id: a5hm2j

Multiperformatywna scena mobilna na autobusie Renegade Circus Sideshow // Art on wheels or a multiperformative scene on the bus - Renegade Circus Sideshow No. 1 – Blitz

Multiperformatywna scena mobilna na autobusie Renegade Circus Sideshow // Art on wheels or a multiperformative scene on the bus - Renegade Circus Sideshow No. 1 – Blitz

6 381 zł z 35 000 zł
18%
38 dni do końca
74 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności1

  • Zapraszamy Was na cyrkowy Coctail...Mix trików wyłuskanych z kilku numerów na zachętę dla Was.

    Zdecydowaliśmy przedłużyć termin zrzutki i zmniejszyć kwotę docelowa a wszystko po to aby móc odpalić autobus i zapakować no niego wszystko to co już mamy a mamy już całkiem sporo. Jedną z nagród jest indywidualne show w wykonaniu tej oto Agentki. Zobaczcie co potrafi i nie wahajcie się zadziwić :) Nagrody czekają !
    Czytaj więcej

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Sztuka na kołach czyli multiperformatywna scena na autobusie - Renegade Circus Sideshow no.1 - Blitz

Art on wheels or a multiperformative scene on the bus - Renegade Circus Sideshow No. 1 – Blitz

ENGLISH BELOW!


Ahoj załoga!

Stało się, potrzebujemy waszego wsparcia. Autobus Blitz głodny trasy, spragniony i wyczekujący.

Ale po kolei...

Jakiś czas temu nasz serdeczny Merlin Johnson sprzedał Sarze autobus. Stary, srebrny, z tym że z nie w pełni sprawny. Chcemy go przywrócić do życia, jednocześnie kreując coś niesamowitego – obwoźną platformę spotkań artystycznych, dostępną także dla Ciebie. Widzimy to jako projekt społeczny i zaangażowany, otwarty, służący potrzebie obcowania ze sztuką i kulturą, w którego realizacji masz jedyną możliwość i niepowtarzalną okazję nam pomóc. Liczymy na Twoje sianko, nie zawahamy się go polać sosem Teryaki...


Do rzeczy :

Autobus marki Mercedes Benz O 317 K z 1974 roku. Miętowy stan, w latach 90tych wyremontowany i odpicowany na kemping przez braci i siostry zza Odry, a teraz będzie on naszą garderobą i sceną, zawiezie nas gdzie oczy poniosą, prawdopodobnie w waszym kierunku.

Wyposażenie wehikułu dopełni rozkładana, samonośna scena cyrkowo-performatywna, z kompletnym zapleczem technicznym i socjalnym.

W ten sposób, niezależnie od miejsc, czasów, dostępu prądu, wody, parkingów, granic i drobnoustrojów, będziemy w stanie przynieść wam radość i euforiadę razem z całą hordą wspaniałych artystów-performerów-cyrkowców którzy nas wspierają w tym unikatowym w skali świata przedsięwzięciu.

Z pełną otwartością i entuzjazmem zapraszamy Was także do współtworzenia rozmaitych przejawów kultury. Zależy nam na stworzeniu formuły jak najbardziej pojemnej i opartej na kooperacji z artystami i animatorami.

Posiadamy :

- Autobus, Mercedes Benz O 317 K – 1 sztuka

- Scena o pow. 15m2

- Dwa słabe głośniki i kilka kabli, dwa reflektory sceniczne.

- Masę przyjaciół chętnych do pomocy

- Umiejętności i doświadczenie

Potrzebujemy Twoich pieniędzy. Wrócą do ciebie pod postacia endorfin jak tylko sie spotkamy, potraktuj to jako inwestycje w swoją rozrywkę, jak bilet do cyrku. Wydamy je na:

1. Naprawa silnika autobusu. Wstępna wycena kosztów przywrócenia silnika do stanu używalności to mniej więcej 10 tysięcy złotych. Nasz podstawowy cel do osiągnięcia na tej zrzutce.

2. Scena. Należy się jej generalny remont, podniesienie, nowa podłoga. Koszty wyceniamy na około 5000.

3. Technika sceniczna. To przede wszystkim światła i dźwięk. Duży wydatek, około 8 tysięcy. Zamierzamy za to nabyć:

- powermikser, głośniki, odsłuchy, mikrofony, reflektory sceniczne typy LED PAR, sterowniki lamp, statywy, kable, kable, kable, jedną śmieszną czapkę dla obsługiwacza gałek i gumowego kurczaka. Bo tak.

Jeśli ktoś z was posiada !sprawne! przedmioty wymienione powyżej i chciałby się nimi z nami podzielić, dajcie znać koniecznie. Może uda się w ten sposób zredukować koszta i przerzucić te pieniądze np na fundusz paliwowy ?

4. Scenografia. Kurtyna, kratownice, konstrukcja do akrobatyki powietrznej.

Pochłonie to kolejne 12 tysięcy złotych i setki metrów aluminiowych rur, masę spawania...

5. Solidarnościowy fundusz paliwowy. Każdą ewentualną nadwyżkę finansową wkładamy do koperty i przekazujemy pracownikom stacji benzynowych (raczej nie tych z orzełkiem w logo). Blitz to stary pijak... nie każdego stać na to, żeby go zapraszać do siebie na weekend.

Jeśli nam pomożecie to tzw. „Wielkie Otwarcie Cyrkowej Sceny na Autobusie“ planowane jest na Carnavale Sztukmistrzów w Lublinie oraz na festiwalu Ofca w Oleśnicy. Oczywiście czekamy na wasze zaproszenia i zgłoszenia chęci wystąpienia na naszej scenie (każdy wpłacający może mieć swoje 5 minut sławy!)


Kim jesteśmy:

- Sara Skrajna, aka Zora van der Blast, inicjatorka, performerka, akrobatka, kontorsjonistka, jedyna w polsce kobieta połykająca miecze. Wychowanka wędrownego teatru Klinika Lalek. Organizatorka i prowokatorka wielu festiwali. Współpracuje z :

Kabarett Kalashnikov (DE), Keyos Theather (PL), Klinika Lalek (PL), Syndicate Sideshow (AUS), Squidlinng Brothers Circus Sideshow (U$A), Twisted Sisters (DE).

W zespole pełni rolę managerki, łączniczki światów oraz błyszczy na scenie.

- Kuba Boro – one man army. Niedoszły medyk a obecnie przedsiębiorca w branży budownictwa naturalnego. Domorosły technik, kierowca, mechanik, realizator światła i dźwięku, spawacz, cieśla, elektryk, kucharz, barista, muzykant, animator kultury bez żadnego papieru potwierdzającego jakiekolwiek kwalifikacje na którekolwiek w powyższych (poza prawem jazdy, ale to plastik).

Czuwa nad tym, żeby jak się już coś rozsypie to przynajmniej z klasą, człowiek z gatunku tych, którzy lubią jak się coś psuje bo może nauczyć się to naprawiać.
I to nie jest tak, że tylko od was chcemy! Nie, nie nie....

Poza tym, że nasz statek kosmiczny ma nam wszystkim służyć i zabawiać w tym smutnym czasie, mamy dla was NAGRODY od naszych cudownych i nieocenionych darczyńców, którym z tej okazji ponownie dziękujemy za pomoc i przekazane dobra.


j68ff1b8a6e87592.gif

***************************************************************************************************************************************************

Ahoy crew!


It has finally happened and we need your support. The Blitz bus is hungry for the road, thirsty and waiting to hit it. But first things first ... Some time ago our lovely Merlin Johnson sold Sara a bus, old, silver, however not fully functional. We would love to revive it and at the same time create something amazing - a traveling platform for artistic meetings, also available to you. We see it as a social, committed, and open project, serving the need of associating with art and culture. And right now, you have the unique opportunity to make your contribution towards the implementation of that amazing project. We count on your cheese and we will not hesitate to pour Teryaki sauce over it ...


Back to the point:


Mercedes Benz O 317 K bus from 1974. It is almost in mint condition, in the 90s it was renovated and pimped up for camping by brothers and sisters from the other side of Odra, and now it will be our stage and wardrobe. We will go where the universe takes us, probably it will be in your direction. The equipment of the vehicle will be self-sustained thanks to a folding, self-supporting circus performance stage, with both technical and social facilities. In that way, regardless of the place, time, access to electricity, water, parking lots, borders, and microbes, we will be able to bring you joy and euphoria along with a whole horde of wonderful artists-circus and other kinds of performers who support us in this worldly unique undertaking. With open minds and enthusiasm, we also invite you to co-create various manifestations of culture. We want to create the most capacious formula based on cooperation with artists and animators.


We have:


- Bus, Mercedes Benz O 317 K - 1 pc,

- Scene with an area of 15m2,

- Two weak speakers and a few cables, two stage lights,

- Lots of friends willing to help,

- Skills and experience.


We need Your money. You will get it back in the form of endorphins as soon as we meet. Consider it as an investment in your entertainment, as a ticket to the circus.


We will spend it on:


1. Repairing the engine of the bus. The initial valuation of the cost of restoring the engine to a working condition is approximately PLN10,000.

It is our primary goal.


2. Scene. It deserves a general renovation: raising it, replacing the floor. We estimate the costs of that at around PLN5,000.


3. Stage technicalities. It is primarily light and sound. A large expense, about PLN8,000. We intend to purchase:

power mixer, speakers, monitors, microphones, LED PAR type stage lights, lamp driver, stands, cables, cables, cables, one funny hat for the knob operator, and a rubber chicken. Just because.


If any of you have any of those working items listed above and would like to share them with us, make sure to give us a shout. Maybe this way, it will be possible to reduce the costs and save up some money, for example for the fuel?


4. Scenography. Curtain, trusses, construction for air acrobatics. It will consume another PLN12,000 and hundreds of meters of aluminum pipes, and a lot of welding ...


5. Fuel fund. Any possible surplus we put in an envelope and hand it over to the petrol station employees (rather not those with an eagle in the logo). Blitz is an old drunk ... not everyone can afford to invite him over for the weekend.


If you help us, then the so-called Grand Opening of the Circus Stage at the

"Carnaval Sztukmistrzów" in Lublin and at the "Ofca Festival" in Oleśnica. Of course, we are waiting for your invitations if you are willing to see us perform on our stage at your doorstep (each contributor can have their own 5 minutes of fame!)


Who are we:


- Sara Skrajna, aka Zora van der Blast, initiator, performer, acrobat, contortionist, the only woman in Poland who swallows swords.

A pupil of the traveling theater, the Puppet Clinic(Klinika Lalek). Organizer and initiator of many festivals.

Cooperates with :

Kabarett Kalashnikov (DE), Keyos Theather (PL), Klinika Lalek (PL),

Syndicate Sideshow (AUS), Squidlinng Brothers Circus Sideshow (U $ A), Twisted Sisters (DE). In the team, she is a manager, she connects all the worlds and she literally shines on the stage.


- Kuba Boro - one man army. A would-be medic and currently an entrepreneur in the natural building industry. Home-grown technician, driver, mechanic, light and sound engineer, welder, carpenter, electrician, cook, barista, musician, culture animator (without any supporting papers for any of the qualifications listed above(except for a driver's license, but it's plastic). He makes sure that when something breaks down, at least it breaks down with class, sort of man who likes it when something breaks down because he can learn how to repair it.


And it's not like we only want from you! No no no....

In addition to the fact that our spacecraft is to serve and entertain us all at these sad times, we also have PRIZES for you from our wonderful and invaluable contributors, whom we would like to thank again for all the help and donated goods.


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 74

 
Dane ukryte
40 zł
Adrian Żelazowski
100 zł
AD
Agnieszka Dziewa
50 zł
ŁU
L.ukasz u
50 zł
D
Demolka
200 zł
 
Dane ukryte
ukryta
IB
Izabela bochenko
20 zł
SM
Sebastian moliszewski
80 zł
 
Dane ukryte
500 zł
M
Małgo
25 zł
Zobacz więcej

Komentarze 5

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

59-820

Wolimierz, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nagrody

Wpłać 20 zł i więcej
Pestki konopne - Trawka od Słomy

200 gram świeżo otwartych nasion konopii, od naszego Przyjaciela.

U nas w benefitowej cenie, a więcej w poniższym linku.

www.odslomy.pl

rozwiń

wybrano 3 razy (pozostało 2 z 5)

Wybieram
Wpłać 20 zł i więcej
Talon do wykorzystania w Umeå, Lublin

Zapłać nam za najlepszego vegańskiego burgera jakiego można sobie wyobrazić.

5sztuk, od przyjaciół z Umeå w Lublinie

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 4 z 5)

Wybieram
Wpłać 20 zł i więcej
Zespół Klipsy Panda - Kaseta

Zespół Klipsy Panda ma dla Was swoje taśmy, za jedyne 20 złote w naszym kierunku.

https://www.facebook.com/klipsypanda/

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 3 z 5)

Wybieram
Wpłać 25 zł i więcej
Talon do wykorzystania w Vegańskiej Cukierni Bez Jaj - Poznań

Bez Jaj to zaprzyjaźniona vegańska cukiernia z Poznania. Zgodzili się nas wspomóc oferując Wam swoje produkty.

Talon na 25 złote, przesyłamy Wam mailem, a Wy idziecie do Bez Jaj i cieszycie się vegańskimi słodkościami.

https://www.facebook.com/bezjajtej

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 2 z 4)

Wybieram
Wpłać 25 zł i więcej
Talon na 25 złote w Vegepizza Poznań

Kto by nie zjadł pizzy? Szczególnie od Vegepizza Poznań?

Dajecie nam pieniądze a oni wam pizzę. Proste. I działa.

https://www.facebook.com/pizzavege/

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 3 z 4)

Wybieram
Wpłać 30 zł i więcej
Ostry sos od Lubelskich Słoików

Otrzymaliśmy w prezencie 5 piekielnie ostrych sosów od przyjaciół z Lubelskich Słoików.

Ręcznie hodowane i domowo wykonane sosy z najostrzejszych papryk chilli do odebrania na miejscu w Blitz.

https://www.facebook.com/lubelskiesloiki/

rozwiń

wybrano 4 razy (pozostało 1 z 5)

Wybieram
Wpłać 30 zł i więcej
Plakat-sitorduk z logo

Plakat, wykonany metodą sitodruku, na konkretnym papierze, do powieszenie w kuchni lub łazience.

rozwiń

wybrano 6 razy (pozostało 14 z 20)

Wybieram
Wpłać 30 zł i więcej
Benefitowe Bochny na mnogoletnim zakwasie od Róży

5 chlebów na mnogoletnim zakwasie, mieszanka mąk żytnich i orkiszowych, wyrastające na słońcu, z różnymi sezonowymi dodatkami. do odbioru osobistego po zawitaniu w Izery

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 4 z 5)

Wybieram
Wpłać 50 zł i więcej
T-shirty lub torba z logo

Nic dodać, nic ująć. T-shirty w dowolnym rozmiarze, wykonane przez nas własnoręcznie, do odbioru na miejscu, gdziekolwiek będziemy.

rozwiń

wybrano 5 razy (pozostało 15 z 20)

Wybieram
Wpłać 50 zł i więcej
Płyta "Sutari - siostry rzeki"

Zespół Sutari przekazał nam dla Was swoje trzy płyty.


sutari.bandcamp.com/

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 1 z 3)

Wybieram
Wpłać 60 zł i więcej
Sole kąpielowe od Róży

Boskie Sole, relaksacyjne. dzieło Różowych Izerskich rąk, każda z nich ma swoj temat i swoją opowieść.Sercem Soli jest sól z wnętrza ziemi ,Polne i leśne zioła, nawilżające glinki, oleje, kompozycje olejków eterycznych, Magia dokładam do puli 4 sole, rodzaj do wyboru. możliwe dogadanie wysyłki.

rozwiń

wybrano 3 razy (pozostało 1 z 4)

Wybieram
Wpłać 80 zł i więcej
Bransoletka od Pracownia Magia Natury

Misternie wyplecione ozdoba w stylu etno. Ilosć unikatowego rękodzieła dwie sztuki.

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 1 z 2)

Wybieram
Wpłać 80 zł i więcej
Ohyda - koszulka plus kaseta

Za jedyne 80 złote czołowy lubelski zespół punkowy ofiaruje Ci koszulkę i kasetę.

ohyda.bandcamp.com/

rozwiń

(pozostało 1 z 1)

Wybieram
Wpłać 100 zł i więcej
Bilety na Festiwal XXX-lecia Międzyplanetarnego Królestwa Sztuki w Wolimierzu.

Bilety na Festiwal XXX-lecia Międzyplanetarnego Królestwa Sztuki w Wolimierzu pod patronatem Matek Boskich

Wspieramy się nawzajem we wspólnych i indywidualnych działaniach już od lat. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/1739517096216646

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 1 z 3)

Wybieram
Wpłać 100 zł i więcej
Płyta LP - Blackbird Raum - Destroying

Nówka, zafoliowana, z kodem do ściągnięcia plików mp3, z pozdrowieniami zza oceanu od Blackbird Raum.

https://blackbirdraum.bandcamp.com/

rozwiń

(pozostało 1 z 1)

Wybieram
Wpłać 100 zł i więcej
Bilety na Izero Hardcore Fest

Zapraszamy Was serdecznie na Izero Hardcore Fest. Będziemy tam także. Kupując u nas bilet zyskujecie podwójnie!

https://www.facebook.com/events/770110893539309

rozwiń

(pozostało 3 z 3)

Wybieram
Wpłać 150 zł i więcej
Kolczyk od Dobro w studio lub poza nim. Mahakali Piercing

Przekłucie dowolnej części ciała wraz z kolczykiem, od Dobro...


https://dmlynarska19.wixsite.com/mojawitryna-1?fbclid=IwAR1vvGMLtDkTAED7dEoda-odAEucZmyMic5iEcNeCebHD5gNe2sQoKkIwkk

rozwiń

(pozostało 3 z 3)

Wybieram
Wpłać 200 zł i więcej
Prywatne warsztaty z akrobatyki powietrznej z Sarą

Jeśli chcesz zapoznać się z własnym ciałem w oderwaniu od podłoża stałego i sprawdzić swoją siłę i motywacje do nauki akrobatyki powietrznej to odezwij się ! Z wielką chęcią przekaże Ci wszystko co wiem w temacie aerial..


Koło

Szarfa

Łańcuchy

rozwiń

(pozostało 5 z 5)

Wybieram
Wpłać 300 zł i więcej
Weekend w autobusie Blitz dla 2 osób w malowniczych górach Izerskich!

Masz ochotę na wypoczynek w górach Izerskich?

Zapraszamy do spędzenia weekendu u nas w domu, z daleka od problemów codzienności.

Nocleg dla 2 osób w autobusie Blitz może być Twój.

Termin do ustalenia.

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 2 z 3)

Wybieram
Wpłać 300 zł i więcej
Weekend na Stacji Wolimierz dla 2 osób.

Kolejna oferta noclegowa, tym razem na Stacji Wolimierz. Termin praktycznie dowolny.

https://www.facebook.com/StacjaWolimierz

rozwiń

(pozostało 3 z 3)

Wybieram
Wpłać 350 zł i więcej
Zabieg moksa oraz akupunktury kosmetycznej w Wolimierzu

Oddaje Was w ręce wyspecjalizowanej fachowczyni mojej Mamy:) Raz zaznasz a będziesz chcieć jeszcze. Maleńkie igiełki w twarzy uaktywniają naturalny kolagen i ujędrniają skórę bardzo przyjemne i upiększające doświadczenie.

rozwiń

(pozostało 2 z 2)

Wybieram
Wpłać 500 zł i więcej
Jadzka Tattoo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063575020872


Projekt,rozmiar czas i miejsce dziary do ustalenia na lini Ty i Jadzka:)

Dogadacie się !rozwiń

(pozostało 1 z 1)

Wybieram
Wpłać 999 zł i więcej
Show Zora Van Der Blast

Prywatne, indywidualne show Sary Skrajnej w Twoim domu, ogrodzie lub klubie.

Cena zawiera honorarium artystki przekazane na naszą rzecz, należałoby jeszcze doliczyć koszty transportu...

Wszystko jest do uszczegółowienia oczywiście.

rozwiń

(pozostało 2 z 2)

Wybieram
Wpłać 4901 zł i więcej
Blitz u Ciebie!

Życzysz sobie nas zaprosić na swój festiwal, imprezę, urodziny?

Nic prostszego! Oczywiście doliczamy do tego koszty transportu, ale w zamian otrzymujesz mobilną platformę wraz z artystami, 2 godzinny show ze wszystkimi atrakcjami.

rozwiń

(pozostało 1 z 1)

Wybieram
Wpłać 25 zł i więcej
Talon 25 złote - Bar Żongler

Bar Żongler zaoferował talony do wykorzystania na dowolny cel.

https://www.facebook.com/barzongler/

rozwiń

wybrano 4 razy (pozostało 0 z 4)

Wpłać 50 zł i więcej
Mydełka od Aga Stara

Zestaw 3 mydeł własnej roboty na bazie oliwy z oliwek, masła shea, oleju rycynowego, kokosowego i z pestek winogron oraz 1 szamponu w kostce wraz z aluminiowym pudełkiem do transportu. Pakiet zawiera następujące mydła: * LAWENDOWE na bazie olejku eterycznego * PACZULA na bazie olejku eterycznego * ZEBRA z dodatkiem białej glinki i węgla aktywnego. Każde mydło waży około 95 gram. Skład szamponu: SCI, hydrolat z rozmarynu, tymianku i mięty, glukozyd decylowy, masło shea, olej rycynowy, alkohol cetylowy, glinka biała, shikakai, amla, spirulina, olejki etetryczne: drzewo herbaciane, mięta, rozmaryn. Waga kostki szamponowej ok. 23 gramy.

KOSMETYKI TESTOWANE NA ZIOMECZKACH

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 100 zł i więcej
Nerka od Maszynowni

Jedyna i niepowtarzalna nerka od Maszynowni. Może być Twoja już za stówkę.

Welurowa, 12 kolorów do wyboru...

https://www.etsy.com/shop/maszynownia

rozwiń

wybrano 2 razy (pozostało 0 z 2)

Wpłać 100 zł i więcej
Płyta LP - Ekstasis - The Book Of Longing

Nigdy nie słuchana, zafoliowana, nowa płyta od przyjaciół z U$A.

https://ekstasisfolk.bandcamp.com/album/the-book-of-longing


rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 0 z 1)

Wpłać 200 zł i więcej
Tatuaż Benefitowy od Nataszki

Można sobie nawet coś wytatuować. Wzór i termin do dogadania z Nataszką


https://www.instagram.com/bimtattoos/rozwiń

wybrano 3 razy (pozostało 0 z 3)

Nasi użytkownicy założyli

706 674 zrzutki

i zebrali

477 760 421 zł

A ty na co dziś zbierasz?