id: cfmf8j

Napisanie i wydanie debiutanckiej powieści o pilotach Polskich Sił Powietrznych na zachodzie Europy

Napisanie i wydanie debiutanckiej powieści o pilotach Polskich Sił Powietrznych na zachodzie Europy

Nasi użytkownicy założyli 1 147 439 zrzutek i zebrali 1 195 233 278 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności4

 • Zakończono prace nad 3-gim rozdziałem w 1-szej części. Rozdział liczy 40 stron formatu A4. W fabule rozdziału bierze jeden główny bohater, poza nimi występuje około 6 osób drugoplanowych i kilka osób trzecioplanowych. Akcja rozgrywa się na przestrzeni 3 dni.

  Przygotowano:

  • wątki do dalszych rozdziałów

  Regularnie prowadzone są w tekście:

  • odnośniki w tekście (obecnie około 70),
  • listy autentycznych postaci wraz z notkami biograficznymi,
  • listy postaci wymyślonych
  • spisy zdjęć (źródłem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe)
  • bibliografia
  • spis treści.

  Obecnie łącznie powieść liczy 130 stron

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Celem zbiórki jest zebranie funduszy na wydanie max.2000 egzemplarzy (wraz z jej dystrybucją) powieści o pilotach Polskich Sił Powietrznych walczących na zachodzie Europy w czasach II wojny światowej.


Kilka słów o sobie:

--------------------------

Jestem historykiem amatorem, publikującym swoje artykuły historyczne o polskim lotnictwie (nie tylko) na kilkunastu grupach zainteresowania na Facebook oraz na kilku stronach internetowych miejskich i stronach wydawnictw (łącznie napisałem około 500 artykułów od 1000 do 10.000 znaków). Moje artykuły można spotkać na:

 • Lotnictwo mało znane. Konstrukcje, historia, konflikty
 • Sympatycy lotnictwa II RP
 • Polscy piloci wojskowi
 • Polskie samoloty
 • Lotnictwo wokół nas
 • Polski Wrzesień 1939
 • Polska broń pancerna II wojny światowej
 • Old aeroplane
 • Grupa PoWarszawsku
 • oraz inne

a także na stronach:

 • cozahistoria.pl
 • sosnowiec.online


O projekcie:

----------------

Osią powieści będzie osoba polskiego pilota Jana Zumbacha oraz jego kolegów lotników i nie tylko... Poza bracia żołnierska przez powieść przewinie się wiele znanych postaci historycznych i zupełnie wymyślonych nie tylko polskich. Bazując na dotychczasowej literaturze lotniczej z czasów II wojny światowej przygotowany jest już konspekt powieści wraz z osobami i fabułą (praca w toku). Poza wątkami lotniczymi zaplanowałem kilka wątków o innych polskich formacjach i żołnierzach z tych formacji. Będą radosne chwile (wesele), będą momenty smutne i tragiczne (samobójstwo i morderstwo), będzie szantaż i będzie zdrada..... i będzie zakończenie, niestety smutne...ale zaskakujące.


Plan realizacji:

--------------------

Planowane są 2 tomy/części - łącznie 12 rozdziałów i około 400-500 stron.

Realizacja projektu będzie podzielona na 5 etapów każdy o określonej wartośći:

I etap - skrystalizowanie postaci i fabuły

 • start przy zbiórce min 5000 zł, zakończenie do 1 miesiąca od startu

II etap - rozwój postaci i rozbudowa wątków

 • start przy zbiórce min 5000 zł, zakończenie do 2 miesiąca od startu

III etap - zakończenia procesu tworzenia + przygotowania do dalszych etapów

 • start przy zbiórce min 10.000 zł do 9 miesiąca od startu

IV etap - Proces zewnętrzny - redakcja książki i jej druki

 • start przy zbiórce min 25.000 zł do 11 miesięcy od startu

V etap - Proces magazynowania i dystrybucji książki

 • start przy zbiórce min 5.000 zł do 12 miesięcy od startu


=============

English version

=============

Project name : Writing and publishing a book about pilots of the Polish Air Force in Western Europe


The purpose of the collection is to raise funds for the publication of at least 1,000-2.000 copies of the book (including its distribution) about pilots of the Polish Air Force fighting in Western Europe during World War II.


A few words about yourself:

--------------------------

I am an amateur historian, publishing my historical articles about Polish aviation (not only) on several interest groups on Facebook and on several city websites and publishing websites (in total I wrote about 500 articles from 1000 to 10,000 characters). You can find my articles on:


 • Little known aviation. Constructions, history, conflicts
 • Polish aviation supporters
 • Polish military pilots
 • Polish planes
 • Aviation around us
 • Polish September 1939
 • Polish armored weapon of World War II
 • Old airplane
 • The Warsaw Group
 • and other

as well as on pages:

 • cozahistoria.pl
 • sosnowiec.online


About the project:

----------------

The novel's axis will be the person of the Polish pilot Jan Zumbach and his fellow airmen, and more ... In addition to soldier's brothers, many well-known historical figures and completely invented not only Polish characters will scroll through the novel. Based on the existing aviation literature from World War II, an outline of the novel is prepared, along with people and the story (work in progress). In addition to aviation threads, I have planned a few threads about other Polish formations and soldiers from these formations. There will be joyful moments (wedding), there will be sad and tragic moments (suicide and murder), there will be blackmail and betrayal ... and there will be an ending, sadly sad ... but surprising.


Implementation plan:

--------------------

Two volumes, 12 chapters are planned, in total about 400-500 pages.


The project will be divided into 5 stages, each with a specific value:

Stage I - crystallization of the character and story

 • start with the collection of min. PLN 5,000, ending within 1 month from the start

Stage II - character development and expansion of threads

 • start with the collection of at least PLN 5,000, ending up to 2 months after the start

Stage III - completion of the creation process + preparation for further stages

 • start with the collection of at least PLN 10,000 up to the 9 months from the start

Stage IV - External process - editing the book and its prints

 • start with a collection of at least PLN 25,000 up to 10 months from the start

Stage V - Book storage and distribution process

 • start with a collection of at least PLN 5,000 up to 12 months from the start
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 19

 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej