id: ja2vv9

Ruch Społeczny PL - istotna zmiana

Ruch Społeczny PL - istotna zmiana

Nasi użytkownicy założyli 1 147 439 zrzutek i zebrali 1 195 232 732 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Ruch Społeczny PL Budujemy narzędzie, które pozwoli wszystkim Polakom zjednoczyć się i zorganizować we wspólnych inicjatywach obywatelskich. Pomimo wykreowanych podziałów pozwoli ono nam skupić się na tym co nas łączy, a nie różni. Zjednoczeni we wspólnej sprawie wytworzymy presję społeczną i będziemy mogli w synergii z przedstawicielami "władzy" tworzyć otaczającą nas rzeczywistość. Dzięki temu zmienimy układ sił i politycy, czy urzędnicy cały czas będą musieli liczyć się z naszym zdaniem. Zdyscyplinujemy administrację publiczną i przypomnimy wszystkim państwowym decydentom na czym powinna polegać ich służba i że to oni są dla nas, a nie my dla nich. Skończymy z tą feudalną relacją państwo-obywatel i przywrócimy normalność. Zamienimy puste obiecanki wyborcze polityków na sumienną i lojalną służbę na rzecz obywateli przez cały okres trwania ich kadencji.


Dzięki temu narzędziu wspólną płaszczyznę do działania będą mieć wszelkie ruchy społeczne, stowarzyszenia, organizacje, posłowie czy nawet sami obywatele.

Protesty uliczne nie będą już miały sensu, bo wystarczy, że wyciągniesz swoją komórkę z kieszeni i klikniesz czy popierasz daną sprawę, czy nie.

Dzięki temu weźmiemy sprawy w nasze ręce i będziemy mogli wyrazić swoje zdanie w każdej kwestii. W końcu jako obywatele będziemy mieli wpływ na to co się dzieje w naszym kraju i politycy już tak łatwo nie będą mogli ignorować naszego zdania.

ja2vv9-d3514e4.png

To narzędzie będzie miało dwa poziomy działania: lokalny i krajowy.

ja2vv9-bbc6fef3.png

Na poziomie lokalnym

będziemy mogli organizować się w naszych własnych inicjatywach obywatelskich i stale wywierać presję na nasze lokalne władze.

To narzędzie będzie nam służyło jako Lokalne Centrum Dialogu Społecznego i będzie ono działać jako obywatelskie narzędzie sondażowo referendalne.

Nasze lokalne inicjatywy obywatelskie będą uporządkowane w Lokalnym Rankingu Poparcia i wszyscy mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie.

ja2vv9-40289a26.png

Wszelkie inicjatywy obywatelskie będą miały swój początek na poziomie lokalnym,

a jeśli lokalna inicjatywa obywatelska zostanie poparta przez posła, to zostanie ona przeniesiona na poziom krajowy, gdzie w Krajowym Rankingu Poparcia będzie mogła ona uzyskać jeszcze większe poparcie społeczne.

ja2vv9-1f45f6a2.png

Wtedy posłowie z innych okręgów również będą mogli udzielić swojego poparcia dla takiej inicjatywy obywatelskiej, co doprowadzi do szerszej debaty publicznej i da szansę na to, że nasze obywatelskie postulaty będą procedowane w Sejmie.

W ten sposób będziemy mogli wraz z posłami zmieniać nasz kraj, lub dowiemy się którzy z posłów nie są zainteresowani reprezentowaniem naszej woli – co z kolei będzie dobrym probierzem, który pomoże nam podjąć decyzję na kogo warto głosować w następnych wyborach.

ja2vv9-a256bb1b.png

To narzędzie sprawi, że dla polityków przez cały okres trwania ich kadencji, będzie musiała być ważniejsza lojalność wobec interesu wyborców, a nie wobec interesu partyjnego. Politycy będą rozliczani przez obywateli, a nie przez Prezesów partii - którzy od stopnia wasalstwa posła uzależniają czy zostanie on wpisany na partyjną listę wyborczą w kolejnych wyborach.

Umożliwimy prawdziwą demokrację i razem skończymy z tym elekcyjnym feudalizmem partyjnym.


RuchSpołeczny.pl stanie się Czwartym Filarem Władzy.

Będzie to filar władzy obywatelskiej, który albo będzie pomagać politykom lepiej służyć obywatelom, albo ich dyscyplinować w chwili gdy zaczną się zachowywać jakby byli jakąś specjalną kastą.Oddolna budowa struktur

Ruch Społeczny PL będzie przestrzenią dla wszystkich ugrupowań, co pozwoli na oddolną budowę struktur począwszy od grup lokalnych, aż po stowarzyszenia. Umożliwi to wpływanie obywatelom na otaczającą nas rzeczywistość zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym.
English below:

We are building a tool that will allow all citizens to unite and organize together in common civic initiatives. Despite the divisions created, it will allow us to focus on what unites us instead of on our world views. United in a common cause we will create a social pressure and in synergy with representatives of "authority" we will be able to create the reality that surrounds us. Thanks to this tool, we will change the status quo of power and politicians, and officials will always have to take into account our opinions. We will discipline the public administration and remind all state-run decision makers what their service should be about and that they are here for us, not the other way around. We will end this feudal state-citizen relationship and restore normality. We will exchange empty politicians' election promises for conscientious and loyal service to the citizens throughout their term of office.


Thanks to this tool, all social movements, associations, organizations, politicians or even citizens will have a common ground for cooperation.

Street protest will not make sense anymore, because all you will have to do is pull your smartphone out your pocket and click on whether you support the given case or issue, or not.

Thanks to this we will take matters into our hands and we will be able to express our opinion on any issue. At last, as citizens, we will have an influence on what is happening in our country and politicians will not be able to ignore our opinion so easily.

ja2vv9-da393d04.png

This tool will have two levels of action: local and national.

ja2vv9-a743a0bb.png

At the local level.

We will be able to organize ourselves in our own civic initiatives and constantly put pressure on our local authorities. This tool will serve as the Local Center of Social Dialogue and it will allow for citizen probing and to carry on referendum.

Our local civic initiatives will be organized in the Local Ranking of Support and all residents will be able to express their opinions.

ja2vv9-c57fa27a.png

All citizens' initiatives will have their start at the local level

and if a local citizen’s initiative is supported by a politician, it will be transferred to the national level, where it will be able to gain even greater public support in the National Ranking of Support.

ja2vv9-9ee00482.png

Then, deputies from other districts will be able to give their support to such a citizen’s initiative, which will lead to wider public debate, so it will give us a chance that our civic postulates will be dealt with in the Parliament.

In this way we will be able to change our country together with the deputies, or we will find out who of the deputies are not interested in representing our will - which in turn will be a good gauge that will help us decide who to vote for in the next election.

ja2vv9-f85f492a.png

This tool will create a situation where for politicians throughout the whole duration of their term of office, loyalty to their voters interest will have to be more important than the party's interest. Politicians will be accounted for by the citizens, and not by the party presidents - who from the level of deputy's serfdom will decide if they will be included in the party’s electoral list in the next election or not.

We will enable real democracy and together we will end this electoral feudalism of the political parties.

This tool will become the Fourth Pillar of Authority

It will be a pillar of the civic authority that will either help politicians better serve citizens or it will discipline politicians when they start behaving as if they were some special caste.


Bottom up formation of groups

This tool will be a platform for all kind of activists groups, what will allow bottom up formation of structures ranging from local groups to nation wide associations. This will enable all of citizens to unite under common initiatives to influence the reality that surrounds us on local and national level.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 158

preloader

Komentarze 2

 
2500 znaków