id: awepm4

wakacje dla dzieci z Ukrainy

wakacje dla dzieci z Ukrainy

Nasi użytkownicy założyli 1 034 572 zrzutki i zebrali 1 100 760 230 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

PODARUJMY PÓŁKOLONIE DZIECIOM Z UKRAINY
Potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego na zorganizowanie 2-tygodniowych półkolonii

letnich dla 15 dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną.


Jesteśmy prywatną świetlicą "Szkolniaki". Od kilkunastu lat działamy w Warszawie.

Od początku wojny w Ukrainie, własnymi siłami i z pomocą naszych przyjaciół pomagamy

ukraińskim dzieciom, zapewniając im bezpłatny pobyt, opiekę, zajęcia, wycieczki, wyżywienie

i integrację z innymi dziećmi w naszej świetlicy.


Do Polski przybyło ok. 500 000 dzieci z Ukrainy, a tylko kilka procent z nich uczęszcza do

polskich szkół. Chcieliśmy wesprzeć dzieci, które nie chodzą do szkoły i nie mają kontaktu z

rówieśnikami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Wspólne zajęcia świetlicowe,

wycieczki do kina, na basen, na kręgle i do sal zabaw Airo i IncaPlay, pomogły im nie myśleć o

wojnie i poczuć się dziećmi, którymi są. Mamy też animatorów z Ukrainy, żeby ułatwić

integrację polskim i ukraińskim podopiecznym. W okresie od 1.03 do 30.06 przyjęliśmy 40

ukraińskich dzieci. To dużo, zważywszy na to, że nie możemy otrzymywać żadnej pomocy

instytucjonalnej (nie jesteśmy fundacją, ani stowarzyszeniem).

Obecnie w świetlicy odbywają się całodniowe zajęcia wakacyjne. Mamy kontakt z naszymi

podopiecznymi z Ukrainy; wiemy, że większość z nich nie stać na wyjazdy wakacyjne i

chcemy nadal pomagać. Niestety, nasze własne możliwości finansowania takiego

przedsięwzięcia już się skończyły.

Dlatego zdecydowaliśmy się poprosić o pomoc. My pokryjemy 30% kosztu dwutygodniowych

półkolonii dla grupy 15 dzieci. Potrzebujemy jeszcze 16800zł, aby ofiarować im radość.

Z pieniędzy uzbieranych na zrzutce zapewnimy dzieciom:

 opiekę w godzinach 8.00-18.00 pod okiem polskich i ukraińskich animatorów

 całodzienne wyżywienie

 wspaniałe atrakcje - codziennie basen, kino, muzea, ZOO, kręgle, Airo, IncaPlay, CNK,

lub planetarium

 kieszonkowe na lody i pamiątki z wycieczek

 ubezpieczenie NNW

 przejazdy po Warszawie

Prosimy, wspomóżcie nasze działania, aby czas spędzany daleko od domów był czasem

przyjaźni, zabaw i nadziei, że jeszcze będzie normalnie.

Świetlica Szkolniaki z Ursusa.

ROZLICZENIE

- Standardowy koszt naszych dwutygodniowych półkolonii – 1 600zł/dziecko

- Koszt dla 15-osobowej grupy to 24 000zł

- Nasz wkład to 7 200zł (30%)

- Brakująca kwota na zapewnienie wakacji 15 dzieciom to 16 800zł (kwota zbiórki)


********************************************************************************

LET"S GIVE SUMMER DAY-CAMPS TO CHILDREN FROM UKRAINE


We need your financial support to organize 2-week summer day-camps for 15 children from

Ukraine who escaped from the war.


We are a private clubhouse for kids "Szkolniaki". We have been operating in Warsaw for

several years.

Since the beginning of the war in Ukraine, with our own efforts and with the help of our

friends, we have been helping Ukrainian children, providing them with free stay, care,

activities, trips, meals and integration with other children in our clubhouse.


About 500,000 children from Ukraine came to Poland, and only a few percent of them

attend Polish schools. We wanted to support children who do not go to school and have no

contact with their peers in finding themselves in the new reality. Common club activities,

trips to the cinema, swimming pool, bowling and Airo and IncaPlay playrooms helped them

not to think about war and feel like the children they are. We also have animators from

Ukraine to facilitate the integration of Polish and Ukrainian pupils. In the period from 01/03

to 30/06 we accepted 40 Ukrainian children. This is a lot, considering that we cannot receive

any institutional aid (we are not a foundation or an association).

Currently, there are full-day holiday activities in the clubhouse. We have contact with our

pupils from Ukraine; we know that most of them cannot afford holiday trips and we want to

continue to help. Unfortunately, our own funding opportunities for such an endeavor are

over.

That's why we decided to ask for help. We will cover 30% of the cost of two-week day camps

for a group of 15 children. We still need PLN 16,800 to offer them joy.

From the collected money, we will provide children with:

• care from 8.00-18.00 under the supervision of Polish and Ukrainian animators

• full board / free meals

• great attractions - daily swimming pool, cinema, museums, ZOO, bowling, Airo, IncaPlay,

CNK, or planetarium

• pocket money for ice cream and souvenirs from trips

• accident insurance

• trips around Warsaw

Please support our activities so that the time spent far away from home will be a time of

friendship, fun and hope that it will be normal soon.

Świetlica Szkolniaki for school pupils from Ursus.

RECKONING

- Standard cost of our two-week day camps - PLN 1,600 / child

- The cost for a group of 15 people is PLN 24,000

- Our contribution is PLN 7 200 (30%)

- The missing amount to provide holidays for 15 children is PLN 16 800 (collection amount)

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2

 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!