id: mfuca3

Pomoc biedniejszym rodzinom w Mozambiku

Pomoc biedniejszym rodzinom w Mozambiku

Opis zrzutki

[English below] Cześć! Nazywam się Paulina i już za kilka dni lecę do Mozambiku. Mam szansę podróżować do tej części świata po raz pierwszy, i bardzo chcę wykorzystać tę możliwość, żeby pomóc osobom, które żyją w dużo trudniejszych warunkach i nie mówiąc nawet o podróżach - trudno im zaspokoić nawet podstawowe potrzeby. Mozambik jest położony w Afryce Południowo-Wschodniej, graniczy z Oceanem Indyjskim na wschodzie, Tanzanią na północy, Malawi i Zambią na północnym zachodzie, Zimbabwe na zachodzie oraz Eswatini (Suazi) i Południową Afryką na południowym zachodzie. Mozambik był kolonią portugalską do 1975 r., Językiem urzędowym jest portugalski. Kraj i jego obywatele walczą z ubóstwem i korupcją. Minimalna pensja wynosi 290 PLN miesięcznie (mniej niż 70 euro), a ceny w stolicy są nawet nieco wyższe niż w Krakowie. Podobnie jak większość krajów afrykańskich Mozambik nie ma klasy średniej, istnieją albo bardzo bogaci ludzie, którzy zarządzają większością zasobów kraju, albo bardzo biedni ludzie, którzy nie mają dostępu do edukacji ani opieki zdrowotnej. Jedną z ostatnich klęsk żywiołowych w Mozambiku był tropikalny cyklon, który miał miejsce w marcu 2019 r. Na północy kraju. Ponad 100 000 domów zostało zniszczonych lub zniszczonych, ponad 1000 osób zmarło. Tysiące ludzi walczą do dziś, aby odbudować swoje domy, a nawet zdobyć podstawowe jedzenie (takie jak ryż). Więcej informacji o cyklonie: https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts Jak planujemy pomóc? Znając rzeczywistość kraju (niewiarygodnie wysoka korupcja w rządzie, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach) postanowiliśmy wybrać 2 rodziny, które chcielibyśmy wspierać (obie znamy osobiście). W ten sposób jesteśmy pewni, że otrzymają pomoc i produkty. Rodzina I 8-osobowa rodzina, mieszkająca w Maputo, mająca naprawdę niewielkie dochody (tylko ojciec wspiera rodzinę finansowo). Telsia, 3 dziecko, jest naprawdę utalentowana, zdobyła kwalifikacje na uniwersytecie, aby studiować informatykę, do której bardzo trudno się dostać. Uniwersytet w Maputo (nawet publiczny) kosztuje około 500 zł za semestr. Rodzinie udało się zapłacić za pierwszy semestr, jednak mają oni duże trudności z pokryciem całkowitego kosztu. Po zebraniu pieniędzy będziemy mogli zapłacić za uniwersytet i odebrać potwierdzenie płatności. Wierzymy, że jest to szansa dla przyszłych pokoleń tej rodziny, ponieważ stanowi ona szansę, której żadne z nich nie miało. Nasz cel: zapłacić za uniwersytet, przynajmniej za jeden semestr - min 500 PLN (120 euro). Możemy sfinansować więcej niż jeden semestr. Rodzina II Rodzina, która mieszka w innej prowincji (Gaza), która jest wsią położoną w wewnętrznej części Gazy. Ludzie mieszkający w tej części kraju zwykle mieszkają w małych domach i nie mają prądu. Chcielibyśmy im pomóc, kupując zapasy paliwa potrzebne do uruchomienia określonego rodzaju światła zwanego Xiphefu, które może trwać bardzo długo prawie miesiąc, gdy benzyna jest używana tylko w nocy, kiedy jest ona naprawdę potrzebna. Koszt paliwa miesięcznie wynosi około 100 PLN (25 euro) miesięcznie. Inne rzeczy, których rodzina może potrzebować, to ryż, nasiona, nawozy, olej i kozy. Niestety nie będziemy mogli odwiedzić rodziny, ale wszystkie rzeczy dla rodziny zostaną przetransportowane przez osoby, które znamy osobiście, więc jesteśmy pewni, że dotrą na miejsce. Nasz cel: 400 PLN (około 100 euro) Dla zainteresowanych: strona internetowa z podsumowaniem podstawowych kosztów utrzymania - http://opais.sapo.mz/custo-de-vida-acima-do-salario-minimo Podróżujemy do Mozambiku we wrześniu 2019 r., także zbiórka jest pilna. Dziękuję bardzo za całą pomoc, nawet najmniejszy wkład się liczy! ------------------------------ English---------------------------------- Mozambique is a country located in Southeast Africa bordered by the Indian Ocean to the east, Tanzania to the north, Malawi and Zambia to the northwest, Zimbabwe to the west, and Eswatini (Swaziland) and South Africa to the southwest.  Mozambique was a Portuguese colony until 1975, the official language is Portuguese. The country and its citizens struggle with poverty and corruption. The minimum salary is 290 PLN per month (less than 70 euros), while prices in the capital city are even slightly higher than in Cracow. Like most of the African countries Mozambique has no middle class, there are either very rich people who manage most of the resources of the country and very poor people who don’t have access to education or health-care services. One of the recent natural disasters in Mozambique was a tropical cyclone that happened in March 2019 in the north of the country. More than 100,000 homes were damaged or destroyed, over 1000 people died. Thousands of people struggle till today in order to rebuild their houses or even to get basic food (such as rice). More information about the cyclone: https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts How are we planning to help? Knowing the reality of the country (incredibly high corruption in government, NGO and other organizations) we decided to choose 2 families that we would like to support (both of them we know personally). This way we are sure that they will receive the help and the products. Family I Family of 8 people, living in Maputo, having really small income (only father supports financially the family). The 3rd child Telsia she is really talented, she got qualified to the university to study computer science in which there are really few people who manage to enter. University in Maputo (even the public one) costs around 500 zł per semester. The family managed to pay for the first semester, however they have real difficulties to cover the total cost. After collecting the money we will be able to pay for the university and collect a payment confirmation. We believe that its an opportunity for future generations of this family has she represents a possibility that none had the chance to. Our goal: to pay for the university, at least for the one semester - min 500 PLN (120 euros). We can finanse more than one semester. Family II Family that lives in a different province (Gaza) which is a village situated in the inside part of Gaza. People who live in this part of the country usually live in small houses and do not have electricity. We would like to help them by buying a supply of petrol fuel needed to run a specific type of light called xiphefu that can last for very long almost a month running on petrol only at night when its really needed. The cost of the fuel per month is approximately 100 PLN (25 euros) per month. Other things that the family may need are rice, seeds, fertilizers, oil and goat. Unfortunately we won’t be able to visit the family but all the things for the family will be transported by people that we know personally so we are sure they will arrive to the destination. Our goal: 400 PLN (around 100 euros)  Please see this website with a debrief of the basic cost of living - http://opais.sapo.mz/custo-de-vida-acima-do-salario-minimo We are travelling to Mozambique in September 2019, so we would need the money maximum till 20th of September. Thank you so much for all the help, even the smallest contribution counts!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 22

 
Dane ukryte
300 zł
KS
Kamil S
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
PW
100 zł
SJ
100 zł
OK
Oleksandr Kuzhel
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
RC
Rafał C
50 zł
MR
Mateusz Rogala
50 zł
A
Aneta
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

677 209 zrzutek

i zebrali

437 859 195 zł

A ty na co dziś zbierasz?