id: cb9a76

Wypożyczalnia zabawek Makatki / Rent a toy from Makatka

Wypożyczalnia zabawek Makatki / Rent a toy from Makatka

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 153 775 zrzutek i zebrali 1 198 901 336 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności4

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Fraszka igraszka, zabawka blaszana… Łatwo jest traktować zabawki jako coś błahego, mało ważnego. A tak naprawdę to, czym bawią się nasze dzieci ma wpływ na to, jak się rozwijają.


Wiesz, jak wygląda frustracja dzieci, kiedy budowla rozpada się, bo niskiej jakości klocki są źle dopasowane? Albo kiedy od wozu strażackiego odpada drabina i za nic w świecie nie daje się jej przymocować z powrotem. Żaden klej nie działa. Żaden. Wóz ląduje w kącie i nie nadaje się do niczego innego niż do wyrzucenia. I trzeba to zrobić, ale wszystkim trochę żal. Wtedy z propozycją przychodzi Fundacja Makatka: wypożycz od nas dobry, trwały, bezpieczny wóz strażacki. I klocki też.


My, rodzice chcemy w jak najlepszy możliwy sposób wspierać rozwój swoich dzieci. Trudno jednak w świecie nasyconym produktami do granic możliwości, wybrać to, co wartościowe. Wielogodzinne poszukiwania mogą zniechęcić nawet najwytrwalszych. Dlatego w Fundacji Makatka zajmiemy się tą kwestią! I to zajmiemy się profesjonalnie: z pomocą pedagogów i psychologów wybierzemy to, co najlepsze, spakujemy i wyślemy do Ciebie i Twoich dzieci. Albo wnuków, bratanków, siostrzeńców czy podopiecznych. Do zestawów zabawek dołączamy instrukcję, która pomoże znaleźć sposoby na twórczą, pełną radości i wspomagającą rozwój aktywność z dzieckiem. Jako rodzic otrzymasz wszelkie potrzebne Ci wsparcie, by wykorzystać cały potencjał wypożyczonych przedmiotów. 


Skąd to się wzięło?


Kilka miesięcy temu w świat ruszyła “Walizka na klucz wiolinowy”. Pandemia pozamykała zajęcia dla maluchów i wędrująca walizka z instrumentami miała być namiastką zajęć umuzykalniających. I okazała się sukcesem! Obecnie mamy dwa zestawy w ciągłym ruchu i kolejkę na 3 miesiące do przodu. Pozwól, że oddamy głos uczestniczkom projektu, mamom, u których walizka zatrzymała się na 10 dni:


Basia:

Bardzo polecam tę akcję. Moje dzieci są zachwycone, a Stasiowi udało się wygrać parę rytmów z naszych ulubionych piosenek, które wszyscy rozpoznaliśmy. A z muzyką mamy niewiele wspólnego.

Podoba mi się w tej akcji to, że te instrumenty:

muszą być szanowane,

są krótko, więc trzeba je maksymalnie wykorzystać,

przez to, że są krótko i trzeba je szanować, stają się bardzo atrakcyjne i nabożnie traktowane, co nie zdarza się u nas w domu.

W godzinę nauczyli się wszystkich nazw.

A dołączona instrukcja jest świetna!

Akcja wyborna i chcę jeszcze!


Gabrysia:

U nas była zabawa na całego. Instrumenty piękne, różnorodne. Dzieciaki dosłownie badały każdy instrument, wydobywając z nich dźwięki. Super, że dołączona jest instrukcja, można wytłumaczyć maluszkom instrumenty. Ja brałam gitarę, a dzieciaki miały swobodę wyboru, robiły się z tego niezłe koncerty! To były dni pełne muzyki, tęsknimy!


Z tego wszystkiego pomyślałyśmy więc: hej, może nie tylko instrumenty mogą krążyć między rodzinami! Zbudujmy wypożyczalnię zabawek i pomocy dydaktycznych, która dotrze tam, gdzie dostęp do zajęć dla dzieci czy bawialni jest ograniczony lub żaden. Do dzieła więc!


Dlaczego to potrzebne?


Zastanawiasz się po co Ci to? Jeśli masz dzieci, wątpię, żeby nasza wizja nie zabrzmiała zachęcająco. A jeśli jednak nie masz przekonania, pozwól, że wyjaśnimy, jakie korzyści niesie za sobą wypożyczalnia zabawek. 

Po pierwsze: dzieci nudzą się zabawkami i potrzebują częstej ich rotacji. Zaufaj praktykom: drewniana kolejka nigdy nie cieszy tak bardzo jak wtedy, kiedy wraca do gry po miesiącu nieobecności. 

Po drugie: mniej kupowania zabawek to mniej śmieci. Jeśli zależy Ci na dobru naszej planety, wiesz, że pożyczania zamiast kupowania jest tą drogą, którą należy podążać. 

Po trzecie: mniej kupowania zabawek to mniej bałaganu w domu. A dodatkowo - jak mówią badania naukowe - mniej zabawek to większe zaangażowania młodych ludzi w zabawę tymi, które są. To logiczne: mniej przedmiotów rozprasza i można skoncentrować się na dobrej zabawie. 

Po czwarte: nigdy nie wiesz, czy zabawkowy hit u dzieci koleżanki będzie zabawkowym hitem u Twoich. Dzieci koleżanki nie chcą jednak pożyczyć swojego hitu, więc cóż? Kupujesz i okazuje się, że to niewypał. A gdyby tak wypożyczyć? Po prostu po miesiącu rozstaniesz się z niewypałem bez żalu.

Po piąte: powiedzmy sobie szczerze: są zabawki, którymi sami, my dorośli, chcemy się pobawić. Ja mam swój wymarzony kulodrom i się tego nie wstydzę. Ty też się nie wstydź: Twoje wewnętrzne dziecko zasługuje na to, żeby czasem po prostu się pobawić.


Jak to będzie działało?


Zabawki będzie można zamówić online przez przystosowany do tego serwis. Standardowy okres wypożyczenia, jaki zakładamy to miesiąc, ale będzie też możliwość przedłużenia. Poza pojedynczymi zamówienia, w ofercie wypożyczalni znajdzie się też usługa subskrypcyjna: raz w miesiącu do subskrybentów wyruszy paczka z wybranymi zabawkami lub paczka-niespodzianka, dostosowana do wieku dzieci.


Ile to będzie kosztowało?


Przewidujemy, że koszt pojedynczego wypożyczenia to 59 zł.

Planujemy mnóstwo ciekawych ofert zniżkowych, a ponieważ równy start niezależnie od zasobności portfeli rodziców leży nam na sercu, możliwe będą również wypożyczenia za symboliczną złotówkę dla niezamożnych rodzin.


Na co wydamy zebrane pieniądze?


💰 1 500 zł – opracowanie merytoryczne przygotowane przez pedagogów i psychologów,

💰 4 500 zł – strona internetowa wypożyczalni, 

💰 25 000 zł – zabawki do wypożyczalni,

💰 3 200 zł – magazyn,

💰 9 000  zł – praca koordynatora wypożyczalni. Do jego zadań będzie należeć logistyka wysyłek, czyszczenie i higienizacja zabawek, obsługa komunikacji i mediów społecznościowych.O Fundacji

Jesteśmy siecią wsparcia, która zmienia matczyne życie na lepsze. Makatka skupia się na matce, ale wiemy doskonale, że bez dobrostanu reszty rodziny, dobrostan matki nie zaistnieje. Dlatego pomagamy w każdym możliwym aspekcie macierzyństwa. Dlatego tworzymy wypożyczalnię zabawek, które pomoże rodzicom nabywać i rozwijać kompetencje, zacieśniać więzi rodzinne i spędzać ze swoimi pociechami radosny czas zabawy. 

Dziękujemy, że jesteś tu z nami! Zmień z nami świat - pomóż stworzyć wypożyczalnię zabawek!

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy, a tymczasem ślemy pozdrowienia z Poznania i Krakowa,

XPvDzR4ZgfCbZf4cALF2cVj0Fi168ontBDEKfXDVm8kI75nY9EraIZgYTwmO_tXixGXt73P0Z0D3FUdePGoptSiUH6--Jr2xC7LEe1f775fZ3porXa5klYf0ct1LW1KSBMOY3bYX

oXrCQZpzzH-szxJdovPBfCmN__SYkvQDXH73SwJr0tGyIxYlBlxCoSgYpTQ7lhgcJLwhU1nwSR0bHHf3piYVwj3jrO9YfIN6bzbLDAW2uHV8VUHAqhXm3pozoJL7sdIMxLmTqUyI


English below:

„A knick-knack, a plaything…” It’s so easy to see toys as something trivial, unimportant. But that’s not the way it really is, in fact, what children are playing with has a tremendous impact on how they develop.

Do you know the frustration of a child when a building falls apart because low-quality bricks are badly fitted? Or when the ladder comes off the fire truck and can't be reattached for anything in the world. None glue works. None. The truck lands in a corner and is no use other than to be thrown away. And it must be done although everyone is a bit sad. This is when the Makatka Foundation comes in with a proposal: rent a good, durable, and safe fire truck from us. And the bricks too.

We, parents, want to support the development of our children in the best possible way. However, in a world saturated with products up to the limit, it is difficult to choose valuable things. Many hours of searching can discourage even the most persistent. Therefore us, the Makatka Foundation will take care of this issue! And take care of it professionally: we will choose the best toys with the help of educators and psychologists, pack them and send them to you and your children. Or grandchildren, nephews, nieces and proteges. The toy sets will come with manuals that will help you figure out ways for creative, joyful, and stimulating development activity with a child. As a parent, you will receive all the support you need to make the most of borrowed items’ potential.

 

Where did it come from?

 

A few months ago, we released into the world "Suitcase for the clef". When the pandemic closed the classes for little ones, the traveling suitcase with instruments was supposed to be a makeshift for music activities. And it turned out to be a success! We currently have two sets in constant motion and a queue for 3 months ahead. Let us give the floor to the participants of the project, the mothers with whom the suitcase stayed for 10 days:

 

Basia:

“I highly recommend this action. My kids are delighted and Staś managed to play some rhythms from our favourite songs, and we all recognized them. And we have little to do with music.

What I like about this action is that these instruments:

must be respected,

they come for a short time, so you need to make the most of them,

since they are for a short while and must be respected, they become incredibly attractive and reverently treated, which doesn't happen a lot at our home.

They learned all the names in an hour.

And the included manual is great!

Exquisite action and I want more!”

 

Gabrysia:

“We painted the town red. Beautiful, diverse instruments. The kids literally explored instruments, extracting sounds from each of them. It's great that the manual is included, it makes it easy to explain the instruments to the little ones. I took the guitar, and the kids were free to choose, we made nice concerts! Those days were full of music, we miss it!”

 

So, from all this came a thought: Hey, maybe not only instruments can circulate between families! Let's construct a toys and teaching aids rental that will reach places where access to activities for children or playrooms is limited or non-existent. Let’s do it then!

 

Why is it needed?

 

Are you wondering what this is for? If you have children, I doubt our vision will not sound encouragingly. And if you're still not convinced, let us explain the benefits of our toy rental.

First: children are getting bored with their toys and need to rotate them frequently.

Trust the practitioners: a wooden railway is never as much enjoyable as when it gets back to the game after a month of absence.

Second: buying less toys means less garbage. If you care about the welfare of the planet, you know that borrowing instead of buying is the right path to follow.

Third: buying less toys means less mess in your home. And in addition - as research shows - fewer toys mean that young people are more involved in playing with those that are in reach. It's logical: fewer objects are distraction thus it’s easier to concentrate on playing.

Fourth: you never know if a toy that a hit for your friend’s children was will be a hit for yours. So, what if your friend's kids don't want to borrow their toy? You buy it and it turns out to be a bummer. What if you borrowed it? You just part with the bummer after a month with no regrets.

Fifth: let's be honest: there are toys that we, adults, want to play with. I have my dream marble run and I am not ashamed of it. Don't be ashamed either: your inner child deserves to just have fun sometimes.

 

How will it work?

 

You will be able to order toys online through a website. Assumed standard rental period will be one month with possible extension. In addition to individual orders, the rental offer will also include a subscription service: once a month subscribers will receive a package with selected toys or a surprise package, adjusted to children’s age.

 

How much it will cost?

 

We estimate the single rental cost at PLN 59.

We plan a lot of interesting discount offers, and because we care for an equal start, regardless of size of parents’ purses, we will also make available borrowing for a symbolic zloty for the families with limited means.

 

How will we spend the collected money?

 

💰 PLN 1 500 - substantive study prepared by educators and psychologists,

💰 PLN 4 500 – toys rental website,

💰 PLN 25 000 - toys for rent,

💰 PLN 3 200 - warehouse,

💰 PLN 9 000 - toys rental coordinator salary. Her/his tasks will include shipping logistics, toys’ cleaning and hygienisation, communication and social media services.

 

About us

We are the support network that changes life of mothers for better. Makatka Foundation centres on mother, but we perfectly know that without the welfare of the whole family, the welfare of the mother will not materialise. That’s the reason why we help in every aspect of the motherhood. That’s the reason why we are creating toys rental to help the parents acquire and develop competences, strengthen family bonds, and simply spend a joyful time with your children.

Thank you for being here with us! Help us make a small and significant change in the world!

If you have any questions, we will be happy to answer, meanwhile we send best regards from Poznan and Krakow

Maria & Marzena


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 9

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Kartka z podziękowaniem
Piękna kartka na pamiątkę Twojego wsparcia dla naszego projektu.
20 zł

Kupione 75 z 100

Zakończona
Inne
Zniżka 30% na wypożyczenie zabawek
Sprawdź, jak działa wypożyczalnia! Zamów pierwszy raz z 30-procentową zniżką.
45 zł

Kupione 60 z 60

Zakończona
Inne
Bilet na piknik w Krakowie
Spotkajmy się w sobotę, 3 lipca w Krakowie i świętujmy razem :)
50 zł

Kupione 18 z 18

Zakończona
Inne
Ebook z inspiracjami na zabawy dla dzieci
Daj się zainspirować naszym specjalistom!
60 zł

Kupione 43 z 50

Zakończona
Inne
Webinar: nauka w zabawie. Jak wspierać rozwój dziecka 0-6
Dostęp do specjalnie zorganizowanego webinaru (live z możliwością zadawania pytań)
90 zł

Kupione 17 z 50

Zakończona
Inne
Voucher na wypożyczenie w grudniu
Miej z głowy prezent od św. Mikołaja już dziś!
110 zł

Kupione 7 z 10

Zakończona
Inne
Voucher na wypożyczenie w listopadzie
Zarezerwuj już dziś możliwość wypożyczenia zabawek w listopadzie!
110 zł

Kupione 7 z 10

Zakończona
Inne
Mystery Box
Przesyłka-niespodzianka, żebyście mogli przetestować wypożyczalnię. I to jeszcze przed oficjalnym otwarciem, czyli w sierpniu! Daj znać, ile lat ma Tw...
150 zł

Kupione 21 z 22

Zakończona
Inne
Pakiet testerski VIP
W ramach tego pakietu otrzymasz od nas 3 tematyczne przesyłki-niespodzianki w sierpniu, wrześniu i październiku.A dodatkowo dostaniesz zaproszenie na ...
500 zł

Kupione 7 z 10

Zakończona

Wpłaty 482

preloader

Komentarze 29

 
2500 znaków