id: m2krdn

Na prototyp innowacyjnego generatora energii

Na prototyp innowacyjnego generatora energii

Nasi użytkownicy założyli 917 150 zrzutek i zebrali 885 256 523 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki


Generator Momentu Obrotowego

Wynalazek, który naprawdę zmieni świat! 

Nazywam się Marek Terelak i chcę Wam zaprezentować nasz wynalazek.

Generator Momentu Obrotowego wykorzystuje zasadę działania koła wodnego. Zamieniliśmy linearny ruch łańcucha na ruch obrotowy koła napędzanego.

U podstaw naszych prac leżały pytania: czy możliwe jest zbudowanie urządzenia, w którym dwa współpracujące ze sobą koła o różnych średnicach podziałowych obracają się z taką samą prędkością obrotową i jaki to będzie miało wpływ na moment obrotowy odbierany na osi koła napędzanego, którego średnica jest znacznie większa od średnicy koła napędzającego?

Na pierwsze pytanie odpowiada nasz pierwszy patent EP 1 781 964 B1 (w załączeniu). To rozwiązanie umożliwia uzyskanie tej samej prędkości obrotowej kół zębatych o różnych średnicach przy przenoszeniu napędu jednym łańcuchem. Jednak tak skonstruowany układ nie pozwala uzyskać większego momentu obrotowego na osi koła napędzanego w stosunku do momentu zadanego na osi koła napędzającego w pełnym zakresie pracy. By rozwiązać ten problem, próbowaliśmy nawiązać współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce. Niestety temat wywołał tak wielkie kontrowersje, że odmawiano nam w momencie, w którym pojawiała się świadomość co chcemy udowodnić. Żaden naukowiec nie chciał się narazić swojemu środowisku biorąc udział w tak ryzykownym przedsięwzięciu. Z tego samego powodu nie udało się znaleźć komercyjnej firmy gotowej przyjąć zlecenie wykonania koniecznych badań. Nie mogąc liczyć na pomoc, zbudowaliśmy własne, bardzo precyzyjne stanowisko pomiarowe. Zsynchronizowane głowice tensometryczne dokonują pomiaru z częstotliwością 2600 odczytów na sekundę. Wykonaliśmy ponad 3000 modeli w programie CAD oraz kilkadziesiąt prototypów samego urządzenia, które poddaliśmy pomiarom (szczegółowy opis Generatora Momentu Obrotowego oraz raport z analizy kinematycznej wykonanej w oparciu o pomiary dynamiczne dostępne pod linkiem). Dzięki tej pracy i bardzo poważnym nakładom finansowym dzisiaj, po 15 latach zmagań, możemy powiedzieć, że :

 

 

 

GENERATOR MOMENTU OBROTOWEGO TO JEDYNE NA ŚWIECIE URZĄDZENIE, W KTÓRYM DWA WSPOŁPRACUJĄCE KOŁA O RÓŻNEJ ŚREDNICY OBRACAJĄ SIĘ Z TAKĄ SAMĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ, A MOMENT OBROTOWY ODEBRANY NA WYJSCIU JEST WIĘKSZY OD MOMENTU OBROTOWEGO ZADANEGO NA WEJSCIU.

Taki efekt pozwala w ogromnym stopniu ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie, zdecydowanie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Umożliwia również uzyskać niezależność energetyczną nie tylko na poziomie indywidualnego konsumenta.

Wyobraźcie sobie, że samochód ma silnik o mocy 100 KM i spala średnio ok. 6 litrów paliwa. Dzięki zastosowaniu naszego Generatora ten sam silnik będzie miał moc 150 KM i nadal będzie spalał tylko 6 litrów paliwa. Montując Generator w samochodach elektrycznych nie trzeba będzie w ogóle korzystać ze źródła zewnętrznego do ładowania baterii. Bez podłączania do gniazdka będzie można użytkować auto bez ograniczeń.

Oczywiście przed nami jeszcze wiele pracy. Przede wszystkim taki układ wymaga bardzo dużej precyzji wykonania. Wszystko sprowadza się do płynności przekazania siły z łańcucha na koło napędzane. Przy dużych prędkościach obrotowych dochodzi do wibracji łańcucha i braku płynności w pracy Generatora. Można to porównać do wjeżdżania samochodem na krawężnik. Jeżeli zrobimy to bardzo wolno to nic się nie stanie, lecz przy dużej prędkości uszkodzenia mogą być bardzo poważne. W naszym przypadku prędkość liniowa łańcucha i koła napędzanego w momencie kontaktu nie są idealnie równe i dochodzi do uderzenia łańcucha o ząb koła. Wynika to przede wszystkim z niedokładności wykonania samego modelu. Ponieważ elementy, z których zbudowany jest Generator to rozwiązania nowatorskie, nie mają żadnego zamiennika, więc trzeba je zaprojektować i wykonać od zera, a to jest bardzo kosztowne. W produkcji masowej ta kwestia już nie będzie stanowić problemu, ale na etapie prototypu to są duże nakłady.

Dlatego potrzebujemy wsparcia i prosimy Was o pomoc.

Przygotowaliśmy konieczną dokumentację i złożyliśmy wniosek patentowy zarejestrowany pod numerem PCT/PL2021/000054 (dokumentacja patentowa dostępna), by zapewnić sobie ochronę prawną. Rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi kontrahentami z intencją pozyskanie kapitału niezbędnego do:

- przygotowania dokumentacji technicznej,

- zbudowania modelu produkcyjnego,

- dokończenia procedury patentowej nowego patentu,

- utrzymania ochrony z pierwszego patentu.

 Napotkaliśmy jednak kolejny problem.

Jak się domyślacie, duże koncerny nie tylko z branży energetycznej czy automotive myślą przede wszystkim o tym jak osiągnąć dwie rzeczy: duży zysk i przewagę nad konkurencją. Dlatego oczekuje się od nas gotowego produktu i wyłączności. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z ewentualnego oporu koncernów paliwowych. Obawiamy się również, że po podpisaniu ewentualnej umowy z dużą firmą nasz Generator „utknie w szufladach” czekając na lepsze czasy. Na szczęście może on być wykorzystany w energetyce rozproszonej jako samoistne źródło zasilania (schemat w załączeniu) i będzie powszechnie dostępny. Nie chcemy i nie możemy pozwolić na to by nasz wynalazek posłużył jako źródło kolejnego monopolu. Dlatego postanowiliśmy pozyskać środki na wdrożenie w sposób, który pozwoli nam uniknąć takiej sytuacji. Chcemy mieć produkt, który będzie mógł nabyć każdy zainteresowany podmiot i dzięki temu mieć pewność, że nikt nie wykorzysta naszego rozwiązania wyłącznie dla własnego zysku.

Zdecydowaliśmy się więc zebrać niezbędne fundusze w formie, która pozwoli nam zachować pełną kontrolę nad całym procesem. Finasowanie społecznościowe daje nam taką pewność. Stąd nasza prośba o wsparcie. Potrzebne środki są bardzo duże, ale jestem przekonany, że znajdą się ludzie o otwartych umysłach, którzy dostrzegą w naszym wynalazku ogromny potencjał.

Opisane wyżej fakty oraz dramatyczne wydarzenia ostatnich miesięcy w Ukrainie, w których kwestia dostępu do energii odgrywa bardzo istotną rolę, stawia sprawę poszukiwania nowych, bez emisyjnych i łatwo dostępnych jej źródeł w nowym kontekście.                       Paliwa kopalne są wykorzystywane jako element szantażu ekonomicznego i politycznego. Ponadto ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego dotyczące zakazu sprzedaży aut z napędem spalinowym po 2035 roku spowodują konieczność przyspieszenia prac nad nowymi technologiami. Masowe wykorzystanie znanych dziś OZE wymagać będzie kolosalnych inwestycji w infrastrukturę (sieci przesyłowe, magazyny energii). Nastąpi również skokowy wzrost zapotrzebowania na surowce m.in. na metale ziem rzadkich, których złoża są bardzo ograniczone i znajdują się na terenach mało stabilnych politycznie. Nie można zapomnieć również o tym, że proces ten wygeneruje już wkrótce olbrzymią ilość odpadów, których utylizacja nie jest łatwa ani tania. Nasz Generator nie wymaga praktycznie żadnych inwestycji w tym zakresie, a użyte do jego produkcji materiały będą podlegały w pełni recyklingowi. Masowa produkcja i powszechna dostępność naszego wynalazku w bardzo znaczący sposób przyczyni się do złagodzenia kryzysu energetycznego, który niewątpliwie jest przed nami. Biorąc to wszystko pod uwagę, nasza determinacja by jak najszybciej przeprowadzić całą procedurę jest oczywista.

Dzięki naszemu wynalazkowi możliwe będzie pozyskiwanie energii nie kosztem czegoś (np. spalaniu węglowodorów), ale dzięki czemuś (wykorzystaniu efektu koła wodnego). Dlatego będziemy poszukiwać wszelkich możliwości i kontaktów, które w oparciu o przyjęte przez nas kryteria etyczne, prawne i finansowe pozwolą nam zrealizować ten cel.

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

https://drive.google.com/drive/folders/1AGaAShUhmf7JrHxvpXCYP1oIxlIO4QEb?usp=share_link


The Torque Generator

An invention that will really change the world! 

My name is Marek Terelak and I would like to present to you our invention.

The Torque Generator uses the principle of the water wheel. We converted the linear movement of a chain into the rotational movement of a driven wheel.

At the heart of our work were the questions: is it possible to build a device in which two cooperating wheels with different pitch diameters rotate at the same speed, and what effect will this have on the torque received at the axis of the driven wheel, the diameter of which is much larger than that of the driving wheel?

The answer to the first question is our patent EP 1 781 964 B1 (attached). It allows the same rotational speed of gears with different diameters when transmitting the drive by a single chain. However, the system does not allow a higher torque on the driven wheel axle relative to the torque set on the driving wheel axle over the full operating range. To solve this problem, we tried to establish cooperation with academic centres in Poland. Unfortunately, the topic caused so much controversy that we were refused the moment there was an awareness of what we wanted to prove. No scientist wanted to jeopardise their environment by taking part in such a risky venture. For the same reason, it was not possible to find a commercial company willing to accept the commission to carry out the necessary research. Unable to rely on help, we built our own high-precision test rig. Synchronised strain gauge heads measure at a frequency of 2,600 readings per second. We made more than 3,000 CAD models and dozens of prototypes of the device itself, which we measured (a detailed description of the Torque Generator and a report on the kinematic analysis based on dynamic measurements are available at the link). Thanks to this work and a very serious financial investment, today, after 15 years of struggle, we can say that :

THE TORQUE GENERATOR IS THE ONLY DEVICE IN THE WORLD IN WHICH TWO COOPERATING WHEELS OF DIFFERENT DIAMETERS ROTATE AT THE SAME SPEED AND THE TORQUE RECEIVED AT THE OUTPUT IS GREATER THAN THE TORQUE SET AT THE INPUT.

This effect makes it possible to reduce energy consumption to an enormous extent and, consequently, to drastically cut greenhouse gas emissions. It also makes it possible to achieve energy independence not only at the level of the individual consumer.

Imagine that a car has a 100 hp engine and burns about 6 litres of fuel on average. By using our Generator, the same engine will have 150 hp and still only burn 6 litres of fuel. By installing the Generator in electric cars, there will be no need at all to use an external source to charge the battery. Without connecting to a socket, you will be able to use the car without restrictions.

Of course, there is still a lot of work to be done. First and foremost, this system requires a very high degree of manufacturing precision. It all comes down to the smoothness of the power transfer from the chain to the driven wheel. At high speeds there is vibration of the chain and a lack of smoothness in the Generator. This can be compared to driving a car onto a kerb. If you do it very slowly nothing will happen, but at high speed the damage can be very serious. In our case, the linear velocity of the chain and the driven wheel at the moment of contact are not perfectly equal and there is an impact of the chain against the tooth of the wheel. This is mainly due to the inaccuracy of the manufacture of the model itself. Since the components from which the Generator is built are novel solutions, they have no substitute, so they have to be designed and made from scratch, and this is very expensive. In mass production, this issue will no longer be a problem, but at the prototype stage it is a major expense.

This is why we need support and are asking for your help.

We have prepared the necessary documentation and filed a patent application registered under PCT/PL2021/000054 (patent documentation available) to secure legal protection. We have started discussions with potential contractors with the intention of raising the necessary capital to:

- prepare the technical documentation,

- build the production model,

- complete the patent procedure for the new patent,

- maintain the protection from the first patent.

 However, we encountered another problem.

As you may have guessed, large corporations not only in the energy or automotive sectors think primarily of how to achieve two things: a large profit and a competitive advantage. That is why we are expected to have a finished product and exclusivity. We are also aware of the risks arising from possible resistance from oil companies. We are concerned that after signing a possible contract with a large company, our Generator will be 'stuck in drawers' waiting for better times. Fortunately, it can be used in distributed energy as a self-contained power source (diagram attached) and will be widely available. We do not want and cannot allow our invention to serve as a source of another monopoly. Therefore, we have decided to raise funds for implementation in a way that avoids this situation. We want to have a product that can be purchased by any interested party and thus ensure that no one uses our solution solely for their own profit.

So we decided to raise the necessary funds in a form that would allow us to retain full control over the whole process. Crowdfunding gives us that certainty. Hence our request for support. The funds needed are very large, but I am convinced that we  will find open-minded people who will see great potential in our invention.

The facts described above and the dramatic events of recent months in Ukraine, in which the issue of access to energy plays a very important role, put the issue of finding new, emission-free and easily accessible sources of energy in a new context.                       Fossil fuels are being used as an element of economic and political blackmail. In addition, recent decisions by the European Parliament to ban the sale of combustion-powered cars after 2035 will make it necessary to accelerate the development of new technologies. Massive use of the RES known today will require colossal investments in infrastructure (transmission networks, energy storage). There will also be a surge in demand for raw materials such as rare earth elements, whose deposits are very limited and located in politically unstable areas. Not to forget that this process will soon generate a huge amount of waste, the disposal of which is neither easy nor cheap. Our Generator requires virtually no investment in this area and the materials used in its production will be fully recyclable. The mass production and widespread availability of our invention will make a very significant contribution to alleviating the energy crisis that undoubtedly lies ahead. Taking all this into account, our determination to carry out the whole procedure as quickly as possible is no surprise. 

With our invention, it will be possible to obtain energy not at the expense of something (e.g. burning hydrocarbons), but thanks to something (using the waterwheel effect). We will therefore be looking for any opportunities and contacts that, based on the ethical, legal and financial criteria we have adopted, will enable us to realise this goal.

We will be grateful for any help you can offer.

https://drive.google.com/drive/folders/169XJPwZsW6K47dBlpQlCIPK3t4c018wl?usp=share_link


                                                                                                                         Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 22

preloader

Komentarze 7

 
2500 znaków
 • Krzysztof Fijak

  Dzień dobry, jako wieloletni konstruktor, a obecnie CTO i szef badawczego działu konstruującego satelity orbitalne ziemi pochyliłem się nad tematem ze względu na to, że jako zarzut padły argumenty, że to spisek koncernów paliwowych, opór naukowców i nikt nie chce się na tym pochylić. Stwierdziłem, że poświęcę więc godzinę i sprawdzę te rewelacje. Wywiązała się nawet dyskusja na fb w grupie „Generator Momentu Obrotowego„ w poście z dnia 4 listopad, gdzie pierwsze żartobliwie, to jednak później za pomocą podstaw mechaniki pokazuję, że to nie zadziała. No i mam pytania: - czy znalazł już Pan błąd w moim prostym dowodzie obalającym Pana wyliczenia? - a skoro nie, to czy etyczne jest prowadzenie zrzutki gdzie jest Pan już świadom, że to nie ma prawa działać? Esencja mojego dowodu: - wykazałem, że są podobne mechanizmy tylko nieco inaczej działają (przekładnia stożkowa) - spełniłem wszystkie warunki stawiane przez Pana mojemu mechanizmowi - wstawiłem wzory z dowodu reprezentowanego tu na wrzutce i nic nie wyszło. - wskazałem, że Pan pomylił moment obrotowy z siłą na obwodzie stąd taki wynik Pomyślcie zresztą sami, jak na wejściu tej przekładni dajecie silnik z Yariski o mocy 50kW na wyjściu macie 80kW. OK, a dlaczego nie można dać ich kolejnych 20? Wtedy na wyjściu będzie 600MW. Czyli więcej niż blok w elektrowni w Bełchatowie. Nadal się nie zapala żółte światło, że coś nie tak? Zapytacie, a przecież patenty! Tak ale patent jest na przekładnię, o ciekawej konstrukcji ale o bardzo małej sprawności ale do jakiś mechanizmów otwierających mogła by znaleźć zastosowanie ale mocy to ona więcej nie da. Pozdrawiam

  • Marek Terelak

   . Generatora Momentu Obrotowego wyrównuje prędkości obrotowe kół o różnych promieniach. Koło napędzające ma średnicę 113 mm a koło napędzane 143 mm. Podziałka łańcucha po stronie wewnętrznej jest taka sam na całej długości i dlatego prędkość liniowa jest stała. Natomiast po stronie zewnętrznej podziałka się zmienia i w miejscu zazębienia z kołem napędzanym dostosowuje się do podziałki koła napędzanego. Dzięki zmiennej podziałce po zewnętrznej stronie uzyskujemy większą prędkość liniową co pozwala wyrównać prędkość obrotową obu kół. Teraz przeanalizujemy moment obrotowy. Zadajemy na osi koła napędzającego 10 Nm. W postaci siły F o wartości 10Nm/0,113 m=88,49 N jest on przekazany na średnicę podziałową i dzięki łańcuchowi trafia na średnicę podziałową koła napędzanego. Jeżeli siła ta zostanie przyłożona do ramienia pod właściwym kątem czyli najlepiej pod kątem 90 st. To otrzymamy: 88,49 N *0,143 m=12,65 Nm .

 • Krzysztof G

  "Przekładnia Żbikowskiego" tak ten wynalazek się nazywa nie wiem dlaczego nie zostało to wspomniane w treści zrzutki, domyślać się mogę, że autor nie chciał aby ktokolwiek wpisując w google widział artykuły z roku 2008, które pokazywały wynalazek światu, nagrań i twierdzeń obalających mit nadsprawności tej przekładni. Piszecie, że zwiększyliście moment obrotowy a dowodzicie na tej podstawie bezzasadnie zwiększenia mocy - coś tu nie gra. Może czas zbadać moc na wyjściu i zaorać projekt bo świat nie widział przekładni o sprawności >100% i dam sobie rękę uciąć, że gdyby sprawność tej przekładni była >100% to dostalibyście nobla a firmy technologiczne czy naukowcy sami by do Was się zgłaszali i tu między bajki można włożyć twierdzenia, że naukowcy się boją swojego środowiska.

  • Marek Terelak

   Sugeruję uważnie czytać materiały, które dołączyłem w opisie. Wyraźnie piszę tam o naszym pierwszym wynalazku objętym ochroną pierwszym patentem. Opisuję tam również na czym polega różnica i dlaczego konieczne było złożenie wniosku na drugi patent. Na wszystkie fakty podane w opisie posiadam dowody dlatego proszę ostrożnie z oskarżeniami ...Pozdrawiam Marek Terelak

  • Krzysztof G

   Marek Terelak Dowody na to o czym Pan pisze czyli o tym iż przekładnia zwiększa moc całego układu? Wątpię iż takowe Pan posiada. W materiałach przez Pana przedstawionych nie ma potwierdzenia dla takiego stwierdzenia. Materiały zawierają proste wzory fizyczne, z porównania których wysnuwa Pan teorię zwiększenia mocy układu - teorię. Nie ma tam obliczeń fizycznych bo moment obrotowy odnosi się również do czasu, nie zakłada Pan strat chociażby na przekładni, równie dobrze to czujniki od momentu obrotowego na filmach mogą być niedokładne a zresztą, nie ważne bo bada Pan tylko moment obrotowy a to nie moc. Zwiększa Pan moment obrotowy a nie moc układu - taka co najwyżej jest prawda. Upominam Pana, ostrożnie z wnioskami jakie Pan na podstawie prostego testu wyciąga. Proszę wykonać testy dynamiczne na hamowni i dopiero one powiedzą prawdę czy te urządzenie działa, pominę fakt, że przez 15 lat powinno być to już zrobione. To co Pan przez 15 lat to za mało aby podważać podstawowe prawa fizyki tj. zasadę zachowania energii, która nawet jest wspomniana przez Einsteina w Szczególnej teorii względności, gdyby była fałszywa to podejrzewam iż taki umysł jak Einstein by ją obalił a tak się jednak nie stało.

  • Marek Terelak

   Krzysztof G Częstotliwość próbkowania układu pomiarowego to 2600 odczytów na sekundę. Głowice tensometryczne dokonują synchronicznego pomiaru momentu i obrotów jednocześnie na wejściu i wyjściu. W prezentacjach zamieszczonych na moim kanale zamieszczam wydruki z pomiarów dynamicznych. W opisie wskazuję, że przy dużych obrotach dochodzi do wibracji łańcucha i powoduje to straty, które muszę wyeliminować wykonując model produkcyjny w odpowiedniej technologii i z bardzo dużą precyzja. Albert Einstein też się mylił( stała kosmologiczna) ale potrafił się do tego przyznać i dlatego był wielkim naukowcem. Co do zasad i teorii "aktualnie obowiązujących" to polecam lekturę prac Prof. Lee Smolina , Prof. Rogera Penroosa( noblisty) czy Karla Poppera- choć będzie pewnie z tym problem bo to wymaga umiejętności "czytania ze zrozumieniem". Nie będę więcej odpowiadał na komentarze w których zarzuca mi się kłamstwo a jeżeli będą się powtarzać będę je usuwał. Pozdrawiam

 • Marek Terelak

  Bardzo dziękuję za te pierwsze wpłaty. Mam nadzieję, że będzie to początek czegoś wielkiego! Przed nami długa droga a jej pierwszy etap to "faza krajowa" PCT. Będziemy składać aplikację na ochronę naszego wynalazku na terenie UE, USA, Chin i Indii analogicznie jak w naszym pierwszym patencie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Marek Terelak