id: nd9sp4

Centrum Historii i Turystyki DOMEK LODOWY w Opolu / Center of History and Turistic DOMEK LODOWY (ICEHOUSE) in Opole

Centrum Historii i Turystyki DOMEK LODOWY w Opolu / Center of History and Turistic DOMEK LODOWY (ICEHOUSE) in Opole

Nasi użytkownicy założyli 982 773 zrzutki i zebrali 1 005 786 851 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Centrum Historii i Turystyki DOMEK LODOWY Cel: 4 000 000 Zakup Domku Lodowego (2,5 mln zł) urządzenie oraz uruchomienie działalności (1,5 mln zł) Jeśli z jakiś przyczyn nie uda nam się uzbierać potrzebnej kwoty, całość zostanie przeznaczona na renowację opolskich zabytków. Utworzenie Centrum Historii i Turystyki DOMEK LODOWY w ramach, którego działać będzie prowadząc działalność: non-profit: Klub Podróżnika Klub Historyka Pracownia Historii i Genealogii Biblioteka i Centrum Map Galeria profit: restauracja księgarnia historyczno-podróżnicza Biuro Podróży Wszelakich W DOMKU LODOWYM mają odbywać się: spotkania podróżnicze spotkania historyczne koncerty wszelka działalność związana z kulturą, sztuką, historią oraz turystyką Główny cel zbiórki to uratowanie zabytku oraz jego ożywienie Wpłaty: od 1 zł do 4902 zł (suma darowizny wszystkich wpłat od jednej osoby) Przekraczając tę kwotę trzeba będzie zapłacić podatek od darowizny. Cel Średnia wpłata: Ilość osób: 4000000 1 zł 4000000 4000000 10 zł 400000 4000000 100 zł 40000 4000000 1000 zł 4000 4000000 4902 zł 816 Zbiórka prowadzona jest głównie w Polsce, ale osoby z zagranicy też mogą wpłacać pieniądze. Organizatorem zbiórki jest: Bartosz Małłek - prezes Fundacji Czas Podróżników oraz autor bloga www.tropemkorzeni.pl Doktorant w zakresie Historii Uniwersytetu Opolskiego #domeklodowy #icehouse #eishaus

PECHOWY OBIEKTTen obiekt nie ma szczęścia, chociaż jego historia zaczęła się naprawdę obiecująco. W 1909 roku wybitny opolski fotograf Max Glauer został inicjatorem zbudowania siedziby Towarzystwa Łyżwiarskiego. Nie odbyłoby się to bez udziału mieszkańców Opola. W zasadzie jest to chyba pierwsza zarejestrowana akcja crowdfoundingowa (finansowanie społecznościowe) w historii miasta. Tak, mieszkańcy zebrali aż 4100 marek. Ciężko jednoznacznie stwierdzić jaka była wartość nabywcza tej sumy. W zaborze pruskim robotnik zarabiał 1-3 marki dziennie. Z tego może wynikać, że mieszkańcy na budowę Domku Lodowego przeznaczyli ok. 100 000 do 150 000 zł, a może i więcej.Tak duża suma, jak na tamte czasy, robi wrażenie. Domek Lodowy i okolice tętniły życiem aż do roku 1945. Prawdziwym cudem było to, że budynek przetrwał wojnę. Niestety Staw Zamkowy został przebudowany na fontannę, a dawna świetność lodowiska, które mieściło się na stawie, odeszła w zapomnienie. Po wojnie obiekt trafił w ręce Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mieściło się w nim. m.in schronisko, kawiarnia oraz restauracja.Domek poważnie ucierpiał podczas powodzi w 1997 roku. Z tego powodu zakończyła swoją działalność mieszcząca się w nim kawiarnia “Piastowska”. Obiekt został odrestaurowany, a teren wokół niego zrewitalizowany. Obecnie na Stawku zainstalowana została instalacja multimedialna. Ostatni akt pechowej historii odbył się całkiem niedawno, kiedy to zakończyła swoją działalność restauracja “Piramida”. Budynek został wystawiony na sprzedaż przez PTTK. Czy los tego obiektu może się jeszcze odmienić? Szkoda by było gdyby tak piękny budynek, zbudowany w stylu łużyckim, miałby niszczeć lub miałby w nim powstać kolejny fast-food. Takie miejsce powinno żyć, być pełne rekreacji i turystyki. Nie można zapomnieć, że obiekt objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany na wojewódzką listę zabytków.

ZBIÓRKACo można z tym wszystkim zrobić? Żeby przywrócić dawny blask wystarczy sięgnąć do źródeł i jak Max Glauer znaleźć fundusze na wykupienie tego budynku z rąk PTTK. To nie takie proste, bo Domek Lodowy wyceniony jest na 2,5 mln zł! To strasznie dużo pieniędzy. Maxowi udało się przekonać mieszkańców Oppeln, że warto uzbierać fundusze na budowę Domku Lodowego, razem z Fundacją Czas Podróżników też mam taki zamiar.Mam świadomość, że zebranie takich sum będzie trudne, tym bardziej, że próbowaliśmy już ratować kamienicę przy ulicy Damrota. Akcja nie zakończyła się sukcesem, ale miasto Opole na czele z prezydentem zdobyło fundusze, a kamienica zostanie odremontowana i działać w niej będzie Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz będzie miejscem dla organizacji pozarządowych. Przy poprzedniej naszej akcji oprócz horrendalnej sumy do zebrania barierą był zagraniczny portal, tym razem naszą akcję zamierzamy prowadzić na portalu zrzutka.pl. Czas zbiórki będzie dłuższy, a my nie mamy zamiaru się łatwo poddawać. Jak mamy zamiar zagospodarować ten obiekt? Na dole chcemy urządzić restaurację z dobrą kuchnią, także od czasu do czasu ze specjałami kuchni świata. Na dole mają również odbywać się spotkania, koncerty itp. Generalnie to miejsce ma żyć. Zimą w środku, latem na zewnątrz. Z cudownymi koncertami promenadowymi, pokazami filmów i wszystkim tym co nam wpadnie do głowy. Opole od jakiegoś czasu organizuje lodowisko na stawku, a Domek Lodowy mógłby serwować poncz (jest też wersja bezalkoholowa;)) i inne pyszności i sprawić żeby to miejsce było pełne uśmiechniętych ludzi. Nieopodal miasto organizuje sylwestra, a w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki dzieje się naprawdę sporo. Domek Lodowy wspaniale dopełniałby ofertę miejską.Co na piętrze budynku? Mała biblioteka, centrum map, księgarnia, biuro podróży. Przede wszystkim Pracownia Historii i Genealogii. Gdzie każdy entuzjasta mógłby zgłębiać historię, genealogię oraz uzyskałby dostęp do wielu ciekawych baz danych.

CO DALEJ?Domek Lodowy ma stać się Centrum Historii i Turystyki oraz ważnym miejscem na mapie Opola. Brzmi cudownie, prawda? To co próbujemy zrealizować marzenia czy czekamy, aż powstanie tam kolejny fast-food? Gdyby nie udało się zdobyć wymaganej kwoty wszystkie środki zostaną przekazane na renowację opolskich zabytków.

English below:

Center of History and Tourism DOMEK LODOWY (ICEHOUSE) Goal: 4,000,000 PLN Purchase of the Ice House (2.5 million PLN), equipment (0.5 million PLN) and start up and secure business (1 million PLN). 1 PLN= 0.28 $ Create Center of History and Tourism DOMEK LODOWY in the framework of which it will operate: non-profit: Traveler's Club History Club Workshop History and Genealogy Library and Map Center Gallery profit organizations: restaurant bookshop historical and travel All Travel Office THE ICE HOME is to be: travel meetings historical meetings concerts all activities related to culture, art, history and tourism The main goal of the collection is to save the monument and its revival Payments: from 1 PLN to 4902 PLN (total donation of all contributions from one person) from 0.28 $ to 1300 $. By exceeding the amount We will have to pay tax on your donation. Object Average payment: Number of people: 4000000 1 PLN 4000000 4000000 10 PLN 400000 4000000 100 PLN 40000 4000000 1000 PLN 4000 4000000 4902 PLN 816 The collection is mainly carried out in Poland, but people from abroad can also deposit money. The organizer of the collection is: Bartosz Małłek - President of the Travel Time Foundation and author of the blog www.tropemkorzeni.pl PhD student in the history of the University of Opole #domeklodowy #icehouse #eishaus

582047.jpg

777845.jpg

42503.jpg

225571.jpg

461819.jpg

511935.jpg

582047.jpg

42464.jpg

197421.jpg

993861.jpg

UNLUCKY OBJECT

This object does not have luck, although its history began to be really promising. In 1909 the year outstanding of Opole photographer Max Glauer was the initiator of the construction of the headquarters of the society of Skating Association. No, you'd be without the participation of the residents. In principle, this is probably the first recorded crowdfounding action in the history of the city. So, the people gathered until 4100 mark. Hard to say what was the purchasing value of this amount. In the Prussian laborer earned 1-3 brand per day. This may show that the residents to build the House of the ice there were ok. 100 000 to 150 000 zł, and perhaps more. Such a large sum, as in those days, impressive. An Ice House and around teeming with life until the year 1945. The real miracle was that the building survived the war. Unfortunately the Castle Pond was converted into a fountain, and well-decorated ice rink, which was located on the pond, passed away in obscurity. After the war, the property was in the hands of the Polish Tourist Association.It object was hostel, café and a restaurant.

Ice House seriously suffered during the flood in 1997. For this reason, ended its activities in the Café "Piastowska. " The property has been restored, and the area around it having been revitalised. Now on pond a multimedia installation was installed. The last act of the ill-fated history took place quite recently, when it has ended its business restaurant "pyramid". The building was put up for sale by the PTTK. Whether the fate of this object can still change? Pity would be if such a beautiful building, built in the style of Sorbian, would stand or would it be another fast-food. Such a place should live, be full of recreation and tourism. Don't forget that the object has agreed conservation and included on the County list of monuments.COLLECT

What you can do with all this? To restore the former glory just reach to the source and how Max Glauer find funds for the purchase of the building from the hands of PTTK. It's not that simple, because an Ice House is priced at 2. 5 million PLN! It's an awful lot of money.

Max managed to convince the residents of Oppeln, that it is worthwhile to collect funds to build the House of ice, together with the Time Travellers Foundation too have this intention.

I am aware that meeting such sum will be difficult, all the more that we have tried already to save the Tenement House on Damrota streer. The action was not a success, but the city of Opole, led by the President has won, and the House will be renovated and the work it will be the Center of civil dialogue, and will be a place for non-governmental organizations. How are we going to develop this property? At the bottom we want to decorate a restaurant with good food, including word specialties from time to time. At the bottom have also held meetings, concerts, etc. Overall, this place has to live. In the winter, in the middle of the summer outside. With the magnificent concerts, shows movies and all what we fall to the head. Opole for some time organizing ice rink in the close, and an Ice House could serve punch ( version without alkohol;)) and other delicacies and make this place was full of smiling people. Near the city is organizing new year's Eve, and a lot is happening in the National Center of Polish Song. Domek Lodowy would perfectly complement the city offer. What on the first floor of the building? Small library, map center, bookstore, travel agency. First of all, the History and Genealogy Workshop. Where every enthusiast could explore history, genealogy and gain access to many interesting databases.

WHAT'S NEXT?

The Icehouse is to become the Center for History and Tourism and an important place on the map of Opole. Sounds wonderful, right? What are we trying to achieve our dreams or are we waiting for another fast-food to be created there? If it was not possible to get the required amount, all funds will be transferred to the renovation of Opole monuments.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 6

 
Dane ukryte
ukryta
MC
Marek Cholewa
ukryta
Zwrócona
 
ukryta
Zwrócona
MA
Marlen
ukryta
Zwrócona

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!