jungen Mitglieder noch mehr in ihren Initiativen unterstützen und ihnen bei ihren Projekten helfen können.

Wir werden auch zur besseren Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der deutschen Minderheit beitragen.

 

Jede, auch eine kleine Spende hilft uns, die Kontinuität unserer Aktivitäten zu sichern.

 

 

 

 

Kontakt

 

Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen (BJDM)

 Konopnickiej 6, 3. Stock

 45-004 Oppeln

Tel. 77 4416205

 Mobiltelefon +48 534 504 996

 

 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 9

TH
Tomasz Hutsch
500 zł
TK
Tomasz H. Kandziora
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
JH
Joanna Hassa
ukryta
KK
Katrin Koschny
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
JG
Janusz Gorol
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

852 639 zrzutek

i zebrali

738 460 795 zł

A ty na co dziś zbierasz?