id: jy3cd9

Zbiórka na prowadzenie sprawy karnej przeciwko Barbarze Nowak i układowi kuratorskiemu

Zbiórka na prowadzenie sprawy karnej przeciwko Barbarze Nowak i układowi kuratorskiemu

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 471 zrzutek i zebrali 1 161 514 651 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki


 

Barbara Nowak jest najsłynniejszym kuratorem oświaty w Polsce, co głównie zawdzięcza swoim kontrowersyjnym wypowiedziom medialnym. Mniej znanym aspektem jej działalności jest to, że wykorzystuje podległych jej urzędników małopolskiego kuratorium oświaty, do bezprawnego niszczenia karier zawodowych dyrektorów małopolskich szkół, którzy mają odmienne poglądy, odmawiają wykonywania bezprawnych poleceń albo na których poskarżą się osoby, korzystające z ochrony politycznej Barbary Nowak. W mediach to zjawisko jest nazywane „układem kuratorskim”.

Organizatorka zbiórki to Anna Drwięga, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, posiadająca trzydziestoletni staż nienagannej pracy pedagogicznej. Organizatorka zbiórki została zawieszona w obowiązkach w odwecie za to, że odmówiła bezprawnego przepuszczenia do następnej klasy uczennicy, która korzystała z ochrony Barbary Nowak.

Organizatorka podjęła już we własnym zakresie i na własny koszt szereg działań ukierunkowanych nie tylko na obronę własną, ale na likwidację układu kuratorskiego w interesie wszystkich – nauczycieli, uczniów i ich rodziców. W tym między innymi zaskarżyła do sądu administracyjnego przekazanie Barbarze Nowak kompetencji dyscyplinarnych (obecnie sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) i złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z wnioskiem o objęcie tej sprawy procedurą wyroku pilotażowego, w celu zlikwidowania nieprawidłowości również w sprawach innych nauczycieli.

Organizatorce zbiórki udało się również doprowadzić do wszczęcia śledztwa w sprawie działań układu kuratorskiego, jednak koszty udziału w postępowaniu karnym (głównie koszty zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego) dalece przekraczają jej obecne możliwości finansowe. Z uwagi na to zbieramy kwotę 30.000 złotych aby móc kontynuować walkę z układem kuratorskim. Ten cel jest istotny, ponieważ bezkarność członków układu kuratorskiego tylko ich ośmiela do szkodzenia kolejnym nauczycielom i dyrektorom.


Czym jest układ kuratorski?

Na mocy nielegalnego porozumienia administracyjnego wojewoda Małopolski przekazał Barbarze Nowak pełnię władzy nad postępowaniami dyscyplinarnymi dla nauczycieli w całym województwie. W rezultacie tego rzecznikami dyscyplinarnymi i ich zastępcami, a często także członkami komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli są wizytatorzy zatrudnieni w kuratorium oświaty. Barbara Nowak wydaje wiążące polecenia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zatwierdza wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i umorzeniu postępowania (nie bacząc na fakty). Kurator Nowak decyduje o przydziale konkretnego rzecznika do sprawy i o jego ewentualnym wyłączeniu. Natomiast podległa Kurator Nowak wizytatorka wyznacza członków komisji dyscyplinarnych do poszczególnych spraw i decyduje o ich wyłączeniu. Jednocześnie najważniejszymi dowodami w postępowaniach dyscyplinarnych są protokoły kontroli sporządzane przez wizytatorów (pracowników kurator Nowak). Niejednokrotnie te protokoły zawierają treści ewidentnie nieprawdziwe i bezprawne.

W praktyce już samo złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (w całości zależne od Barbary Nowak) prowadzi do zawieszenia nauczyciela w obowiązkach i istotnego ograniczenia jego wynagrodzenia. Piętnowania go, wykluczenia społecznego, udręczenia, Dzieje się tak nawet, kiedy jak w sprawie Anny Drwięgi odwoławcza komisja dyscyplinarna przyznaje, że:

 • we wniosku nie wskazano „jakimi konkretnie czynami nauczycielka pełniąca funkcję dyrektora szkoły uchybiła godności zawodu i obowiązkom nauczyciela”,
 • „nie można stanowczo stwierdzić, czy do czynów uchybiających godności zawodu i rzetelności wykonywanych zadań doszło czy też nie”,
 • „postępowanie wyjaśniające nie było przeprowadzone prawidłowo”,
 • „ogólne określenie zarzutów znacznie utrudnia ocenę ich powagi i wiarygodności”.

Jednak zawieszenia w obowiązkach odwoławcza komisja nie cofnęła, niedopełniając tym samych swoich szczególnych obowiązków niedopuszczenia do zawieszania osób niewinnych – w tym osób którym nie wskazano żadnych czynów zabronionych jakie oni popełnili,  oni a nie inni nauczyciele w szkole. Niewątpliwie szczególnym obowiązkiem tej odwoławczej komisji było zagwarantowanie aby sytuacja jak w powieści "Proces", autorstwa Franza Kafki nie powtarzały się w XXI wieku.


Na co zbieramy?

Sprawa karna przeciwko Barbarze Nowak i jej trzem pracownikom dotyczy kilku kwestii. Po pierwsze sporządzenia protokołu kontroli wyrażające bezprawne polecenie promowania do następnej klasy uczennicy, która nie uzyskała potrzebnych ocen pozytywnych. Po drugie tego, że w protokole kontroli są stwierdzenia niezgodne z prawdą i niezgodne z dokumentami wykorzystanymi podczas kontroli, a w oparciu o ten protokół wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Po trzecie natomiast tego, że zatrudniony w kuratorium rzecznik dyscyplinarny groźbami zainicjowania postępowania dyscyplinarnego zmusił jedną z wicedyrektorek do wydania dokumentów szkolnych do których nie miał prawa. W szczególności wymusił w ten sposób otrzymanie dokumentów szkolnego psychologa i pedagoga, w tym dokumentów zawierających dane wrażliwe uczniów o ich sytuacji rodzinnej, doznawanej przemocy domowej i przemocy seksualnej.

Pierwotnie prokuratura nie chciała się zajmować sprawą, ale sąd nakazał jej kontynuować postępowanie. Obecnie trwają przesłuchania. Niestety przesłuchania zostały wyznaczone na wiele dni i są długotrwałe, dlatego zapewnienie udziału adwokata lub radcy prawnego jest kosztowne. Trzeba się również liczyć z tym, że prokuratura nie będzie chciała  postawić Barbary Nowak i układu kuratorskiego przed sądem. W konsekwencji będą potrzebne dalsze środki finansowe na wydatki związane z na napisanie zażalenia, subsydiarnego aktu oskarżenia i udział w przesłuchaniach i rozprawach przed sądem. Zbierana w tej zbiórce kwota 30.000 złotych nie pokryje całości kosztów prowadzenia sprawy, ale będzie stanowiła istotną pomoc i umożliwi kontynuowanie sprawy.


Dlaczego to ważne?

Barbara Nowak nadużywa swoich uprawnień do pozbawiania pracy i niszczenia karier zawodowych dyrektorów małopolskich szkół, którzy:

 • krytykowali publicznie rządową reformę oświaty, jak np. Gabriela Olszowska, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie czy Małgorzata Dobrucka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie;
 • wyrażali solidarność ze strajkującymi nauczycielami, jak np. Małgorzata Dobrucka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie;
 • wychowywali uczniów w duchu idei praworządności, poszanowania Konstytucji RP i tolerancji (te zasady są kontestowane przez środowisko polityczne, z którego wywodzi się Małopolska Kurator Oświaty), jak np. Aleksandra Sutkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczycach, czy Urszula Mroczek-Gula, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie;
 • odmówili wykonania kuratoryjnych poleceń bezprawnego zmieniania ocen uczniom i zgłaszali skargi oraz zawiadomienia do prokuratury na kierowanie takich żądań, jak np. Tomasz Donatowicz, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sue Ryder w Niepołomicach oraz Skarżąca w niniejszej sprawie Anna Drwięga;
 • zadziałali wbrew interesom rodzica znajdującego się pod ochroną polityczną Małopolskiej Kurator Oświaty, który dopuszczał się przemocy względem dziecka, co doprowadziło do odebrania temu rodzicowi prawa do opieki i postawienia zarzutów karnych znęcania się. To najnowsza historia Jana Ryby, dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Wszystkie te przypadki zostały opisane w prasie. Dalsze funkcjonowanie układu kuratorskiego rodzi realne zagrożenia dla funkcjonowania edukacji i bezpieczeństwa uczniów. Rodzi realne zagrożenie dla społeczeństwa i demokracji – dla ludzi mających odwagę nie poddawać się nielegalnym zaleceniom działających jako funkcjonariusze publiczni


Jak możesz pomóc?

 • Wpłać darowiznę: Każda kwota przybliża nas do likwidacji układu kuratorskiego i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej.
 • Podziel się z innymi: Udostępnij zbiórkę w mediach społecznościowych. Przekaż informację swojej rodzinie, znajomym oraz współpracownikom. Im więcej osób dowie się o tej sprawie, tym lepiej.
 • Wesprzyj: Wyraź swoje poparcie dla walki z układem kuratorskim i zachęć innych do wsparcia sprawy.


Za każdą formę wsparcia serdecznie dziękuję.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 341

preloader

Komentarze 33

 
2500 znaków