id: kzftp8

WSPARCIE DLA ŻOŁNIERZY WYWIADU SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY

WSPARCIE DLA ŻOŁNIERZY WYWIADU SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY

Nasi użytkownicy założyli 1 068 360 zrzutek i zebrali 1 165 352 219 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

(text: PL/ANG/DE/UA)


WSPARCIE DLA ŻOŁNIERZY WYWIADU SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY

 

Red Noses Production House z Krakowa organizuje zrzutkę na sprzęt militarny dla Ukrainy. Od pierwszego dnia agresji pomagamy w każdym możliwym zakresie. Zdobyliśmy solidne doświadczenie i wiemy, że wojnę wygrywa ten, kto jest do niej najlepiej przygotowany. Wiemy, że wywiad jest najważniejszym elementem struktury zbrojnej, jego działania zabezpieczają wyprzedzają wydarzenia i dzięki temu ratują cywilów i zmieniają przebieg wojny. 

 

Dlatego postanowiliśmy skupić się na tym, co jest najistotniejsze do wsparcia naszych przyjaciół w zwycięstwie. Pomagamy im pozyskać najpilniej potrzebny sprzęt!

 

Brutalne działania wojenne rosyjskiego wojska nie zatrzymują się i za pomocą sieci naszych kontaktów jesteśmy w stanie dostarczyć precyzyjnie według potrzeb sprzęt taktyczny dla konkretnych żołnierzy. 

 

Nasze konwoje wraz zaufanymi kierowcami po stronie ukraińskiej dostarczają do następujących punktów odbioru: Lwów / Kijów / Dnipro / Zaporoże / Sumy / Mikołajów / Odessa / a docelowo do żołnierzy wywiadu walczących w najbardziej zagrożonych miejscowościach w obwodach Zaporoskim, Sumskim, Chersońskim, Donieckim, Ługańskim i Charkowskim.

 

Co zostanie zakupione:

 • sprzęt łączności (słuchawki aktywne, radiostacje, odbiorniki i inne) 
 • sprzęt optyczny (lornetki cyfrowe, dalmierze, termowizje i inne) 
 • drony 
 • terenówki (4x4, manualna skrzynia biegów, diesel)
 • agregaty prądotwórcze (różnego przeznaczenia)

(część funduszy zostanie przeznaczona na transport) 

 

Minimalna kwota do uzbierania, aby pomoc była znacząca: 100 000 PLN

Im więcej zbierzemy, tym więcej kupimy!

 

Pamiętajcie, że tylko wspólnym trudem i zaangażowaniem możemy pokonać wspólnego wroga i powstrzymać Rosję!

 

W razie wątpliwości i konkretnych pytań piszcie na: [email protected]

Przyjmujemy również towary do wysyłki w Krakowie na ulicy Piekarskiej 9.

___________________ 

SUPPORT FOR SOLDIERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

 

Red Noses Production House from Krakow is organizing a donation for military equipment for Ukraine. From the very first day of aggression, we help in every possible way. We have gained solid experience and we know that the war is won by whoever is best prepared for it. We know that intelligence is the most important element of the armed structure, its actions secure ahead of events and thus save civilians and change the course of the war.

 

That is why we decided to focus on what is most essential to support our friends in victory. We help them get the most urgent equipment!

 

The brutal military operations of the Russian army do not stop and, using our network of contacts, we are able to provide tactical equipment precisely as needed for specific soldiers. 

 

Our convoys together with trusted drivers on the Ukrainian side deliver to the following collection points: Lviv / Kyiv / Dnipro / Zaporozhe / Sumy / Mikolaiv / Odessa / and ultimately to intelligence soldiers fighting in the most endangered places in the Zaporizhia, Sumy, Kherson, Donetsk, Lugansk and Luhansk / Kharkiv oblasts.

 

What will be purchased:

 • communication equipment (active headphones, radio stations, receivers and others)
 • optical equipment (digital binoculars, rangefinders, thermal imaging and others)
 • drones
 • off-road vehicles (4x4, manual transmission, diesel)
 • power generators (various purposes)

(part of the funds will be allocated to transport)

 

The minimum amount to be collected for the aid to be significant: PLN 100,000

The more we collect, the more we buy!

 

Remember that only by joint effort and commitment can we defeat our common enemy and stop Russia!

 

In case of doubts and specific questions, write to: [email protected]

We also accept goods for shipment in Krakow on Piekarska Street 9.


ЗБІР КОШТІВ на закупівлю обладнання для військових

___________________ 

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE GEHEIMDIENSTSOLDATEN DER UKRAINISCHEN ARMEE

 

Das Produktionshaus Red Noses aus Krakau organisiert eine Spendenaktion für militärische Ausrüstung für die Ukraine. Seit dem ersten Tag der Aggression haben wir auf jede erdenkliche Weise geholfen. Wir haben solide Erfahrungen gesammelt und wissen, dass der Krieg von denen gewonnen wird, die am besten darauf vorbereitet sind. Wir wissen, dass der Geheimdienst das wichtigste Element einer bewaffneten Struktur ist, dass seine Maßnahmen im Vorfeld der Ereignisse schützen und somit Zivilisten retten und den Verlauf des Krieges verändern.

 

Deshalb haben wir beschlossen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, um unsere Freunde beim Sieg zu unterstützen. Wir helfen ihnen bei der Beschaffung der am dringendsten benötigten Ausrüstung!

 

Die brutale Kriegsführung des russischen Militärs macht vor nichts halt, und mit Hilfe unseres Kontaktnetzes sind wir in der Lage, taktische Ausrüstung für bestimmte Soldaten genau nach deren Bedürfnissen zu liefern.

 

Unsere Konvois mit vertrauenswürdigen Fahrern auf ukrainischer Seite liefern an folgende Abholstellen: Lemberg / Kiew / Dnipro / Saporoschje / Sumy / Nikolajew / Odessa / und schließlich an Aufklärungssoldaten, die in den am stärksten gefährdeten Orten in den Regionen Saporoschje, Sumy, Cherson, Donezk, Luhansk und Charkiw kämpfen.

 

Was wird gekauft werden:

 • Kommunikationsgeräte (aktive Headsets, Funkgeräte, Empfänger und andere)
 • optische Geräte (digitale Ferngläser, Entfernungsmesser, Wärmebildgeräte und andere)
 • Drohnen
 • Geländewagen (4x4, Schaltgetriebe, Diesel)
 • Generatoren (verschiedene Verwendungszwecke)

(ein Teil der Mittel wird für den Transport verwendet)

 

Mindestbetrag, der gesammelt werden muss, damit die Beihilfe bedeutend ist: 100 000 PLN

Je mehr wir sammeln, desto mehr werden wir kaufen!

 

Denken Sie daran, dass wir nur durch gemeinsame Anstrengungen und Engagement unseren gemeinsamen Feind besiegen und Russland stoppen können!

 

Wenn Sie Zweifel oder spezifische Fragen haben, schreiben Sie an: [email protected]

 

Wir nehmen auch Waren zum Versand in Krakau in der Piekarska-Straße an 9.

___________________ 

ПІДТРИМКА ДЛЯ РОЗВІДНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Red Noses Production House з Кракова організовує збір коштів для військової розвідки України. З першого дня агресії ми всіляко допомагаємо військовим та вже набули солідного досвіду і знаємо, що війну виграє той, хто до неї найкраще підготовлений. Ми впевнені, що розвідка є найважливішим елементом збройної структури, яка працює на випередження подій і тим самим рятує мирне населення та змінює хід війни.

 

Тому ми вирішили зосередитися на тому, що наблизить наших друзів до перемоги. Допоможемо їм отримати необхідне обладнання!

 

Жорстокі бойові дії зі сторони російської армії не припиняються і використовуючи нашу мережу контактів, ми можемо забезпечити військовим спорядження конкретних солдатів розвідки.

 

Наші колони разом із довіреними водіями з української сторони доставляють до наступних пунктів збору: Львів / Київ / Дніпро / Запоріжжя / Суми / Миколаїв / Одеса  і в результаті потрапить до бійців розвідки, які воюють у найбільш небезпечних місцях в Запорізькій, Сумській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській області.

 

Що буде придбано:

 • комунікаційне обладнання (активні навушники, радіостанції, приймачі та інше)
 • оптичне обладнання (цифрові біноклі, далекоміри, тепловізори та інше)
 • дрони
 • позашляховики (4x4, МКПП, дизель)
 • генератори 

(частина коштів буде спрямована на транспорт)

 

Мінімальна сума, яку необхідно зібрати, щоб допомога була значною: 100 000 злотих

Чим більше збираємо, тим більше купуємо!

 

Пам’ятайте, що лише спільними зусиллями та відданістю ми зможемо перемогти нашого спільного ворога та зупинити Росію!

 

У разі сумнівів та конкретних запитань пишіть на адресу: [email protected]

Ми також приймаємо товари до відправлення: Kraków, ul.Piekarska 9.Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 17

Radosław Łyźniak
ukryta
 
Dane ukryte
40 zł
MK
Marta
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AG
Aga
30 zł
 
Dane ukryte
100 zł
PK
Paulina
100 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
8 400 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!