id: e9uyp3

Pomóż nam poszukiwać ludzi zaginionych

Pomóż nam poszukiwać ludzi zaginionych

Nasi użytkownicy założyli 1 015 255 zrzutek i zebrali 1 062 191 097 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1


 • STATUT
  FUNDACJI ZAGINIENI  ROZDZIAŁ 1


  Przepisy ogólne


  §1


  1.„Zaginieni”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16.10.2020 roku w Kancelarii Notarialnej Marcin Dębski Agnieszka Arcyman-Małkowska Spółka Cywilna w Gdańsku, przed notariuszem Marcinem Dębskim, przez Piotra Druzda, Igę Ore-Ofe oraz Ninę Jaszewską zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 44, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.


  §2

  1.Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.


  2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą Smolnica.


  3.Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  4.Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.


  5.W kontaktach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.


  §3


  1.Fundacja może tworzyć podległe sobie krajowe i zagraniczne oddziały, zakłady, filie oraz przystępować do spółdzielni.


  2.Fundacja może ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, a także nie posiadającym osobowości prawnej instytucjom zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.


  3.Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna lub tożsama z celami statutowymi Fundacji.


  4.Fundacja może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych oraz podejmować z nimi współpracę.


  §4


  1.Ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej.


  ROZDZIAŁ 2


  Cele i zasady działania Fundacji


  §5


  Celami Fundacji są:


  1.Poszukiwania osób zaginionych w kraju i za granicą bez względu na charakter i czas zaginięcia


  2.Wszechstronna pomoc rodzinom i bliskim osób zaginionych w poszukiwania-ch lub w organizacji poszukiwań, także akcji poszukiwawczych w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania takich jak zaginięcie dziecka, oso-by starszej lub chorej


  3.Wsparcie osób odnalezionych i ich rodzin.


  4.Informowanie opinii publicznej o problemach psychospołecznych, które mogą prowadzić do zaginięcia oraz o konsekwencjach zaginięcia bliskiej osoby dla jej rodziny, jak i przeciwdziałanie tym problemom.


  5.Działania prewencyjne, przeciwdziałające przemocy, podnoszące bezpieczeństwo i jakość życia kobiet.


  6. Promocja idei wolontariatu.  §6


  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


  1.Stworzenie oraz prowadzenie własnej Bazy Danych Osób Zaginionych.


  2.Publikację i kolportowanie zdjęć osób zaginionych oraz współpracę ze środ-kami masowego przekazu w zakresie poszukiwań osób zaginionych.


  3.Poradnictwo obywatelskie czyli udzielanie porad przez prawników, pracow-


  ników socjalnych, psychologów oraz specjalistów ds. poszukiwań.


  4.Współpracę z organizacjami poza granicami Polski, które zajmują się poszu-


  kiwaniem osób zaginionych.


  5.Prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji prawno-socjalnej rodzin osób zaginionych, zwłaszcza poprzez informowanie o istniejących przepisach.


  6.Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie opra-cowań w zakresie problemu dot. zaginięcia osoby dla wolontariuszy Fundacji, specjalistów z policji, służb socjalnych, psychologów, prawników, dziennikarzy oraz dla organizacji pozarządowych, których działanie jest zgodne z celami Fundacji.


  7.Organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych oraz rodzin w ża-łobie. Powoływanie grup wsparcia w lokalnych środowiskach a także w Inter - necie.


  8.Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organiza-cjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzie-ży, osobom starszym i chorym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


  9.Współpracę z policją w zakresie poszukiwania osób zaginionych.


  10.Poradnictwo w sprawach osób rozdzielonych z rodzinami w przeszłości w wyniku zdarzeń losowych. Pomoc w odbudowie więzów rodzinnych.


  11.Prowadzenie programów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych, pomocowych i informacyjnych, w zakresie problematyki zaginięć.


  12.Prowadzenie czatów oraz telefonicznych linii wsparcia dla osób zwracający-ch się do Fundacji o pomoc.


  13.Poszukiwania zaginionych osób w terenie, dzięki grupom poszukiwawczym składającym się z wolontariuszy pracujących dla Fundacji.


  14.Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy finansowej ofiarom, świadkom prze-stępstw i osobom potrzebującym.


  15.Organizowanie spotkań i konferencji służących wymianie poglądów i do-świadczeń osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Funda-cji.


  16.Finansowanie kosztów zorganizowanego odpoczynku oraz zajęć pozalekcyj-nych (sportowych, kulturalnych) dla dzieci i młodzieży.


  17.Prowadzenie akcji dobroczynnych, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.


  18.Prowadzenie działalności wydawniczej.


  19.Organizowanie kursów samoobrony, prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, wykładów, akcji informacyjnych oraz wszelkich innych warsztatów, spotkań oraz kampanii społecznych w obszarze przeciwdziałania przemo-cy.


  20.Organizowanie warsztatów, wykładów, kursów, spotkań oraz kampanii społecznych o charakterze rozwojowym dedykowanych kobietom.


  21.Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.
  §7


  1.Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników.


  2.Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi podmiotami, instytucjami, organizacjami oraz oso-bami prywatnymi, na rzecz osiągania wspólnych celów statutowych.


  3.Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, czę-ściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyska-niu niezbędnych funduszy, wsparcia rzeczowego lub merytorycznego.


  ROZDZIAŁ 3


  Majątek i dochody Fundacji


  § 8


  Majątek Fundacji stanowią:
  1. Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł, wniesiony przez Fundatorów.

  2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.


  § 9

  1.Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.


  2.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.


  3.Dotacji celowych, subwencji i grantów.


  4.Odsetek, dywidend i zysków z akcji, lokat, funduszy, udziałów oraz inny-ch instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.


  5.Działalności odpłatnej.


  § 10

  1.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w wa-lutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.


  2.Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację nie mogą stanowić źró - dła zysków dla Fundatora, donatorów oraz członków organów Fundacji.


  3.Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.


  • 11


  1.Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim mająt-kiem w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie wspomnianych organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku po-krewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowac-twa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobie-nia, opieki lub kurateli.


  1. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bez-płatnie lub na preferencyjnych warunkach.


  Rozdział 4


  Organy władzy i organizacja Fundacji


  § 12


  1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w treści Statutu „Zarządem”.


  2. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.

  13


  1.Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.


  2.Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.


  3.Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członek Zarządu może być wybrany na kolejne kadencje.


  4.Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatorów działających łącznie.


  5.Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie tej funkcji, nienależytego wy-pełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu oraz z innych istotnych przyczyn.


  6.W zakresie organizacji pracy i osiągania celów statutowych Fundacji, Zarząd jest samodzielny i może kształtować strukturę organizacyjną zgodnie z potrzebami.


  7.Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje oraz przewodniczy im Pre-zes Zarządu.


  8.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


  9.Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.


  10.Do oceny, bądź merytorycznego wsparcia podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, Zarząd może powoływać ekspertów, komisje, konsultantów, przedstawicieli, rady spośród specjalistów lub praktyków oraz zlecać im wykonanie odpowiednich analiz.


  11.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania daną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

  12.Zaciąganie zobowiązań przez Fundację, dysponowanie jej majątkiem, lub wszelkie inne decyzje finansowe na kwotę większą niż 10 000,00 PLN, podejmowane przez Członka Zarządu, wymagają pisemnej zgody Fundatorów działających łącznie.


  § 14


  Do zadań Zarządu należy:


  1.Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji oraz spra - wowanie zarządzania nad jej majątkiem.


  2.Opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, rocznych planów, przedstawianie wniosków Fundatorom.


  3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie rocznych planów finansowych, regulaminów, podejmowanie decy-zji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.


  4.Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.


  5.Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji, podmiotów oraz o ich tworzeniu.


  6.Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na działalno-ść statutową Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.


  7.Uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji wraz z ustaleniem wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.


  8.Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji, podmiotów oraz o ich tworzeniu.


  15


  1.Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania każdy Członek Zarządu samodzielnie.
  16


  1.Zmiany w Statucie są dokonywane przez Fundatorów działających łącznie. Mają on również prawo do zmiany celu i nazwy Fundacji.


  2.Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warun-kach określonych uchwałą obydwu Fundacji.


  3.Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z innym podmiotem podejmują Fundatorzy działający łącznie, w formie uchwały.
  17


  1.Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych oraz w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.


  2.Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy działający łącznie.


  3.W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Fundatorzy ustanawiają Likwi-datora.


  18


  1.Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Fundatorami.

  19


  1.Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem tre-ści przepisu art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.


  20


  1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.


  21


  1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do KRS.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

FUNDACJA ZAGINIENI - KRS: 0000870180

Wspomóż nas choćby najmniejszą kwotą, abyśmy mogli rozwijać skrzydła nowej Fundacji Zaginieni. 


Plany mamy ogromne, a co najważniejsze - jesteśmy pewne, że wszystkie stopniowo z powodzeniem zrealizujemy. Potrzebujemy jednak Waszego wsparcia na niezbędne do ich realizacji narzędzia. 


Poszukiwania osób zaginionych, pomoc psychologiczna wszystkim potrzebującym pozostającym w kryzysie psychicznym, działania prewencyjne, realizowanie kampanii społecznych, w końcu działań pomocowych skierowanych do rodzin osób zaginionych tak, aby nie czuły się samotne. To dla nas priorytety, które są stałym elementem naszej pracy, rozmów i przemyśleń. Działamy cały czas, stale doskonaląc swoją pracę dla Fundacji.


ZBIERAMY M.IN. NA PSYCHOLOGA INTERWENCYJNEGO, PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE DO POSZUKIWAŃ (M.IN. KAMIZELKI ODBLASKOWE I LATARKI ORAZ CIEPŁE NAPOJE DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W POSZUKIWANIACH), DRUK PLAKATÓW, MATERIAŁY BIUROWE, PROGRAMY KOMPUTEROWE, SZKOLENIA I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ. 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 105

AT
Detektyw
ukryta
AT
Angie
ukryta
PO
Poczęty
50 zł
IO
Blanka
20 zł
DZ
Dorota Ziółkowska
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
AT
Angie
ukryta
SI
Shchur Iryna
100 zł
AM
Ada
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 7

 
2500 znaków