id: n2yrs2

Otwórz się na Święta - Bożego Narodzenia

Otwórz się na Święta - Bożego Narodzenia

270 zł 
z 20 000 zł
1%
16 dni do końca
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności5

 • Do akcji Otwórz się na Święta włączamy naszą ekonomię społeczną - Kuchnię Czerwony Rower, która to przygotuje paczki z potrawami wigilijnymi dla potrzebujących dzieci i ich rodzin! 

  Jednocześnie przygotowane półprodukty aktywizować będą do samodzielnego przygotowania dań wedle autorskiego przepisu Kuchni Czerwony Rower, w gronie najbliższych.

  Naszym celem jest zaangażowanie również w działanie same rodziny, tak aby poczuły MOC sprawczości i wkład na te Święta!


  Zapraszamy do wsparcia naszej zrzutki!

  Czytaj więcej
 • t63818abf7675c07.png

  Czytaj więcej
 • dc9d4fc985835a94.png

  Czytaj więcej
 • u06bc4ac323b06f0.png

  Czytaj więcej
 • x25a11c40d379e28.png

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Drodzy Przyjaciele, 

 

W tym roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi inicjuje dwie świąteczne akcje pomocowe pod hasłem Otwórz się na Święta na rzecz ubogich i potrzebujących dzieci. 

 

Pierwsza, „PRASKA WIGILIA – lokalna – skierowana jest do potrzebujących, wielodzietnych rodzin z warszawskiej Pragi-Północ. Wsparciem obejmiemy 15 ubogich rodzin tj. ok.75 członków rodzin, wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Północ. 

 

Druga, „MIKOŁAJU, MAM DOM” – mazowiecka – skierowana po raz dziesiąty do potrzebujących dzieci z pieczy zastępczej z terenów wiejskich. Wsparciem obejmiemy 110 dzieci z 9 powiatów Mazowsza wytypowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 


CO CHCEMY ZROBIĆ?

W ramach obu działań chcemy przygotować m.in.: indywidualnie dobrane prezenty świąteczne dla dzieci, pakiety wigilijne z tradycyjnymi potrawami i półproduktami świątecznymi oraz paczki żywnościowe z produktami suchymi (np. mąka, cukier, herbata, kawa, kakao) dla rodzin.


NIE TYLKO POMOC MATERIALNA - "OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIĘTA" TO COŚ WIĘCEJ

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze środowisk dysfunkcyjnych pokazuje, jak ważne, obok wsparcia materialnego, jest jednoczenie rodzin, budowanie więzi i motywowanie dzieci do aktywności i poczucia sprawstwa. Dlatego poza świątecznym wsparciem materialnym, inspirujemy dzieci i ich rodziny do integracji i aktywnej postawy życiowej poprzez:

- organizację warsztatów świątecznych z tworzenia ozdób choinkowych dla całych rodzin (ozdoby powstałe w trakcie warsztatów rodziny zabiorą do domów) 

- stworzenie ścianki „MY – NASZE ŻYCIE, NASZA CODZIENNOŚĆ”. Materiały zostaną przygotowane przez dzieci w formie fotorelacji. Odsłonięcie ścianki nastąpi w dniu X finału inicjatywy „Mikołaju, mam Dom”

- przygotowanie przez dzieci prac pt. „DNI JAK POGODA – INSPIRACJE DO OKAZYWANIA EMOCJI”. Zachęcamy dzieci do graficznego przedstawienia swoich codziennych przeżyć i wywoływanych emocji

- przekazanie w paczkach świątecznych półproduktów do wspólnego przygotowania przez rodziny w domu.


Jesteśmy pełni nadziei, że dzięki tak kompleksowemu wsparciu, dzieci i ich rodziny będą miały dobre Święta Bożego Narodzenia, spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 

 

21 Grudnia - Finał, X jubileuszowej edycji akcji „Mikołaju, mam Dom” - odbędzie w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

22 Grudnia - Finał akcji „Praska WIgilia” - odbędzie się w przedsiębiorstwie społecznym Kuchnia Czerwony Rower Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.A to wszystko, mamy nadzieję, będzie możliwe dzięki Waszym otwartym sercom! PARĘ SŁÓW O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to warszawska organizacja pozarządowa, która od 26 lat kieruje pomoc do szerokiej grupy osób wykluczonych tj. z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, długotrwale bezrobotnych, seniorów. Udzielamy wsparcia tak, aby osoby potrzebujące, z którymi pracujemy, stawały się w jak najwyższym stopniu samodzielne i niezależne życiowo.

„Otwieramy możliwości” to nasze hasło, idea i praktyka, którą wcielmy w życie naszych beneficjentów każdego dnia. Obecnie prowadzimy w Warszawie 15 ośrodków  wsparcia i 16 projektów społecznych. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Dear Friends! 

 

This year, Otwarte Drzwi Association initiates two Christmas aid campaigns for the poor and needy children. 

 

The first one, “Open yourself for Christmas” – a local one – is addressed to needy families with many children from the Praga-Północ district of Warsaw. Support will be provided to 15 poor families, that is approximately 75 family members, selected by the Praga-Północ Social Welfare Centre. 

 

The second one, “Santa, I have a home” – covering the Masovian voivodeship – for the tenth time is aimed at needy foster care children from rural areas. The support will cover 110 children from 9 Mazovia poviats selected by Poviat Family Assistance Centres. 


As part of both activities, we want to prepare, among other things: tailor-made Christmas presents for children, Christmas Eve packages with traditional Christmas dishes and half-finished products, and food packages with dry products (for example flour, sugar, tea, coffee, cocoa) for the families.


Our many years of experience of working with children from dysfunctional backgrounds show how important it is to bring families together, build bonds and motivate children to be active and to feel empowered – in addition to material support. Therefore, in addition to providing Christmas material support, we inspire children and their families to integrate and be active in life through:

- organisation of Christmas tree ornament making workshops for whole families (the ornaments created during the workshops will be taken home by the participating families),

- creation of the wall “WE – OUR LIVES, OUR DAYS”. The materials will be prepared by the children in the form of a photo story. The unveiling of the wall will take place on the day of the 10th final of the “Santa, I have a home” initiative,

- works prepared by children entitled “DAYS LIKE THE WEATHER – INSPIRATIONS FOR SHOWING EMOTIONS”. We encourage children to graphically represent their everyday experiences and emotions they felt,

- provision of half-finished products in Christmas packages for the families to prepare the ready meal together at home.


We are hopeful that with such comprehensive support, children and their families will have a good Christmas time, spent in a warm, family atmosphere. 

 

21st December – The finale of the 10th jubilee edition of the “Santa, I have a home” action will be held at the headquarters of the Otwarte Drzwi Association.

22nd December – The finale of the “Open yourself for Christmas” action – backyard Christmas Eve dinner of the Praga-Północ district will be held at the social enterprise Czerwony Rower Kitchen of the Otwarte Drzwi Association.And all this, we hope, will be possible thanks to your open hearts! About the Association:

Otwarte Drzwi Association is a Warsaw-based non-governmental organisation which for 26 years has been providing assistance to a wide group of socially excluded people, i.e. people with disabilities, people experiencing homelessness crisis, children and young people from dysfunctional families, the long-term unemployed, seniors. We provide support so that the needy people we work with become as independent and self-reliant in life as possible. 

“We open up the possibilities” is our slogan, idea and practice that we put into practice for our beneficiaries every day. 

We currently run 15 support centres and 16 community projects in Warsaw. 


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 4

MA
Marta i Marek Abczyńscy
100 zł
Alina Ślaska
100 zł
MK
Klaku
50 zł
AO
Angelika Olek
20 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Targowa 82, 03-727

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

774 621 zrzutek

i zebrali

574 371 870 zł

A ty na co dziś zbierasz?