id: e5jrp8

Dawa Sherpa idzie na Uniwersytet

Dawa Sherpa idzie na Uniwersytet

Nasi użytkownicy założyli 1 169 809 zrzutek i zebrali 1 218 854 202 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • Żegnamy was wiosennym widoczkiem, który przysłał nam Dawa, z wioski Ghunsa, gdzie mieszka ze swoją rodziną. Pozostańcie w kontakcie na FB The Wall of Shadows - Ściana Cieni DZIĘKUJEMY!!p90ced75e7dc65f0.jpeg


  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

c3374d3c5dc85d17.jpegDawa Tenzing Sherpa urodził się w małej wiosce Ghunsa, w dalekim wschodnim Nepalu, u podnóża słynnej góry Kanchenjungi. Jest jednym z czworga dzieci urodzonych w rodzinie Szerpów. Jego ojciec, Nagda Sherpa, pracuje jako tragarz wysokościowy. Zakłada liny poręczowe dla klientów oraz wprowadza ich na najwyższe szczyty. Ma na swoim koncie m.in. 9-krotne zdobycie Everestu. Pomimo imponujących osiągnięć wspinaczkowych i doświadczenia starzejącego się ojca nie stać na wysłanie swojego najmłodszego syna na studia w Katmandu. Marzeniem Dawy jest zostać lekarzem i pomagać ludziom.


bd838b1ef21604be.jpegDawę poznaliśmy podczas realizacji filmu ŚCIANA CIENI (THE WALL OF SHADOWS). Chcieliśmy opowiedzieć historię ekstremalnej wyprawy himalajskiej ale z punktu widzenia Szerpów, którzy do dziś pozostają w cieniu słynnych wypraw wysokogórskich. Podczas gdy zachodni himalaiści stają się celebrytami, Szerpowie, którzy umożliwiają dokonanie tego wyczynu i są kluczem do jego sukcesu, żyją nadal w bardzo trudnych warunkach i nieżadko są zmuszeni złamać swoje zasady i wierzenia, aby przetrwać. Nasz film opowiada historię ojca Dawy, Nagdy, który postanawia podjąć pracę na wyprawie na Kumbhakarnę, świetej górze Szerpów. Kumbhakarna, znana w naszym świecie jako Jannu, jest jednocześnie jedną z najtrudnijeszych gór świata do zdobycia. Nagda zgadza się to zrobić, pomimo lęku przed boskim gniewem, aby zarobić pieniądze na edukację Dawy. Nic nie idzie zgodnie z planem i Nagda zostaje z niczym...
Dawa jest zapalonym studentem, a jego ambicją jest studiowanie medycyny. Inspiruje go słynny Sanduk Ruit, okulista urodzony w pobliskiej  Olangchunggola, który przywrócił wzrok ponad 130 000 ludzi w Azji i Afryce. Za swoją pracę i organizację zmieniającej życie operacji zaćmy najbiedniejszym, nazywano go „Bogiem Wzroku”. W 1994 roku Ruit pomógł założyć Tilganga Institute of Ophthalmology (Instytut Okulistyki w Tilganga), który zapewnia bezpłatne leczenie osobom, których nie stać na opłacenie kosztów.W 2020 roku Dawa ukończył ostatnią klasę liceum z fantastycznym wynikiem A +. Jego stypendium i kiepskie wynagrodzenie ojca nie wystarczą jednak, aby kontynuować naukę.Zostać lekarzem w Nepalu, jak w każdym innym miejscu na świecie, to długi i kosztowny proces.


Po pierwsze, Dawa musiał zdać egzamin SEE (The Secondary Education Examination) na poziomie minimum A. Ta pierwsza trudność została pokonana. Dawa zdobył ocenę A + w swoim SEE.

Brawo Dawa !


Teraz Dawa może ubiegać się o studia medyczne na tak zwaną „plus-two college”, czyli uczelnię naukową. Ale najpierw musi przystąpić do egzaminu wstępnego. W Kathmandu znajduje się Amrit Science College o wysokim standardzie, ale konkurencja jest duża. Istnieje również szereg prywatnych szkół wyższych. Ale minimalna opłata za dwuletni kurs (w tym czesne, koszty podróży i zakwaterowania, a także materiały do ​​nauki) to oszałamiające 4500 USD.


Studiując dwa lata w szkole naukowej i przygotowując się do egzaminu maturalnego, Dawa przygotuje się również do egzaminu wstępnego do szkoły medycznej. Wymaga to dodatkowej opłaty za prywatne czesne w wysokości 500 USD.


Wreszcie, Dawa będzie gotowy do podjęcia wielkiego medycznego egzaminu wstępnego, aby zakwalifikować się do przyjęcia na studia medyczne w celu uzyskania tytułu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBB). Będzie musiał uzyskać 50% punktów z każdego przedmiotu: fizyki, chemii i biologii, aby zakwalifikować się do egzaminu wstępnego MBBS.


Reszta jest „łatwa”: cztery i pół roku studiów Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) - szkolenie na kursach klinicznych i teoretycznych oraz roczny staż. Koszt to 45000 USD. Istnieje duży wybór kursów medycznych w: Institute of Medicine, Patan Academy of Health Science, B.P. Koirala Institute of Health and Sciences, szpital uniwersytecki Tribhuvan lub Kathmandu University School of Medical Sciences.


Ale to nie koniec. Aby zostać lekarzem, Dawa będzie musiał zdać egzamin końcowy ze wszystkich dyscyplin klinicznych, aby zakwalifikować się do tytułu MBBS.


I jest jeszcze coś więcej: aby uzyskać Licencję Lekarską, Dawa musi zarejestrować się w Radzie Lekarskiej Nepalu i praktykować Allopathic System of Medicine. W tym celu Dawa musi przystąpić do egzaminu, aby zdobyć licencję lekarza na uprawianie biomedycyny w Nepalu.


Dawa będzie uczył się przez osiem lat za 50 000 dolarów.


Dawa Tenzing Sherpa to wyjątkowy i zdeterminowany student. Będzie ubiegał się (i nie mamy wątpliwości, że dostanie) o stypendium w wysokości 50% przyznawane studentom o wysokich osiągnięciach akademickich oraz pochodzącym ze środowisk marginalnych i grup znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jeśli Dawa Tenzing może to zrobić, my też!


POZWÓL NAM POMÓC DAWIE W OSIĄGNIĘCIU JEGO MARZENIA


Naszym celem jest poniesienie POŁOWY OPŁAT za jego dalsząedukację, czyli 25 000 USD.

Dawa będzie musiał sam zorganizować fundusze na pokrycie połowy kosztów, ucząc się bardzo ciężko. Możesz to zrobić, Dawa!


Nasza akcja zbiórki dla chłopca ze społeczności Szerpów, to nasz hołd dla tych, którzy przez dziesięciolecia umożliwili nam odkrywanie Himalajów i możliwość zobaczenia ich piękna. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się udowodnić, że nie tylko poszerzyliśmy nasze horyzonty geograficzne, ale także nasze zrozumienie społeczne i kulturowe oraz empatię.


p9648fda6c692da0.jpeg

English below:

f6481a73d01f02e9.jpegDawa Tenzing Sherpa was born in a small village of Ghunsa in the remote part of East Nepal, at the foot of the famous Kanchenjunga mountain. He is one of four children born to a Sherpa family. His father, Nagda Sherpa is a climbing Sherpa and has worked all his life helping climbing expeditions from all over the world. Despite his impressive climbing achievements and experience, the aging father cannot afford to send his youngest son to the college in Kathmandu. Dawa’s dream is to be a doctor and help people.

x500ec92218f28f8.jpegWe met Dawa while making the film THE WALL OF SHADOWS. We wanted to make a story that will pay respect to Sherpas, who, until this day, remain in shadows of famous Himalayan expeditions from the West and the East. While the western climbers become celebrities, the Sherpas, who make the feat possible and are the key to its success, live in poor conditions, often compromising their personal beliefs in order to take on jobs that pay the profit. Our film tells a story of Dawa’s father, Nagda who decides to climb Kumbhakarna, the last remaining holy mountain in the East Nepal never to be conquered by climbing women and men, also one of the most difficult climbs in the world. He agrees to do so, despite the fear of the mountain deity, to earn extra money for Dawa’s education. Nothing goes according to plan and Nagda is left with nothing.Dawa is a keen student and his ambition is to study medicine. He is inspired by the famous Sanduk Ruit, an eye surgeon, born in nearby  Olangchunggola , who has restored the sight of over 130,000 people across Asia and Africa. For his work in taking quality, life-transforming cataract surgery to the poorest, he has been referred to as the "God of Sight". In 1994, Ruit helped found the Tilganga Institute of Ophthalmology, which provides free treatment to those who cannot afford to pay.
In 2020 Dawa completed his final year of secondary school with a fantastic A+ result. His scholarship and father’s poor pay, however will not be enough to continue the route he has set his eyes on.

To become a doctor in Nepal, like anywhere else in the world, it is a long and costly process.

Firstly, Dawa needed to finish his SEE (The Secondary Education Examination) at A grade minimum. This fist hurdle has been overcome. Dawa achieved A+ in his SEE. Well done, Dawa!!


Now, Dawa can apply to so called ‘plus-two college’, a science college, to pursue medical degree. But needs to sit for the entry exam first. In Kathmandu, the high standard Amrit Science College is based, but the competition is high. There is also a range of private colleges. But the minimum fee for two-year course (including tuition, travel, and accommodation fees as well as studying materials) is a staggering $4500.

While studying two years in the science college for the Science Major High School Certificate, Dawa will prepare himself for medical school entry exam. This requires extra private tuition fee of $500.

Finally, Dawa will be ready to attempt the grand medical entrance exam to qualify for the admission in medical college to pursue Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBs). He will be required to achieve 50% marks in each subject: physics, chemistry and biology to qualify for MBBS entrance examination.


The rest is ‘easy’: four and a half years of Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) degree - training on the clinical and theoretical courses plus one year of Internship. The cost is $45000. There is a nice choice of medical courses at: Institute of Medicine, Patan Academy of Health Science, B.P. Koirala Institute of Health and Sciences, Tribhuvan University Teaching hospital or Kathmandu University School of Medical Sciences.


Hang on, not yet. To become a doctor, Dawa will need to pass the final examination in all clinical disciplines to qualify for the MBBS Degree.


And there is a bit more: to get Medical License, Dawa has to register with the Nepal Medical Council and practice Allopathic System of Medicine in Nepal. For this, Dawa must sit for an examination to earn the medical license to practice biomedicine in Nepal.


Dawa will be studying for eight years at the cost of $ 50,000.


Dawa Tenzing Sherpa is an exceptional and determined student. He will apply (and fingers crossed will get!!) the scholarship of 50% granted to students of high academic merit and from marginal communities as well as economically underprivileged groups.


If Dawa Tenzing can do it, so do we!


LET US HELP DAWA TO ACHIEVE HIS DREAM


Our aim is to rise HALF OF THE FEES that is $ 25,000.


Dawa will need to pull off his half, studying extremely hard. You can do it, Dawa!

This will be our tribute to a boy from the Sherpa community, who for decades enabled us to climb Himalayas and delight in their beauty. We hope to prove that they not only helped to broaden our geographical horizons but our social and cultural understanding and empathy.


j4f4e141a463f892.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1081

preloader

Komentarze 17

 
2500 znaków