id: b3p9p2

Ratujmy muzea Ukrainy – na sprzęt do digitalizacji zbiorów

Ratujmy muzea Ukrainy – na sprzęt do digitalizacji zbiorów

Nasi użytkownicy założyli 1 036 182 zrzutki i zebrali 1 104 663 557 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • [English version]


  The Committee for Ukrainian Museums invites you to participate in a fundraiser, the purpose of which is to raise funds for the purchase of computer equipment that will support Ukrainian museums in the digitization of their collections. Among the museums that have declared the need for this type of support are for example: the Natural History Museum in Lviv, the Taras Shevchenko National Museum in Kiev, the National Historical and Cultural Reserve "Hetman's Capital" in Baturyna, the J. Kobryński, the National Historical Museum in Dnipropetrovsk them. D. Jawornickiego or the Museum of Local History in Winnica.

  The fundraiser on behalf of the Committee for Ukrainian Museums run by the Paweł Włodkowic Institute. All funds will be allocated to the purchase of equipment necessary for the digitization of Ukrainian cultural goods.


  Russia's aggression against Ukraine causes countless crimes, suffering and victims. In such circumstances, the most important are people - civilians exposed to barbaric bombing, soldiers fighting the aggressor. Ukrainians are dying defending their homeland.

  Each war, however, also means irreparable losses in national heritage and culture. Today, Ukrainian museums face extreme challenges - how to protect and save collections, and how to preserve the legacy of many generations they care for.


  Therefore, in order to prevent a catastrophe and to support our colleagues from Ukraine, as a community of numerous Polish museums, we established the Committee for Ukrainian Museums. Its primary goals are:


  - supporting all museums and cultural institutions in Ukraine in the evacuation and protection of collections, the most valuable souvenirs and monuments of Ukrainian culture;

  - supporting in documentation, digitization and inventory of collections;

  - providing materials needed to protect and hide the collections;

  - sharing experiences;

  - collecting documentation proving the looting and destruction of Ukrainian cultural goods.


  Constant contact with Ukrainian museologists shows us the enormous scale of the needs of Ukrainian museums. Our first transports with materials necessary to protect museum works has already reached Ukrainian museums.

  Our biggest challenge right now is to raise enough funds to support all the museums that have turned to us for help. That is why we have started a fundraiser, which will be entirely allocated to helping Ukrainian museums. The obtained funds will give us the opportunity to purchase the necessary materials and organize the transport of materials to Ukraine.


  The fight to preserve the cultural and national heritage of Ukraine is our common fight!

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy zaprasza do udziału w zbiórce, której celem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego, który wesprze ukraińskie muzea w digitalizacji zbiorów. Wśród muzeów, które zadeklarowały konieczność wsparcia tego rodzaju są m.in: Muzeum Przyrodnicze we Lwowie, Muzeum Narodowe Tarasa Szewczenki w Kijowie, Narodowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny "Stolica Hetmańska" w Baturynie, Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. J. Kobryńskiego, Narodowe Muzeum Historyczne w Dniepropietrowsku im. D. Jawornickiego czy Muzeum Krajoznawcze w Winnicy.


Zbiórkę z imieniu Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy prowadzi Instytut Pawła Włodkowica.

Całość środków zostanie przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do digitalizacji ukraińskich dóbr kultury.


Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy giną, broniąc swojej ojczyzny.

Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze. Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.


Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.

Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, jako społeczność licznych polskich muzeów, powołaliśmy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Jego podstawowymi celami są:

– wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w ewakuacji i zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej;

– wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów;

– przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów;

– dzielenie się doświadczeniami;

– zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.


Stały kontakt z ukraińskimi muzealnikami pokazuje nam ogromną skalę potrzeb ukraińskich muzeów. Nasz pierwszy transport z materiałami niezbędnymi do zabezpieczenia dzieł muzealnych dotarł już do ukraińskich muzeów.

Aktualnie naszym największym wyzwaniem jest zebranie wystarczających środków, aby móc wesprzeć wszystkie muzea, które zwróciły się do nas o pomoc. Dlatego rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy, która w całości zostanie przeznaczona na pomoc ukraińskim muzeom. Pozyskane fundusze dadzą nam możliwość zakupu niezbędnych materiałów oraz zorganizowania transportu materiałów na Ukrainę.


Walka o zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Ukrainy jest naszą wspólną walką!


Zapraszamy do śledzenia aktywności Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy:

https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy

https://twitter.com/MuzeaUkrainie

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 916

JD
Joanna
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
PL
Patryk Linkiewicz
ukryta
TP
Tetiana Platonova
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków