id: h3e937

Zbuduj z nami fundację wspierającą młodych naukowców w Polsce / Help build a foundation which will support young scientists in Poland

Zbuduj z nami fundację wspierającą młodych naukowców w Polsce / Help build a foundation which will support young scientists in Poland

Nasi użytkownicy założyli 1 189 020 zrzutek i zebrali 1 252 519 739 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności4

 • h41b89b5cdeb09b3.png

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Jesteśmy młodymi naukowcami wiążącymi swoją przyszłość z Polską i właśnie tu chcemy realizować swoje marzenia. Wiemy co trzeba zrobić, żeby ułatwić innym rozwijanie optyki i fotoniki oraz wspierać ich już od pierwszych lat studiów. W tym celu zbudujemy fundację Candela, która będzie wspierała młodych ludzi rozwijających te nauki na polskich uczelniach i w polskich firmach.


Dlaczego to jest ważne?

W ostatnim roku każdy miał okazję odczuć jak wygląda świat bez sposobu na walkę z jednym małym wirusem. Nasza praca, święta czy wakacje wyglądały zupełnie inaczej niż każdy się tego spodziewał. Na szczęście mieliśmy dostęp do szybkiego internetu światłowodowego, nowoczesnej diagnostyki, pulsoksymetrów, mikroskopów oraz systemów UV do dezynfekcji sprzętu medycznego. A to tylko kilka przykładów sprzętów codziennego użytku, które zawdzięczamy technologiom wykorzystującym światło – czyli właśnie optyce i fotonice.

e67477e2ae458dd6.png


Kim jesteśmy?

Jesteśmy absolwentami, doktorantami i pracownikami Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do współtworzenia fundacji zaprosiliśmy również przedstawicieli różnych środowisk związanych z polską optyką i fotoniką. Są to doświadczeni eksperci, którzy wiedzą gdzie i w jakiej formie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Pełną listę zaangażowanych osób zamieściliśmy na końcu opisu zbiórki.

yaf099fd2781d457.png


Dlaczego my?

Bo wiemy jak pomagać. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie, które zdobyliśmy angażując się w projekty Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Uniwersytecie Warszawskim. Chcemy nasze działania rozszerzyć na skalę całego kraju, a do tego potrzebna jest osobowość prawna.

m675c495f5979636.png


Jakie działania zostaną podjęte przez fundację w pierwszej kolejności?

Planując dwa pierwsze lata aktywności Candeli wyróżniliśmy cztery najważniejsze obszary:

 1. wesprzemy młodych, zdolnych studentów stypendiami i zorganizujemy im opłacone przez fundację staże wakacyjne w najlepszych polskich laboratoriach
 2. wesprzemy zagranicznych studentów i pracowników naukowych, którzy w dużej mierze są do tej pory pozostawieni sami sobie w polskojęzycznym systemie
 3. będziemy organizować wydarzenia branżowe: konferencje, warsztaty i szkolenia
 4. będziemy w prosty sposób opowiadać o osiągnięciach optyki i fotoniki np. publikując filmiki edukacyjne i eksperymenty naukowe


t34de6b8f3ce53da.png


Ile potrzebujemy pieniędzy i na co dokładnie?

Zbieramy 8000 zł, które są potrzebne na:

 • stworzenie wymaganego prawnie funduszu założycielskiego dla Fundacji: 6000 zł*,** (kwota ta umożliwi utrzymanie fundacji przez rok i zostanie w całości wykorzystana na działalność fundacji)
 • pokrycie kosztów opłat związanych z rejestracją Fundacji (KRS, notariusz, opłaty pocztowe itd.): 1050 zł*
 • pokrycie kosztów utrzymania i poniesionych kosztów stworzenia strony internetowej: 150 zł
 • pokrycie kosztów nagłośnienia akcji: 800 zł

* dokładna wartość może się zmienić w przypadku zebrania innej kwoty niż 8000 zł.

** środki zebrane na fundusz założycielski zostaną podzielone na równe części i wpłacone na konto fundacji przez czterech Fundatorów: dr. Michała Karpińskiego, Mihaia Sustera, Piotra Węgrzyna oraz Adama Widomskiego.


Osoby zaangażowane w budowanie Candeli

Najlepsze pomysły generowane są kiedy tworzą je osoby patrzące na dany problem z różnych perspektyw. Z tego powodu zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli nauki i przemysłu, którzy pomogą nam zaproponować i wdrożyć programy zapewniające jak najlepsze wsparcie dla naszej społeczności. Zespół tworzący Candelę to:


Instytucje, które oficjalnie poparły naszą inicjatywę

Nasza inicjatywa spotkała się z poparciem kilku spośród najważniejszych organizacji naukowych. Na naszą prośbę wystosowały one specjalne listy, w których deklarują swoje poparcie dla idei reprezentowanych przez Candelę. Do tych organizacji należą:


Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie oraz udostępnienie informacji o naszej inicjatywie. Zapraszamy również na naszą stronę internetową candela.org.pl.


Zespół Fundatorów

dr Michał Karpiński

Mihai Suster

Piotr Węgrzyn

Adam Widomski


Materiały graficzne wykorzystane w zrzutce pochodzą z ogólnodostępnych baz zdjęć, bazy zdjęć Koła Naukowego Optyki i Fotoniki oraz z publikacji: https://doi.org/10.1364/OE.17.014880


English below:

We are young scientists who plan to pursue their scientific career in Poland. We know what needs to be done to make it easier for others to develop optics and photonics and we plan to support them at an early stage of their studies. We are building the Candela foundation to support young people who are developing these sciences at Polish universities and in Polish companies.


Why is this important?

In the last year, everyone had the opportunity to feel what the world looks like without a way to fight a single little virus. Our work, family gatherings and holidays looked completely different to what everyone expected. Fortunately, we had access to high-speed internet, modern diagnostics, pulse oximeters, microscopes and UV systems for medical equipment disinfection. These are just a few examples of everyday equipment based on technologies which utilize light - that is, optics and photonics.


w3c7bfe347c5cf22.pngWho are we?

We are PhD students, employees and alumni of the Faculty of Physics at the University of Warsaw. The team we have gathered consists of representatives of both the industry and academia. They are experienced experts who know where the support is needed the most. A full list of people involved can be found at the end of this page.

m7310e246da25111.png


Why us?

Because we know how to help. We have a lot of experience in this field which we have gained by engaging in various projects of the Student Association of Optics and Photonics at the University of Warsaw. We want to expand our actions nationwide and in order to do it we need a legal form - that’s why we are building the foundation.


t45371270a962812.png

What are our plans for the first two years?

While planning the first two years of Candela's activity, 4 key areas were identified:

 1. supporting young, talented students with scholarships and paid-for summer internships in the best Polish laboratories
 2. supporting foreign students and employees in Poland who so far have been largely left alone in a Polish-speaking system
 3. organising professional events: conferences, workshops and training courses
 4. communicating the achievements of optics and photonics to the society in a simple way e.g. by publishing educational videos and scientific experiments


f38dc2afdaf905ce.png

How much money do we need and what for?

We are raising PLN 8000 which will be used to pay for:

 1. creating a legally required initial fund of the foundation: PLN 6000*,** (this amount will make it possible to maintain the foundation for a year and will be used entirely to fund its activities)
 2. covering the costs of fees related to the registration of the foundation (legal fees, notary fees, postal fees etc.): PLN 1050*
 3. covering the costs of maintenance and incurred costs of creating Candela’s website: PLN 150
 4. covering the costs of marketing of the crowdfunding: PLN 800

*The exact value may change if the amount raised is other than PLN 8000.

** The money collected for the initial fund will be divided into equal parts and transferred to the foundation's account by the Founders: Dr Michał Karpiński, Mihai Suster, Piotr Węgrzyn and Adam Widomski.


People involved in building the foundation:

The best ideas are generated when created by people who can look at a given problem from different perspectives. For this reason, we have invited representatives from both academia and the industry to help us propose and implement programmes which will provide the best possible support for our community. Our team consists of:


 1. Dr Michał Jachura, senior scientist from the Centre for Quantum Optical Technologies, University of Warsaw
 2. Dr Michał Karpiński, head of the Laboratory of Quantum Photonics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 3. Dr Katarzyna Krajewska, PhD, deputy director of the Institute for Theoretical Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 4. MSc Eng. Anna Pawlus, Vice-President of the NiePrzecz Foundation
 5. Dr Adam Piotrowski, President of Vigo Systems Inc
 6. Mihai Suster, Technician at the Faculty of Physics, University of Warsaw
 7. Dr. Anna Szkulmowska, President of AM2M Inc.
 8. Dr Krzysztof Turzyński, Deputy Dean of the Faculty of Physics, University of Warsaw
 9. Piotr Węgrzyn, PhD student at the Faculty of Physics, University of Warsaw and International Centre for Translational Eye Research
 10. Adam Widomski,  PhD student at the Faculty of Physics, University of Warsaw


Institutions supporting our initiative

Our initiative gained the support of several of the most important scientific organisations in Poland. They have provided us with special letters declaring their support for the ideas represented by Candela. These organisations include:


Please support our initiative and if possible share information about it. Visit our webpage to find out more about our plans, values and our team: candela.org.pl.


The Founders

dr Michał Karpiński,

Mihai Suster

Piotr Węgrzyn

Adam Widomski


Graphics comes from general access database, photo databases of The Student Association of Optics and Photonics at University of Warsaw, and from research paper https://doi.org/10.1364/OE.17.014880.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 4

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Kwant Wsparcia. Quanta of support
Bardzo Ci dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy, bez Ciebie by się to nie udało! :)English below:Thank you so much for supporting our initiative, y...
1 zł

Kupione 18

Zakończona
Inne
Król Złoty. Golden Donor
Królu Złoty! Złota Królowo! W podziękowaniu za wsparcie naszej inicjatywy, w wysokości conajmniej 1.25% zaplanowanego celu, umieścimy Twoje imię lub n...
100 zł

Kupione 19

Zakończona
Inne
Diamentowy Dobrodziej. Diamond Donor
W podziękowaniu za wsparcie naszej inicjatywy, w wysokości przynajmniej 2.5% zaplanowanego celu, umieścimy Twoje imię lub nick na stronie internetowej...
200 zł

Kupione 5

Zakończona
Inne
Grafenowy Cudotwórca. Graphene Donor
W podziękowaniu za wsparcie naszej inicjatywy, w wysokości przynajmniej 5% zaplanowanego celu, umieścimy Twoje imię lub nick na stronie internetowej c...
400 zł

Kupione 3

Zakończona

Wpłaty 68

PJ
Patrycja Janowska
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
34 zł
JM
Jędrzej Mijas
115 zł
AW
Antonina Warmuz
10 zł
DW
Danuta Węgrzyn
100 zł
AK
Andrzej Kwasiborski
100 zł
DO
Dominik
10 zł
JW
Ryszard Węgrzyn
100 zł
 
Dane ukryte
1 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków