Szymon walcz! koniec za 39 dni ID: jhc7ze
Zebrano 50 622 zł
z kwoty 99 999 zł

50 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

10 404
udostępnień

Witajcie!

Jesteśmy grupą wsparcia na fb - Pomoc dla Małych Wojowników [kiedyś PL 4 A.E.]


Szymon jest siedmiomiesięcznym chłopcem. Rozwijał się prawidłowo, dając szczęście swojej rodzinie każdego dnia. Poukładane życie rodziny zamieniło się w wielki koszmar w ciągu jednego dnia.Wieczorem 21.01.2019 około godz. 22.00 Szymonek dostał drgawek i sztywności. Znalazł się w szpitalu. Następnego dnia atak powtórzył się, więc zdecydowano się na wykonanie tomografii komputerowej głowy. Po badaniu zaczęto podejrzewać zapalenie mózgu. Otrzymał wiele leków wyciszających, po których konwulsje ustąpiły. Lekarze zdecydowali się przewieźć Szymona do szpitala w Warszawie państwowym pogotowiem lotniczym, gdzie dziecko przyjęto na oddział intensywnej terapii. Tej samej nocy funkcje życiowe Szymona zaczęły zanikać, był reanimowany. Kolejna tomografia wykazała obrzęk mózgu.Rodzice usłyszeli coś, czego żaden rodzic nigdy nie powinien usłyszeć: “prawie na 100% śmierć mózgu, powinniście pomodlić się i pożegnać z synkiem”.W piątek, 25 stycznia, matka dostała informację, że planowane jest odłączenie Szymona od respiratora. Zrozpaczona oznajmiła lekarzowi, że się nie wyraża na to zgody. Usłyszała, że szpital “nie będzie wentylować zwłok”. Po zakończeniu procedur związanych ze stwierdzeniem śmierci mózgu, zebrała się komisja -  jeden z lekarzy wyczuł delikatny puls na ciemiączku. W związku z tym wstrzymano wszelkie działania związane z orzekaniem o śmierci mózgu. Lekarze do tej pory nie znają przyczyny stanu Szymona. Rodzina zaczęła szukać pomocy u specjalistów na terenie całej Polski. Jeden z nich zgodził się pomóc rodzinie, poinstruował ich, jak mogą stymulować mózg.W dniu 20.02.2019 r. odbyło się konsylium lekarskie, na którym przyznano, że niestety, ale nie widzą możliwości leczenia Szymona w Polsce. Rodzina została więc zmuszona do szukania pomocy już nie tylko w Polsce, ale także za granicą.Niestety, jak to często bywa, brak pieniędzy stoi na przeszkodzie w walce o zdrowie i życie. Sytuacja finansowa rodziny jest bardzo trudna. Tata Szymona musiał zrezygnować z pracy, aby opiekować się starszym bratem Szymona, podczas gdy matka jest prawie cały czas w szpitalu. Rodzina śpi w pokoju w hostelu, który muszą dzielić się z innymi gośćmi, gdzie utrudnione jest używanie nawet tak zwykłego sprzętu, jakim jest pralka. Mimo to koszt noclegu jest przerażający, aż 120 PLN za dobę.Szymon wciąż pokazuje, że walczy - porusza rączkami i nóżkami, reaguje na ciepło i zimno.Prosimy wszystkich ludzi o wielkich sercach o pomoc. Zebrane środki będą wykorzystane na codzienne wydatki, wsparcie prawnicze, a przede wszystkim na konsultacje innych lekarzy - głównie za granicą i na dalsze leczenie i diagnozę.Dlatego prosimy również o wsparcie dla tej wspaniałej rodziny, którą los doświadczył tak dotkliwie. Pomóżmy im uratować swojego synka!


Szymon is a seven-month-old boy. He developed properly, the angel was giving happiness to his family every day. The wonderful life of the family turned into a big nightmare just in one day.In the evening of 21.01.2019 around 10 pm Szymonek got convulsions and stiffness. He got to hospital. The next day the attack repeated and the CT scan was made. After the test, encephalitis began to be suspected. He was given a lot of silencing medications after which the convultions subsided. The doctors decided to transport Szymon to the hospital in Warsaw by the air ambulance, where the child was admitted to the intensive care unit. The same night, Szymon’s life functions began to disappear, he was resuscitated. Another CT scan was ordered, which showed cerebral edema.Parents heard something that no parent should ever hear: nearly on 100% its brain death, you should say goodbye to your little boy and say a prayer. On Friday, January 25, mother gets information that it is planned to disconnect Szymon from the respirator. Distraught she informed the doctor that she don’t agree.She heard that the hospital would not ventilate the corpses. After the procedures related to the statement of brain death, a committee was assembled, where one of the physicians examined a delicate pulse in the fontus. Thus, further activities were stopped. Doctors do not know the reason for Szymon's condition. The family began to seek help from other professors. One of them took care of the family, instructed them how they can stimulate the brain.On 20.02.2019 a medical consultation was held, where doctors declared that they unfortunately, but did not see the possibility of treating Szymon in Poland. Therefore, the family is forced to seek help not only in Poland, but also abroad. However, money is an obstacle, as often happens. The financial situation of the family is very difficult. Szymon’s dad had to give up his job to look after Szymon’s older brother, while  mother is in the hospital almost all the time. The family sleeps in a room in a hoste, which they have to share with other guests, where it is even difficult to use the usual equipment such as a washing machine.  Even so the cost of accommodation is horrendous, as much as PLN 120 per night. Szymon still shows that he is fighting - he moves his hands and feet, reacts to heat and cold.We ask all big hears for help. Funds that will be collected will be spent on current expenses related to living, lawyers and, above all, consultations of other doctors - mainly abroad, and, of course for, further treatment and diagnosis. Therefore, we also ask you for support of this wonderful family so much affected by the fate.


Szymon è un bambino di sette mesi. E’ cresciuto correttamente, quest’angioletto stava dando felicità alla sua famiglia ma la sua meravigliosa vita famiglia si è trasformata in un grande incubo in un solo giorno.

La sera del 21.01.2019 verso le 22 di sera Szymonek ha avuto convulsioni e alcune rigidità. È arrivato in ospedale. Il giorno dopo l'attacco si è ripetuto ed è stata eseguita la scansione CT. Dopo il test, si comincia a sospettare encefalite. Gli furono somministrati molti farmaci antidolorifici dopo i quali le convulsioni si placarono. I medici hanno deciso di trasportare Szymon all'ospedale di Varsavia con l'ambulanza aerea, dove il bambino è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La stessa notte, le funzioni vitali di Szymon hanno cominciato a scomparire, è stato resuscitato. È stata ordinata un'altra scansione CT, che mostrava un edema cerebrale. I genitori hanno dovuto sentire qualcosa che nessun genitore dovrebbe mai sentire: dovete dire addio al vostro bambino e dire una preghiera perché quasi al 100% è in morte cerebrale. Venerdì, 25 gennaio, la madre riceve comunicazione che l’ospedale prevede di scollegare Szymon dal respiratore. Sconvolta ha informato il medico che non era d'accordo e le hanno risposto che l'ospedale non avrebbe ventilato un cadavere. Dopo le procedure relative alla dichiarazione di morte cerebrale, fu riunito un comitato medico, in cui uno dei medici notò un delicato impulso nella fontanella cranica. Quindi il distacco è stato fermato. I medici non conoscono la ragione delle condizioni di Szymon. La famiglia ha iniziato a cercare aiuto da altri medici. Uno di loro si è preso a cuore la famiglia, istruendoli su come possono stimolare il cervello. Il 20.02.2019 si è tenuta una visita medica, a seguito della quale i medici hanno dichiarato che, sfortunatamente, non vedono possibilità di trattare Szymon in Polonia. Pertanto, la famiglia è costretta a cercare aiuto non solo in Polonia, ma anche all'estero. Tuttavia, il denaro è un ostacolo, come spesso accade. La situazione finanziaria della famiglia è molto difficile. Il padre di Szymon ha dovuto abbandonare il suo lavoro per prendersi cura del fratello maggiore di Szymon, mentre la madre è in ospedale quasi tutto il tempo. La famiglia dorme in una stanza in un ostello, in condivisione con altri ospiti, dove è persino difficile usare le solite attrezzature come una lavatrice. Anche così il costo della sistemazione è terribile, fino a 120 PLN (circa 30€) a notte. Lo stipendio medio in Polonia è di circa 400€ al mese perciò capirete da soli che è una cifra altissima per le condizioni in cui stanno e soprattutto non avendo nemmeno un’entrata. Szymon mostra ancora che sta combattendo - muove mani e piedi, reagisce al caldo e al freddo. Chiediamo aiuto a tutti voi grandi sostenitori. I fondi che verranno raccolti saranno utilizzati per le spese correnti relative al vivere, agli avvocati e, soprattutto, alle consultazioni di altri medici - principalmente all'estero, e, naturalmente, per ulteriori trattamenti e diagnosi. Pertanto, ti chiediamo di supportare questa meravigliosa famiglia tanto colpita dal destino.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Zniknęła strona o historii Szymonka, szkoda, że nie dowiem się już nic więcej. Życzę Szymonowi powrotu do zdrowia a Jego rodzinie, mamie przede wszystkim wiary i siły do walki. Walcz do końca, dokąd tylko jest nadzieja.

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Szymonek

Użytkownik anonimowy
200 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrowia!❤

OK
10 zł

Olga Kania

Włącz misiaczku maleńki

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymuś!

RK
20 zł

Roksana Krasoń

❤❤❤

M

Martyna

Obudź się niedźwiadku ????

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymonku!

BA
5 zł

Beata Aqachmar

Zdrowiej maluchu i urośnij na radość rodzicom

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Modlę się za Ciebie rycerzu.

EZ
10 zł

Edyta Zawadzka

AM
25 zł

Agnieszka Mereszczowska

Budzimy się Chłopczyku❤????????????

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Wstawaj cudaku malutki ❤️

DK
50 zł

Daria Kowalska

Szymonku walcz kochany, a wy dzielni rodzice nie poddawajcie sie ! Jestem z wami calym sercem >3

PW
25 zł

Partycja Walaszek

Walcz Szymon Walcz. Obudź się Kochany

RN
100 zł

Radosław Nowak

Powodzenia Szymusiu

JP
25 zł

Justyna Piecha

Obudź się serduszko ❤️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Darowizna

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

♥️♥️♥️Jestem z Tobą myślami i sercem maluszku♥️♥️♥️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walcz Skarbie

S
25 zł

Sylwia

Trzymamy kciuki za Szymonka.

BZ
25 zł

Bartosz Zacharek

Dasz radę maluszku:*

M
10 zł

Magda

Dużo zdrówka skarbie walcz !!!????❤

DS
100 zł

Dorota Skrzyniarz-Kaczmarek

Kochany Szymku trzymam kciuki za Ciebie

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Maluszku

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maluszku z całych sił ❤

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Jestem z Tobą kochanie!!! ????

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Mam syna Szymona, tak bardzo trzymam kciuki za Ciebie mały wojowniku!

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

WALCZ, WALCZ JAK I JA WALCZE !!!

BS
50 zł

Bożena Stadlewska

Szymonku niech się zdarzy cud walcz chłopczyku

K
15 zł

Kasia

Aniolku jestes wielki!!!

Martyna Michta

Trzymaj sie malenstwo ????

Użytkownik anonimowy
350 zł

Użytkownik anonimowy

Licytacja KK05

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz dzielny Maluchu!

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Maleństwo życzymy powrotu do zdrowia , walcz serduszko

M
25 zł

Marta

Walcz Maluszku Kochany !!! ????❤️

MM
60 zł

Marta Małecka

Szymonku obudź się kochany ❤❤❤

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Niech Ci Pan Bóg Błogosławi ❤️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Aniołku bądź zdrów i wracaj do Nas

Użytkownik anonimowy
500 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam mocno kciuki za szybki powrót do zdrowia!

PL
560 zł

Paulina Lenda

Aukcje / losy

MS
20 zł

Magdalena Sitarz

Walcz Aniołku

DA

Daria Antoniewicz

Cegiełka

AP

Agata Psota

oby Pan Bog mial ich w opiece

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maluszku

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Niech Was Pan błogosławi i strzeże.

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Wracaj do zdrowia aniołku ????

B
50 zł

beata

Szymus walcz kochanie. Dla rodzicow duzo siły i wiary.

MK
20 zł

Magda Krzywdzińska

????Kochany slicznotku dasz rade!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

BB
25 zł

Barbara Blumreder

Śliczny chłopiec. Rodzicom życzę z całego serca, by malca uratowano.

E
50 zł

Ela

Walcz Szymek!

G
10 zł

Grzegorz

Trzymam kciuki za Szymonka!

KJ
15 zł

Katarzyna Jagiełło

Kochani trzymam kciuki za Szymona ❤️❤️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walcz Słoneczko :*

IK
66 zł

Iwona Kowal

kolczyki kuleczki szafirowe 2
Szymonku trzymam kciuki za twoje zdrówko

Walcz maluszku kochany

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymon

PR
10 zł

Patrizia Rossi

Forza Szymon

PW
15 zł

Partycja Walaszek

Walcz!!!

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Licytacja NS06

MM
25 zł

Marcin Machocki

Damy radę ????????????

KB
50 zł

Katarzyna Brzezińska

Szymonku wracaj do zdrowia ❤️❤️

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Obudź się już Skarbie :-*

AR
15 zł

Anna Rutkowska

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz malutki !

AM
50 zł

Anna Maria Morka

Mam nadziejej ze znajdziecie klinikę która sie zajmie Szymonkiem, nie poddawajcie sie.

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Jezu Ty się tym zajmij :)

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki za Całą Waszą Dzielną Rodzinę !

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Bądź dzielny maluszku

KP
10 zł

Karolina Piskorska

Walcz maluszki ???? trzymam za Ciebie kciuki.

AF
100 zł

Agata Franiewska

Szymonku Walcz Kochanie myślami i modlitwą jesteśmy cały czas z Tobą

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymaj się dzielny maluszku! ????

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki!

T
50 zł

Tomek

Trzymam Kciuki z całych sił!

M
10 zł

Magda

Walcz Okruszku! Będę się modlić za Twoje zdrowie!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Wałcz Szymuś!

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Wiem, że to wygrasz Szymonie. Bóg z Tobą i Twoją rodziną

Licytacje MM9

AJ

Agata Jaworska

Jezu Miłosierny napełnij Szymonka Swoją Krwią i Wodą i ulecz jego ciało ????????
Jezu Ty się tym zajmij ????????

DS
25 zł

Dorota Siadłowska

Kochanie walcz

W Kupie Siła ????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Oby wyzdrowial

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, daj mu zdrowie i życie w swoim wielkim miłosierdziu!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Trzymaj się Szymon!

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz kochany Szymonku!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymonku!

MP
100 zł

Magda P

Wierzymy, ze Szymonek bedzie walczyl dopoki nie wyzdrowieje calkowicie. Przesylamy duzo pozytywnej energii, aby Szymus i cala rodzina mieli sile przejsc przez trudny czas i nie tracili nadzieji. Jestesmy z Wami!

ED
35 zł

Ewa Dara

Wracaj do zdrowia Szymuś*:

A
5 zł

Ala

Walcz Aniolku

Martyna Michta

Zdrowka maluszku

W
20 zł

Wioleta

Walcz aniołku????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Jezu zmiłuj się.

M
10 zł

Monia

Walcz maleńki ♥️

JJ

JAROSLAW JASTRZEBSKI

Wracaj Szymonku?

JK
20 zł

Judyta Kaczyńska

Niuniu Kochany, trzymaj się dzielnie i walcz . Jestem z Tobą całym sercem

AG
5 zł

Agnieszka Gawin-Wiśniewska

Walcz młody!

M
25 zł

Monika

Czekam z niecierpliwością na dobre wiesci

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Dużo zdrówka!

E
50 zł

Ewelina

Walcz kochany walcz. Czekamy na dobre wieści.

MT
10 zł

Mama Tomka

Walcz malutki śliczny wojowniku ????

GS
40 zł

Grażyna Skała

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Niech Bóg Wam błogosławi

IK
50 zł

Iwona Kowal

Kolczyki kryształowe kuleczki szafirowe aukcja fb

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam mocno kciuki ! ❤️

KK
50 zł

Katarzyna Kupiec

PL09 aukcja wisiorek

Martyna Michta

Pieniażki dla Maluszka z aukcji na fb od Pani Bożenki zdrowka !

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

+ pamiętamy w modlitwie ... trzymajcie się !

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Szymonku walcz z całej siły.!! Czekaja na Ciebie rodzice i braciszek.

WS
50 zł

Walcz Szymonku ❤

Jezu Ty się tym zajmij ????

Martyna Michta

Trzymaj się

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Nie poddawajcie się. Bóg z Wami

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki za maluszka i mocno tulę całą rodzinkę

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

3mam kciuki za tego ślicznego maluszka. Dla rodziców duuuzo siły, walczcie!

MT
100 zł

Magda T

Walczcie, trzymam kciuki!

KF
150 zł

Katarzyna Fiech

Aukcja 4/4 Pauliny Taras

BW
120 zł

BARBARA WILK

Licytacja

M
10 zł

Milena

Powodzenia maluszku!

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Dużo sił i zdrowia!!!

MP
300 zł

Monika Pajak

Maly Wielki Wojowniku nie poddawaj sie❤ Walcz❤ Calym ❤ z Toba❤❤❤

KK
30 zł

Katarzyna Kupiec

MW01 aukcja

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki aby się wszystko udało ????☺zdrowiej maluszku i wracaj szybciutko do domku ????❤

KR
20 zł

Kinga R

Walcz aniołku

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Szymku kochany walcz...tu wszyscy trzymaja za ciebie kciuki...mama czeka...nie poddawaj sie...Bog z Toba

KP
20 zł

KaskaPe. Paleczek

Kochanie trzymaj się ❤️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walcz mały wojowniku, dasz radę Szymonku ❤️

EL

Ewelina Lisowska-Rutkowska

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Dużo zdrowia i sił.

KS
70 zł

karolina Sobańska

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Wracaj do zdrówka ????

KK
35 zł

Katarzyna Kupiec

Martyna Michta

Pomozcie mu zabierzcie go stamtad

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Poszło! Bądź silny Szymuś!

MZ
50 zł

Magda Zadrożna

Musi być dobrze!

Użytkownik anonimowy
60 zł

Użytkownik anonimowy

aukcja NS01

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

❤️❤️❤️

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Wierze ze bedziesz zdrowy Szymonku! Walcz!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Maleńki!

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymuś, dużo zdrówka

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrówka wojowniku !!!

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Aniołku kochany walcz dzielnie ! Boże wszechmogący pomóż wyzdrowieć dzięciątku !!!!!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymuś! Cale Zycie przed Tobą

Walcz dzielny Wojowniku❤❤❤

Użytkownik anonimowy
43 zł

Użytkownik anonimowy

3mam kciuki!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Walcz kochany

KK
10 zł

Katarzyna Kupiec

K
50 zł

Kasia

Dla Szymusia!

Martyna Michta

Trzymajcie siTrzynie dajcie wmowic ze to nie po szczep.

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Malutki Misiaczku walcz z całych sił ❤️

MM
5 zł

Marcin Modelski

Trzymaj sie Szymonku, sercem jesteśmy z Tobą.

Daria Jondro Iwańska

Wałcz jak Marysia ❤️

KD
15 zł

Katarzyna Drałus

Szymionku walcz. ...życie przed Tobą ???????????? piękne życie

50 zł

Tomasz Śliwa

Walcz mały Aniołku

I
25 zł

Iwona

Walcz kochany Szymusiu! Wierzę że się obudzisz i to już wkrótce!

AG
100 zł

Anna Giemza

Walcz Szymuś ???????? numer aukcji ES02

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

WalczSzymonku

KK
30 zł

Katarzyna Kupiec

GS
50 zł

Grażyna Skała

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Dużo siły i aby w tej walce otaczali was tylko dobrzy ludzie i lekarze z powołania!!!

PP
50 zł

Patrycja Prokop

Walcz kochany Aniołku! ❤❤????

KK
25 zł

Katarzyna Kupiec

Aniołku wspieram Cie calym sercem❤

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Dużo zdrówka Szymku! Pokaz im ze się myla!

K
20 zł

Kasia

Walcz Szymonku???? jestes silnym wojownikiem!!

K
10 zł

KarolinaK

Walcz Szymonku!

BS
30 zł

Barbara Szmit

Chwyć oddech, Słonko! Sercem całym jestem z Wami...

MZ
25 zł

MAJAZS ZEGARSKA-SCHENKERY

WALCZ ANIOŁKU, WYGRASZ, MASZ SIŁĘ, ZDROWIEJ

AZ
500 zł

Amelka z rodzicami

Mamy nadzieję że uda sie zebrać całą kwotę i że wszystko się dobrze skończy.

100 zł

Małgorzata Ślażyńska

Oby wszystko ułożyło się po waszej myśli.

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz malutki ❤️

Martyna Michta

trzymaj się dazyjcie do prawdy. stop szczepieniom.

Użytkownik anonimowy
77 zł

Użytkownik anonimowy

Modlę się za Waszego kochanego Synka, jestem z Wami i z Nim.

AS
5 zł

Amelia Sobiewska-Szkarnulis

Nie poddawajcie się w walce o prawdę!

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz cudny aniołku, masz siłę!!! ????

M
50 zł

Magda

Szymonku jestes Dzielnym Wojownikiem !

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Będę się modlił.

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Wracaj do zdrowia Słoneczko :)

AB
15 zł

Ania Biń

Wszystko sie uda ???? trzymajcie się. Szymek jest cudowny.

Martyna Michta

Trzymaj się maleństwo ! WALCZCIE RODZICE. KAZDE DZIECKO POTRZEBUJE W TAKIEJ SYTUACJI DUZO SIL RODZICOW BY GO BRONIC. TYM BARDZIEJ ZE DAJE ZNAKI ZYCIA! NIE DAJCIE GO SKRESLIC JEST ZBYT CENNE

ML
25 zł

Magdalena L

Walcz Szymonku bedzie dobrze maly wojowniku

A
25 zł

Angelika

Wałcz Maluszku . ! ????

G
8 zł

Greg

Stop mafii medycznej

A
5 zł

Artur

Szymek nie poddawaj się!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki byś znów mógł cieszyć się w ramionach rodziców.

KK
30 zł

Katarzyna Kupiec

Szymonku walcz kochanie❤

MP
50 zł

Monika Popiel

✊????✊????✊????

PK
10 zł

Patrycja Kiedrowska

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

MS
50 zł

Mama Szymonka

Walczymy dla ciebie słoneczko

M
100 zł

Magda

Walcz Szymonku❤????????

M
20 zł

Marta

Życzę zdrowia !

MO
50 zł

Monika Orzechowska

Szymonku walcz dalej dzielnie, jesteś wspaniałym chłopcem, który skradł i mój kawałek serca. ❤️❤️❤️

EG
20 zł

Ewelina Górka

Szymonku od początku śledzimy Twoja historię! Szymonku walcz! Bądź dzielny! Bądź silny! Niech Twoje serce walczy! Niech twój cały organizm włączy całym sobą! Szymonku jesteśmy z Tobą!

SB
25 zł

Sylwia Biera

Wałcz Szymonku ???? jestem z Wami modlitwa ????

JR
10 zł

Justyna Rygiel

Szymonku jesteśmy z Tobą i Twoimi rodzicami !

IC
5 zł

Iwona Chomicka

????????❤️????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maleńki Szymonku! Jesteś dzielnym wojownikiem... Dużo siły dla Was rodzice. Uda się!

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymonku

N
10 zł

Natala&Dawid

Dużo zdrówka maluszku

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Szymciu Bog nad Toba czuwa

SS
50 zł

Sylwia Szczepaniak

Kochany Szymonku walcz. Dużo zdrówka i sił dla Ciebie i całej Rodziny.

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz Szymonku!!! Kochamy Cię! Dasz radę Wojowniku!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

SS
30 zł

SEBASTIAN SYNOWSKI

Wojowniku walcz.

M
25 zł

Marzena

Wałcz aniołku ????

P
5 zł

Patrycja Tomoń

Walcz maluszku !

Z
5 zł

Zaneta

Walcz słoneczko kochane ???? ???? ???? ???? ????

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrówka Kochany ????????????

TL
100 zł

Teresa lydzinska

Zycze wytrwalosci I modlimy sie nieustannie

Małgorzata Opałczyńska

zdrówka!

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Szymuś trzymaj sie , wyzdrowiejesz❤

MP
30 zł

Magdalena Paź

Szymuś, walcz!!

J
25 zł

Joanna

Warto pomagac ????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Wierzę że Wasza walka niedługo zakończy się pełnym zwycięstwem ❤

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Szymonku - walcz Kochanie! Modlimy się za Ciebie! Pani Anetko - wytrwałości i siły!

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrówka skarbie ❤️

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Modlę się gorąco o szybki powrót do zdrowia!

KK
25 zł

Katarzyna Kupiec

Szymonku zawsze calym sercem z Toba❤

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Szymonku Walcz wyjdziesz z tego

KK
20 zł

Katarzyna Koryga

Musisz Kochanie wygrać tę walkę. Bądź silny Szymuś.

AJ
10 zł

Alicja Janko

Serce pęka... Walcz Malutki!! ????Powodzenia!❤️ Dużo, dużo zdrowia!! Boże pomóż... ????

Użytkownik anonimowy
200 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrowiej Szymonku????♥️♥️♥️

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Jezu Ty się tym zajmij!

CS
20 zł

Ciocia Sylwia- Szwecja

Dużo zdrówka Kochanie

JT
10 zł

Jagoda Tomaszewska

Dla maluszka❤

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maluszku

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Nadzieja umiera ostatnia. Dużo zdrowia mały wojowniku. Dużo siły dla Twojej rodziny :*

D

dorota

WALCZ MAŁY WIELKI WOJOWNIKU

AP
50 zł

Anna Paszkiwska

Masz moc mały wojowniku

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia Szymonku

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Szymku! Dasz radę! Walcz! Całuski i uściski, maluszku!

KS
20 zł

Krystian Skowronek

pamiętam w modlitwie

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Kochane dzieciątko, życzę Ci zdrówka z całego serca.

AJ
10 zł

Aneta Jamrozik

Trzymaj sie Skarbie! Walcz!!#

I
50 zł

Ilona

Dasz rade sloneczko.

MK
50 zł

Marlena Kapuścińska-Wojciechowska

Szymciu dużo zdrówka i siły dla Cb i rodziców

K
15 zł

Kam

Trzymamy kciuki mały wojowniku

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Dasz radę, wojowniku!

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Cegiełka do cegiełki A zbudujemy ten dom

Użytkownik anonimowy
30 zł

Użytkownik anonimowy

Będę się modlić. Dużo zdrowia

Walcz mały wojowniku ????

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrówka dla maluszka

KK
100 zł

Katarzyna Kupiec

Szymonku walcz❤

WR
200 zł

WERONIKA RUMSICKA

Trzymam kciuki! ????

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maluszku! Trzymam za Ciebie kciuki.

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz maleńki :* wiem że to nie wiele ale zawsze jakaś cegiełka:)

Trzymaj się maluszku????????

D

Daria

Obudź się słoneczko ❤️

MS
20 zł

Marietta Sobocińska

Wałcz malutki Wojowniku. Jestesmy z Wami myślami każdego dnia.

5 zł

Monika Żak

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

na razie tyle ile mogę, w niedługim czasie postaram się więcej

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

❤️❤️❤️ Zdrówka aniołku ❤️❤️❤️

KM
25 zł

Kamila Muła

Walcz maluszku ????????????????

OR
25 zł

Ola Rusołowska

Wszystkiego dobrego . Całe czas modlę sie za waszego chłopczyka ????????

ŁK
25 zł

Łukasz Krzyżanowski

Zdrowiej Aniołku

B
3 000 zł
biurofundacja
G
1 050 zł
Giuseppe Frezza familia
PL
560 zł
Paulina Lenda
KW
560 zł
Karina Wiciak
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
AK
500 zł
Agnieszka Kowalska
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
AZ
500 zł
Amelka z rodzicami
Damian Czerski
410 zł
Damian Czerski
Użytkownik niezarejestrowany
409,73 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
350 zł
Dane ukryte
MP
300 zł
Monika Pajak
B
270 zł
Bella Italia
Dane ukryte
240 zł
Dane ukryte
P
230 zł
Paulina Lenda aukcje
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
AJ
200 zł
Anna Jeleniewska-Kaczmarczyk
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MP
200 zł
Malgorzata Piotrowska
RN
200 zł
Radosław Nowak
KS
200 zł
Klaudia Skrok
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MG
200 zł
Myriam Gozalo
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
JD
200 zł
Justyna Drozdz
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
JJ
200 zł
JAROSLAW JASTRZEBSKI
K
200 zł
Kam
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
AG
200 zł
Aneta Grabowska
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MG
200 zł
Myriam Gozalo
W
200 zł
Weronika Rumsicka
AS
170 zł
Agnieszka STANKIEWICZ-STALUSZKA
BB
165 zł
Beata Bocheńska
KF
150 zł
Katarzyna Fiech
LN
150 zł
Liliana Nowaczek-Połeć
K
130 zł
Katharina Mroczkowska
M
123,04 zł
monika.skalska
KK
120 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
120 zł
Dane ukryte
BW
120 zł
BARBARA WILK
Damian Czerski
105 zł
Damian Czerski
MK
100 zł
Monika kurczyk
100 zł
Kasia Ż
M
100 zł
Magda
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
A
100 zł
Asj
100 zł
Małgorzata Ślażyńska
MF
100 zł
Maciej FRĄCKOWIAK
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
W
100 zł
Wiktor
MR
100 zł
Milena Rokicka Serafin
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MK
100 zł
Mare kodzik
KK
100 zł
Katarzyna Kupiec
JC
100 zł
Jacek Czubak
TL
100 zł
Teresa lydzinska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MK
100 zł
Marta Koralewska
AS
100 zł
Artur szyca
PS
100 zł
Patrycja Szostak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KW
100 zł
Katarzyna wiktor
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
A
100 zł
Alicja
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
PN
100 zł
Przemysław Nowicki
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Marcin
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
B
100 zł
Bartosz Niemiec
K
100 zł
Karolina Sobańska
EK
100 zł
Ewelina Kaminska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MK
100 zł
Magda Karina Kokoszka
M
100 zł
Michal Wozniak
Wioletta
100 zł
Wioletta
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
DM
100 zł
Dorota marciniak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KD
100 zł
Krzysztof Duda
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RK
100 zł
Rafał Klamka
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
W
100 zł
WIESŁAWA
L
100 zł
Luk
P
100 zł
Piotr
EZ
100 zł
Ewelina zgiep
RE
100 zł
Renata Empel
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JK
100 zł
Jacek krzemiński
MT
100 zł
Magda T
AM
100 zł
Arleta majkowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AF
100 zł
Agata Franiewska
P
100 zł
p.puzon
AP
100 zł
Agnieszka Piechniak
MP
100 zł
Magda P
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MG
100 zł
Marta Gołębiewska
K
100 zł
k.radziul
TP
100 zł
Tomasz Papke
DS
100 zł
Dorota Skrzyniarz-Kaczmarek
MB
100 zł
Marzena Bourguignon
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
M..C
GZ
100 zł
Grzegorz Zyzek
RN
100 zł
Radosław Nowak
UA
100 zł
Urszula Andraszyk
A
100 zł
Anna
100 zł
Irmina Żórawska
LR
100 zł
Lech Radomski
MW
100 zł
michal wozniak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
A
100 zł
Aleksandra Melich
A
100 zł
Agata
AG
100 zł
Anna Giemza
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
100 zł
Aneta Kucharska
KI
100 zł
Katarzyna I
AT
100 zł
Agnieszka tyczynska
MW
100 zł
Marcin Wojciechowski
KC
95 zł
Katarzyna Czar****
A
80 zł
Aleksandra G
Dane ukryte
77 zł
Dane ukryte
K
70 zł
karolina
AM
70 zł
Anna Mazur
A
70 zł
Alina
IK
66 zł
Iwona Kowal
Dane ukryte
60 zł
Dane ukryte
M
60 zł
Marta Kierzek
KP
60 zł
Karolina Pindelska
AJ
60 zł
Anna Jaśkowska
M
60 zł
Monika Lenkiewicz aukcja
SI
55,50 zł
Staś i Małgosia
MS
50 zł
Marcin Sokołowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PP
50 zł
Patrycja Prokop
KB
50 zł
Katarzyna Bawej
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
SK
50 zł
Sara Kuchnicka
M
50 zł
Magdalena Majka
B
50 zł
Beata
MZ
50 zł
Magda Zadrożna
K
50 zł
Katia
M
50 zł
Monika popiel
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EW
50 zł
Ewelina Wieczorek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PM
50 zł
Paulina Markiewicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Agnieszka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JW
50 zł
Joanna Wiśniewska
KM
50 zł
Katarzyna Małys-Pęczalska
MK
50 zł
Marta Koralewska
JM
50 zł
Justyna Mroske
MI
50 zł
Maria Ileksiak
MG
50 zł
Magdalena Gajda
B
50 zł
Beata
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
DM
50 zł
Dorota Malkowska
MM
50 zł
Matylda Moren
RJ
50 zł
Roman Jankowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AM
50 zł
Anna Maria Morka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
NT
50 zł
Natalia Taraszewska
D
50 zł
Dorota Dębska
J
50 zł
Joanna
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AG
50 zł
Anna Górska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MO
50 zł
Monika Okrzos
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JP
50 zł
Justyna Panasiewicz
IW
50 zł
Iza wac
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Monika M
AV
50 zł
Anastasiia Vasylchenko
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
T
50 zł
Tomek
D
50 zł
Dagmara Maslanka
D
50 zł
Dominika
MS
50 zł
Mama Szymonka
MG
50 zł
Mateusz Glowacz
A
50 zł
ankan23
JS
50 zł
Jarosław Siedlecki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Matylda
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
W
50 zł
Wkoleta
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KW
50 zł
Karol wąsik
AS
50 zł
Anna Słojewska
E
50 zł
Ela
EM
50 zł
Edyta Matyaszek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AS
50 zł
Aldona sierzputowska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Kasia
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JW
50 zł
Jadwiga Wasilewska
MK
50 zł
Maciej Kiełbasa
Damian Czerski
50 zł
Damian Czerski
BS
50 zł
Bożena Stadlewska
E
50 zł
Ewelina
AS
50 zł
Agnieszka Sienkiewicz
GG
50 zł
GRZEGORZ GOLIŃSKI
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JL
50 zł
Joanna Laszczak
MD
50 zł
Małgorzata Dusza
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AP
50 zł
Anna Paszkiwska
KK
50 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
GS
50 zł
Grażyna Skała
M
50 zł
MARLENA KAPUŚCIŃSKA-WOJCIECHOWSKA
NT
50 zł
Natalia Taraszewska
S
50 zł
Sylwia Żarnoch-Orzoł
AW
50 zł
Anna Wójcicka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KB
50 zł
Katarzyna Brzezińska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
OM
50 zł
Ola melich
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
GL
50 zł
Grzegorz Lisek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MO
50 zł
Monika Orzechowska
SG
50 zł
Sylwia Gozdur
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
IK
50 zł
Iwona Kowal
SG
50 zł
Sylwia Gardzińska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Katarzyna
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BB
50 zł
Balbina Bujak
M
50 zł
Małgorzata Żwiruk
P
50 zł
P&A
AN
50 zł
Ania Nowosielska
GS
50 zł
Grażyna Skała
MP
50 zł
Monika Pajak
M
50 zł
Matylda
EW
50 zł
Estera Williamson
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
SP
50 zł
Sabina Pietrzak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Aleksandra Kołodziej
E
50 zł
Ewelina
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ŁM
50 zł
Łukasz Mikołajczyk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Magda
K
50 zł
Krystian
MR
50 zł
Marek Rutkowski
M
50 zł
Magda
S
50 zł
Sylwia
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JS
50 zł
Joanna Sołtysiak
I
50 zł
Iza
L
50 zł
Laura
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Damian Czerski
50 zł
Damian Czerski
I
50 zł
Ilona
50 zł
Anna Kielbasa
AG
50 zł
Andrey Ganceari
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AS
50 zł
ANNA STREG
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MR
50 zł
Marek Rutkowski
A
50 zł
Agnieszka
DK
50 zł
Daria Kowalska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MZ
50 zł
Magda Zadrożna
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Aga
50 zł
Tomasz Śliwa
MN
50 zł
Magdalena namysl
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
R
50 zł
Renata
A
50 zł
Aleksandra
K
50 zł
Kasia
SS
50 zł
Sylwia Szczepaniak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
E
50 zł
Ewelina
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Monika
M
50 zł
Marcin
M
50 zł
Marzena
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
WS
50 zł
Walcz Szymonku ❤
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
DB
50 zł
Daria Błasińska
BP
50 zł
Beata Pawluk
KS
50 zł
Karolina Szymańska
A
50 zł
Aneta
Dane ukryte
45 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
45 zł
Dane ukryte
LM
43 zł
Leonello Menconero
Dane ukryte
43 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
40,89 zł
Użytkownik niezarejestrowany
GS
40 zł
Grażyna Skała
M
40 zł
Michal Niezborala
ED
35 zł
Ewa Dara
PP
35 zł
Paula Podstawka
35 zł
Aneta Kucharska
KK
35 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
PL
35 zł
Przemysław Lewkowicz
A
35 zł
Ania
A
35 zł
Ania
ML
35 zł
Maria Leśniak
Damian Czerski
35 zł
Damian Czerski
MK
34 zł
Malgorzata Kozak
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
AR
30 zł
Agnieszka Rudalska
KK
30 zł
Katarzyna Kupiec
KK
30 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
AA
30 zł
Agnieszka Alukonis
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
S
30 zł
Sebastian Synowski
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
MP
30 zł
Magdalena Paź
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
MR
30 zł
Milena Raniszewska
B
30 zł
Basia
MO
30 zł
Marta Oślizło
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
KK
30 zł
Katarzyna Kupiec
DD
30 zł
Damian Dziedziul
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Ł
30 zł
Łukasz
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Karolina Kula
25 zł
Karolina Kula
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MK
25 zł
Maria Korczak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
B
25 zł
Baa
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AK
25 zł
Agata Kryża
I
25 zł
Iwona
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
MAJA ZEGARSKA-SCHENKERY
KO
25 zł
Kasia Olczak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
BD
25 zł
Beata Dębiec
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AL
25 zł
Anna Lewandowska
MM
25 zł
Marcin Machocki
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
K
25 zł
Kasia Jaros
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Angelika
P
25 zł
Paulina
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Marzena
M
25 zł
Monika
S
25 zł
Sylwia
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
W
25 zł
Weronika
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
D
25 zł
Dorota
MS
25 zł
Martyna Szamocka
AS
25 zł
Aneta Sikorska-Mazurek
OL
25 zł
Oktawia Lemańczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
ML
25 zł
Magdalena L
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
B
25 zł
Bartek Zacharek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AG
25 zł
Anna Górska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Z
25 zł
Zofia B
MJ
25 zł
Margareta Jurczak
EW
25 zł
Ewelina Wieczorek
P
25 zł
Patrycja Walaszek
J
25 zł
Joanna
E
25 zł
Ewelina
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AJ
25 zł
Aneta Jamioł
PW
25 zł
Patycja Węsek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MS
25 zł
Martyna Szamocka
AK
25 zł
Anna Kielbasa
JN
25 zł
Justyna Nowicka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SB
25 zł
Sylwia Biera
MK
25 zł
Małgorzata Kaczmarczyk
G
25 zł
Gosia
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EB
25 zł
Ewa Bukowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
NL
25 zł
Nina Lesiak
AC
25 zł
Agnieszka Czyż
M
25 zł
Mama
LB
25 zł
Leszek Bober
KB
25 zł
Karolina Boruchowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Aleksandra
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Anna
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AM
25 zł
Anna M Swies
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
R
25 zł
Robert P
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
P
25 zł
Przemek
Ł
25 zł
ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MG
25 zł
Marta Gadomska
B
25 zł
beata.jerka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AM
25 zł
Agnieszka Matras-Latko
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
25 zł
Justyna
PA
25 zł
Paluch Anna
A
25 zł
Aleksandra Rusołowska
DN
25 zł
Dawid Nieckarz
KP
25 zł
Katarzyna Pyrz
A
25 zł
Agnieszka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
D
25 zł
Dorota Wysocka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MG
25 zł
Małgorzata Gutowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
P
25 zł
Paulina
A
25 zł
angelika.kornosz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MD
25 zł
Marika Daniel
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KM
25 zł
Kamila Muła
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AD
25 zł
Alicja Dyrdowska
JN
25 zł
Joanna Nowak
EK
25 zł
Elżbieta Kocoł
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
WZ
25 zł
Wiktor Zambrzycki
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
IM
25 zł
Iza Marczak
JP
25 zł
Justyna Piecha
S
25 zł
Sylwia
Z
25 zł
Zakrzewska
A
25 zł
Aga
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AW
25 zł
Anna Wróblewska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
K
25 zł
Katarzyna
B
25 zł
Bogumiła
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AG
25 zł
agata grymula
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MD
25 zł
Martyna Duda-Biała
M
25 zł
Marta
AM
25 zł
Anita Mikołajczyk
DS
25 zł
Dorota Siadłowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SR
25 zł
Sylwia Rozwadowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KK
25 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Max
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
25 zł
Damian Woźniak
A
25 zł
Angelika
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
IS
25 zł
Izabela Sieczkowska
A
25 zł
Anna
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JN
25 zł
Joanna Nowacka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Minia
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Agnieszka Czajka
EL
25 zł
Ewa Lis
KK
25 zł
Katarzyna Kupiec
D
25 zł
Dorota
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
BP
25 zł
Barbara Piątkiewicz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
25 zł
Julita Wodarczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KM
25 zł
Katarzyna Malczyńska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JG
25 zł
Justyna Gawęcka
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KF
25 zł
Klaudia Frankowska
E
25 zł
Ewelina
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AP
25 zł
Angelika Podcaba
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
BB
25 zł
Barbara Blumreder
M
25 zł
Marta
R
25 zł
Rafał
J
25 zł
Joanna
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
B
25 zł
Bartosz Niemiec
NT
25 zł
Natalia Tomalak
E
25 zł
Ewa Czarnowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KJ
25 zł
Kamila Jedynak
O
25 zł
Ola
SM
25 zł
Szymon Mrózek
Bartłomiej Kucharek
25 zł
Bartłomiej Kucharek
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
20,61 zł
agnieszka.wyrwal
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
PG
20 zł
Patrycja Godyń
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
M
20 zł
Magdalena Krzywdzińska
KS
20 zł
Krystian Skowronek
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
P
20 zł
Przemek
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
M
20 zł
Magdalena Krzywdzińska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
A
20 zł
Anna
AP
20 zł
Agnieszka Pietras
IJ
20 zł
Izabela Jurczak
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
K
20 zł
Kinga
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
SD
20 zł
Sebastian Dec
J
20 zł
Justyna
M
20 zł
Małgorzata
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
A
20 zł
Aleksandra G
MC
20 zł
Monika Chmielewska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
K
20 zł
Kornelia
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
KK
20 zł
Katarzyna Koryga
P
20 zł
Paula
MS
20 zł
Magdalena Sitarz
20 zł
Joanna Jaworska
KS
20 zł
Krystian Skowronek
BD
20 zł
Beata Dębiec
RK
20 zł
Roksana Krasoń
M
20 zł
Małgorzata
I
20 zł
Iwona
K
20 zł
Kasia
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
EG
20 zł
Ewelina Górka
K
20 zł
Katarzyna Paleczek
W
20 zł
Wioleta
K
20 zł
Kasia
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
B
20 zł
Bożena
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
MS
20 zł
Marietta Sobocińska
K
20 zł
Karolina
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
S
20 zł
Sylwia
MARTYNA MICHTA
20 zł
MARTYNA MICHTA
M
20 zł
Marta
20 zł
Martyna Wiśniewska
G
20 zł
Grażyna
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
A
20 zł
Aneta
M
20 zł
Magda
JS
20 zł
Jola Szczęśniewska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
20 zł
Weronika Śledź
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
J
20 zł
Judyta
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
JK
20 zł
Judyta Kaczyńska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
K
20 zł
Klaudia
G
20 zł
grzefik
AN
20 zł
Anna Nowakowska
K
20 zł
Klaudia
P
20 zł
Paula
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
L
19 zł
Lila Pilarska
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
A
15 zł
Asia
1
15 zł
123
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
PK
15 zł
Patrycja Kaczor
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
OS
15 zł
Ola sieradzka
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
JB
15 zł
Justyna Bartczak
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
KR
15 zł
Karolina R
KJ
15 zł
Katarzyna Jagiełło
JG
15 zł
Jacek Gontarz
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
K
15 zł
Kinga
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
K
15 zł
Kasia
AB
15 zł
Ania Biń
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
AM
15 zł
Anna Makowska
EK
15 zł
Elżbieta Kocoł
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
B
15 zł
Beata
L
15 zł
Lels
KD
15 zł
Katarzyna Drałus
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
KS
15 zł
Klaudia Stojek
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
J
15 zł
Julia
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
I
15 zł
Iza
A
15 zł
Aneta
W
15 zł
Wioletta
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
AR
15 zł
Anna Rutkowska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
P
15 zł
Partycja
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
JN
15 zł
Joanna nessel
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
R
15 zł
Radosław
K
15 zł
Kamila
Dane ukryte
12 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
12 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
10,31 zł
Użytkownik niezarejestrowany
O
10 zł
Olga
JR
10 zł
Justyna Rygiel
N
10 zł
Natka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
J
10 zł
Jola
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AP
10 zł
Angelika Partyga
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
R
10 zł
Robert
A
10 zł
Anita
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
SM
10 zł
Sylwia Moskal
K
10 zł
KarolinaK
N
10 zł
Natala&Dawid
M
10 zł
Magda
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
K
10 zł
Karolina
B
10 zł
Beata Bluma
KW
10 zł
Karol Wolniewicz
A
10 zł
Aleksandra
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
10 zł
Marzena Gawlina
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
E
10 zł
Ewelina
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Michał
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AD
10 zł
Anna Donarska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Marta Winnicka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
W
10 zł
Weronika
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
X
10 zł
Xxx
JT
10 zł
Jagoda Tomaszewska
D
10 zł
Dominika
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
P
10 zł
PL4A.L.
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
JM
10 zł
Joanna Malinowska-Walkowiak
AA
10 zł
Agnieszka Araszkiewicz
MP
10 zł
Marta Potocka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
D
10 zł
drk
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
PC
10 zł
Piotr Ciuła
A
10 zł
Aleksandrap1985
AW
10 zł
Adam Warchoł
K
10 zł
Karolina
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
EM
10 zł
Edyta Majka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
aaa
K
10 zł
Karolina
JJ
10 zł
Jarosław Janas
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Monika J
AK
10 zł
Angelika kaszubska
S
10 zł
Sylwia
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
asia.kalisciak
J
10 zł
Julita Rejnow
OS
10 zł
Oskar Stojanowski
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AS
10 zł
Agnieszka Stanaszek
A
10 zł
Alicja
OK
10 zł
Olga Kania
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
MONI
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Alicja J
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MK
10 zł
Magdalena kolanska
OD
10 zł
Olga Derlatka
AO
10 zł
Agnieszka Owczarek
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Mirella
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AA
10 zł
Agnieszka Araszkiewicz
M
10 zł
Marta
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
X
10 zł
xxxx
MW
10 zł
Małgorzata Woźniak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
10 zł
Emilia Piasecka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MZ
10 zł
M. Z
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Magdalena Krzywdzińska
MT
10 zł
Mama Tomka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
PK
10 zł
Patrycja Kiedrowska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Ada
KK
10 zł
Katarzyna Kupiec
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
ON
10 zł
Ola Najkowska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Magdalena Krzywdzińska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Milena
E
10 zł