Autyzm - Kuba prosi o pomoc na swoje leczenie i reahabilitację. koniec za 253 dni ID: e6zphd

Autyzm - Kuba prosi o pomoc na swoje leczenie i reahabilitację.

Zebrano 3 191 zł
z kwoty 30 000 zł

10 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

823
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Nasz Syn nazywa się Jakub i ma teraz 15 lat.
Od małego dziecka ciężko choruje na Autyzm oraz padaczkę skroniową.
Tej ciężkiej choroby nie zawsze widać na jego twarzy dlatego mało kto wie jeśli bliżej go nie zna,- jak bardzo często cierpi i jak bardzo ciężko musi walczyć w każdym dniu swojego życia i ile już w nim przeszedł wraz ze swoimi najbliższymi. Ile bólu, poniżenia, smutku, samotności, odrzucenia, niezrozumienia, kpin, wykluczenia, braku nadziei.......
Walczy z swoją chorobą i ciężko pracuje -pomimo czasem wielu łez i cierpienia i dzięki temu osiąga efekty swojej terapii i leczenia.

Obecnie chcielibyśmy zacząć leczenie Jakuba w fundacji:

https://pl-pl.facebook.com/pg/krolismok/about/?ref=page_internal


Leczenie daje szanse na poprawę mojego stanu zdrowia. Turnusy rehabilitacyjne są jednak bardzo drogie. Chcielibyśmy skorzystać przynajmniej z części poniżej.

Koszt turnusu z strony fundacji:

– Korekta kręgosłupa – 650 euro (10 zabiegów po 40 minut).

– Neurorehabilitacja – 350 euro (10 zabiegów po 60 minut). Korekta kręgosłupa i neurorehabilitacja to terapie w stosunku do siebie komplementarne. Stanowią podstawę dla dzieci, zwłaszcza tych, które rozpoczynają proces rehabilitacji metodą doktora Vela.

– Terapia u neurologa – 700 euro (10 zabiegów po 60 minut).

– Tlenoterapia tlenem singletowym (link) – 200 euro (10 zabiegów od 3 do 9 minut).

– Kinezjotaping – 5 euro

– Kinezjoterapia (nie na każdym turnusie) – 350 euro (10 zabiegów po 45 minut)

– Terapia czaszkowo-krzyżowa (nie na każdym turnusie) – 300 euro (10 zabiegów po 30 minut)

Inna pomoc.
Przygarnęliśmy wyrzuconego wspaniałego kota Lucka. Lucek Jest ulubieńcem domowników. Pomaga Kubie poprzez felinoterapie. Jakub bardzo go kocha uczy się dzięki niemu kontaktów i delikatności. Na twarzy Jakuba od lat Tata nie widział takiego uśmiechu prawdziwej radości kiedy go zobaczył i dowiedział się że będzie z nami...

Co to jest?
https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia

https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html

Kot w domu to także duże wyzwanie i dodatkowe nie małe dla nas koszty.

Od ponad roku Mama Jakuba choruje przewlekle na chorobę autoimmunologiczną która spowodowała, iż nie jest w stanie pracować. Nie wiemy co będzie dalej jednakże zarówno my Rodzice jak i nasze dzieci w tym nasza 8 letnia Córka wspieramy się jak możemy choć jest coraz trudniej. Jakub ma takie marzenia jak w miarę aktualny komputer PC z dostępem do internetu, czy konsolę z grami typu wyścigi czy zręcznościowe by ćwiczyć koordynację ruchową. Ma z tym problem. Bardzo lubi oglądać filmy o mikserach, kosiarkach i innych tego typu urządzeniach.
Jakub powinien jeździć na turnusy rehabilitacyjne dla autystów ale są one bardzo drogie kwoty rzędu 8000 zł i więcej....


Jeśli z jakiś względów wolisz pomóc Jakubowi wpłacając 1% lub dowolne datki na jego subkonto w OPP zapraszamy na stronę:

http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R

Bardzo Wam Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas i pomoc
Rodzice Jakuba

Our son is called Jakub and is now 15 years old.
He has been suffering from Autism and temporal lobe epilepsy since childhood.
This serious illness is not always visible on his face, so hardly anyone knows if he does not know him much, - how often he suffers and how hard he has to fight every day of my life and how much he has passed with his relatives. How much pain, humiliation, sadness, loneliness, rejection, misunderstanding, mockery, exclusion, hopelessness .......
He fights his illness and works hard - despite sometimes many tears and suffering and thanks to this he achieves the effects of his treatment and treatment.

Currently, we would like to start Jakub's treatment in the foundation:

http://www.krolismok.pl http://www.krolismok.pl/o-nas

Treatment gives me the chance to improve my health. However, rehabilitation stays are very expensive. We would like to use at least the part below.

The cost of the stay from the foundation:

- Correction of the spine - 650 euros (10 treatments after 40 minutes).

- Neurorehabilitation - 350 euros (10 treatments after 60 minutes). Correction of the spine and neurorehabilitation are complementary therapies. They are the basis for children, especially those who begin the rehabilitation process using the Dr. Vela method.

- Therapy with a neurologist - 700 Euro (10 treatments after 60 minutes).

- Oxygen oxygen singlet (link) - 200 euros (10 treatments from 3 to 9 minutes).

- Kinesitheraping - 5 euros

- Kinesiotherapy (not on every turn) - 350 euros (10 treatments after 45 minutes)

- Cranio-sacral therapy (not on every turn) - 300 euro (10 treatments after 30 minutes)

Other help.
We took in the exquisite cat Lucka. Lucek Is a household favorite. He helps Cuba through felinotherapy. Jakub loves him very much, he learns from him contacts and gentleness. On Jakub's face for years, Dad did not see such a smile of real joy when he saw him and he found out he would be with us ...

What is this?
https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia

https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html

A cat at home is also a big challenge and additional costs are not small for us.

For over a year, Mama Jakub has been chronically ill for an autoimmune disease which meant that she is unable to work. We do not know what will happen next, however, both parents and our children, including our 8-year-old daughter, support each other as we can, although it is getting harder and harder. Jakub has such dreams as an up-to-date PC with access to the Internet, or a console with games like races or arcade to practice motor coordination. He has a problem with that. He likes watching movies about mixers, lawn mowers and other such devices.
Jakub should go on rehabilitation for autistic people, but they are very expensive amounts of PLN 8,000 and more ....


If for some reason you prefer to help Jakub by paying 1% or any donations to his sub-account in OPP, please visit:

http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R

Thank you very much for all your time and help
Jakub's parents
Call for help,

WHEN A CHILD IS SMILING , THE WHOLE WORLD IS SMILING TOO- Janusz Korczak

My son-Kubus-on the picture, is counting so much on goodhearted people help.

Every amount of money counts, even the smallest one.

Jakub is attending various of therapy such as: speech, neurospeach, hipoteraphy, swimming. They are all necessary for his healthy growth, social skills, ans basic social functions, communication. Therapy rates are between $10-$40--(each). Jakub is having 5 of those a week. It is easy to calculate how expansive they are.

Additionally Jakub is receiving dietary (nutritional) supplements, such as: aloes, organ oil, oenothera oil, noni,manuka honey, oregasept and many others. Without those -boosters- he is often sick,and not eating at all. Chlorprotixen and other prescribed sleeping medications are necessary, without them he only sleeps 3 hr in 24hr.
Jakub needs professional rehabilitation sessions, but unfortunately the cost of those sessions is unreachable for us. For example:Tairon, PFRON-National Rehabilitation Foundation for Disabled in Poland is subsidizing sessions to the maximum of $530, and cost of mother's staying with a child is around $2000. Besides this, Jacub needs educational aids ,which aren't cheep, for example from firm Amigo, Alexander.

I trust in God, that he works through people, and will sent helping angels.


Nazywam się Jakub i mam teraz 14 lat.
Od małego dziecka ciężko choruję na Autyzm oraz padaczkę skroniową.
Tej ciężkiej choroby nie zawsze widać na mojej twarzy dlatego mało kto wie jeśli mnie bliżej nie zna,- jak bardzo często cierpię i jak bardzo ciężko muszę walczyć w każdym dniu mojego życia i ile już w nim przeszedłem wraz z moimi najbliższymi. Ile bólu, poniżenia, smutku, samotności, odrzucenia, niezrozumienia, kpin, wykluczenia, braku nadziei.......
Walczę z moją chorobą i ciężko pracuje -pomimo czasem wielu łez i cierpienia i dzięki temu osiągam efekty swojej terapii i leczenia.
Obecnie chciałbym zacząć leczenie w fundacji:

http://www.krolismok.pl/ http://www.krolismok.pl/o-nas/

Leczenie daje szanse na poprawę mojego stanu zdrowia. Turnusy rehabilitacyjne są jednak bardzo drogie. Chcielibym skorzystać przynajmniej z części poniżej.

Koszt turnusu z strony fundacji:

– Korekta kręgosłupa – 650 euro (10 zabiegów po 40 minut).

– Neurorehabilitacja – 350 euro (10 zabiegów po 60 minut). Korekta kręgosłupa i neurorehabilitacja to terapie w stosunku do siebie komplementarne. Stanowią podstawę dla dzieci, zwłaszcza tych, które rozpoczynają proces rehabilitacji metodą doktora Vela.

– Terapia u neurologa – 700 euro (10 zabiegów po 60 minut).

– Tlenoterapia tlenem singletowym (link) – 200 euro (10 zabiegów od 3 do 9 minut).

– Kinezjotaping – 5 euro

– Kinezjoterapia (nie na każdym turnusie) – 350 euro (10 zabiegów po 45 minut)

– Terapia czaszkowo-krzyżowa (nie na każdym turnusie) – 300 euro (10 zabiegów po 30 minut)

Inna pomoc.
Przygarnęliśmy wyrzuconego wspaniałego kota Lucka. Lucek Jest ulubieńcem domowników. Pomaga mi poprzez felinoterapie. Bardzo go kocham uczę się dzięki niemu kontaktów i delikatności. Na mojej twarzy od lat mój Tata nie widział takiego uśmiechu prawdziwej radości kiedy go zobaczyłem i dowiedziałem się że będzie z nami...

Co to jest?
https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia

https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html

Kot w domu to także duże wyzwanie i dodatkowe nie małe dla nas koszty.


Jeśli z jakiś względów wolisz pomóc mi wpłacając 1% lub dowolne datki na moje subkonto w OPP zapraszam na stronę:

http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R

Bardzo Wam Wszystkim dziękuję
Kuba

My name is Jakub and I am now 14 years old.
I have been suffering from Autism and temporal epilepsy since a small child.
This hard illness is not always visible on my face, so hardly anyone knows if I do not know me more, - how often I suffer and how hard I have to fight every day of my life and how much I have walked with my loved ones. How much pain, humiliation, sadness, loneliness, rejection, misunderstanding, ridicule, exclusion, hopelessness .......
I fight my illness and work hard - sometimes, many tears and suffering and thanks to this I achieve the effects of my therapy and treatment.
Currently, I would like to start treatment at the foundation:

http://www.krolismok.pl/ http://www.krolismok.pl/o-nas/

Treatment gives me the chance to improve my health. However, rehabilitation stays are very expensive. I would like to use at least the part below.

The cost of a stay from the foundation:

- Correction of the spine - 650 euros (10 treatments after 40 minutes).

- Neurorehabilitation - 350 euros (10 treatments after 60 minutes). Correction of the spine and neurorehabilitation are complementary therapies. They are the basis for children, especially those who begin the rehabilitation process using the Dr. Vela method.

- Therapy with a neurologist - 700 euros (10 treatments after 60 minutes).

- Oxygen oxygen with a singlet (link) - 200 euro (10 treatments from 3 to 9 minutes).

- Kinesitheraping - 5 euros

- Kinesiotherapy (not on every turn) - 350 euros (10 treatments after 45 minutes)

- Cranio-sacral therapy (not on every turn) - 300 euro (10 treatments after 30 minutes)

Other help.
We took in the beautiful cat Lucka. Lucek Is a household favorite. He helps me through felinotherapy. I love him very much, I learn thanks to her contacts and gentleness. On my face for years my father did not see such a smile of real joy when I saw him and I found out he would be with us ...

What is this?
https://www.kociarze.pl/aktualnosci/felinoterapia

https://miauhau.pl/czytelnia/zobacz-jak-kot-pomaga-dziewczynce-z-autyzmem-zyc-pelnia-zycia.html

A cat at home is also a big challenge and additional costs are not small for us.


If for some reason you prefer to help me by paying 1% or any donations to my sub account in OPP, please visit:

http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=167/R

Thank you very much to everyone
KubaCall for help,

WHEN A CHILD IS SMILING , THE WHOLE WORLD IS SMILING TOO- Janusz Korczak

My son-Kubus-on the picture, is counting so much on goodhearted people help.

Every amount of money counts, even the smallest one.

Jakub is attending various of therapy such as: speech, neurospeach, hipoteraphy, swimming. They are all necessary for his healthy growth, social skills, ans basic social functions, communication. Therapy rates are between $10-$40--(each). Jakub is having 5 of those a week. It is easy to calculate how expansive they are.

Additionally Jakub is receiving dietary (nutritional) supplements, such as: aloes, organ oil, oenothera oil, noni,manuka honey, oregasept and many others. Without those -boosters- he is often sick,and not eating at all. Chlorprotixen and other prescribed sleeping medications are necessary, without them he only sleeps 3 hr in 24hr.
Jakub needs professional rehabilitation sessions, but unfortunately the cost of those sessions is unreachable for us. For example:Tairon, PFRON-National Rehabilitation Foundation for Disabled in Poland is subsidizing sessions to the maximum of $530, and cost of mother's staying with a child is around $2000. Besides this, Jacub needs educational aids ,which aren't cheep, for example from firm Amigo, Alexander.

I trust in God, that he works through people, and will sent helping angels.

Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)


Tytuł Twojego zdjęcia.

Co przedstawia?

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Nasi użytkownicy założyli

373 715 zrzutek

Pomóż zebrać 30 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

823
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.