id: hnwvjp

Wesprzyj działalność Post Fundacji i stań się częścią społecznej zmiany

Wesprzyj działalność Post Fundacji i stań się częścią społecznej zmiany

Nasi użytkownicy założyli 1 169 768 zrzutek i zebrali 1 218 831 897 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Post Fundacja jest organizatorką PPFFW. (english below)


Drogie Osoby, 


Choć starałyśmy_liśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by do tego nie doszło to jednak rzeczywistość z nas zadrwiła i zmusiła, by otwarcie poprosić Was o pomoc. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nikomu obecnie nie jest łatwo: kryzys ekonomiczny i sytuacja społeczno polityczna w jakiej żyjemy nie oszczędza żadnej_go z nas, weryfikując marzenia i zmuszając do rezygnacji z wielu z nich. Nie chcemy się jednak poddawać: wciąż bowiem wierzymy w moc kolektywnych działań, radość płynącą ze świadomości budowania wspólnoty opartej na wartościach, w które wciąż wierzymy: wolności i prawie do samostanowienia o tym, kim jesteśmy i kim chcemy być. Post Fundacja, którą założyłyśmy_śmy pozwoliła nam - i dużej części z Was - na transformację tych marzeń w nową jakość i stworzenie wspólnej platformy dającej nam wszystkim widzialność i głos: PPFFW Body. Art. Society. / Ciało. Sztuka. Społeczeństwo (www.ppffw.pl).


Przygotowując kolejną edycję PPFFW dałyśmy_liśmy się - nieco naiwnie - zwieść płynącym z wielu stron zapewnieniom wsparcia i pomocy finansowej - głównie wychodzącym od instytucji i podmiotów sponsorskich - które mimo deklaracji ostatecznie wycofywały się argumentując to najczęściej (co rozumiemy) czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. Tak jak w zeszłym roku nie dostałyśmy_liśmy żadnego wsparcia publicznego. Dzięki m. st. Warszawa dowiedziałyśmy_eliśmy się, że potrafimy pisać wnioski (nasz wniosek przeszedł ocenę formalną) natomiast merytoryka naszych działań nie mieści się w polityce miasta. Strach ma zawsze wielkie oczy - jednak nie są one w stanie przerazić większości z Was - uczestniczek_ów, osób sojuszniczych, tubylczych odmienności i artystek_ów próbujących dokonać istotnej zmiany społecznej.


O ile - z bólem serc ale jednak bez wielkiej szkody (serio?) dla jakości wydarzenia - możemy zmniejszyć liczbę prezentowanych w czasie tegorocznej edycji PPFFW projektów artystycznych, o tyle nie wyobrażamy sobie zrezygnowania z niezbędnego programu paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących, - które są esencją naszych działań i mają konkretne przełożenie na kulturotwórczą, edukacyjną i sojuszniczo-wspierającą rolę jaką spełnia i powinna spełniać Post Fundacja - a po to przecież została stworzona. Zależy nam na pełnej inkluzywności wszystkich tworzonych wydarzeń - nie chcemy doprowadzać do ekonomicznego wykluczenia nawet najmniejszej części potencjalnych partycypantek_ów: nie chcemy podnosić cen biletów i wprowadzać odpłatności za część edukacyjno - kulturową. Dostęp do wiedzy nie może i nie powinien być towarem.


Uważamy, że praca - nawet ta najbardziej idealistyczna - wciąż jest pracą i osobom, które ją wykonują należy się zapłata. Wokół nas pojawiło się mnóstwo sytuacji sojuszniczych - ilość deklarowanego i rzeczywistego wsparcia z ich strony przerosła nasze oczekiwania i założenia. Nie chcemy Ich i Was zawieść. 


Wsparcie, o jakie prosimy, pozwoli nam sfinansować część naszych najpilniejszych potrzeb, w tym:


- zorganizowanie paneli i warsztatów, które w tym roku oscylować będą mocno wokół edukacji seksualnej (koszt: 20000 zł)

- możliwość zaproszenia części artystek_ów prezentujących swoje filmy i projekty (kupno biletów kolejowych i lotniczych oraz zakwaterowania) dzięki czemu będą mogły_li spotkać się z Wami i opowiedzieć o swojej twórczości (koszt: 21000 zł)

- Kolektyw Radykalna Troska skupiający psycholożki i seksuolożki, które dbają o Wasz komfort emocjonalny i są do Waszej dyspozycji podczas trwania całego PPFFW (koszt: 9000 zł)

- kreacja Klubu Festiwalowego w Kinie Muranów; program muzyczny, artystyczny, performatywny, scenografia, produkcja, sprzęt audio (koszt: 15000 zł)


Oczywiście jest to - jak widać - tylko część najpilniejszych potrzeb, bez których tegoroczna edycja PPFFW nie będzie mogła zaistnieć. Wciąż próbujemy pozyskiwać środki własnymi kanałami - mamy bowiem, za co jesteśmy niezmiernie wdzieczni_ne, nieustające wsparcie i pomoc ze strony wielu widzialnych i niewidzialnych sojuszniczek_ów wierzących i przekonanych o tym, że nasze działania mają sens i niosą ze sobą potencjał kulturowych zmian.


Spróbujcie nam pomóc. Zróbcie to dla siebie, dla Waszych osób i środowisk sojuszniczych, zróbcie to w imię troski o społeczną i kulturową zmianę, bez której wszystkie_scy skazani będziemy na funkcjonowanie na marginesach widzialności, bez prawa głosu w sprawach, które nas dotyczą. Zróbcie to w imię wspólnej, sojuszniczej i tolerancyjnej przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie_scy jesteście w stanie wspomóc nas finansowo, to zrozumiałe. Możecie nam jednak zawsze pomóc udostępniając tę zrzutkę i informując o niej. Bez tego bardzo trudno będzie nam zrobić drugą edycję PPFFW.

Bardzo Wam za to dziękujemy i bardzo Was o to prosimy.


Aga Szreder, Rafał Żwirek i Roman Gutek - współżałożycielki_le Post Fundacji / osoby kuratorujące PPFFW.


xxx


ENG:

Although we have tried to do everything in our power to prevent this from happening, but reality has mocked us and forced us to openly ask for your help. We realize that it is not easy for anyone at the moment: the economic crisis and the socio-political situation in which we live does not spare any of us, verifying our dreams and forcing us to give up many of them. However, we don't want to give up: for we still believe in the power of collective action, the joy that comes from the awareness of building a community based on the values we still believe in: freedom and the right to self-determination of who we are and who we want to be. The Post Foundation that we have established has allowed us - and a large part of you - to transform these dreams into a new quality and create a common platform that gives us all visibility and a voice: PPFFW Body. Art. Society. / Body. Art. Society (www.ppffw.pl).


While preparing the next edition of PPFFW, we were somewhat naively deceived by the assurances of support and financial assistance coming from many quarters - mainly coming from institutions and sponsors - which, despite their declarations, eventually withdrew, arguing this most often (which we understand) with political and economic factors. As last year, we did not get any public support. Thanks to the City of Warsaw, we have learned that we know how to write applications (our application passed the formal evaluation), while the merits of our activities do not fit into the city's policy. Fear always has big eyes - but they are not able to frighten most of you - participants, allies, indigenous dissenters and artists trying to make a significant social change.


While - with pain in our hearts, but without great harm (seriously?) to the quality of the event - we can reduce the number of art projects presented during this year's PPFFW, we can't imagine giving up the necessary program of panels, workshops and side events, - which are the essence of our activities and have a tangible impact on the cultural, educational and ally-supporting role that the Post Foundation fulfills and should fulfill - and this is, after all, what it was created for. We are committed to the full inclusiveness of all events created - we do not want to lead to the economic exclusion of even the smallest part of potential participants: we do not want to raise ticket prices and introduce a fee for the educational and cultural part. Access to knowledge cannot and should not be a commodity.


We believe that work - even the most idealistic work - is still work and those who do it should be paid. There have been a lot of allied situations around us - the amount of declared and actual support from them has exceeded our expectations and assumptions. We do not want to let them and you down. 


The support we are asking for will allow us to fund some of our most urgent needs, including:


- organization of panels and workshops, which this year will oscillate strongly around sexual education (cost: 20000 PLN)

- the possibility of inviting some of the artists presenting their films and projects (buying train and plane tickets and accommodation) so that they can meet with you and talk about their work (cost: 21000 PLN)

- The Radical Care Collective, which brings together psychologists and sexologists who take care of your emotional comfort and are at your disposal during the entire PPFFW (cost: PLN 9,000)

- creation of the Festival Club at Muranów Cinema; music, art, performance program, stage design, production, audio equipment (cost: PLN 15,000)


Of course, this is - as you can see - only a part of the most urgent needs, without which this year's edition of the PPFFW will not be possible. We are still trying to raise funds through our own channels - for we have, for which we are extremely grateful, the ongoing support and help from many visible and invisible allies who believe and are convinced that our activities make sense and carry the potential for cultural change.


Try to help us. Do it for yourselves, for your individuals and allied circles, do it in the name of concern for social and cultural change, without which we are all condemned to function on the margins of visibility, without a voice in the issues that affect us. Do it in the name of a common, allied and tolerant future.


We realize that not all you are able to support us financially, that's understandable. However, you can always help us by sharing this drop and letting us know about it. Without this, it will be very difficult for us to do the second edition of PPFFW.

We thank You very much for that. 


Donations from abroad are most conveniently made by card payment available on the 'Zrzutka' site. You can also make a traditional transfer - for this, after clicking the "donate to the 'Zrzutka'" button, select the "ordinary transfer" option - the screen will display all the data necessary to order the transfer.


Aga Szreder, Rafał Żwirek & Roman Gutek co-founders of PPFFW

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 101

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków