id: uhp69m

Pierwszy w Polsce projekt ekologicznej i społecznej transformacji zabytku*

Pierwszy w Polsce projekt ekologicznej i społecznej transformacji zabytku*

Nasi użytkownicy założyli 1 169 918 zrzutek i zebrali 1 218 999 558 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • Poza obiektem w Rokietnicy prowadzimy działania w celu pozyskania kolejnych lokalizacji do realizacji konceptu Innovation Manor. Pozostałe lokalizacje również mieszczą się w woj. podkarpackim. Dlatego, w związku z trudnościami podczas negocjacji w sprawie nabycia obiektu w Rokietnicy, rozpoczynamy proces kontaktowania się z Darczyńcami, aby ustalić, czy zechcą wspierać nasz projekt w innej lokalizacji, czy też pragną zwrotu środków.

  Otrzymają Państwo od nas stosownego maila. Jeśli ktoś nie podał swojego prawdziwego adresu email, nie mamy możliwości kontaktu.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

ENGLISH VERSION BELOWW skrócie: wpłacając 12 zł lub więcej, pomagasz w stworzeniu pierwszego w Polsce dworu innowacji, czyli miejsca zaprojektowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i służącego budowaniu kapitału społecznego. 

Mówiąc prościej: miejsca służącego Tobie i innym rozwijać się, bez marnowania zasobów naturalnych. 


Zapraszamy Cię do naszego projektu, innego niż wszystkie!

Tak. Zapraszamy do projektu! Nie tylko do wpłaty. Poczytaj chwilę o projekcie i nagrodach, a następnie dołącz do pierwszej społeczności w Polsce, która będzie tworzyła nowe miejsca integracji, pracy i wypoczynku w zabytkowych, często zapomnianych obiektach.


Nasz pierwszy projekt: Innovation Manor Rokietnica został wyróżniony przez Komisję Europejską w ramach Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022, ze względu na zastosowanie rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie śladu węglowego, zwiększenie efektywności energetycznej i pozwolą wybranemu zabytkowemu obiektowi osiągnąć neutralność klimatyczną

Został także wyróżniony, ponieważ adresuje potrzeby społeczne XXI wieku: potrzeby współpracy, innowacji i rozwoju nowych kompetencji. Jego mocną stroną jest, że może zostać powielony w wielu miejscach i w przyszłości posłużyć wielu lokalnym społecznościom.

 

Projekt, w pierwszej kolejności, dotyczy zespołu dworskiego, znajdującego się w Rokietnicy, ważnego miejsca na mapie unikatowych zabytków Podkarpacia. Całość położona jest na terenie parku, na brzegu stawów (niestety na chwilę obecną pełnych plastiku). Dwa budynki - pałac i spichlerz oraz sam park są objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). 

Chcemy dać całkiem nowe życie temu obiektowi.

Planujemy stworzyć w nim przestrzeń, która pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, a także miejsce do pracy (coworking) i odpoczynku (workation / glamping). Miejsce z którego, będą dumni mieszkańcy okolicznych wsi, a  każdy będzie mógł korzystać, w szczególności nasi Darczyńcy. 

 

W tej chwili potrzebujemy funduszy na start projektu. Wesprzyj nas i dołącz do współtwórców Innovation Manor (dworu innowacji). Rozpisaliśmy projekt na kilka etapów, ponieważ chcemy, aby to miejsce jak najszybciej zaczęło żyć i służyć szerokiej społeczności.


Etap 1 - 2022 (teraz zbieramy fundusze): nabyć nieruchomość od obecnych właścicieli, zabezpieczyć, sporządzić inwentaryzację i projekty zagospodarowania parku i budynków. Będziemy realizować ten etap budując sieć współpracy z uczelniami i instytucjami ochrony zabytków.

Dlaczego? Od kilkudziesięciu lat budynki nie są używane, atakuje je wilgoć i zapomnienie. Jak je zabezpieczymy, będzie łatwiej oszacować, jakie są kolejne kroki i oszacować koszty. Chcemy też, przy współpracy środowiska naukowego, stworzyć projekt neutralny klimatycznie, a to wymaga odpowiedniego przygotowania.

 

Etap 2 - 2022 - 23 (jeśli uda się teraz zebrać): odnowić park, stworzyć pierwsze miejsca noclegowe, może ścieżkę w koronach drzew, ścieżkę historyczną (dzięki technologii VR/AR). Tu także będziemy współpracować z lokalnymi instytucjami, szczególnie w kwestii rewitalizacji historycznego parku.

Dlaczego? Nasz projekt znajduje się w centrum Rokietnicy, wszyscy, a najbardziej dzieci, chcą, aby było tam pięknie. Ważne jest też dla nas by już od najwcześniejszych etapów prac przynajmniej część obiektu była otwarta dla lokalnej społeczności. Planujemy również uruchomienie ścieżek edukacyjnych i warsztatów dla młodych konserwatorów, inżynierów, architektów i osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności.

 

Etap 3 2022 - 23 (im szybciej, tym lepiej): odnowić spichlerz, stworzyć wielofunkcyjną salę konferencyjną, miejsca do pracy, kolejne miejsca noclegowe.

Dlaczego? Chcemy, abyś mogła / mógł przyjechać jeszcze zanim wszystko będzie gotowe :) Dla każdego budynku ważne jest, by toczyło się w nim życie. Chcemy też, aby uczniowie i studenci zdobywali nową wiedzę podczas naszych prac.

 

Etap 4 -  ok. 2024: odnowić pałac od wewnątrz, zacząć prace nad elewacją. 

Dlaczego? Mamy dużo książek, płyt i zapału, aby każdy mógł wpaść do dworu i z niego korzystać do pracy, edukacji i wypoczynku, przez kilka chwil, kilka dni a może kilka tygodni. Zaczynając od remontu wnętrza po długich latach pałac w końcu zacznie żyć nowym życiem.

 

Etap 5 - ok. 2025 - 2027: odnowić pałac od zewnątrz.

Dlaczego? Elewacja pałacu jest pod szczególną ochroną Konserwatora Zabytków. Będzie wymagała dużo uwagi, szacunku a przez to także pracy i środków, nie możemy jej zacząć zanim nie będziemy w stanie sami się utrzymać a to jest po części cel pracy podzielonej na etapy.

 

Etap 6 już od 2023!: eksploatować i uruchamiać kolejne obiekty w regionie ...  i w całej Europie. 

Kto pierwszy ten lepszy. Stu pierwszych Darczyńców będzie zawsze mieć specjalne traktowanie!


Wyróżnienie projektu w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu, to cenna wskazówka. Mówi, że szukamy pomysłów, jak lepiej żyć w dobie drogiej energii, drogiej żywności, w dobie niepewności, wojny. Jak złapać chwilę oddechu, spotkać nowych znajomych, cieszyć się naturą i szukać innowacji. Mówi też, że wiemy jak ratować planetę, na naszą malutką rokietnicką skalę. A wszystko to dostępne dla każdego. Na tym etapie myślisz - oszaleli (lub ściema)? Zapewniamy, że nie!


8Marca to dzień szczególny, zarówno dla kobiet na całym świecie (to właśnie od kobiet w tym projekcie wszystko się zaczęło), ale też dla społeczności lokalnej, która co roku tego dnia upamiętnia bliskich, których stracili w 1943 podczas pacyfikacji Rokietnicy i pobliskich wsi.

Fundacja 8Marca, została powołana, aby ułatwić działanie i rozpocząć swego rodzaju ruch społeczny, który w inny niż do tej pory sposób, pozwoli dać nowe życie niejednemu z zapomnianych miejsc. Fundacja 8Marca zacznie swoją działalność na terenie Polski by w przyszłości również rozszerzyć działalność na obszar Europy. Dlaczego w ogóle warto ratować zabytki? Są one niemymi świadkami historii, dziełem wielu pokoleń naszych przodków, miejscami pamięci i celebracji piękna. Niestety nierzadko spotyka je zapomnienie i skazanie na powolną, ale niechybną śmierć. W dobie kurczenia się zasobów, ważne jest także, aby odnowić tkankę już istniejącą, ponieważ ma to mniejszy wpływ na środowisko, niż budowanie czegość od zera. 


Mamy Zespół doświadczony w zarządzaniu złożonymi projektami, mamy szczegółowy plan i budżet. Codziennie zgłaszają się do nas osoby, które pasjonuje nasz projekt. Dziś możesz stać się jedną z nich! 


Ty: Uczestnicząc w naszej społecznej zbiórce pieniędzy stajesz się Członkinią / Członkiem społeczności fajnych ludzi. Ludzi, którzy coś naprawdę (a nie w Internecie) razem budują!

Tworzymy miejsce, pierwsze w Polsce, które będzie łączyć dziedzictwo (ochronę zabytków) i innowacyjność, tradycję i przyszłość, a wszystko to dzięki osobom takim jak Ty.

Nieważne ile wpłacisz, ważne, abyś się z tego cieszyła / cieszył i podzieliła / podzielił. Od tego momentu dołączasz do naszej społeczności. Wybierz jak chcesz nas wesprzeć i jedziemy :). 

Twoje wsparcie jest potrzebne na start. Jak już się rozpędzimy, to będziesz tylko korzystała / korzystał i z dumą zapraszał znajomych do nas ... w sumie to do siebie :), a my zapewnimy, że będziesz dumna / dumny!

 

Mówisz marzyciele, nie zrobią tego? Cóż :) sprawdź nas :), a trafisz w fajne miejsce. Marzenia się spełniają!UWAGA:

Fundacja 8Marca została zarejestrowana w dniu 1.07.2022

KRS 0000977506

REGON: 522456670, NIP: 7922316465

* Trwają negocjacje w celu nabycia nieruchomości. Gdyby transakcja nie doszła do skutku Darczyńcy zdecydują o tym, czy chcą przeznaczyć wpłacone środki na inne cele Fundacji, czy chcą zwrotu wpłaconych środków.


ENGLISH VERSION

The first project of ecological and social transformation of a heritage site in Poland *


Summary: by paying PLN 12 (2,5 euro) or more, you help to create the first Innovation Manor in Poland, i.e. a place designed in accordance with the principles of sustainable development and serving to build social capital. 

Put simply: a place that serves you and others to thrive without wasting natural resources. 

 

We invite you to our project, unlike any other! Yes. Welcome to the project! Not only for donations. Read a moment about the project and rewards, and then join the first community in Poland that will create new places for integration, work and rest in historic, often forgotten buildings. 

 

Our first project: Innovation Manor Rokietnica was awarded by the European Commission as finalist of the New European Bauhaus Awards 2022, due to the idea of ​​using solutions that will reduce the carbon footprint, increase energy efficiency and allow the selected historic building to achieve climate neutrality. 

It was also distinguished because it addresses the social needs of the 21st century: the need for cooperation, innovation and the development of new competences. 

In the future this concept can be easily duplicated in different places and serve numerous local communities.

 

The project, in first place, concerns a heritage site located in Rokietnica, an important place on the map of unique monuments in Podkarpacie, Poland. The whole estate is located in the park, on the shore of ponds (unfortunately full of plastic at the moment). Two buildings - the palace and the granary as well as the park itself are under the protection of the Provincial Conservator of Monuments (WKZ). 

We want to give this facility a whole new life. We plan to create a space that will allow the organization of cultural events and educational activities, as well as a place for work (coworking) and rest (workation / glamping). A place that the inhabitants of the surrounding villages will be proud of, and everyone will be able to use, especially our Donors. 

 

At the moment, we need funds to start the project. Support us and join the co-founders of Innovation Manor. We have divided the project into several stages, because we want this place to start living and serving the wider community as soon as possible.

 

Stage 1 - 2022 (we are now fundraising): purchase the property from the current owners, secure it, prepare an inventory and plans for the development of the park and buildings. We will implement this stage by building a network of cooperation with universities and monument protection institutions.

Why? The buildings have not been used for several decades, they are attacked by dampness and oblivion. When we secure them, it will be easier to estimate what the next steps are and estimate costs. We also want, in cooperation with the scientific community, to create a climate-neutral project, and this requires appropriate preparation.

 

Stage 2 - 2022 - 23 (if you manage to collect now): renovate the park, create the first accommodation places, maybe a treetop path, a historical path (thanks to VR / AR technology). Here we will also cooperate with local institutions, especially in terms of revitalizing the historic park.

Why? Our project is located in the center of Rokietnica, everyone, especially children, wants it to be beautiful there. It is also important for us that from the earliest stages of work, at least part of the facility is open to the local community. We also plan to launch educational paths and workshops for young conservators, engineers, architects and people interested in acquiring new skills.

 

Stage 3 2022 - 23 (the sooner the better): renovate the granary, create a multi-functional conference room, workplaces, additional accommodation places.

Why? We want you to be able to come before everything is ready :) It is important for every building that life goes on in it. We also want pupils and students to gain new knowledge during our work.

 

Stage 4 - around 2024: renovate the palace from the inside, start work on the facade. 

Why? We have a lot of books, CDs and enthusiasm so that everyone can come to the mansion and use it for work, education and leisure, for a few moments, a few days or maybe a few weeks. Starting with the renovation of the interior after many years, the palace will finally start to live a new life.

 

Stage 5 - around 2025 - 2027: renovate the palace from the outside.

Why? The facade of the palace is under the special protection of the Monument Conservator. It will require a lot of attention, respect and therefore work and resources, we cannot start it until we are able to support ourselves, and this is partly the goal of a phased work.

 

Stage 6 from 2023 !: operate and start up new facilities in the region ... and throughout Europe. 

First come first served. The first 100 Donors will always get special treatment!

 

Getting the project featured as part of the New European Bauhaus is a valuable distinction. He says that we are looking for ideas on how to live better in times of expensive energy, expensive food, in times of uncertainty and war. How to catch a breath, meet new friends, enjoy nature and look for innovations. He also says that we know how to save the planet on our tiny rocket-style scale. And all of this is available to everyone. At this stage, do you think - are they crazy (or fake)? Please be assured that no!

 

March 8, because it is a special day, both for women all over the world (it was from the women in this project that it all began), but also for the local community, which each day commemorates the relatives they lost in 1943 during the pacification of Rokietnica and nearby villages .

The March8 Foundation was established to facilitate action and start a kind of social movement that, in a different way than before, will give new life to many forgotten places. The March8 Foundation will start its activity in Poland and in the future it will also expand its activity to the area of ​​Europe. Why is it worth saving monuments at all? They are silent witnesses to history, the work of many generations of our ancestors, places of memory and celebration of beauty. Unfortunately, they are often forgotten and sentenced to a slow but sure death. In an age of depletion of resources, it is also important to restore existing tissue as it has less environmental impact than building something from scratch. 

 

We have a Team experienced in managing complex projects, we have a detailed plan and budget. People who are passionate about our project come to us every day. Today you can become one of them! 

 

YOU: By participating in our social fundraiser, you become a Member of the cool people community. People who are really (and not on the Internet) building something together!

We are creating a place, the first in Poland, that will combine heritage (protection of monuments) and innovation, tradition and the future, all thanks to people like you.

No matter how much you pay, it is important that you enjoy it and share it. From that moment on, you join our community. Choose how you want to support us and let's go :). 

Your support is needed to get started. As soon as we get faster, you will only use / enjoy and proudly invite your friends to us ... well, it's to yourself :), and we will ensure that you will be proud / proud!

 

You say dreamers won't do it? Well :) check us out :) and you will find a nice place. Dreams come true!

 

NOTE:

The 8Marca Foundation was registered on July 1, 2022.

KRS 0000977506

REGON: 522456670, NIP: 7922316465

* Negotiations are underway to purchase the property. Should the transaction fail, the Donors will decide whether they want to allocate the funds paid in for other purposes of the Foundation, or for a full refund of their contribution.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 11

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Inne
Indywidualne podziękowanie (EN: personalised thank you card)
Wielokrotność 12, za takie hojne mnożenie należy się specjalne podziękowanie, bo każda osoba, która wpłaci taką kwotę otrzyma od nas specjalną kartkę ...
36 zł

Kupione 27

Inne
Ręcznie malowana kartka (EN: hand made post card of the Manor for your mailings)
Ręcznie malowana kartka, wykonana przez architektów z Fundacji 8Marca, to miła pamiątka, ale może też przydać się w ostatniej chwili jako awaryjny pre...
72 zł

Kupione 17 z 200

Inne
Oryginalny pin (przypinka) Innovation Manor (EN: orignal PIN of the Manor)
Za jedyne 120 zł możesz stać się szczodrym darczyńcą i posiadaczem niezwykłego pinu (przypinki) zaprojektowanego z myślą o tym projekcie. Noś dumnie s...
120 zł

Kupione 25 z 2000

Inne
Czapka z daszkiem Innovation Manor (EN: original Cap of the Manor)
Dla tych dla których pin to za mało, mamy specjalną i wyjątkową okazję poszerzenia kolekcji akcesoriów Innovation Manor o czapkę z daszkiem specjalnie...
360 zł

Kupione 3 z 1000

Inne
Kłódka na mostku na terenie Parku (EN: Your personalised padlock at the Manors bridge)
Za jedyne 600 zł oferujemy zakochanym (i nie tylko) możliwość założenia swojej kłódki z wygrawerowanymi imionami i nazwiskami na romantycznym mostku w...
600 zł

Dostępne 250 szt.

Inne
Mała kostka grawerowana w Alei Darczyńców (EN: small personalised paving)
Dla tych, którzy lubią odcisnąć swój ślad (dosłownie) mamy propozycję kupienia swojej małej kostki w Alei Darczyńców. Kostki będą wykonane z drewna a ...
1200 zł

Kupione 3 z 500

Inne
Średnia kostka grawerowana w Alei Darczyńców (EN: medium personalised paving)
Każdy z Darczyńców będzie upamiętniony w specjalnej Alei Darczyńców. Są 3 rozmiary kostek wykonanych z drewna. W tej chwili wybierasz średnią.
2400 zł

Dostępne 200 szt.

Inne
Duża kostka grawerowana w Alei Darczyńców (EN: large personalised paving)
Wybierasz największą kostkę w Alei Darczyńców. Oferujemy pełną dowolność w wyborze tekstu, może to być tylko imię i nazwisko, ale także fragment wiers...
3600 zł

Dostępne 100 szt.

Inne
Grawerowana deska na mostku (EN: personalised engraving on the bridge)
Dla amatorów romantycznych spacerów i miejsc z duszą oferujemy również możliwość wykupienia deski na mostku z wygrawerowanym dowolnym napisem; imienie...
5600 zł

Dostępne 36 szt.

Wpłaty 147

preloader

Komentarze 16

 
2500 znaków