id: eysvpc

Nakarm (psy)jaciół ze schroniska Promyk w Gdańsku

Nakarm (psy)jaciół ze schroniska Promyk w Gdańsku

Nasi użytkownicy założyli 1 037 808 zrzutek i zebrali 1 108 607 618 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Dzięki Wam- Wspierającym- udało się przeznaczyć na rzecz schroniska 1253 zł oraz samochód darów rzeczowych takich jak karma, zabawki oraz ręczniki. Dziękujemy!

  With your help - Supporters - we managed to hand over 1253zł (~265.41$) with car full of things like food, toys and towels. THANK YOU!

  Zapraszamy do naszej kolejnej zbiórki, w której zbieramy na chorego pieska z tego samego schroniska- Morisa!

  We encourage you to support our next collection which is for one of the dogs from Promyk Shelter- Moris!

  https://zrzutka.pl/7ewm9ayaf8e9c5049c9316.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

(ENG below)

Scalac Sp. z o.o.


W szeregach naszej firmy wyznajemy 3 zasady: Work Hard, Have Fun & Do The Right Thing. Wielu naszych pracowników adoptowało zwierzęta ze schronisk, które stały się nieodłączną częścią ich rodzin, dlatego traktujemy je jak członków zespołu. Czworonożni przyjaciele wpisują się do wartości, jakie wyznajemy, ponieważ:


Work Hard- każdy z nas wie, jak trudno nauczyć psiaka przeróżnych komend, których jako ludzie od niego wymagamy. Psy ciężko pracują, żeby zrozumieć jak funkcjonować w naszym ludzkim świecie mimo, że wszystko wokół jest bardzo ciekawe, pachnące i rozpraszające.

Have Fun- bo kto nie lubi biegać za piłką i spędzać czasu z ulubionym człowiekiem ;)

Do The Right Thing- bo psiaki zawsze są dla nas dostępne ze swoim nieskończonym zasobem bezinteresownej miłości, gotowe roztopić każde serce i pomóc w każdej sytuacji.


Niestety międzyczasie spędzania przez wielu z nas wymarzonych wakacji, musimy pamiętać, że to właśnie miesiące letnie są dla zwierząt szczególnie ciężkie, narażone są one na upał i odwodnienie. Możliwości spacerów są często ograniczone ze względu na pogodę i parzący w łapy asfalt. Dla zwierzęcych seniorów upał to znaczne obciążenie dla wydolności i szczególnie oni wymagają troski i opieki. Dodatkowo pojawia się wiele szczeniąt i kociąt, które bardzo często trafiają uratowane przez kogoś do schronisk, w których już może miejsca brakować.


Niestety ciemną stroną urlopów jest to, że wielu nieodpowiedzialnych właścicieli, porzuca swoje zwierzaki, bo nie mogą udać się z nimi na wymarzony wypoczynek. Niestety zamieniają one przytulny, domowy kąt na miejsce w schronisku.


Pragnąc odwdzięczyć się pracy, jaką wykonuje schronisko Promyk w Gdańsku, mając na uwadze jak bliskie są dla nas nasze zwierzęta i chcąc choć odrobinę lepszego życia dla schroniskowych pupili, wraz z @vixagames, @interizon i @justjoinit pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do naszej zbiórki dla schroniska.


Zróbmy razem coś dobrego dla naszych (psy)jaciół :-)


W naszej Gdańskiej siedzibie Scalac przy ul. Czesława Miłosza 9/9 zbieramy wsparcie rzeczowe dla schroniska. Jeżeli jednak ktoś nie ma możliwości dostarczenia wsparcia do siedziby, założyliśmy zbiórkę, którą można wesprzeć. Wszelkie środki zebrane na niej zostaną przekazane schronisku lub zakupione zostaną za nie potrzebne schronisku rzeczy (wedle życzenia władz schroniska). 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań można się z nami skontaktować na adres [email protected] 


Trzy słowa o partnerach naszej akcji: 


Vixa Games- przedsiębiorstwo tworzące gry komputerowe z gatunku Premium Indie o niepowtarzalnym klimacie i stylu, oraz zespole kierującym się mottem "Życie jest za krótkie, żeby grać w nudne gry"


Interizon- Pomorski Klaster ICT to jeden z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.


Just Join IT- jeden z największych portali do zatrudniania osób z branży tech w Europie. Pierwsza mapa rynku pracy w sektorze IT. Najszybciej rozwijający się job board dla rynku IT w Polsce. Z Just Join IT znajdziesz pracę łatwo, blisko i wygodnie. Skupiają tylko najlepsze software house'y, startupy i korporacje.


Scalac- Specjalizujemy się w tworzeniu systemów na dużą skalę w oparciu o Funkcjonalne Języki Programowania. Wierzymy, że naprawdę świetne produkty powstają, gdy pracodawca i pracownik idą w parze.


Dziękujemy z całego serca wszystkim tym, którzy zdecydowali się przyłączyć do naszej akcji.

(Psie)wspaniale będzie nam przekazać efekty naszej akcji dla schroniska dzięki wspólnym wysiłkom! Dziękujemy! 


[ENG]


We adhere to 3 principles in our company: Work Hard, Have Fun & Do The Right Thing. Many of our employees have adopted animals from shelters that have become an integral part of their families, so we treat them as team members. Four-legged friends fit into the values ​​we profess because:


Work Hard - each of us knows how difficult it is to teach a pooch various commands that we, as people, require from him. Dogs work hard to understand how to function in our human world even though everything around is very interesting, fragrant and distracting.

Have Fun - because who doesn't like running after the ball and spending time with their favorite people;)

Do The Right Thing - because dogs are always available to us with their infinite resource of selfless love, ready to melt every heart and help in any situation.


Unfortunately, while many of us spend our dream holidays, we must remember that it is the summer months that are particularly difficult for animals. They are exposed to heat and dehydration. Walking possibilities are often limited due to the weather and asphalt burning on the paws. For animal seniors, the heat is a significant strain on their performance and they require special care in particular. In addition, there are many puppies and kittens that very often end up in shelters rescued by someone, which may be full already.


Unfortunately, the dark side of holidays is that many irresponsible owners abandon their pets because they cannot go on a dream vacation with them. Unfortunately, they turn a cozy home corner into a place in a shelter.


Wishing to repay the work that the Promyk shelter in Gdańsk does, bearing in mind how close our animals are to us and wanting at least a little better life for shelter pets, together with @vixagames, @interizon and @justjoinit, we would like to cordially invite everyone to our collection for shelters.


Let's do something good together for our (dog)friends :-)


In our Gdańsk headquarters, Scalac at street Czesława Miłosza 9/9, we collect material support for the shelter. However, if someone is not able to provide support to the headquarters, we have set up a fundraiser that can be supported. Any funds collected on it will be transferred to the shelter or the shelter will be used to buy things needed by the shelter (as requested by the shelter authorities).


If you have any additional questions, please contact us at [email protected] 


Three words about the partners of our collection:


Vixa Games- the game development company that creates computer games from the Premium Indie genre with a unique atmosphere and style, and has a team guided by the motto "Life is too short to play boring games"


Interizon- Pomeranian ICT Cluster is one of the most dynamically developing clusters in Poland. The cluster includes, among others scientific and research units, business environment institutions and enterprises operating in the broadly understood electronic, telecommunications and IT industry as well as the field of automation and robotics.


Just Join IT- one of the largest portals for employing people from the tech industry in Europe. The first map of the labor market in the IT sector. The fastest growing job board for the IT market in Poland. With Just Join IT you will find a job easily and conveniently. They bring together only the best software houses, startups and corporations.


Scalac- We specialize in creating large-scale systems based on Functional Programming Languages. We believe that great products are made when the employer and the employee go hand in hand.


We wholeheartedly thank all those who decided to join our action.

(Dogs) it will be great to convey the effects of our action for the shelter through our joint efforts! Thank you!

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 30

 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
KM
Karo
ukryta
KA
Kasia
50 zł
AK
Artur Komorowski
100 zł
PA
Paweł
15 zł
KK
Kasia
ukryta
 
Dane ukryte
20 zł
MP
Monika
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!