id: fnasfc

Wspieramy Bank Nasion w Charkowie - National Gene Bank of Plants of Ukraine

Wspieramy Bank Nasion w Charkowie - National Gene Bank of Plants of Ukraine

Nasi użytkownicy założyli 916 665 zrzutek i zebrali 883 989 756 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki


Ukraiński Bank Nasion (National Gene Bank of Plants of Ukraine) to jeden z 10 największych banków genów na świecie. Do początku 2021 roku zebrał 151 300 okazów należących do 544 upraw i 1802 gatunków roślin.*


Niestety w wyniku rosyjskich bombardowań na Charków w maju 2022 roku bank stracił blisko 30% bezcennych nasion. Większość zasobów udało się zachować w podziemnym magazynie Narodowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Ukrainy, jednak praca instytutu jest bardzo utrudniona, a finansowanie jego pracy, z uwagi na trwającą wojnę, ograniczona. Razem możemy pomóc odbudować bezcenne dla całej dla ludzkości zasoby. 

m31bf237e230bfb0.jpgO trudach, z którymi mierzą się pracownicy instytutu oraz jego najważniejszych zadaniach opowiedział Szef Narodowego Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych Ukrainy, V.K. Ryabchun. 


“W minionym czasie, w wyniku kontrofensywy, Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły większość zajętych wcześniej terytoriów obwodu charkowskiego, gdzie znajduje się Narodowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Ukrainy. Sytuacja pozostaje jednak niebezpieczna, ponieważ agresor nieustannie ostrzeliwuje obiekty cywilne, w tym kluczową infrastrukturę. Pracownicy Ośrodka nadal ciężko pracują nad przetworzeniem zbiorów z 2022 roku i przygotowaniem do siewu ozimin na przyszłoroczne żniwa. Około 5000 nasion odmian i form (próbek) Narodowego Banku Genów musi być oczyszczonych, kondycjonowanych, wysuszonych, umieszczonych w pojemnikach i umieszczonych w zamrażarkach do długotrwałego przechowywania. Konieczne jest również przygotowanie i wysianie takiej samej ilości próbek do przyszłorocznych zbiorów w krótkim czasie, w ciągu trzech tygodni. Niestety poważne zniszczenia naszej bazy materialnej, dokonane przez agresora, nie pozwalają nam na wykonanie zadania w wymaganym zakresie i na czas. Ponadto w związku z wojną państwo ograniczyło do minimum finansowanie i tak już ograniczonych pensji pracowników, co na tle rosnących cen żywności, leków i wszystkiego innego utrudnia życie im i ich rodzinom w miasto na pierwszej linii.”

AKTUALIZACJA: Z ostatniego maila w dniu 29.11.2022: " Ataki rakietowe armii rosyjskiej uszkodziły system energetyczny całej Ukrainy. Z powodu przerwy w dostawie prądu tryb przechowywania próbek nasion Genbanku Roślin Ukrainy w zamrażarce zostaje zakłócony. Ratunkiem jest zakup generatora diesla. Brakuje nam na to 5000 euro."


Do zachowania ciągłości pracy Banku Nasion niezbędny jest sprzęt (aktualizacja na dzień 29.11.2022):


generator prądu

▪ laboratoryjny, w tym: zamrażarki do długotrwałego przechowywania próbek nasion, osuszacze powietrza, klimatyzatory zapewniające korzystny tryb pracy urządzenia, lupki lornetkowe, wagi laboratoryjne, liczniki nasion

▪ komputerowy: komputer z 4-rdzeniowym 8-wątkowym procesorem o częstotliwości 2 GHz, RAM 10-15 GB, karta graficzna co najmniej 3 GB, drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, program do synchronizacji komputera osobistego z komputerem kieszonkowym

▪ rolniczy: kombajny zbożowe, młocarnie laboratoryjne, siewniki, sadzarki 


a4aa4ad43286e909.jpg

Wspólnie możemy zadbać o ciągłość pracy Banku Nasion w Charkowie i odbudować dziedzictwo jakże bezcenne dla całej dla ludzkości! Do udziału w zbiórce zapraszamy publiczność festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab, którego jedenasta edycja odbędzie się w Krakowie w dniach 6-9 października 2022 roku i będzie skupiona na roli technologii i sztuki cyfrowej w budowaniu świadomości ekologicznej i możliwych zmianach relacji z naturą. 


Założycielem zbiórki jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie, oficjalny organizator Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab. 


...........................


We support National Gene Bank of Plants of Ukraine


The National Gene Bank of Plants of Ukraine is one of the 10 largest gene banks in the world. By early 2021, it had collected 151,300 specimens belonging to 544 crops and 1,802 plant species.*


Unfortunately, as a result of the Russian bombing of Kharkiv in May 2022, the bank lost nearly 30% of its priceless seeds. Most of the resources have managed to be preserved in the underground storage of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine, but due to the ongoing war, the work of the institute is very difficult and financing for its work is limited. Together, we can help to rebuild resources that are invaluable to all mankind.


The head of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine, V. K. Ryabchun, spoke about the hardships faced by the institute's employees and its most important tasks. 


"During the past time, as a result of a counteroffensive, the Armed Forces of Ukraine liberated the majority of the previously captured territories of the Kharkiv region, where the National Center of Plant Genetic Resources of Ukraine is located. However, the situation remains dangerous, as the aggressor continues to shell civilian facilities, including key infrastructure. Center staff continue to work hard to process the 2022 harvest and prepare for sowing winter crops for next year's harvest. About 5,000 seeds of National Gene Bank varieties and forms (samples) must be cleaned, conditioned, dried, placed in containers and placed in freezers for long-term storage. It is also necessary to prepare and sow the same amount of samples for next year's harvest on short notice, within three weeks. Unfortunately, the severe destruction of our material base by the aggressor does not allow us to complete the task to the required extent and in time. In addition, due to the war, the state has minimised funding for the already limited salaries of employees, which, against the backdrop of rising prices for food, medicines and everything else, makes life difficult for them and their families in the front-line city."

UPDATE: From the last e-mail on November 29, 2022: " Rocket attacks by the Russian army have damaged the energy system of all Ukraine. Due to a power outage, the storage of seed samples of the Genbank Plant of Ukraine in the freezer is disrupted. The solution is to buy a diesel generator. We need 5,000 EUR for this "


Equipment is needed to maintain the continuity of the Seed Bank's work (update on 29th Nov 2022) :

  • power generator
  • laboratory equipment, including: freezers for long-term storage of seed samples, air dehumidifiers, air conditioners to ensure a favourable mode of operation of the equipment, binocular magnifiers, laboratory scales, seed counters
  • computer: computer with 4-core 8-threaded 2 GHz processor, RAM 10-15 GB, graphics card at least 3 GB, barcode printer, barcode reader, software for synchronising a personal computer with a handheld computer

Agricultural: combine harvesters, lab threshers, seeders, planters 


Together we can ensure the continuity of the work of the National Gene Bank of Plants of Ukraine and rebuild a heritage that is so priceless for all mankind! We invite the audience of the 11th edition Patchlab Digital Art Festival, held in Krakow on October 6-9, 2022, and will focus on the role of technology and digital art in building environmental awareness and possible changes in relations with nature.


The founder of the crowdfunding is the Photon Foundation based in Krakow, the official organiser of the Patchlab Digital Art Festival. 


*source: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gene_Bank_of_Plants_of_Ukraine

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!