id: adgdmd

Trybunał Konstytucyjny - ucywilizujmy badania lekarskie na broń palną! Instytut Analiz Środowiskowych.

Trybunał Konstytucyjny - ucywilizujmy badania lekarskie na broń palną! Instytut Analiz Środowiskowych.

Nasi użytkownicy założyli 1 037 240 zrzutek i zebrali 1 107 172 720 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zmiana ustawy o broni i amunicji, która miała miejsce w 2011 r., ograniczyła uznaniowość Policji w decydowaniu, kto będzie posiadał pozwolenie na broń. Nie mogąc się z tym pogodzić, Policja wypracowała nową drogę rzucania zainteresowanym kłód pod nogi, wykorzystując w tym celu przepisy o badaniach lekarskich i psychologicznych


Zgodnie z art. 15a ust. 2-4 ustawy o broni i amunicji badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu


I choć Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2005 r. określił zamknięty katalog 13 poważnych chorób i zaburzeń, których stwierdzenie wyklucza możliwość dysponowania przez badanego bronią palną, to wspomina powyżej regulacja dotyczy tylko zagadnień natury psychicznej, wobec czego ocena czy funkcjonowanie pozostałych układów i narządów badanego pozwala na posiadanie przez niego broni, pozostawiona jest do uznania orzecznika. Znane są przypadki, gdy przyczyną orzeczeń negatywnych były wady wzroku, bez problemu korygowane przez okulary, czy nawet zwykła, opanowana tabletkami cukrzyca.


Największym problemem jest jednak to, iż zgodnie z art. 15h ust. 7 ustawy o broni i amunicji orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne i nie podlega jakiekolwiek weryfikacji w toku postępowania, co oznacza, że badany w zasadzie pozbawiony jest możliwości wykazania, że faktycznie jest dostatecznie zdrowy, żeby posługiwać się bronią, a wydane wobec niego ostateczne orzeczenie jest nieprawidłowe, i to nawet wówczas, gdy w świetle karty badania okoliczność taka staje się jaskrawo oczywista.


Podobnie jak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 kwietnia 2017 r., sygn. II OSK 2966/15, stoimy na stanowisku, że orzeczenie lekarskie jest w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni rodzajem opinii biegłego, wobec czego powinno podlegać weryfikacji ze strony policji w zakresie zgodności z przepisami. Orzeczenie negatywne powinno obowiązkowo zawierać uzasadnienie, które musi nawiązywać do rozstrzygnięcia i zawierać przekonywującą argumentację, z powołaniem się na konkretne wyniki badań lekarskich zawartych w karcie badania lekarskiego. Ocena orzeczenia w takim zakresie jest niezbędna, aby postępowanie administracyjne odpowiadało standardom określonym w KPA, nie jest bowiem dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa aby dowód i to o wiążącym charakterze, pozostawał poza jakąkolwiek kontrolą i oceną.


u8c74a852a6d7728.pngDo Instytutu Analiz Środowiskowych zgłosił się Pan Józef, myśliwy który stał się ofiarą obowiązujących regulacji w zakresie badań potrzebnych do uzyskania (utrzymania) pozwolenia na broń. Myśliwy utracił pozwolenie na skutek zdarzeń zapoczątkowanych przez fałszywy donos byłego pracownika, następnie zażądanie przez Policję badań lekarskich i odwołanie się od nich, w rezultacie negatywne orzeczenie z badań i utratę pozwolenia na broń. Na nic zdał się fakt, że w międzyczasie donosiciel został skazany za wprowadzenie w tej sprawie organów ścigania w błąd, a badania nie wykazały przeciwwskazań do posiadania broni. Pan Józef przeszedł bez sukcesu całą drogę odwoławczą w sądach, co oznacza dla niego otwartą drogę do Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich – TK bowiem nie orzekałby o sprawie Pana Józefa, ale o konstytucyjności przepisów, które zaskutkowały takim rozstrzygnięciem Jego sprawy i byłby Trybunał władny nakazać ich zmianę. Z tej drogi Instytut Analiz Środowiskowych chciałby skorzystać - z pozytywnym skutkiem dla myśliwych i pozostałych posiadaczy broni.


Poprowadzenie postępowania przed Trybunałem konstytucyjnym nie należy do łatwych. W tym celu zbudowaliśmy zespół prawników ekspertów – bez Waszego wsparcia nie jesteśmy jednak w stanie udźwignąć kosztów całego przedsięwzięcia. Zebrane fundusze zostaną użyte na: konsultację z prawnikami, organizację spotkań ekspertów, koszty logistyczne, korespondencję, materiały biurowe.
Instytut Analiz Środowiskowych, fundacja KRS 0000830208 f91cbf5a01f8f588.jpeg

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 24/10


Celami Fundacji są:

- Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt,

- upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochrona zwierząt,

- prowadzenie i wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, poradnictwo prawne, wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością,

- działalność edukacyjna,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

-walka z mową nienawiści,

-promocja i organizacja wolontariatu,

-wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,

-wspieranie ofiar przestępstw,

-ochrona praw człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

-inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji, sądami i trybunałami,

-działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

-pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 73

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!