id: erf7vz

YES, WE CARE ! Life Amulance for Ukraine / YES, WE CARE ! Life Amulance for Ukraine

YES, WE CARE ! Life Amulance for Ukraine / YES, WE CARE ! Life Amulance for Ukraine

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 066 784 zrzutki i zebrali 1 162 200 267 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Drodzy Przyjaciele,

Wspólnie z lekarzami, naszymi przyjaciółmi w Polsce i za granicą mobilizujemy się, aby zakupić jak najwięcej karetek i sprzętu medycznego dla szpitali w Ukrainie. Mamy pełną wiedzę, doświadczenie i kontakty, żeby pomoc celowa była przeprowadzona sprawnie i dotarła bezpośrednio do szpitali. Międzynarodowa firma Falck weryfikuje dostępność karetek do zakupu w Polsce i Europie i gwarantuje najlepszy stosunek ceny do jakości.

Jesteśmy w stałym kontakcie z lekarzami szczególnie w szpitalu w Ruvni oraz organizacją NGO Szpitalników działającą na Ukrainie, którzy na bieżąco informują nas o najpilniejszych potrzebach. Z minuty na minutę sytuacja w Ukrainie się pogarsza. Nie czekajmy!

Akcję prowadzimy wspólnie z NGO KIK (Klub Inteligencji Katolickiej), który od wielu lat realizuje systematycznie pomoc, w tym dla Ukrainy od 2014 roku. KIK utworzył specjalne subkonto, na które możecie Państwo wpłacać każdą możliwą sumę (z wpłat i wydatków będziemy rozliczać się publicznie). Każdy gest, każda minuta, każda złotówka, euro, dolar ratują ludzkie życie. To jest bezcenne!

Dziękujemy za Waszą pomoc, możecie być pewni, że trafi tam, gdzie jest najbardziej

potrzebna!

Anna Dobrowolska-Górska - inicjatorka i koordynatorka

akcji.


KIK mBank SWIFT BREXPLPWXXX

tytuł przelewu darowizna na cele statutowe - Ukraina

Ambulanse - sprzęt medyczny

IBAN PL 04 1140 2062 0000 4445 3900 1011


W akcj “YES, WE CARE ! Life Ambulance for Ukraine“ udział biorą:

Jacek Jassem, Ph.D., Professor and Head Department of Oncology & Radiotherapy, Medical University of Gdańsk


Jarosław J. Fedorowski, M.D., Ph.D., MBA, FACP, FESC, FPAMC, Professor and President of the PFSz (Polish Hospital Federation), Governor, European International Hospital Federation HOPE, Polish Association of Managed Care, Polish Medical Mission, Fundacja Nie Widać Po Mnie


Wojciech Lisik, M.D., PhD, MBA, Professor and Vice-President of the Medical University of Warsaw, The Department of General and Transplantation Surgery


Roman Danielewicz, M.D., Ph.D., Professor, Department of General and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw

 

Stanislaw Stepkowski, D.V.M, Ph.D., D.Sc., Professor, Medical Microbiology and Immunology, University of Toledo College of Medicine, United States


Maciej Banach, M.D., Ph.D., FAHA, FNLA, FESC, Professor, Secretary of the European Atherosclerosis Society (EAS), CMO at Nomi Biotech Corporation, President of the International Lipid Expert Panel (ILEP), Deputy EiC of EHJ Open


Janusz Heitzman, M.D., Ph.D., Professor, Head of the Forensic Psychiatry Clinic, the Institute of Psychiatry and Neurology vice-president of the Polish Psychiatric Association, member of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences


Tomasz Szczepański, M.D., Ph.D., Professor, Rector of Medical University of Silesia,President PTOHD


Maciej Romanowski, M.D., Ph.D., Associate Professor, Department of General and

Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw


Maciej Zarębiński, M.D., Ph.D., Head of Invasive Cardiology Department, SPS Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, Head of Invasive Cardiology Department, Medical Faculty, Łazarski University, Warsaw


Marcin Stajszczyk, M.D., Ph.D., Head of the Department of Rheumatology and Autoimmune Diseases, Silesian Center for Rheumatology)


Katarzyna Czajka, President Falck Medycyna


Partnerzy akcji:

Marek Goliszewski, założyciel i Prezes BCC (Business Centre Club)


Kancelaria KPGZ radcy prawnego Michała Modro, która zabezpiecza zakup karetek pod względem prawno - podatkowym (akcyzy) i oferuje swoje doświadczenie na rynku medycznym, m.in. w przekazaniu Ukrainie 18 karetek,

FALCK – firma weryfikuje dostępność karetek do zakupu w Polsce i Europie i gwarantujenaj lepszy stosunek ceny do jakości,


Polska Federacja Szpitali,


Organizacja HOPE Exchange,


Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia,


Studenci prestiżowej szkoły filmowej La fémis w Paryżu, którzy zaangażowali się w tworzenie komunikatów w mediach społecznościowych


Piotr Młodożeniec - polski grafik, malarz, rysownik, ilustrator, autor animowanych filmów,

który stworzył logo akcji


Michał Modro - radca prawny, przedstawiciel w Zespole Trójstronnym ds. Zdrowia przy

Ministerstwie Zdrowia Drodzy Przyjny, przedstawiciel w Zespole Trójstronnym ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia


KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) - stowarzyszenie założone w 1956 roku zrzeszającym 2000 katolickich intelektualistów. Od początku istnienia członkowie KIK-u są bardzo zaangażowani we wsparcie społeczeństw w Europie Wschodniej w tym także w Ukrainie.

W związku z wojną w Ukrainie, KIK zaangażował się w pomoc ludziom z terenów ogarniętych konfliktem poprzez:

- ewakuację z terenów Ukrainy niepełnosprawnych dzieci (do tej pory udało się zapewnić

miejsce w wyspecjalizowanych ośrodkach 140 chorym dzieciom).

- organizację w polskich szkołach tzw. świetlic popołudniowych (gdzie dzieci mogą spędzić

czas z wolontariuszami rozmawiając z nimi w obecności tłumacza).

- otwarcie darmowego hostelu dla nieukraińskich uchodźców z Ukrainy.

- tworzenie bazy mieszkań, w którym mogliby zatrzymać się Ukraińcy

- pomoc w przejeździe oraz zakwaterowaniu ukraińskich księży, którzy mogliby podjąć się

opieki duszpasterskiej w Polsce.

- zbiórki środków pieniężnych i materialnych dla szpitali polowych w Ukrainie

- pomoc psychologiczną, psychiatryczną, prawną dla wolontariuszy i uchodźców.

Przez lata KIK zbudował bazę zaufanych partnerów w Ukrainie. I właśnie teraz, w obliczu wojny, wszystkie narzędzia i umiejętności, dzięki którym potrafimy efektywnie pomagać, oddają na rzecz Ukrainy.

English below:

Dear friends:

Together with physicians and all our friends in Poland and around the world, we are doing what we can to purchase ambulances and medical equipment for Ukraine. We have the knowledge, experience, and contacts to ensure that this targeted aid is carried out efficiently to reach hospitals in Ukraine. International company Falck verifies the availability of ambulances for purchase in Poland and Europe and guarantees the best price-quality ratio.

Specifically, we are in contact with the medical staff at the hospital in Rivne as well as with the Hospital Workers; NGO (Non-governmental Organization) in Ukraine. They keep us informed of the most urgent current needs. The situation in Ukraine is getting worse by the minute. We should not wait, and we should act now!

The relief effort is carried out together with the NGO (Non-governmental Organization) KIK (Club of Catholic Intelligentsia) which has been providing a continuous aid for many years, including for Ukraine since 2014. KIK has set up a special sub-account to where you can donate every possible amount (we will publicly report on all donations and all expenses).

Every gesture, every minute, every amount of money (zloty, euro, or dollar) saves human

lives. This is priceless!


Thank you for your help, you can rest assured that it will go where it is most needed!

Anna Dobrowolska-Górska – initiator, campaign coordinator.


Collection for ambulances : YES, WE CARE! Life AMBULANCE For UKRAINE


KIK mBank SWIFT BREXPLPWXXX

transfer title: donation for statutory purposes - Ukraine

Ambulances - medical equipment

IBAN PL 04 1140 2062 0000 4445 3900 1011


Participating in the relief effort are:

Jacek Jassem, Ph.D., Professor and Head Department of Oncology & Radiotherapy, Medical University of Gdańsk


Jarosław J. Fedorowski, M.D., Ph.D., MBA, FACP, FESC, FPAMC, Professor and President of the PFSz (Polish Hospital Federation), Governor, European International Hospital Federation HOPE, Polish Association of Managed Care, Polish Medical Mission, Fundacja Nie Widać Po Mnie


Wojciech Lisik, M.D., PhD, MBA, Professor and Vice-President of the Medical University of Warsaw, The Department of General and Transplantation Surgery


Roman Danielewicz, M.D., Ph.D., Professor, Department of General and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw


Stanislaw Stepkowski, D.V.M, Ph.D., D.Sc., Professor, Medical Microbiology and Immunology, University of Toledo College of Medicine, United States


Maciej Banach, M.D., Ph.D., FAHA, FNLA, FESC, Professor, Secretary of the European Atherosclerosis Society (EAS), CMO at Nomi Biotech Corporation, President of the International Lipid Expert Panel (ILEP), Deputy EiC of EHJ Open


Janusz Heitzman, M.D., Ph.D., Professor, Head of the Forensic Psychiatry Clinic, the Institute of Psychiatry and Neurology vice-president of the Polish Psychiatric Association, member of the Public Health Committee of the Polish Academy of Sciences


Tomasz Szczepański, M.D., Ph.D., Professor, Rector of Medical University of Silesia,President PTOHD


Maciej Romanowski, M.D., Ph.D., Associate Professor, Department of General and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw


Maciej Zarębiński, M.D., Ph.D., Head of Invasive Cardiology Department, SPS Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, Head of Invasive Cardiology Department, Medical Faculty, Łazarski University, Warsaw


Marcin Stajszczyk, M.D., Ph.D., Head of the Department of Rheumatology and Autoimmune Diseases, Silesian Center for Rheumatology)


Katarzyna Czajka, President Falck Medycyna


Action partners:

Marek Goliszewski, founder and CEO BCC (Business Centre Club)


KPGZ Law Firm of legal advisor Michał Modro, which secures the purchase of ambulances in

terms of legal and tax (excise duty) and offers its experience in the medical market, including

the transfer of 18 ambulances to Ukraine,


FALCK - the company verifies the availability of ambulances for purchase in Poland and Eu#rope

and guarantees the best value for money,


Polish Federation of Hospitals,


Polish Association of Managed Care,


HOPE Exchange organization,


Students from the prestigious La fémis film school in Paris who have been involved in cre#ating

social media messages,


Piotr Młodożeniec - Polish graphic artist, painter, illustrator, author of animated films, who

created the logo of the action


Michał Modro, Legal Counsel, Partner KPGZ, Representative of employers in the Tripartite

Team at the Minister of Health


Because of the war in Ukraine, the Club of Catholic Inteligentsia has been involved in helping

people in the conflict areas by:

- evacuating disabled children from Ukraine (so far we have managed to provide places in spe-

cialized centers for 140 sick children).

- organizing afternoon common rooms in Polish schools (where children can spend >me with

volunteers talking to them in the presence of an interpreter).

- opening a free hostel for non-Ukrainian refugees from Ukraine. - Creating a database of

apartments where Ukrainians could stay.

- assisting in the transit and accommodation of Ukrainian priests who could take up pastoral

care in Poland.

- collection of financial and material resources for field hospitals in Ukraine - Psychological,

psychiatric and legal help for volunteers and refugees.

Over the years, Club of Catholic Intelligentsia has built a base of trusted partners in Ukraine.


And right now, in the face of war, all the tools and skills with which we are able to help effec-

tively are giving back to Ukraine.


Over the past years, Club of Catholic Intelligentsia members have been repeatedly rewarded by

the Ukrainian government for their work.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 87

JC
jerzy cielecki
168 zł
KG
Konrad Gruszecki
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
JU
Julia
250 zł
AB
Anna Batorczak
600 zł
KA
Krystyna Arnold-Szelazek
100 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
300 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków
 • JI
  Julitta Ignatjew

  Wspaniale wsparcie dla potrzebujacych pomocy w Ukrainie.

  200 zł
 • MA
  Aleksandra J

  Bardzo ważna inicjatywa, wspieram jak mogę i mam nadzieję, że pierwszy ambulans dla Ukrainy szybko od Państwa wyjedzie! Szacun dla KIK, lekarzy i wszystkich innych wspierających tę akcję!

  50 zł